Habilitace a profesury

Akreditované obory

pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem

 Název oboruRozhodnutí MŠMT ze dneHabilitační řízeníŘízení ke jmenování
profesorem
Gynekologie a porodnictví11.5.2015 
Čj.MSMT-12997/2015
do 1.11.2023do 1.11.2023
Histologie a embryologie        -         -
Hygiena, preventivní
lékařství a epidemiologie
11.5.2015 
Čj.MSMT-12997/2015
do 1.11.2019         -
Chirurgie11.5.2015 
Čj.MSMT-12997/2015
do 1.11.2019do 1.11.2019
Lékařská biofyzika20.10.2011 
Čj.29 601/2011 - M3
do 30.11.2019do 31.11.2019
Lékařská biologie11.5.2015 
Čj.MSMT-12997/2015
do 1.11.2019do  1.11.2019
Lékařská chemie a
biochemie
1.5.2015 
Čj.MSMT-12997/2015
do 1.11.2023do 1.11.2023
Lékařská farmakologie11.5.2015 
Čj.MSMT-12997/2015
do 1.11.2023do 1.11.2023
Lékařská fyziologie        -         -
Lékařská genetika25.7.2016
Čj.MŠMT- 22899/2016-1
do 31.7.2024do 31.7.2024 
Lékařská imunologie11.5.2015 
Čj.MSMT-12997/2015
do 1.11.2019do 1.11.2019
Lékařská mikrobiologie3.3.2016 
Čj.MŠMT-7039/2016
do 31.7.2020do 31.7.2020
Neurochirurgie11.5.2015 
Čj.MSMT-12997/2015
do 1.11.2019        -
Neurologie29.4.2011 
Čj.13020/2011-30/1
do 1.11.2019do 1.11.2019
Nukleární medicína11.5.2015 
Čj.MSMT-12997/2015
do 31.8.2019do 31.8.2019
Otorinolaryngologie        -        -
Onkologie11.5.2015 
Čj.MSMT-12997/2015
do 31.8.2019do 31.8.2019
Patologická fyziologie        -        -
Patologie11.5.2015 
Čj.MSMT-12997/2015
do 1.11.2019do 1.11.2019
Pediatrie29.4.2011 
Čj.13020/2011-30/1
do 1.11.2019do 1.11.2019
Psychiatrie 17.7.2012
Čj.29033/2012-M3
do 31.7.2020do 31.7.2020
Radiologie11.5.2015 
Čj.MSMT-12997/2015
do 1.11.2023do 1.11.2023
Sociální lékařství30.12.2014 
Čj.MSMT-45186/2014
do 31.8.2019         -
Stomatologie30.12.2015 
Čj.MSMT-45186/2014
do 31.8.2019do 31.8.2019
Urologie25.7.2016 
Čj.MSMT - 22899/2016-1
do 31.7.2020         -
Vnitřní nemoci11.5.2015 
Čj.MSMT-12997/2015
do 1.11.2023do 1.11.2023

Oznámení o konání

habilitačního a profesorského řízení

Dne 7. února 2019 se na zasedání Vědecké rady LF UP v Olomouci uskuteční:

řízení ke jmenování profesorem

9:30 - doc. MUDr. Jan Václavík, Ph.D., FESC - obor: Vnitřní nemoci

10:30 - doc. MUDr. František Mrázek, Ph.D. - obor: Lékařská imunologie

Místo konání:
Dostavba Teoretických ústavů LF UP, Hněvotínská 3, Olomouc, místnost 2.517

 

 

Formuláře žádostí a kritéria

Zahájená habilitační řízení

MUDr. Václav Procházka, Ph.D., MSc, MBA

lékař Oddělení intervenční angiologie a neuroradiologie Radiodiagnostického ústavu LF OU a FN Ostrava

obor: Neurologie

řízení zahájeno: 25. 1. 2018

habilitační práce: "Analýza faktorů ovlivňující výsledný stav pacientů po revaskularizačním výkonu pro ischemickou cévní mozkovou příhodu"

habilitační přednáška s tezemi práce: "Analýza faktorů ovlivňující výsledný stav pacientů po revaskularizačním výkonu pro ischemickou cévní mozkovou příhodu"

Habilitační komise ve složení:

předseda:
prof. MUDr. Petr Kaňovský, CSc., FEAN - Neurologická klinika LF UP a FNOL
členové:
prof. MUDr. Jan Mareš, Ph.D., MBA - Neurologická klinika LF UP a FNOL
doc. MUDr. Vladimír Nosál, PhD. - Neurologická klinika JLF UK a UN v Martině
prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc., FESO,FEAN - Neurologická klinika LF UPJŠ v Košicích
doc. MUDr. Pavel Štourač, Ph.D. - Neurologická klinika LF MU a FN Brno

Přednáška na odborném fóru: "Endovaskulární léčba akutní ischemické CMP - mých 20 let od lokální trombolýzy po aspirační trombektomii" proběhne dne 10. 10. 2018 v rámci Přednáškového večera Spolku lékařů ČLS JEP v Olomouci na Neurologické klinice LF UP a FNOL.

MUDr. et MUDr. Richard Pink, Ph.D.

odborný asistent, zástupce přednosty pro LP Kliniky ústní, čelistní a obličejové chirurgie LF UP a FNOL

obor: Stomatologie

řízení zahájeno: 7. 9. 2018

habilitační práce: "Rekonstrukční výkony v maxilofaciální onkochirurgii. Indikace a význam"

habilitační přednáška s tezemi práce: "Rekonstrukční výkony v maxilofaciální onkochirurgii. Indikace a význam"

Habilitační komise ve složení:

předsedkyně:
prof. MUDr. Lydie Izakovičová Hollá, Ph.D. - Stomatologická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně
členové:
prof. MUDr. Ivo Stárek, CSc. - Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku LF UP a FNOL
prof. MUDr. Jiří Vaněk, CSc. - Stomatologická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně
doc. MUDr. Dagmar Statelová, CSc. - Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie JLF UK a UN v Martině
doc. MUDr. Oliver Bulik, Ph.D. - Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie LF MU a FN v Brně

Přednáška na odborném fóru: "Indikace a úskalí rekonstrukčních výkonů v maxilofaciální chirurgii" proběhne dne 7. 2. 2019 v rámci programu XXII. Olomouckých onkologických dnů.

 

 

MUDr. Martin Loveček, Ph.D.

odborný asistent, lékař, zástupce přednosty pro vědu a výzkum, vedoucí skupiny HPB chirurgie I. chirurgické kliniky LF UP a FNOL

obor: Chirurgie

řízení zahájeno: 17. 12. 2018

habilitační práce: "Současný stav chirurgické léčby karcinomu pankreatu na I. chirurgické klinice FN Olomouc"

habilitační přednáška s tezemi práce: "Aktuální stav chirurgické léčby karcinomu pankreatu v ČR"

Habilitační komise ve složení:

předseda: prof. MUDr. Miroslav Heřman, Ph.D. - Radiologická klinika LF UP a FNOL
členové:
prof. MUDr. Petr Dítě, DrSc. - Katedra interních oborů LF OU v Ostravě
prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. - Chirurgická klinika LF UK a FN v Plzni
prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc. - Onkologická klinika 1. LF UK, VFN a ÚVN v Praze
prof. MUDr. Jan Lata, CSc. - Katedra interních oborů LF OU v Ostravě

Mgr. Tatiana Burjanivová, PhD.

odborná asistenta Ústavu molekulovej biológie JLF UK v Martině

obor: Lékařská biologie

řízení zahájeno: 9. 10. 2018

habilitační práce: "Molekulárno-genetické aspekty vybraných onkologických ochorení"

návrh tří témat habilitační přednášky s tezemi práce:
1. "Molekulárno-genetické metódy v diagnostike myeloproliferatívnych ochorení"
2. "Evolučné adaptačné mechanizmy u Tibetskej populácie v súvislosti s výskytom onkologických ochorení "
3. "Najnovšie trendy výskumu malígneho melanómu z pohľadu molekulovej biológie"

Habilitační komise ve složení:
předsedkyně: prof. RNDr. Mgr. Marie Jarošová, CSc. -Interní hematologická a onkologická klinika LF MU a FN Brno
členové:
doc. RNDr. Vladimír Divoký, Ph.D. - Ústav biologie LF UP v Olomouci
prof. RNDr. Šárka Pospíšilová, Ph.D. - Středoevropský technologický institut CEITEC MU Brno
doc. MVDr. Aleš Hampl, CSc. - Ústav histologie a embryologie LF MU v Brně
prof. MUDr. Jaroslav Čermák, CSc. - Ústav klinické a experimentální hematologie 1. LF UK a ÚHKT v Praze

Přednáška na odborném fóru: "Evolučné adaptačné mechanizmy u Tibetskej populácie v súvislosti s výskytom onkologických ochorení " proběhne dne 11. 10. 2019 v 13.00 hodin v rámci XXVI. Pracovního setkání spolupracujících hematologických a onkologických pracovišť střední a severní Moravy a Slezka v NH Collection Olomouc Congress.

