Novoroční slovo děkana LF UP

Úterý 16. leden 2024, 11:10

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé,

srdečně Vás zdravím a nejdříve mi dovolte z celého srdce popřát vše nejlepší v novém roce; především hodně zdraví, štěstí a současně i úspěšný rozvoj naší společné alma mater. Rád bych Vás na začátku roku 2024 informoval o aktuálním dění na naší fakultě a současně o hlavních úkolech pro nový rok.

Pevně věřím, že rok 2024 bude pozitivní z pohledu dalšího vývoje fakulty. Nacházíme se nyní na důležitém mezníku, kdy je fakulta ekonomicky soběstačná a velmi emancipovaná v rámci svazku Univerzity Palackého. Naše specifičnost spočívá nejen v oboru lidského vědění, kterým se zabýváme (tedy lidským zdravím a nemocí), jenž nám dává jiný pohled na život než u ostatních akademických oborů, ale zároveň zde máme národní program na dofinancování lékařských fakult, který reaguje na nedostatek lékařů v českém zdravotnictví. Pro Lékařskou fakultu Univerzity Palackého (LF UP) přináší tento program závazek přijmout do každého prvního ročníku Všeobecného lékařství minimálně 250 studentů. A to už je číslo, které fakultu začíná z kapacitního hlediska poněkud limitovat. Abychom na to adekvátně zareagovali, zahájili jsme v loňském roce stavbu nové budovy a letos budeme samozřejmě v této důležité aktivitě pokračovat. Osobně jsem přesvědčen, že dokončení této stavby bude představovat jeden ze zásadních milníků naší lékařské fakulty; vedle jejího znovuobnovení v roce 1947, vybudování Teoretických ústavů v roce 1960 a jejich nové Dostavby v roce 2013. Již nyní je zřejmé, že v areálu naší alma mater se buduje něco nového a pro fakultu velmi přínosného. Máme tu opravené Teoretické ústavy a jejich Dostavbu, budovu Ústavu molekulární a translační medicíny a brzy bude i další budova fakulty s velkou posluchárnou, menzou a centrem pro výuku na nejmodernějších simulátorech. Po dokončení již započaté stavby získáme kapacitně dostačující zázemí fakulty na desítky let dopředu. Tento vývoj je naprosto úžasný, ale zároveň musíme investovat naši snahu a práci i do lidí, kteří se v tomto areálu budou pohybovat, tedy do studentů, akademických pracovníků i zaměstnanců. A to je ještě důležitější než stavební investice. Naším cílem je nejen vybudovat prostorově adekvátní, ale současně i motivující a přátelské prostředí ke studiu i práci.

Pro rok 2024 si moc přeji, aby se nadále posilovaly spolupráce a vzájemné souznění LF UP a Fakultní nemocnice Olomouc (FNOL). Fakulta a nemocnice jsou jedno tělo a jedna duše a je velmi důležité, aby se zde zaměstnanci i studenti cítili dobře, měli obě tyto instituce ve svých srdcích a vnímali je jako jeden fungující organismus. Věřím, že se nám všem společně povede vytvořit základy pro unikátní centrum excelentního zdravotnictví od výchovy nových lékařů, přes kvalitní vědecko-výzkumnou činnost v medicíně po špičkovou lékařskou péči o naše pacienty. K tomuto máme společné zázemí, logistiku a prostor mezi ulicemi Hněvotínská a Zdravotníků. A především máme schopnost si vzájemně porozumět, úzce spolupracovat a vytvářet jednu velkou akademickou i nemocniční obec, na kterou budeme všichni náležitě hrdi. To je obrovská výhoda, která nás společně posouvá minimálně na evropskou úroveň. Máme teď velkou šanci vybudovat něco, co bude dobře fungovat další desítky let.

Co nás v roce 2024 rovněž čeká, jsou změny v Zákoníku práce a jejich aplikace ve zdravotnictví i vysokém školství. Legislativní změny, ke kterým dochází, musíme samozřejmě stoprocentně respektovat. Osobně jsem s tímto zcela ztotožněný, avšak zároveň jsem přesvědčený, že od sebe nelze oddělovat klinickou výuku a poskytování zdravotní péče. Je třeba se domluvit na určitých principech, aby zákonné normy byly plně dodrženy, ale zároveň je nutné odmítnout návrhy k oddělování poskytování lékařské péče od praktické výuky na klinických či preklinických pracovištích.

