Užitečné informace

Zástupci ročníků

Akademický rok 2018/2019

V případě potřeby oslovit vybraný ročník magisterského studia použijte níže uvedené kontakty.

Všeobecné lékařství

1. ročník ročníkový e-mail: lf.vseo2018@seznam.cz 
Isaac Sugraňes - isaacnoel@seznam.cz 

2. ročník ročníkový e-mail: lf.vseo.17@gmail.com
Petra Supíková – supikova.p@seznam.cz
Martin Rudolf – rudolfmartin@email.cz

3. ročník
Eliška Procházková – prochazkovaeliska@email.cz

4. ročník - ročníkový e-mail: lfvseo2015@gmail.com
1) Tereza Horáková – tereza.s.horakova@gmail.com
2) Barbora Košuličová – kosulicova.barbora@seznam.cz
3) Marek Šlachta – slachtamarek@gmail.com

5. ročník - ročníkový e-mail: vseobl14@gmail.com
Marek Zálešák – zalesak.marek@seznam.cz
Martin Pumprla –  martin@pumprla.com 

6. ročník - ročníkový e-mail: vseo2013@gmail.com
Kamila Minaříková – kamila.c.minarikova@gmail.com

Zubní lékařství

1. ročník - ročníkový e-mail: zule18@seznam.cz 
Nikola Stará - nikostar1717@gmail.com 

2. ročník - ročníkový e-mail: zubni2017@gmail.com 
Julie Košťálková - juliekostalkova@gmail.com

3. ročník - ročníkový e-mail: upzubari@gmail.com 
Dominik Skalka - dominik1111@email.cz 

4. ročník - ročníkový e-mail: zubariup@gmail.com
1) Adriana Šimalčíková - asimalcikova@gmail.com 
2) Lukáš Porubský - luke97.porubsky@gmail.com
3) Juraj Bakoš - jur.Bakos@gmail.com

5. ročník - ročníkový e-mail: zubarna14@gmail.com
Veronika Koníčková - konickovav@gmail.com

Stipendia

Předpisy vztažené k přiznávání a výplatě stipendií:

Podrobné informace o přiznaném stipendiu, jeho výši, splatnosti apod. student zjistí po přihlášení na do studijní agendy STAG UP, odkaz Moje studium, portlet Moje údaje.

Prospěchové stipendium

Cílové prospěchové stipendium

Studentům LF UP studujícím v prezenční formě studia, kteří absolvují magisterské studium s vyznamenáním, je přiznáváno cílové prospěchové stipendium. Výše stipendia je závislá na dosaženém váženém studijním průměru za celou dobu studia.

Vážený studijní průměrVýše stipendia za semestr
= 1,001000 Kč
> 1,00 a současně < 1,51500 Kč

Celková částka cílového prospěchového stipendia se rovná výši stipendia za semestr vynásobené počtem semestrů standardní doby studia příslušného studijního oboru. Cílové prospěchové stipendium je vypláceno jednorázově po ukončení studia bezhotovostní formou na účet studenta, více viz směrnice děkana LF-B-18/03.

Stipendium Josefíny Napravilové

Stipendium Josefiny Napravilové je poskytováno nejlepšímu studentovi magisterského programu 1. ročníku a nejlepšímu absolventovi magisterského programu LF UP, viz kritéria dle čl. 3 směrnice děkana LF – B3-3/2009-PN. Výše stipendia a jeho vyplacení činí:

 • 20 000 Kč pro nejlepšího studenta 1. ročníku,
 • 30 000 Kč pro nejlepšího absolventa LF UP.

Stipendium je vypláceno na účet studenta / absolventa po vyhodnocení daného akademického roku.