MUDr. Zdeněk Řehák, Ph.D.

primář Oddělení nukleární medicíny, PET centrum, Masarykův onko-logický ústav v Brně

obor: Nukleární medicína

řízení zahájeno: 21. 9. 2018

habilitační práce: "Využití 18F-FDG PET a PET/CT vyšetření u pacientů s revmatickou polymyalgií a obrovskobuněčnou arteritidou"

návrh tří témat habilitační přednášky s tezemi práce:
1. "18F-FDG PET a PET/CT obraz revmatické polymyalgie"
2. "Možnosti využití 18F-FDG PET a PET/CT vyšetření u pacientů s horečkami nejasného původu"
3. "18F-FDG PET a PET/CT vyšetření dokumentují těsný vztah mezi revmatickou polymyalgií a obrovskobuněčnou arteritidou"

Habilitační komise ve složení:
předseda: prof. MUDr. Milan Kamínek, Ph.D. - Klinika nukleární medicíny LF UP a FNOL
členové:
prof. MUDr. Miroslav Heřman, Ph.D. - Radiologická klinika LF UP a FNOL
prof. MUDr. Petr Vlček, CSc. - Klinika nukleární medicíny a endokrinologie 2. LF UK a FN Motol v Praze
doc. MUDr. Otakar Bělohlávek, CSc. - Oddělení nukleární medicíny PET centrum (ONM), Nemocnice na Homolce v Praze
doc. MUDr. Jiří Prášek, CSc. - Oddělení nukleární medicíny a PET centrum Nemocnice v Jihlavě

Přednáška na odborném fóru: "Možnosti využití 18F-FDG PET a PET/CT vyšetření u pacientů s horečkami nejasného původu" proběhne dne 22. 5. 2019 v 16 hodin v rámci Přednáškového večera Spolku lékařů ČLS JEP v Olomouci.

Zahájená řízení ke jmenování profesorem

doc. MUDr. Rudolf Chlup, CSc.

docent II. interní kliniky - gastro-enterologické a hepatologické LF UP a FNOL, docent Ústavu fyziologie LF UP

datum zahájení: 28. 8. 2014

obor: Vnitřní nemoci

Přednáška na téma: "Přínos a praktické provádění intenzivní léčby diabetu 1. a 2. typu ve FNOL (1971 - 2013)"

doporučující dopisy: 
prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc. - III. interní klinika 1. LF UK a VFN v Praze 
prof. MUDr. Iwar Klimeš, DrSc. - Ústav experimentálnej endokrinológie SAV v Bratislavě 
prof. MUDr. Michal Anděl, CSc. - II. interní klinika 3. LF UK a FN Královské Vinohrady v Praze

Komise ve složení: 
předseda: prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc. - Interní klinika 2. LF UK a FN Motol v Praze
členové: 
prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc. - Centrum diabetologie IKEM v Praze 
prof. MUDr. Zdeněk Rušavý, Ph.D. - I. interní klinika LF UK a FN v Plzni 
doc. MUDr. Alena Šmahelová, Ph.D. - III. interní gerontometabolická klinika LF UK a FN v Hradci Králové 
prof. MUDr. Karel Indrák, DrSc. - Hemato-onkologická klinika LF UP a FNOL

 

 

doc. MUDr. Martin Hutyra, Ph.D., FESC

lékař I. interní kliniky - kardiologické LF UP a FNOL
datum zahájení: 22. 2. 2018
obor: Vnitřní nemoci
přednáška na téma: "Kontroverze v intenzivní kardiologické péči"

doporučující dopisy:
prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc. - Interní kardiologická klinika LF MU a FN Brno
prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc., FESC - II. interní klinika - klinika kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN v Praze

Komise ve složení:
předseda: prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc. - II. interní klinika - klinika kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN v Praze
členové:
prof. MUDr. Lenka Špinarová, Ph.D. - I. interní kardioangiologická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně
prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc. - I. interní kardioangiologická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně
prof. MUDr. Tomáš Paleček, Ph.D. - I. interní klinika - klinika kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN v Praze
prof. MUDr. Josef Zadražil, CSc. - III. interní klinika - nefrologická, revmatologická a endokrinologická LF UP a FNOL

 

 

doc. MUDr. Jan Václavík, Ph.D., FESC

docent, lékař I. interní kliniky - kardiologické LF UP a FNOL

obor: Vnitřní nemoci

řízení zahájeno: 4. 10. 2018

přednáška na téma: "Nové trendy v diagnostice a léčbě rezistentní arteriální hypertenze"

doporučující dopisy:
prof. MUDr. Richard Češka, CSc., FACP, FEFIM - III. interní klinika LF UK a VFN v Praze
prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc., FESC - I. interní kardioangiologická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně
prof. Alexandre Persu, MD, PhD - Cardiology Department, Cliniques Universitaires Saint-Luc, Université Catholique de Louvain

Komise ve složení:

předseda:
prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc. - II. interní klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně
členové:
prof. MUDr. Michael Aschermann, DrSc., FESC - II. interní klinika - klinika kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN v Praze
prof. MUDr. Zuzana Moťovská, Ph.D., FESC - III. interní - kardiologická klinika LF UK a FN Královské Vinohrady v Praze
prof. MUDr. Jan Murín, CSc. - I. interná klinika LF UK a UN v Bratislavě
prof. MUDr. Josef Zadražil, CSc. - III. interní klinika - nefrologická, revmatologická a endokrinologická LF UP a FNOL

 

 

doc. MUDr. František Mrázek, Ph.D.

vedoucí HLA laboratoře, docent Ústavu imunologie LF UP a FNOL

obor: Lékařská imunologie

řízení zahájeno: 26. 6. 2018

přednáška na téma: "Imunogenetika transplantací a komplexních chorob s dědičnou složkou"

doporučující dopisy:
prof. MUDr. Ilja Stříž, CSc. - Pracoviště klinické a transplantační imunologie, IKEM v Praze
prof. MUDr. Milan Buc, DrSc. - Imunologický ústav LF UK v Bratislavě

Komise ve složení:

předsedkyně:
prof. MUDr. Marie Černá, DrSc. - Ústav lékařské genetiky 3. LF UK v Praze
členové:
prof. MUDr. Jiří Litzman, CSc. - Ústav klinické imunologie a alergologie LF MU a FN u sv. Anny v Brně
prof. MUDr. Petr Panzner, CSc. - Ústav imunologie a alergologie LF UK a FN v Plzni
prof. MUDr. Ilja Stříž, CSc. - Pracoviště klinické a transplantační imunologie IKEM v Praze
prof. MUDr. Helena Tlaskalová-Hogenová, DrSc. - Laboratoř buněčné a molekulární imunologie, Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.

 

 

doc. MUDr. Vít Procházka, Ph.D.

docent, lékař Hemato-onkologické kliniky LF UP a FNOL

datum zahájení: 2. 10. 2018

obor: Vnitřní nemoci

přednáška na téma: "Precision medicine in the lymphoma care"

doporučující dopisy:
prof. MUDr. Marek Trněný, CSc. - I. interní klinika - klinika Hematologie 1. LF UK a VFN v Praze
prof. MUDr. Zdeněk Adam, CSc. - Interní hematologická a onkologická klinika LF MU a FN Brno

Komise ve složení:
předseda: prof. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D., MBA - Interní hematologická klinika 3. LF UK a FN Královské Vinohrady v Praze
členové:
prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc. - Ústav patologickej anatómie JLF UK a UNM v Martině
prof. MUDr. Zdeněk Adam, CSc. - Interní hematologická a onkologická klinika LF MU a FN Brno
prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D. - Interní hematologická a onkologická klinika LF MU a FN Brno
doc. MUDr. Martin Mistrík, Ph.D. - Klinika hematológie a transfuziológie LF UK, SZU a UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda v Bratislavě

doc. MUDr. David Karásek, Ph.D.

docent, zástupce přednosty pro LP III. interní kliniky - nefrologické, revmatologické a endokrinologické LF UP a FNOL

datum zahájení: 15. 2. 2019

obor: Vnitřní nemoci

přednáška na téma: "Aterogenní dyslipidémie a inzulínová rezistence"

doporučující dopisy:
prof. MUDr. Marián Mokáň, DrSc., FRCP Edin - I. interná klinika JLF UK a UN v Martině
prof. MUDr. Karel Pacák, DrSc., FACE - Eunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health and Human Development, National Institutes of Health Rockville
prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D. - Česká společnost pro aterosklerózu, z.s. v Praze

Komise ve složení:
předseda: prof. MUDr. Michal Kršek, CSc., MBA - II. interní klinika 3. LF UK a FN Královské Vinohrady v Praze
členové:
prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc. - Centrum experimentální medicíny IKEM v Praze
prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc. - II. interní klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně
prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA - Interní klinika 2. LF UK a FN Motol v Praze
prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc., FESC, - I. interní klinika - kardiologická LF UP a FNOL FACC, MBA