Další důležitý cíl pro letošní rok je příprava na reakreditaci studijního programu Všeobecné lékařství. Musíme zaručit našim studentům, že od nás budou odcházet již po promoci s nabytými vědomostmi a dovednostmi, které jsou od nich v praxi očekávány a především vyžadovány. To znamená, že budeme muset definovat rozsah nutných teoretických, a především praktických znalostí a upravit harmonogram celého studijního programu. Jistě nás čeká částečná redukce teoretické výuky. Vše se vyvíjí, jsou nové postupy, technologie a výuka na simulátorech a tomu všemu se musíme přizpůsobit. Považuji za vhodné zdůraznit, že úkolem fakulty je připravit naše absolventy tak, aby se mohli věnovat jakémkoliv lékařskému oboru, a bude tedy nutné specifikovat rozsah znalostí, který je nutný pro pregraduální vzdělávání. LF UP současně zajišťuje rozsáhlou agendu specializačního vzdělávání, a i této činnosti je nezbytné věnovat patřičnou pozornost, od administrace po organizaci a zkoušení kmenových či atestačních zkoušek.

Významným úkolem pro rok 2024 bude jistě i diskuze o financování studijního programu Zubní lékařství. Je zřejmé, že stávající výše finanční dotace ze strany MŠMT je zcela nedostatečná. Naše fakulta tuto situaci řeší dofinancováním z jiných zdrojů, ale tento způsob řešení nebude pro další období již možný. Bude nutné položit MŠMT a Vládě České republiky otázku, zdali chce zajistit zubařskou péči pro občany naší republiky, a pokud bude znít odpověď kladně, musí následovat vyřešení stávajícího nedostatečného financování přípravy nových zubních lékařů.

Považuji za nezbytné definovat jednotlivým pracovištím LF UP jasně daná práva, kompetence a povinnosti a nastavená pravidla dodržovat. Toto je z mého pohledu ideální model vedení a řízení celku, tedy fakulty. Tak jako má fakulta určitou samostatnost v rámci univerzity, danou její specifičností, tak mají a budou mít podobnou samostatnost jednotlivé ústavy, kliniky a další pracoviště LF UP. Věřím, že s větší pravomocí a odpovědností přichází motivace k rozvoji pracovišť. A to podmiňuje i rozvoj celé fakulty. Tento přístup bude jeden z výchozích zdrojů řízení LF UP nejen v roce 2024, ale i v letech následujících.

Rád bych uvedl konkrétní činnosti a plány, které jsou současně uvedeny v aktualizaci Strategického záměru LF UP pro rok 2024. Tyto lze definovat následujícím přehledem:

  • Pokračování v přípravě opravy ústředního topení v celé budově Teoretických ústavů. Předpokládáme zahájení výběrového řízení na zhotovitele.
  • Realizace stavby Nové budovy dle rozhodnutí MŠMT ze dne 3. 12. 2021, č. j. MSMT-46471/2020-9, z dotačního programu „Rozvoj a obnova materiálně technické základny lékařských a pedagogických fakult veřejných vysokých škol“.
  • Obnova a rozvoj materiálně technické základy fakulty (nákup nových přístrojů/simulátorů, obnova zastarávajících přístrojů a zařízení investičního charakteru nezbytných pro chod fakulty).
  • Aktualizace dělení finančních prostředků v rámci RVO na LF UP s cílem zvýšit podíl publikací v časopisech D1 a Q1/Q2 dle WOS za současného snížení podílu Q4.
  • Vydání nové vnitřní normy „Směrnice děkana LF UP k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci“ (aktualizace pravidel pro ukončení studia v DSP, upřesnění podmínek pro odepisování předmětů kategorie B a C a další).
  • Příprava na zavedení elektronického rozvrhování výuky na LF UP.
  • Příprava na akreditaci NAÚ v rámci plnění „Globálních standardů World Federation for Medical Education“.
  • Zahájení přípravy pro reakreditaci studijních programů Všeobecné lékařství a General Medicine, včetně plnění požadavků na klinickou výuku, resp. naplnění požadavků na klinické znalosti a schopnosti absolventů v souladu s Vyhláškou č. 280/2018 Sb., o stanovení činností, které může lékař vykonávat bez odborného dohledu a bez odborného dozoru na základě odborné způsobilosti.

Na závěr bych rád vyjádřil své velké přání, aby LF UP byla nadále prosperující fakultou, na které se budou úspěšně prolínat tři kvalitní platformy – moderní výuka, úspěšné vědecko-výzkumné aktivity a špičková léčebně-preventivní činnost v rámci FNOL. Současně bych byl velice rád, kdyby všichni studenti, učitelé, vědecko-výzkumní pracovníci a zaměstnanci považovali fakultu za svou srdeční záležitost, na kterou jsou právem hrdi. A již nyní děkuji celé akademické obci a zaměstnancům LF UP za vynikající a odpovědnou práci a rovněž za vytváření pozitivní atmosféry na naší společné fakultě.

 

prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D.

děkan

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)