Studenti / absolventi, kterým bylo přiznáno stipendium Josefiny Napravilové

Akademický rok 2018/2019
MDDr. Michal Gažo, MUDr. Táňa Kuchařová
Martin Richnavský

Akademický rok 2016/2017
MDDr. Zdeňka Drdlová
Jan Olšr

Akademický rok 2015/2016
MUDr. Hana Jugová, MDDr. Anna Pozorčiaková
Adriána Šimalčíková, Adam Chudoba

Akademický rok 2014/2015
MUDr. Karolína Burdová, MUDr. Václav Staněk
Tomáš Borovička, Jan Jirátko

Akademický rok 2013/2014
MDDr. Radovan Turianik
Lenka Schönová, Michal Gažo

Akademický rok 2012/2013
MUDr. Sabina Šťastná
Alena Šoustková

Akademický rok 2011/2012
MDDr. Michal Šujan
Anna Pozorčiaková

Akademický rok 2010/2011
MUDr. Marcela Hladná
Hana Jugová

Akademický rok 2009/2010
MDDr. Kateřina Zubková
Jiří Bárta

Akademický rok 2008/2009
MUDr. Eva Riedingerová
Kateřina Šivicová

Ostatní stipendia

Mimořádné stipendium v Buddy systému pro studenty studující v akademickém roce 2018/2019 ve 4. ročníku Všeobecného lékařství

Vedení fakulty nabízí studentům 4. ročníku Všeobecného lékařství možnost zúčastnit se Buddy systému.
Výhody:

 • zlepšení komunikace v anglickém jazyce
 • mimořádné stipendium ve výši 2 000 Kč / předmět absolvovaný v anglickém jazyce
 • bodové zvýhodnění při výběrovém řízení pro Erasmus+ studijní pobyty

Studenti Všeobecného lékařství mohou místo české výuky předmětů IN2/VC012 Vnitřní lékařství 2 a CH1/VC012 Chirurgie 1 absolvovat anglickou výuku v předmětech IN1/VA022 Internal Medicine 2 a CH1/VA012 Surgery I (do každého takového kroužku kombinovaného s anglickou výukou předmětů IN1/VA022 nebo CH1/VA012 je možné zapsat max. 4 studenty z českého studijního programu). Předměty bude možné ukončit vykonáním zápočtu/kolokvia v českém jazyce.
Postup pro zařazení do Buddy systému: při zápisu do rozvrhu 4. ročníku Všeobecného lékařství si student vybere kroužek, který je zařazen do Buddy systému (kroužek končící písmeny „aj“) a ten si zapíše. 

Stipendijní program Uherskohradišťské nemocnice pro akademický rok 2018/2019

Studentům a studentkám 5. a 6. ročníku studijního programu Všeobecné lékařství studovaného na lékařské fakultě v České republice nabízíme pro vybrané obory stipendium ve výši 5.000 Kč měsíčně. Podrobné informace jsou k dispozici na webových stránkách www.nemuh.cz/stipendium nebo v letáku (.pdf).

Centrum oční a estetické medicíny OTTLENS

nabízí studentům 6. ročníků lékařské fakulty se zájmem o oftalmologii stipendium ve výši 4 000,- Kč měsíčně s následným zaměstnáním.

Svoje CV prosím posílejte na e-mail kamila.hlavsova@ottlens.com  nebo volejte 774 26 0274.

leták (.pdf)

Stipendijní program Psychiatrické léčebny Šternberk

Vystudujte za podpory naší organizace a získejte cenné zkušenosti pro začátek profesního života!

 • Pokud máte zájem nastartovat svoji profesní kariéru, systematicky se připravovat na budoucí zaměstnání a zároveň získat finanční podporu během studia, informujte se o stipendijním programu na personálním oddělení Psychiatrické léčebny Šternberk.
 • Stipendijní program nabízí možnost finančního příspěvku, který může student 5. ročníku nebo 6. ročníku denního studia na lékařské fakultě dostávat po dobu svého studia.
 • Student dále bude mít příležitost spolupracovat přímo se specialisty z praxe, absolvovat zajímavé stáže a exkurze a může počítat s podporou při zpracování studijních prací.