 

 

Ukončená habilitační řízení

Jmenovaní docenti 2019

MUDr. Martin Šimek, Ph.D.

odborný asistent, lékař Kardiochirurgické kliniky LF UP a FNOL
obor: Chirurgie
řízení zahájeno: 12. 12. 2017
habilitační práce: "Dlouhodobé výsledky léčby hluboké sternální infekce po kardiochirurgických výkonech"
odkaz: https://obd.upol.cz/id_publ/333170952
zahájení řízení na VR LF UP: 1. 2. 2018
VR LF UP: 6. 12. 2018
jmenován docentem: 1. 1. 2019

MUDr. Dana Kamarádová, Ph.D.

odborná asistentka, lékařka Kliniky psychiatrie LF UP a FNOL
obor: Psychiatrie
řízení zahájeno: 21. 12. 2016
habilitační práce: "Bio-pycho-sociální pohled na úzkostné poruchy"
odkaz: https://obd.upol.cz/id_publ/333170956
zahájení řízení na VR LF UP: 2. 2. 2017
VR LF UP: 6. 12. 2018
jmenována docentkou: 1. 1. 2019

Jmenovaní docenti 2018

MUDr. Radovan Uvízl, Ph.D.

lékař Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny LF UP a FNOL
obor: Chirurgie
řízení zahájeno: 20. 11. 2017
habilitační práce: "Komplexní pohled na epidemiologii, diagnostiku a léčbu nozokomiální pneumonie u pacientů v intenzivní péči"
odkaz:https://obd.upol.cz/id_publ/333168533
zahájení řízení na VR LF UP: 1. 2. 2018
VR LF UP: 4. 10. 2018
jmenován docentem: 1. 11. 2018

MUDr. Aleš Vidlář, Ph.D.

odborný asistent, zástupce přednosty pro LP Urologické kliniky LF UP a FNOL
obor: Urologie
řízení zahájeno: 8. 6. 2017
habilitační práce: "Vaccinium macrocarpon a silymarin v profylaxi a podpůrné terapii urologických onemocnění"
odkaz:https://obd.upol.cz/id_publ/333168534
zahájení řízení na VR LF UP: 8. 6. 2017
VR LF UP: 4. 10. 2018
jmenován docentem: 1. 11. 2018

MUDr. Petr Šantavý, Ph.D.

primář, zástupce přednosty pro LP Kardiochirurgické kliniky LF UP a FNOL
obor: Chirurgie
řízení zahájeno: 26. 10. 2017
habilitační práce: "Familiární aneurysma hrudní aorty"
odkaz:https://obd.upol.cz/id_publ/333167231
zahájení řízení na VR LF UP: 7. 12. 2017
VR LF UP: 7. 6. 2018
jmenován docentem: 1. 7. 2018

MUDr. Eva Klásková, Ph.D.

lékařka Dětské kliniky LF UP a FNOL
obor: Pediatrie
řízení zahájeno: 2. 3. 2017
habilitační práce: "Kardiovaskulární systém u Turnerova syndromu"
odkaz:https://obd.upol.cz/id_publ/333167235
zahájení řízení na VR LF UP: 6. 4. 2017
VR LF UP: 7. 6. 2018
jmenována docentem: 1. 7. 2018

dr. Marina Hodolič, CSc.

vědecko-pedagogociká pracovnice Kliniky nukleární medicíny LF UP a FNOL
obor: Nukleární medicína
řízení zahájeno: 13. 9. 2017
habilitační práce: "Imaging of prostate cancer using 18F-coline PET/CT"
odkaz:https://obd.upol.cz/id_publ/333167229
zahájení řízení na VR LF UP: 5. 10. 217
VR LF UP: 5. 4. 2018
jmenována docentem: 1. 5. 2018

Mgr. Jan Bouchal Ph.D.

vědecký pracovník Ústavu klinické a molekulární patologie LF UP a FNOL
obor: Lékařská biologie
řízení zahájeno: 19. 12. 2016
habilitační práce: "Význam identifikace nových nádorových proteinů a charakterizace jejich funkce"
odkaz:https://obd.upol.cz/id_publ/333165029
zahájení řízení na VR LF UP: 2. 2. 2017
VR LF UP: 1. 2. 2018
jmenován docentem: 1. 3. 2018

 

MUDr. Kateřina Menšíková, Ph.D.

odborná asistentka, lékařska Neurologické kliniky LF UP a FNOL
obor: Neurologie
řízení zahájeno: 12. 2. 2017
habilitační práce: "Klinické a biologické charakteristiky atypického parkinsonismu"
zahájení řízení na VR LF UP: 6. 4. 2017
VR LF UP: 7. 12. 2017
jmenována docentem: 1. 1. 2018

Jmenovaní docenti 2017

Mgr. Monika Horváthová, Ph.D.

pedagogická a vědecko-výzkumná pracovnice Ústavu biologie LF UP
obor: Lékařská biologie
řízení zahájeno: 1. 9. 2016
habilitační práce: "New insights into erythropoiesis and iron metabolism - lessons learned from inherited defects of red blood cell production"
zahájení řízení na VR LF UP: 6. 10. 2016
VR LF UP: 5. 10. 2017
jmenována docentem: 1. 11. 2017

Ing. Eva Kriegová, Dr.

odborná asistentka Ústavu imunoloige LF UP a FNOL
obor: Lékařská imunologie
řízení zahájeno: 5. 12. 2016
habilitační práce: "Vybrané aspekty imunopatologických procesů se zánětlivou složkou"
zahájení řízení na VR LF UP: 2. 2. 2017
VR LF UP: 5. 10. 2017
jmenována docentem: 1. 11. 2017

Mgr. Luděk Slavík, Ph.D.

zástupce přednosty pro laboratorní diagnostiku Hemato-onkologické kliniky LF UP a FNOL
obor: Lékařská chemie a biochemie
řízení zahájeno: 8. 9. 2016
habilitační práce: "Laboratorní diagnostika hyperkoagulačních stavů"
zahájení řízení na VR LF UP: 1. 12. 2016
VR LF UP: 1. 6. 2017
jmenován docentem: 1. 7. 2017

Mgr. Jiří Vrba, Ph.D.

odborný asistent Ústavu lékařské chemie a biochemie LF UP
obor: Lékařská chemie a biochemie
řízení zahájeno: 12. 9. 2016
habilitační práce: "Biologická aktivita a biotransformace alkaloidů a flavonoidů"
zahájení řízení na VR LF UP: 6. 10. 2016
VR LF UP: 1. 6. 2017
jmenován docentem: 1. 7. 2017

MUDr. Ondřej Kalita, Ph.D., MBA

odborný asistent, sekundární lékař Neurochirurgické kliniky LF UP a FNOL
obor: Neurochirurgie
řízení zahájeno: 16. 6. 2016
habilitační práce: "Vybrané cytogenetické aberace u radikálně resekovaných primárních Glioblastoma Multiforme a jejich využití v intenzivní multimodální terapii"
zahájení řízení na VR LF UP: 1. 12. 2016
VR LF UP: 6. 4. 2017
jmenován docentem: 1. 5. 2017

MUDr. Beatrice Mohelníková Duchoňová, Ph.D.

lékařka Onkologické kliniky LF UP a FNOL
obor: Onkologie
řízení zahájeno: 6. 4. 2016
habilitační práce: "Membránové transportéry jako biomarkery chemorezistence u karcinomu pankreatu"
zahájení řízení na VR LF UP: 9. 6. 2016
VR LF UP: 2. 2. 2017
jmenována docentem: 1. 3. 2017

MUDr. David Vrána, Ph.D.

lékař Onkologické kliniky LF UP a FNOL
obor: Onkologie
řízení zahájeno: 6. 4. 2016
habilitační práce: "Radioterapie v komplexní léčbě karcinomu prsu"
zahájení řízení na VR LF UP: 9. 6. 2016
VR LF UP: 2. 2. 2017
jmenován docentem: 1. 3. 2017

MUDr. Oldřich Šmakal, Ph.D. 

odborný asistent, lékař Urologické kliniky LF UP a FNOL
obor: Urologie
řízení zahájeno: 9. 9. 2016
habilitační práce: "Současný přístup k diagnostice a léčbě ureterokély a ektopického močovodu zdvojené ledviny"
zahájení řízení na VR LF UP: 6. 10. 2016
VR LF UP: 1. 12. 2016
jmenován docentem: 1. 1. 2017

Jmenovaní docenti 2016

PhDr. Radka Bužgová, Ph.D. 

odborný asistent Ústavu ošetřovatelství a porodní asistence LF OU v Ostravě
obor: Sociální lékařství
řízení zahájeno: 5. 5. 2015
habilitační práce: "Využití měřicích nástrojů pro hodnocení potřeb a kvality života při péči o umírající pacienty v lůžkových zdravotnických zařízeních"
zahájení řízení na VR LF UP: 3. 12. 2015
VR LF UP: 6. 10. 2016
jmenována docentem: 1. 11. 2016

