Prerekvizity

Prerekvizity studijních oborů

Směrnice děkana LF UP k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci, článek 5, odst. 3:

Vztah dvou předmětů na LF UP může být:

  1. indiferentní – zapsání předmětu není vázáno žádnými podmínkami;
  2. podmiňující zápisem – student může zapsat předmět při současném zapsání nebo dřívějším absolvování podmiňujícího předmětu, student je však povinen absolvovat podmiňující předmět jako první, tato povinnost se týká předmětů zakončených zkouškou, zápočtem i kolokviem;
  3. podmiňující absolvováním – student může zapsat předmět až po absolvování podmiňujícího předmětu;
  4. vylučující – student může v průběhu studia zapsat pouze jeden z uvedených předmětů.