Krajská nemocnice T. Bati ve Zlíně nabízí stipendijní program pro studenty Všeobecného lékařství

Nabízíme stipendijní program pro studenty/ky šestiletého magisterského programu Všeobecné lékařství v předposledním a posledním ročníku studia

Výše stipendia pro studenty oboru všeobecného lékařství: 5000 Kč/měsíc     

Je podmíněn závazkem pracovat v pracovním poměru pro poskytovatele stipendia po úspěšném ukončení studia do doby absolvování základního kmene specializačního oboru a dále minimálně po dobu dalších 2 let po jeho získání při úvazku 1,0

Nabízíme: zaměstnanecké benefity, možnost stravování, možnost ubytování

Zájemci o stipendium zašlou žádost, která bude obsahovat jméno a příjmení, adresu, e-mail, telefon, název lékařské fakulty na e-mail necasova@bnzlin.cz nebo písemně na adresu: 

Krajská nemocnice T. Bati, a. s.
Odbor řízení lidských zdrojů - personální oddělení
Havlíčkovo nábřeží 600,762 75 Zlín.

Termín pro podání žádosti je do 30. 9. 2018.

Stipendium je poskytováno v rámci programu ,,Stipendijní program pro zdravotnické obory“ a je spolufinancován z rozpočtu Zlínského k

Doktorské stipendium

Stipendia pro studenty doktorského studijního programu se přiznávají studentům studujícím v prezenční formě studia, kteří studují ve standardní době. Do doby studia se započítávají všechny doby předchozích studií v akreditovaných doktorských studijních programech.

Stipendium pro studenty prezenční formy doktorských studijních programů činí 12 200 Kč měsíčně.

Stipendia jsou vypláceny měsíčně na bankovní účet studenta, více viz směrnice děkana LF-B-18/03.

Ubytovací stipendium

Ubytovací stipendia podle ust. § 91 odst. 2 písm. e) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, jsou přiznávána na základě elektronické žádosti studentům UP, kteří splňují následující podmínky:

 • mají trvalé bydliště mimo okres Olomouc,
 • studují v prvním akreditovaném studijním programu nebo v akreditovaném studijním programu na něj navazujícím,
 • nepřekračují standardní dobu studia,
 • studují v prezenční formě studia.

Elektronickou žádost podávají studenti po přihlášení na STAG UP

Ubytovací stipendia nejsou sociální dávkou ani druhem sociálního stipendia a při jejich poskytování se nepřihlíží k majetkovým poměrům studenta nebo k jiným okolnostem, než které jsou uvedeny ve Stipendijním řádu UP. Jsou vyplácena třikrát ročně, zpětně, a to za období říjen až červen příslušného akademického roku. Termíny výplat jsou 18. leden, 18. duben a 18. červenec.

Sociální stipendium

Sociální stipendia podle ust. § 91 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, se přiznávají na základě elektronické žádosti studentům UP, kteří splňují následující podmínky:

 • mají nárok na přídavek na dítě v souladu s ust. § 17 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů,
 • rozhodný příjem v rodině studenta, zjišťovaný pro účely přídavku na dítě, nepřevyšuje součin částky životního minima rodiny a koeficientu 1,5.

Elektronickou žádost  o sociální stipendium je nutno doložit potvrzením „Sdělení pro účely přiznání stipendia“. Toto potvrzení vydá studentovi na vlastní žádost příslušný úřad státní sociální podpory v místě trvalého bydliště. Potvrzení student v listinné podobě doručí na Oddělení pro studium, Rektorát, Křížkovského 8, 3. patro, dveře 3.10, vedoucí oddělení Monice Smitkové, monika.smitkova@upol.cz, tel.: +420 585 631 014, úřední hodiny: pondělí až pátek 9–11, 13–15 hodin.

Sociální stipendia jsou vyplácena za říjen až prosinec v prosinci, za leden až červen a také září vždy měsíčně zpětně. Termín výplat je vždy 10. den v měsíci.

Přednáškové večery Spolku lékařů ČLS JEP

Přednáškové večery Spolku lékařů ČLS JEP v Olomouci se konají vždy ve středu od 16.00 hod v Malé pravé posluchárně Teoretických ústavů. 