MUDr. MVDr. Jozef Škarda, Ph.D. 

odborný asistent Ústavu klinické a molekulární patologie LF UP a FNOL
obor: Patologie
řízení zahájeno: 1. 3. 2016
habilitační práce: "Nové prognostické a prediktivní znaky lékové rezistence a vzdálených metastáz u nemalobuněčných karcinomů plic"
zahájení řízení na VR LF UP: 7. 4. 2016
VR LF UP: 6. 10. 2016
jmenován docentem: 1. 11. 2016

MUDr. Radek Vrba, Ph.D. 

odborný asistent, sekundární lékař I. chirurgické kliniky LF UP a FNOL
obor: Chirurgie
řízení zahájeno: 11. 5. 2015
habilitační práce: "Komplikace po ezofagektomii pro karcinom jícnu a jejich terapie"
zahájení řízení na VR LF UP: 5. 11. 2015
VR LF UP: 9. 6. 2016
jmenován docentem: 1. 7. 2016

MUDr. Tomáš Szotkowski, Ph.D. 

odborný asistent Hemato-onkologické kliniky LF UP a FNOL
obor: Vnitřní nemoci
řízení zahájeno: 7. 9. 2015
habilitační práce: "Akutní promyelocytární leukemie v éře diferenciační léčby- vlastní dlouhodobé zkušenosti"
zahájení řízení na VR LF UP: 5. 11. 2015
VR LF UP: 7. 4. 2016
jmenován docentem: 1. 5. 2016

MUDr. Mgr. Jiří Minařík, Ph.D. 

sekundární lékař Hemato-onkologické kliniky LF UP a FNOL
obor: Vnitřní nemoci
řízení zahájeno: 20. 5. 2015
habilitační práce: "Prognostické faktory a léčba mnohočetného myelomu"
zahájení řízení na VR LF UP: 5. 11. 2015
VR LF UP: 7. 4. 2016
jmenován docentem: 1. 5. 2016

MUDr. Pavel Dráč, Ph.D.

sekundární lékař Traumatologického oddělení FN Olomouc, odborný asistent I. chirurgické kliniky LF UP a FNOL
obor: Chirurgie
řízení zahájeno: 31. 5. 2015
habilitační práce: "Rekonstrukce pakloubů člunkové kosti"
zahájení řízení na VR LF UP: 5. 11. 2015
VR LF UP: 4. 2. 2016
jmenován docentem: 1. 3. 2016

MUDr. Kamil Zeleňák, Ph.D.

zástupce přednosty Radiologické kliniky JLF Uk a UNM Martin
obor: Radiologie
řízení zahájeno: 20. 5. 2015
habilitační práce: "Endovaskulárna liečba aneuryziem arteria carotis interna po subarachnoidálnom krvácaní"
zahájení řízení na VR LF UP: 5. 11. 2015
VR LF UP: 3. 12. 2015
jmenován docentem: 1. 1. 2016

Jmenovaní docenti 2015

MUDr. Peter Tvrdý, Ph.D.

odborný asistent Kliniky ústní, čelistní a obličejové chirurgie LF UP a FNOL
obor: Stomatologie
řízení zahájeno: 19. 11. 2014
habilitační práce: "Miniinvazivní terapie chronické dislokace disku temporomandibulárního kloubu"
zahájení řízení na VR LF UP: 5. 2. 2015
VR LF UP: 4. 6. 2015
jmenován docentem: 1. 7. 2015

MUDr. Peter Rohoň, Ph.D.

odborný asistent Hemato-onkologické kliniky LF UP a FNOL
obor: Vnitřní nemoci
řízení zahájeno: 9. 9. 2014
habilitační práce: "Chronická myelocytová leukémie - nové poznatky v cielenej liečbe"
zahájení řízení na VR LF UP: 9. 10. 2014
VR LF UP: 9. 4. 2015
jmenován docentem: 1. 5. 2015

MUDr. Vít Procházka, Ph.D.

odborný asistent Hemato-onkologické kliniky LF UP a FNOL
obor: Vnitřní nemoci
řízení zahájeno: 9. 9. 2014
habilitační práce: "Predikce osudu nemocných s folikulárním lymfomem v éře biologické léčby" 
zahájení řízení na VR LF UP: 9. 10. 2014
VR LF UP: 9. 4. 2015
jmenován docentem: 1. 5. 2015

MUDr. Tomáš Bohanes, Ph.D.

odborný asistent, vedoucí lékař odd. I. chirurgické kliniky LF UP a FNOL
obor: Chirurgie
řízení zahájeno: 27. 4. 2014
habilitační práce: "Morbidita po resekčních výkonech na plíci a řešení komplikací těchto výkonů"
zahájení řízení na VR LF UP: 5. 6. 2014
VR LF UP: 5. 2. 2015
jmenován docentem: 1. 3. 2015

Mgr. Radek Vodička, Ph.D.

odborný asistent Ústavu lékařské genetiky LF UP a FNOL
obor: Lékařská genetika
řízení zahájeno: 12. 2. 2014
habilitační práce: "Aplikace kvantitativních analýz založených na PCR v diagnostice lidské DNA"
zahájení řízení na VR LF UP: 5. 6. 2014
VR LF UP: 5. 2. 2015
jmenován docentem: 1. 3. 2015

MUDr. David Krahulík, Ph.D.

zástupce přednosty pro vědu a výuku, vedoucí lékař odd. 36A, Neurochirurgická klinika LF UP a FNOL
obor: Neurochirurgie
řízení zahájeno: 3. 4. 2014
habilitační práce:"Komplexní léčba kraniocerebrálních poranění u dětí"
zahájení řízení na VR LF UP: 5. 6. 2014
VR LF UP: 4. 12. 2014
jmenován docentem: 1. 1. 2015

MUDr. Martin Doležel, Ph.D.

odborný asistent Onkologické kliniky LF UP a FNOL a vedoucí lékař radioterapie Radiologického centra Pardubice
obor: Radiologie
řízení zahájeno: 12. 3. 2013
habilitační práce: "Význam zobrazení v radioterapii"
zahájení řízení na VR FL UP: 3. 4. 2014
VR LF UP: 4. 12. 2014
jmenován docentem: 1. 1. 2015

Jmenovaní docenti 2014

Ing. Alena Rajnochová Svobodová, Ph.D.

pedagogický a vědecký pracovník Ústavu Lékařské chemie a biochemie LF UP
obor: Lékařská chemie a biochemie
řízení zahájeno: 28. 11. 2013 
habilitační práce: "Děje vyvolané ultrafialovým zářením v kožních buňkách a jejich ovlivnění přírodními látkami" 
zahájení řízení na VR LF UP: 13. 2. 2014 
VR LF UP: 5. 6. 2014
jmenována docentem: 1. 7. 2014

MUDr. Alois Krobot, Ph.D.

primář Oddělení rehabilitace FNOL, přednosta Ústavu fyzioterapie FZV UP v Olomouci
obor: Neurologie
řízení zahájeno: 16. 9. 2013
habilitační práce: " Neurorehabilitace chůzí"
zahájení řízení na VR LF UP: 5. 12. 2013
VR LF UP: 3. 4. 2014
jmenován docentem: 1. 5. 2014

Ing. Kateřina Tománková, Ph.D.

odborný asistent Ústavu lékařské biofyziky LF UP
obor: Lékařská biofyzika 
řízení zahájeno: 3. 9. 2013 
habilitační práce: " Mikroskopie atomárních sil v biofyzikálních vědách a zubním lékařství" 
zahájení řízení na VR LF UP: 3. 10. 2013 
VR LF UP: 5. 12. 2013 
jmenována docentkou: 1. 1. 2014

MUDr. Jan Václavík, Ph.D.

lékař, odborný asistent I. interní kliniky-kardiologické LF UP a FNOL, vedoucí Centra pro hypertenzi FN Olomouc 
obor: Vnitřní nemoci 
řízení zahájeno: 20. 12. 2012 
habilitační práce: "Využití spironolaktonu v léčbě rezistentní hypertenze" 
zahájení řízení na VR LF UP: 4. 4. 2013 
VR LF UP: 5. 12. 2013
jmenován docentem: 1. 1. 2014

Jmenovaní docenti 2013

Ing. Jan Vacek, Ph.D.

odborný asistent Ústavu lékařské chemie a biochemie LF UP
obor: Lékařská chemie a biochemie
řízení zahájeno: 8. 11. 2012
habilitační práce: "Využití elektrochemických metod pro analýzu interakcí DNA a proteinů s farmakologicky aktivními ligandy"
zahájení řízení na VR LF UP: 7. 2. 2013
VR LF UP: 3. 10. 2013
jmenován docentem: 1. 11. 2013

MUDr. Marie Černá, Ph.D.

lékařka, odborná asistentka - zástupce přednosty pro výuku, Radiologická klinika LF UP a FNOL
obor: Radiologie
řízení zahájeno: 5. 9. 2012
habilitační práce: "Pozdní komplikace a reintervence endovaskulární léčby aneuryzmatu abdominální aorty."
zahájení řízení na VR LF UP: 4. 10. 2012
VR LF UP: 4. 4. 2013
jmenována docentkou: 1. 5. 2013

MUDr. Martin Hutyra, Ph.D.

lékař I. Interní kliniky-kardiologické LF UP a FNOL
obor: Vnitřní nemoci
řízení zahájeno: 16. 9. 2012 
habilitační práce: "Možnosti využití deformační analýzy metodou speckle tracking echokardiografie v hodnocení transmurality jizvy a dysfunkčního myokardu u jedinců s ischemickou chorobou srdeční"
zahájení řízení na VR LF UP: 4. 10. 2012
VR LF UP: 6. 6. 2013
jmenován docentem: 1. 7. 2013

Jmenovaní docenti 2012

MUDr. Jana Chmelová, Ph.D.

odborná asistentka Radiologické kliniky FN a LF UP Olomouc a vědecká pracovnice Centra pro integrované studium pánve na 3. LF UK Praha
obor: Radiologie
řízení zahájeno: 17. 5. 2011 
habilitační práce: "Role radiologa v akutní fázi péče o pacienty se zlomeninou pánve a acetabula" 
zahájení řízení na VR LF UP: 3. 11. 2011 
VR LF UP: 2. 2. 2012 
jmenována docentkou: 1. 3. 2012

MUDr. Elena Nováková, PhD. 

vedoucí Ústavu mikrobiológie a imunológie JLF UK v Martine 
obor: Lékařská mikrobiologie
řízení zahájeno: 23. 8. 2011
habilitační práce: "Mikrobiológia - veda pre diagnostiku, surveillance, výskum a spoluprácu (1997-2011)" 
zahájení řízení na VR LF UP: 3. 11. 2011
VR LF UP: 2. 2. 2012 
jmenována docentkou: 1. 3. 2012

MUDr. Daniel Šaňák, Ph.D.

vedoucí lékař cerebrovaskulárního centra Neurologické kliniky FN a LF UP v Olomouci
obor: Neurologie
řízení zahájeno: 11. 11. 2011
habilitační práce: "Využití magnetické rezonance v diagnostice a terapii akutní fáze ischemických cévních mozkových příhod" 
zahájení řízení na VR LF UP: 2. 2. 2012
VR LF UP: 5. 4. 2012 
jmenován docentem: 1. 5. 2012

MUDr. Dan Marek, Ph.D. 

odborný asistent I. interní kliniky FN a LF UP v Olomouci
obor: Vnitřní nemoci 
řízení zahájeno: 25. 11. 2011
habilitační práce: "Echokardiografie v diagnostice a terapii patofyziologických stavů levé předsíně" 
zahájení řízení na VR LF UP: 2. 2. 2012
VR LF UP: 5. 4. 2012
jmenován docentem: 1. 5. 2012

MUDr. Dagmar Horáková, Ph.D. 

odborná asistentka Ústavu preventivního lékařství LF UP v Olomouci
obor: Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie 
řízení zahájeno: 2. 12. 2011
habilitační práce: "Inzulínová rezistence a proteiny tukové tkáně" 
zahájení řízení na VR LF UP: 2. 2. 2012 
VR LF UP: 7. 6. 2012 
jmenována docentkou: 1. 7. 2012

Dr. Piotr Fudalej, PhD. 

odborný pracovník Kliniky zubního lékařství FN a LF UP v Olomouci, assistant professor Department of Orthodontics and Craniofacial Biology - Radboud University Nijmegen Medical Centre, Nijmegen, The Netherlands
obor: Stomatologie 
řízení zahájeno: 23. 1. 2012 
habilitační práce: "Long-term assessment of "all-in-one" repair of complete unilateral cleft lip and palate" 
zahájení řízení na VR LF UP: 5. 4. 2012 
VR LF UP: 7. 6. 2012
jmenován docentem: 1. 7. 2012

RNDr. Zora Lasabová, PhD. 

odborná asistentka, vedoucí Ústavu molekulovej biológie JLF UK Martin
obor: Lékařská biologie 
řízení zahájeno: 29. 11. 2011 
habilitační práce: "Molekulová biológia nádorov a klinický význam molekulovo-genetických a epigenetických zmien"
zahájení řízení na VR LF UP: 2. 2. 2012 
VR LF UP: 7. 6. 2012 
jmenována docentkou: 1. 7. 2012

MUDr. Tomáš Gabrhelík, Ph.D. 

zástupce přednosty pro léčebnou péči Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny LF UP a FNOL 
obor: Chirurgie
řízení zahájeno: 21. 11. 2011 
habilitační práce: "Radiofrekvenční léčba bolesti" 
zahájení řízení na VR LF UP: 2. 2. 2012 
VR LF UP: 4. 10. 2012 
jmenován docentem: 1. 11. 2012

MUDr. Karel Krejčí, Ph.D. 

zástupce vedoucího nefrologického oddělení III. interní kliniky - nefrologické, revmatologické a endokrinologické LF UP a FNOL obor: Vnitřní nemoci
řízení zahájeno: 7. 11. 2011 
habilitační práce: "Monitorace adekvátnosti imunosupresivní terapie z pohledu subklinického poškození transplantované ledviny" 
zahájení řízení na VR LF UP: 2. 2. 2012 
VR LF UP: 4. 10. 2012 
jmenován docentem: 1. 11. 2012

MUDr. František Mrázek, Ph.D.

odborný asistent Ústavu imunologie LF UP
obor: Lékařská imunologie
řízení zahájeno: 25. 11. 2011
habilitační práce: "Variabilita genů imunitní odpovědi a její podíl na vnímavosti k vybraným komplexním chorobám a komplikacím léčby" 
habilitační přednáška s tezemi práce: "Variabilita genů imunitní odpovědi a její podíl na vnímavosti k vybraným komplexním chorobám a komplikacím léčby" zahájení řízení na VR LF UP: 2. 2. 2012 
VR LF UP: 6. 12. 2012
jmenován docentem: 1. 1. 2013

Ing. Kateřina Valentová, Ph.D. 

odborná asistentka Ústavu lékařské chemie a biochemie LF UP Olomouc
obor: Lékařská chemie a biochemie
řízení zahájeno: 14. 11. 2011 
habilitační práce: "Studie biologické aktivity vybraných přírodních fenolových látek" 
habilitační přednáška s tezemi práce: "Biologická aktivita přírodních fenolových látek" 
zahájení řízení na VR LF UP: 2. 2. 2012 
VR LF UP: 6. 12. 2012 
jmenována docentkou: 1. 1. 2013

Jmenovaní docenti 2011

Jmenovaní docenti 2010

MUDr. Helena Hupková, Ph.D.
odborný asistent Mikrobiologického ústavu LF UK a FNsP Bratislava
obor: Lékařská mikrobiologie
habilitační práce: „Pneumokokové ochorenia v Slovenskej republike“
habilitační přednáška s tezemi práce: „Invazívne pneumokokové ochorenia a otitidy v detskom veku“
zahájení řízení: 2. 6. 2009
VR LF UP: 4. 3. 2010
jmenována docentkou: 1. 4. 2010

MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D.
ordinář pro revmatochirurgii a chirurgii ruky, Ortopedické oddělení, Pardubická krajská nemocnice a.s.
obor: Chirurgie
habilitační práce: „Chronické lunotriquetrální nestability zápěstí, výsledky nové metody ošetření“
habilitační přednáška s tezemi práce: „Artroskopie zápěstí, přínos v diagnostice dynamických nestabilit“
zahájení řízení: 23. 6. 2009
VR LF UP: 6. 5. 2010
jmenován docentem: 1. 6. 2010

MVDr. Jan Bardoň, Ph.D., MBA
odborný asistent Ústavu mikrobiologie LF UP v Olomouci
obor: Lékařská mikrobiologie
habilitační práce: „Prevalence a rezistence k antibiotikům vybraných bakteriálních původců onemocnění přenosných ze zvířat na člověka“
habilitační přednáška s tezemi práce: „Výskyt a charakteristika kampylobakterů v potravinovém řetězci člověka“
zahájení řízení: 21. 9. 2009
VR LF UP: 7. 10. 2010
jmenován docentem: 1. 11. 2010

MUDr. Ishraq Dhaifalah, Ph.D.
vedoucí úseku fetální medicíny Ústavu lékařské genetiky a fetální medicíny LF UP v Olomouci
obor: Lékařská genetika
habilitační práce: „One-Stop-Clinic for Assesment of Risk of chromosomal abnormalities in the first trimester of pregnancy“
habilitační přednáška s tezemi práce: „Introducing of new methods of screening of chromosomal abnormalities in the first trimester of pregnancy“
zahájení řízení: 22. 2. 2010
VR LF UP: 3. 11. 2010
jmenována dne: 1. 12. 2010