Termíny spolků v roce 2018

Termín Téma Kontakt, pracoviště
10.10.2018 XIII. olomoucké cerebrovaskulární sympozium Neurologická klinika prof. MUDr. Petr Kaňovský, CSc.
31.10.2018 Program Urologická klinika Prof. MUDr. Vladimír Študent, Ph.D.
7.11.2018 Program Ortopedické kliniky pro LF UP Prof. MUDr. Jiří Gallo, Ph.D.
21.11.2018 100 let - výročí Neurologická klinika prof. MUDr. Petr Kaňovský, CSc.
28.11.2018 Aktuální otázky v anestezii a intenzivní medicíně Klinika anestezie, resuscitace a intenzivní medicíny MUDr. Lenka Doubravská, zástupce přednosty pro výuku
5.12.2018 Program Klinika plicních nemocí a tuberkulózy Prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc.

 

 

Poplatky a karty

Poplatky spojené se studiem

Poplatky dle zákona č. 111/1998 Sb.

Dle § 58 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů - viz Statut UP v Olomouci (A1-17)

 • za studium při překročení standardní doby studia v souladu s ustanovením § 58 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) a v souladu s ustanovením čl. 22 odst. 3 Statutu UP činí 20 000 Kč za každých dalších započatých 6 měsíců
  Poplatek za nadstandardní dobu studia může být snížen na základě podané žádosti, ke které musí být doložené zdravotní nebo sociální důvody žadatele apod. Student, který žádost předkládá, musí mít vyrovnané finanční závazky vůči fakultě! 
  Formulář odvolání proti rozhodnutí o stanovení poplatku (.pdf)
  Formulář odvolání proti rozhodnutí o stanovení poplatku (.docx)

  Pro tuto platbu:  č. účtu  19-1096330227/0100, KS 0308 (při platbě z účtu) nebo 0379 (při platbě složenkou), VS 7711XXXXX (vysvětlení: za XXXXX doplň svoje osobní číslo ze STAGu bez písmene tzv. STAG login, tzn. je-li  osobním číslem L02345, bude variabilní symbol 771102345), KB Olomouc,  majitelem účtu je Univerzita Palackého Olomouc, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc.
 • za úkony spojené s přijímacím řízením v souladu s ustanovením § 58 odst. 1 zákona. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) pro akademický rok 2017/2018 650,- Kč 

Poznámka: Každý student, který má pohledávku nebo závazek vůči fakultě (např. poplatek za nadstandardní dobu studia, poplatek za druhou vysokou školu, stipendium), zjistí podrobné informace o platbě (tzn. č. účtu, výši poplatku, variabilním symbolu) po přihlášení na Portál UP (portal.upol.cz), odkaz Studium, portlet Moje studium, portlet Moje údaje.

Poplatky za úkony realizované UP

Výše poplatků a úhrad za činnosti a úkony realizované Univerzitou Palackého v Olomouci se řídí Rozhodnutím rektora B3-13/6-RR.

Poplatky za úkony realizované LF

Výše poplatků a úhrad za činnosti a úkony realizované Lékařskou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci se řídí Rozhodnutím děkana LF-B2-1/2013-RD.

Karty ISIC a karty UP

Na univerzitě je zaveden jednotný identifikační systém pomocí identifikačních průkazů, který slouží jako průkaz studenta UP, karta studenta jiné vysoké školy na krátkodobém pobytu na UP, průkaz účastníka celoživotního vzdělávání, identifikační průkaz osoby v pracovněprávním vztahu k UP, průkaz osoby se zvláštním vztahem k UP, průkaz absolventa UP a dále slouží pro usnadnění evidence při poskytování služeb studentům a zaměstnancům UP (např. služeb stravovacích, ubytovacích, knihovních a dalších) - viz Příkaz rektora B3-17/2-PR (.pdf) .