MUDr. René Aujeský, CSc.
vedoucí lékař oddělení kliniky a odborný asistent I. chirurgické kliniky FN a LF UP v Olomouci
obor: Chirurgie
habilitační práce: „Barettův jícen z pohledu chirurga“
habilitační přednáška s tezemi práce: „Barettův jícen z pohledu chirurga“
zahájení řízení: 26. 1. 2010
VR LF UP: 3. 11. 2010
jmenován s platností: 1. 12. 2010

Jmenovaní docenti 2006-2009

MUDr. Milan Adamus, Ph.D., odborný asistent Kliniky anesteziologie a resuscitace FN a LF UP v Olomouci
obor: Chirurgiehabilitační práce: „Monitorování svalové relaxace v anesteziologii“
řízení zahájeno: 2. 10. 2008
obhájeno na VR LF UP: 5. 2. 2009
jmenován docentem: 1. 3. 2009
MUDr. Mgr. Alan Bulava, Ph.D., lékař I. interní kliniky FN a LF UP v Olomouci
obor: Vnitřní nemoci
habilitační práce: „Dlouhodobé výsledky srdeční resynchronizační léčby u pacientů s těžkým srdečním selháním“
řízení zahájeno: 5. 4. 2007
obhájeno na VR LF UP: 4. 10. 2007
jmenován docentem: 1. 11. 2007
MUDr. Jiří Dostál, Ph.D., odborný asistent a lékař pověřený vedením Centra asistované reprodukce Porodnicko-gynekologické kliniky FN a LF UP v Olomouci
obor: Gynekologie a porodnictví
habilitační práce: „Etické a právní aspekty asistované reprodukce ve státech přijatých do Evropské unie v roce 2004“
řízení zahájeno: 1. 3. 2007
obhájeno na VR LF UP: 1. 11. 2007
jmenován docentem: 1. 12. 2007
Mgr. Jiří Drábek, Ph.D., vědecký pracovník Laboratoře experimentální medicíny, Dětská klinika FN a LF UP v Olomouci
obor: Lékařská biologie
habilitační práce: „Optimalizace polymerázové řetězové reakce pro získání genotypizačních dat za vyhraněných podmínek“
datum zahájení: 5. 4. 2007
obhájeno na VR LF UP: 3. 4. 2008
jmenován docentem: 1. 5. 2008
MUDr. Edgar Faber, CSc., vedoucí lékař transplantační jednotky /zástupce přednosty kliniky pro výuku Hemato-onkologické kliniky FN a LF UP v Olomouci
obor: Vnitřní nemoci
řízení zahájeno: 1. 2. 2007
obhájeno na VR LF UP: 5. 4. 2007
jmenován docentem: 1. 5. 2007
MUDr. Jiří Gallo, Ph.D., zástupce přednosty pro LP Ortopedické kliniky FN a  LF UP v Olomouci
obor: Chirurgiehabilitační práce: „Vybrané etiopatogenetické a klinické aspekty periprotetické osteolýzy“
datum zahájení: 1. 11. 2007
obhájeno na VR LF UP: 6. 3. 2008
jmenován docentem: 1. 4. 2008
MUDr. Marek Gwozdziewicz, Ph.D., vedoucí lékař a odborný asistent Kardiochirurgické kliniky FN a LF UP v Olomouci
obor: Chirurgie
habilitační práce: „Arteriální revaskularizace myokardu“                                 řízení zahájeno: 2. 10. 2008
obhájeno na VR LF UP: 2. 4. 2009
jmenován docentem: 1. 5. 2009

RNDr. Erika Halašová, PhD.,  odborný asistent Ústavu lekárskej biológie JLF UK v Martine, SR
obor: Lékařská biologie
habilitační práce: „Hodnotenie genotoxického a karcinogénneho efektu chrómu s ohľadom na polymorfizmy vybratých génov.“
řízení zahájeno: 3. 4. 2008
obhájeno na VR LF UP: 2. 10. 2008
jmenována docentkou: 1. 11. 2008
MUDr. Petr Hamal, Ph.D. – odborný asistent Ústavu mikrobiologie LF UP v Olomouci
obor: Lékařská mikrobiologie 
habilitační práce: „Epidemiologické studie nozokomiálních kvasinkových infekcí“řízení zahájeno: 26. 6. 2008
obhájeno na VR LF UP: 5. 3. 2009
jmenován docentem: 1. 4. 2009

MUDr. Petr Hejnar, Ph.D., odborný asistent Ústavu mikrobiologie LF UP v Olomouci
obor: Lékařská mikrobiologie
řízení zahájeno: 1. 2. 2007
obhájeno na VR LF UP: 3. 5. 2007
jmenován docentem: 1. 6. 2007
MUDr. Roman Herzig, Ph.D., odborný asistent Neurologické kliniky FN a LF UP v Olomouci
obor: Neurologie
habilitační práce: „Rizikové faktory spontánních intrakraniálních hemoragií“
řízení zahájeno: 1. 2. 2007
obhájeno na VR LF UP: 7. 6. 2007
jmenován docentem: 1. 7. 2007
MUDr. Ing. Petr Hluštík, Ph.D., odborný asistent Neurologické kliniky FN a LF UP v Olomouci
obor: Neurologie
řízení zahájeno: 1. 2. 2007
obhájeno na VR LF UP: 3. 5. 2007
jmenován docentem: 1. 6. 2007 
RNDr. Eva Kmoníčková, CSc., odborný asistent Ústavu farmakologie a toxikologie LF UK v Plzni a vědecký pracovník oddělení farmakologie, ÚEM AV ČR
obor: Lékařská farmakologie
habilitační práce: „Farmakologický význam cytokinů a možnosti jejich screeningu na základě produkce oxidu dusnatého
řízení zahájeno: 4. 12. 2008
obhájeno na VR LF UP: 2. 4. 2009
jmenován docentem: 1. 5. 2009

MUDr. Helena Kollárová, Ph.D., odborný asistent, zástupce přednosty pro výuku Ústavu preventivního lékařství LF UP v Olomouci
obor: Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie
habilitační práce: „Epidemiologie karcinomu ledvin“
řízení zahájeno: 14. 11. 2008
obhájeno na VR LF UP: 4. 6. 2009
jmenována docentkou:  
MUDr. Adriána Liptáková, PhD. - odborný asistent Imunologického ústavu LF UK v Bratislavě, SR
obor: Lékařská mikrobiologie
habilitační práce: „Escherichia coli a jej účast v patogenéze infekcií gastrointestinálného a uropoetického systému“
řízení zahájeno: 26. 6. 2008
neobhájila na VR LF UP - ukončeno řízení: 5. 3. 2009

MUDr. Marek Ľubušký, Ph.D.,
 odborný asistent Porodnicko-gynekologické kliniky FN a LF UP v Olomouci
obor: Gynekologie a porodnictví
habilitační práce: „Minimálně invazivní management těhotenství s rizikem rozvoje anémie plodu“
řízení zahájeno: 5. 4. 2007
obhájeno na VR LF UP: 1. 11. 2007
jmenován docentem: 1. 12. 2007
MUDr. Jan Mareš, Ph.D., odborný asistent, vedoucí lékař Centra pro diagnostiku a léčbu demyelinizačních onemocnění, Neurologická klinika FN a LF UP v Olomouci
obor: Neurologie
zahájení řízení: 19. 5. 2009
obhájeno na VR LF UP: 1. 10. 2009
jmenován docentem:

RNDr. Ivanka Matoušková, Ph.D., odborná asistentka Ústavu preventivního lékařství LF UP v Olomouci
obor: Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie
řízení zahájeno: 7. 12. 2006
obhájeno na VR LF UP: 1. 3. 2007
jmenována docentkou: 1. 4. 2007
RNDr. Petr Mlejnek, Ph.D., odborný asistent Ústavu biologie LF UP v Olomouci
obor: Lékařská biologie
habilitační práce: „Indukce buněčné smrti N6-substituovanými deriváty adenosinu a její modulace inhibitory kaspasových a serinových proteáz.“
řízení zahájeno: 3. 4. 2008
obhájeno na VR LF UP: 2. 10. 2008
jmenován docentem: 1. 11. 2008
 
MUDr. Miroslav Pach, CSc., pověřený vedením Ortopedické kliniky FN a LF UP v Olomouci
obor: Chirurgie
habilitační práce: „Vybrané počítačem asistované výkony na kolenním kloubu“
datum zahájení: 2. 11. 2006
obhájeno na VR LF UP: 26. 6. 2008
jmenován docentem: 1. 8. 2008
MUDr. Tomáš Papajík, CSc. zástupce přednosty pro LP Hemato-onkologické kliniky FN a LF UP v Olomouci
obor: Vnitřní nemoci
habilitační práce: „Difúzní B-velkobuněčný lymfom: Komplexní pohled na onemocnění se zaměřením na výsledky prognosticky stratifikované léčby“
zahájení řízení: 4. 12. 2008
obhájeno na VR LF UP: 7. 5. 2009
jmenován docentem: 1. 6. 2009

MUDr. Martin Procházka, Ph.D., odborný asistent Porodnicko-gynekologické kliniky FN a LF UP v Olomouci
obor: Gynekologie a porodnictví
habilitační práce: „Trombofilní stavy a patologie placenty“
řízení zahájeno: 5. 4. 2007
obhájeno na VR LF UP: 6. 12. 2007
jmenován docentem: 1. 1. 2008
MUDr. Mgr. Milan Raška, Ph.D., odborný asistent Ústavu imunologie LF UP v Olomouci
obor: Lékařská imunologie
zahájení řízení: 4. 12. 2008
obhájeno na VR LF UP: 1. 10. 2009
jmenován docentem:

MUDr. David Stejskal, Ph.D. – přednosta Oddělení laboratorní medicíny nemocnice Šternberk, p.o.
obor: Lékařská chemie a biochemie
řízení zahájeno: 5. 10. 2006
obhájeno na VR LF UP: 1. 2. 2007
jmenován docentem: 1. 3. 2007
MUDr. David Školoudík, Ph.D., odborný asistent a sekundární lékař Neurologické kliniky FN a LF UP v Olomouci
obor: Neurologie
zahájení řízení: 4. 12. 2008
obhájeno na VR LF UP: 7. 5. 2009
jmenován docentem: 1. 6. 2009

RNDr. Tomáš Adam, Ph.D.,
 vedoucí Laboratoře dědičných metabolických poruch, Odd. klinické biochemie LF UP a FNO
obor: Lékařská genetika
řízení zahájeno: 2. 6. 2005
obhájil na VR LF UP: 1. 12. 2005
jmenován docentem: 15. 1. 2006
RNDr. Eva Anzenbacherová, CSc., odborná asistentka Ústavu lék. chemie a biochemie LF UP v Olomouci
obor: Lék. chemie a biochemie
řízení zahájeno: 1. 12. 2005
obhájila na VR LF UP: 4. 5. 2006
jmenována docentkou: 1. 6. 2006
MUDr. Jaroslav Bačovský, CSc., odborný asistent III. interní kliniky FN a LF UP v Olomouci
obor: Vnitřní nemoci
řízení zahájeno: 19. 2. 2004
obhájil na VR LF UP: 5. 5. 2005
jmenován docentem: 21. 6. 2005
MUDr. Stanislav Buřval, Ph.D., odborný asistent Radiologické kliniky FN a LF UP v Olomouci
obor: Radiologie
řízení zahájeno: 4. 11. 2004
obhájil na VR LF UP: 7. 4. 2005
jmenován docentem: 21. 6. 2005
RNDr. Zdeněk Dvořák, Ph.D. – odborný asistent Ústavu lékařské chemie a biochemie LF UP v Olomouci
obor: Lékařská chemie a biochemie
řízení zahájeno: 1. 6. 2006
Obhájeno na VR LF UP: 2. 11. 2006
Jmenován docentem k 1. 12. 2006
MUDr. Milan Kamínek, Ph.D., odborný asistent Kliniky nukleární medicíny FN a LF UP v Olomouci
obor: Radiologie
řízení zahájeno: 6. 10. 2005
obhájil na VR LF UP: 1. 12. 2005
jmenován docentem: 15. 1. 2006
MUDr. Peter Koliba, CSc., přednosta Porodnicko-gynekologické kliniky FNsP Ostrava
obor: Gynekologie a porodnictví
řízení zahájeno: 4. 5. 2006
obhájil na VR LF UP: 7. 12. 2006
jmenován docentem: 1. 2. 2007
MUDr. Alena Měchurová, CSc., zástupce primáře porodnice Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze
obor: Gynekologie a porodnictví
řízení zahájeno: 6. 4. 2006
obhájila na VR LF UP: 1. 6. 2006
jmenována docentkou: 1. 7. 2006
Mgr. Martin Modrianský, Ph.D., odborný asistent Ústavu lékařské chemie a biochemie FN a LF UP v Olomouci
obor: Lék. chemie a biochemie
řízení zahájeno: 7. 10. 2004
obhájil na VR LF UP: 7. 4. 2005
jmenován docentem: 21. 6. 2005
MUDr. Marie Nakládalová, Ph.D., přednostka Kliniky pracovního lékařství FN a LF UP v Olomouci
obor: Vnitřní nemoci
řízení zahájeno: 2. 2. 2006
obhájila na VR LF UP: 6. 4. 2006
jmenována docentkou: 1. 5. 2006
MUDr. Ivana Oborná, Ph.D., odborná asistentka Porodnicko-gynekologické kliniky FN a LF UP v Olomouci
obor: Gynekologie a porodnictví
řízení zahájeno: 19. 2. 2004
obhájila na VR LF UP: 3. 2. 2005
jmenována docentkou: 1. 5. 2005
MUDr. Radovan Pilka, Ph.D., zástupce přednosty pro LP Gynekologicko-porodnické kliniky FN a LF UP v Olomouci
obor: Gynekologie a porodnictví
řízení zahájeno: 4. 11. 2004
obhájil na VR LF UP: 2. 6. 2005
jmenován docentem: 1. 10. 2005
MUDr. Dagmar Pospíšilová, Ph.D., odborná asistentka Dětské kliniky LF UP a FN Olomouc
obor: Pediatrie
řízení zahájeno: 2. 12. 2004
obhájila na VR LF UP: 5. 5. 2005
jmenována docentkou: 21. 6. 2005
MVDr. Silvia Rybárová, PhD., odborná asistentka Ústavu anatomie LF UPJŠ v Košicích
obor: Anatomie
řízení zahájeno: 6. 4. 2006
obhájila na VR LF UP: 5. 10. 2006
jmenována docentkou: 1. 11. 2006
MUDr. Eliška Sovová, Ph.D. MBA, vedoucí odd. preventivní kardiologie I. interní kliniky FN a LF UP v Olomouci
obor: Vnitřní nemoci
řízení zahájeno: 6. 10. 2005
obhájila na VR LF UP: 2. 2. 2006
jmenována docentkou: 1. 3. 2006
MUDr. Libuše Stárková, CSc., odborná asistentka Kliniky psychiatrie a lék. psychologie FN a LF UP v Olomouci
obor: Psychiatrie
řízení zahájeno: 24. 6. 2004
obhájila na VR LF UP: 6. 10. 2005
jmenována docentkou: 15. 11. 2005
MUDr. Martin Starosta, Ph.D., odborný asistent I. stomatologické kliniky LF UP v Olomouci
obor: Stomatologie
řízení zahájeno: 11. 12. 2003
obhájil na VR LF UP: 4. 11. 2004
jmenován docentem: 1. 2. 2005
MUDr. David Stejskal, Ph.D. – přednosta Oddělení laboratorní medicíny nemocnice Šternberk, p.o.
obor: Lékařská chemie a biochemie
řízení zahájeno: 5. 10. 2006
Obhájeno na VR LF UP: 1. 2. 2007
Jmenován docentem k
MUDr. Vladimír Študent, Ph.D., odborný asistent Urologické kliniky FN a LF UP v Olomouci
obor: Chirurgie
řízení zahájeno: 3. 2. 2005
obhájil na VR LF UP: 7. 4. 2005
jmenován docentem: 21. 6. 2005

MUDr. Petr Utíkal. Ph.D., zástupce přednosty pro LP II.chirurgikcé kliniky FN a LF UP v Olomouciobor: Chirurgieřízení zahájeno: 1. 11. 2007obhájil na VR LF UP: 3. 4. 2008jmenován docentem: 1. 5. 2008

Mgr. Jitka Vostálová, Ph.D., odborná asistentka Ústavu lék. chemie a biochemie LF UP v Olomouci
obor: Lék. chemie a biochemie
řízení zahájeno: 1. 12. 2005
obhájila na VR LF UP: 6. 4. 2006
jmenována docentkou: 1. 5. 2006

Ukončená řízení ke jmenování profesorem

Jmenovaní profesoři 2018

doc. MUDr. Vladimír Študent, Ph.D.

datum zahájení: 10. 8. 2017
obor: Chirurgie
přednáška na téma: "Karcinom prostaty - lokalizovaný, chirurgická léčba"
zahájení řízení na VR LF UP: 5. 10. 2017
obhájeno na VR LF UP: 7. 12. 2017
obhájeno na VR UP: 15. 1. 2018
jmenován profesorem: 14. 6. 2018

doc. MUDr. Lumír Hrabálek, Ph.D.

datum zahájení: 20. 9. 2016
obor: Chirurgie
přednáška na téma: "Originální postupy v páteřní chirurgii"
zahájení řízení na VR LF UP: 1. 12. 2016
obhájeno na VR LF UP: 6. 4. 2017
obhájeno na VR UP: 23. 10. 2018
jmenován profesorem: 14. 6. 2018

doc. Ing. Jan Vacek, Ph.D. 