Průkazy studenta mohou být kombinovány s mezinárodním průkazem studenta (International Student Identification Card, dále jen „ISIC“). Studenti v prezenční formě studia vyznačí volbu průkazu ISIC v elektronické přihlášce ke studiu. Současně prostřednictvím platební brány uhradí licenci ISIC spolu s kaucí. Poplatek za licenci ISIC v sobě nezahrnuje kauci za identifikační kartu (studenti, kteří si zvolí průkaz ISIC, musí uhradit jak licenci, tak kauci). Platnost licence ISIC trvá od 1. září příslušného kalendářního roku do 31. prosince následujícího kalendářního roku.

Od 1. září následujícího kalendářního roku si student může prodloužit platnost ISIC zakoupením validační známky vždy do 31. prosince následujícího kalendářního roku. Validační známku uhradí prostřednictvím platební brány v IS/STAG. Po zaplacení obdrží známku na CVT UP v termínech uvedených na webových stránkách UP. Neprodlouží-li si student platnost ISIC zakoupením validační známky, pozbývá licence ISIC platnosti. Identifikační karta zůstává platná jako průkaz studenta na UP.

Často kladené otázky

Poplatky se spojené se studiem jsou někdy zaměňovány se „školným“ – o školné se však skutečně nejedná. Také je častou představou studenta, že poplatky spojené se studiem jsou „výmyslem“ veřejné vysoké školy. Ani toto tvrzení však není pravdivé – kromě poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením je zákonnou povinností veřejné vysoké školy poplatky spojené se studiem stanovit.

Zde naleznete nejčastější otázky a odpovědi vztahující se k poplatkům spojeným se studiem.

SVOČ

Studentská vědecká odborná činnost
Studentské vědecké síly se podílejí na vědecké činnosti ústavů a klinik Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Pokračovat na stránkách SVOČ.

Studentská pedagogická činnost

Náplní činnosti studentské pedagogické síly je spolupráce na zajištění výukového procesu ústavu / kliniky. Studentské pedagogické síly navrhují přednostové ústavů / klinik na základě přihlášek studentů podaných na příslušných pracovištích (viz Směrnice děkana LF UP k vědecké a pedagogické činnosti LF). Studentům pracujícím jako studentské pedagogické síly je přiznáváno stipendium ve výši až 2000 Kč za semestr.

Studentské pedagogické síly pro akademický rok 2018/2019

Děkan Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci vypisuje v souladu se Směrnicí o vědecké a pedagogické činnosti studentů pro akademický rok 2018/2019

1 místo pro studentskou pedagogickou sílu na každém z těchto ústavů / klinik:

 • Ústav biologie
 • Ústav farmakologie
 • Ústav fyziologie
 • Ústav histologie a embryologie
 • Ústav imunologie
 • Ústav klinické a molekulární patologie
 • Ústav lékařské biofyziky
 • Ústav lékařské genetiky
 • Ústav lékařské chemie a biochemie
 • Ústav mikrobiologie
 • Ústav normální anatomie
 • Ústav patologické fyziologie
 • Ústav preventivního lékařství
 • Ústav soc. lékařství a veřejného zdravotnictví
 • Ústav soudního lékařství a medicínského práva
 • I. chirurgická klinika
 • II. chirurgická klinika - cévně-transplantační
 • I. interní klinika - kardiologická
 • II. interní klinika - gastro-enterologická a hepatologická
 • III. interní klinika - nefrologická, revmatologická a endokrinologická
 • Dětská klinika
 • Hemato-onkologická klinika
 • Kardiochirurgická klinika
 • Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny
 • Klinika chorob kožních a pohlavních
 • Klinika nukleární medicíny
 • Klinika plicních nemocí a tuberkulózy
 • Klinika pracovního lékařství
 • Klinika psychiatrie
 • Klinika tělovýchovného lékařství a kardiovaskulární rehabilitace
 • Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie
 • Klinika zubního lékařství
 • Neurochirurgická klinika
 • Neurologická klinika
 • Oční klinika
 • Onkologická klinika
 • Ortopedická klinika
 • Otolaryngologická klinika
 • Porodnicko-gynekologická klinika
 • Radiologická klinika
 • Traumatologická klinika
 • Urologická klinika
 • Centrum telemedicíny, simulátorů a praktických dovedností

Studenti, kteří mají zájem pracovat jako studentská pedagogická síla, si podávají přihlášky přímo na příslušném ústavu / klinice do 31. 5. 2018. Z přihlášených studentů vybere ústav / klinika jednoho uchazeče, kterého oznámí do 15. 6. 2018 studijnímu oddělení. Studentské pedagogické síly schvaluje děkan fakulty.

Nabídky lékařských praxí

Nabídka OTTLENS Šumperk

Centrum oční a estetické medicíny OTTLENS Šumperk přijme studenty Všeobecného lékařství se zájmem o oční lékařství na praxe nebo stáže. 

Svoje žádosti a CV prosím zasílejte na e-mail kamila.hlavsova@ottlens.com  nebo volejte 774 260 274.

leták (.pdf)

Nabídka absolvování odborné praxe Velké Meziříčí

Jsme moderní zubní centrum s 5-ti ordinacemi na Vysočině u Velkého Meziříčí, kde se snažíme vytvořit model rodinného stomatologa, který ošetřuje všechny členy rodiny včetně dětí.

Nabízíme studentům možnost absolvovat odbornou praxi v našem Centru zubní péče B smile. Odbornou praxi jsme již zajišťovali několikrát. V případě zájmu nebo jakéhokoliv dotazu nás, prosím, neváhejte kontaktovat.

Tel. 773 500 753
e-mail: brazdil.michal@gmail.com 
www.bsmile.cz

leták (.pdf)

Stravování

Stravování ve FN Olomouc

Upozornění pro studenty:
Pro registraci na stravování a dobíjení IC karet ve FN je studentům vyhrazen čas vždy od 7.00 do 9.30 hod. V případě, že studenti ukončí studium a nebudou již pokračovat ve stravování v jídelně FN Olomouc, je třeba, aby se odhlásili ze závodního stravování (p. Martina Hynštová, tel. +520 588 444 343, e-mail martina.hynstova@fnol.cz) a vybrali si nevyčerpaný kredit. 
Stravování v jídelně mohou využívat pouze studenti 3. a vyššího ročníku.

Stravování v menze Lékařské fakulty

Stravování v jídelně mohou využívat studenti 1. a 2. ročníku v pracovní dny od 11.00 hod do 14.30 hod.

SNACK 4D

Bufet v prostorách foyer dostavby Teoretických ústavů.

Stravování v ostatních menzách UP

Univerzita Palackého zajišťuje stravování svých studentů i zaměstnanců v několika menzách: 17. listopadu, Neředín, Šmeralova, Křížkovského, Holice.

Ubytování

Ubytování na kolejích

Ubytovací kapacity v minulých letech prošly finančně náročnými rekonstrukcemi, díky kterým se významně zvýšila nabízená kvalita ubytování. Kapacita studentských kolejí je více než 5200 lůžek. Standardní ubytování nabízíme v jedno, dvou a třílůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením v několika areálech. K běžnému vybavení kolejí patří internetové přípojky a telefony propojená na celouniverzitní síť, kuchyňské kouty vybavené elektrospotřebiči, studovny, TV místnosti, prádelny, sušárny a internetová pracoviště. V těsné blízkosti areálů kolejí jsou k dispozici stravovací zařízení (menzy UP), parkoviště, zastávky MHD, víceúčelová hřiště, fitcentrum, ordinace lékařů, studentské kluby a jiné služby. Správa kolejí a menz UP nabízí v průběhu celého kalendářního roku ubytování hotelového typu s možností stravování v objektu kolejí pro studenty, tuzemce i zahraniční hosty. V letních měsících (červenec – září) je možné ubytování i větších skupin hostů.

Upomínkové předměty

Propagační materiály Lékařské fakulty je možné zakoupit v Knihovně Lékařské fakulty (půjčovna lékařské literatury) kdykoliv během otevírací doby knihovny, tj. pondělí – pátek vždy od 8.00 do 15.30 hod.