datum zahájení: 7. 10. 2016
obor: Lékařská chemie a biochemie
přednáška na téma: "Bioelektrochemie: aplikace v molekulární biologii a experimentální medicíně"
zahájení řízení na VR LF UP: 1. 12. 2016
obhájeno na VR LF UP: 5. 10. 2017
obhájeno na VR UP: 15. 1. 2018
jmenován profesorem: 14. 6. 2018

doc. MUDr. Jiří Špaček, Ph.D., IFEPAG 

datum zahájení: 27. 11. 2016
obor: Gynekologie a porodnictví
přednáška na téma: "Pokroky v léčbě pánevních gynekologických malignit"
zahájení řízení na VR LF UP: 2. 2. 2017
obhájeno na VR LF UP: 7. 12. 2017
obhájeno na VR UP: 15. 1. 2018
jmenován profesorem: 14. 6. 2018

Jmenovaní profesoři 2017

doc. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.  

datum zahájení: 10. 11. 2016
obor: Chirurgie
přednáška na téma: "Chirurgická léčba karcinomu slinivky"
zahájení řízení na VR LF UP: 1. 12. 2016
obhájeno na VR LF UP: 6. 4. 2017
obhájeno na VR UP: 22. 5. 2017
jmenován profesorem: 13. 12. 2017

 

doc. MUDr. Mgr. Alan Bulava, Ph.D.  

datum zahájení: 8. 4. 2016
obor: Vnitřní nemoci
přednáška na téma: "Nové horizonty v nefarmakologické léčbě fibrilace síní"
zahájení řízení na VR LF UP: 1. 12. 2016
obhájeno na VR LF UP: 2. 2. 2017
obhájeno na VR UP: 22. 5. 2017
jmenován profesorem: 13. 12. 2017

Doc. RNDr. Erika Halašová, PhD.

datum zahájení: 21. 4. 2016
obor: Lékařská biologie
přednáška na téma: "Biologické aspekty vzniku a rozvoja karcinómu plúc"
zahájení řízení na VR LF UP: 6. 10. 2016
obhájeno na VR LF UP: 1. 12. 2016
obhájeno na VR UP: 13. 3. 2017
jmenována profesorem: 19. 6. 2017

Doc. MUDr. Milan Grundmann, CSc.

datum zahájení: 11. 11. 2015
obor: Lékařská farmakologie
přednáška na téma: "Klinická farmakologie a personalizovaná farmakoterapie"
zahájení řízení na VR LF UP: 4. 2. 2016
obhájeno na VR LF UP: 9. 6. 2016
obhájeno na VR UP: 17. 10. 2016
jmenován profesorem: 19. 6. 2017

Jmenovaní profesoři 2016

Doc. Mgr. Martin Modrianský, Ph.D.

datum zahájení: 5. 11. 2015
obor: Lékařská chemie a biochemie
přednáška na téma: "O polyfenolech, mitochondriích a srdci"
zahájení řízení na VR LF UP: 4. 6. 2015
obhájeno na VR LF UP: 3. 12. 2015
obhájeno na VR UP: 7. 3. 2016
jmenován profesorem: 2. 12. 2016

Doc. Dr. Piotr Fudalej, Ph.D.

datum zahájení: 5. 11. 2015
obor: Stomatologie
přednáška na téma: "Universal determinants of facial attractiveness"
zahájení řízení na VR LF UP: 5. 11. 2015
obhájeno na VR LF UP: 4. 2. 2016
obhájeno na VR UP: 7. 3. 2016
jmenován profesorem: 2. 12. 2016

Doc. MUDr. Marek Ľubušký, Ph.D.

datum zahájení: 5. 1. 2015
obor: Gynekologie a porodnictví
přednáška na téma: "Těhotenství s rizikem rozvoje anémie plodu"
zahájení řízení na VR LF UP: 9. 4. 2015
obhájeno na VR LF UP: 5. 11. 2015
obhájeno na VR UP: 7. 3. 2016
jmenován profesorem: 2. 12. 2016

Doc. MUDr. Martin Procházka, Ph.D.

datum zahájení: 9. 1. 2015
obor: Gynekologie a porodnictví
přednáška na téma: "Poruchy krevního srážení u těhotných žen"
zahájení řízení na VR LF UP: 5. 2. 2015
obhájeno na VR LF UP: 4. 6. 2015
obhájeno na VR UP: 7. 12. 2015
jmenován profesorem: 17. 5. 2016

Doc. MUDr. Mgr. Milan Raška, Ph.D.

datum zahájení: 3. 9. 2014
obor: Lékařská imunologie
přednáška na téma: "Imunitní komplexy v patogenezi IgA nefropatie rekombinantní proteinové vakcíny"
zahájení řízení na VR LF UP: 9. 10. 2014
obhájeno na VR LF UP: 9. 4. 2015
obhájeno na VR UP: 26. 10. 2015
jmenován profesorem: 17. 5. 2016

Doc. MUDr. Martin Klabusay, Ph.D.

datum zahájení: 30. 6. 2014
obor: Vnitřní nemoci
přednáška na téma: "Role průtokové cytometrie v diagnostice a diferenciální diagnostice B-lymfoproliferací a vzácných hematologických malignit a přínos nových technologických aplikací této vyšetřovací metody"
zahájení řízení na VR LF UP: 9. 10. 2014
obhájeno na VR LF UP: 5. 2. 2015
obhájeno na VR UP: 26. 10. 2015
jmenován profesorem: 17. 5. 2016

Jmenovaní profesoři 2015

Doc. MUDr. Ivana Oborná, Ph.D.

datum zahájení: 6. 3. 2014
obor: Gynekologie a porodnictví
přednáška na téma: "Nové výzvy v asistované reprodukci"
zahájení řízení na VR LF UP: 3. 4. 2014
obhájeno na VR LF UP: 9. 10. 2014
obhájeno na VR UP: 23. 2. 2015
jmenována profesorem: 1. 11. 2015

Doc. MUDr. Klára Látalová, Ph.D.

datum zahájení: 25. 2. 2014
obor: Psychiatrie
přednáška na téma: "Suicidalita u psychických poruch"
zahájení řízení na VR LF UP: 5. 6. 2014
obhájeno na VR LF UP: 9. 10. 2014
obhájeno na VR UP: 23. 2. 2015
jmenována profesorem: 1. 11. 2015

Doc. MUDr. Dagmar Pospíšilová, Ph.D.

datum zahájení:13. 3. 2014
obor: Pediatrie
přednáška na téma:"Poruchy funkce ribozomů jako nová příčina onemocnění v dětské hematologii"
zahájení řízení na VR LF UP: 3. 4. 2014
obhájeno na VR LF UP: 5. 6. 2014
obhájeno na VR UP: 15. 12. 2014
jmenována profesorem: 1. 5. 2015

Jmenovaní profesoři 2014

Doc. MUDr. Edgar Faber, CSc.

zástupce přednosty pro výuku, Hemato-onkologická klinika LF UP a FNOL
datum zahájení: 4. 11. 2013
obor: Vnitřní nemoci
přednáška na téma: "Význam dávkování pro účinnost biologické léčby v hematoonkologii"
zahájení řízení na VR FL UP: 5. 12. 2013
obhájeno na VR LF UP: 13. 2. 2014
obhájeno na VR UP: 2. 6. 2014
jmenován profesorem: 19. 9. 2014

Doc. MUDr. Tomáš Papajík, CSc.

docent Hemato-onkologické kliniky LF UP a FNOL, proděkan pro VaV a VO LF UP
datum zahájení: 21. 8. 2013
obor: Vnitřní nemoci
přednáška na téma: "Magické projektily v léčbě maligních lymfomů"
zahájení řízení na VR LF UP: 3. 10. 2013
obhájeno na VR LF UP: 5. 12. 2013
obhájeno na VR UP: 7. 4. 2014
jmenován profesorem: 19. 9. 2014

doc. MUDr. David Školoudík, Ph.D.

docent Neurologické kliniky LF UP a FNOL
datum zahájení: 14. 12. 2012
obor: Neurologie
přednáška na téma: "Nové možnosti léčby ischemické cévní mozkové příhody"
zahájení řízení na VR LF UP: 3. 10. 2013
obhájeno na VR LF UP: 13. 2. 2014
obhájeno na VR UP: 2. 6. 2014
jmenován profesorem: 19. 9. 2014

Doc. MUDr. Eliška Sovová, Ph.D., MBA

přednostka Kliniky tělovýchovného lékařství a kardiovaskulární rehabilitace LF UP a FNOL
datum zahájení: 23. 10. 2012
obor: Vnitřní nemoci
přednáška na téma: "Prevence kardiovaskulárních onemocnění: chiméra, Popelka nebo královna kardiologie?
zahájení řízení na VR LF UP: 6. 12. 2012
obhájeno na VR LF UP: 3. 10. 2013
obhájeno na VR UP: 21. 10. 2013
jmenována profesorem: 1. 3. 2014

Doc. MUDr. Rostislav Večera, Ph.D.

zástupce přednosty pro výuku Ústavu farmakologie LF UP
datum zahájení: 18. 3. 2013
obor: Lékařská farmakologie
přednáška na téma: "Hypolipidemika a jejich pleiotropní působení"
zahájení řízení na VR LF UP: 4. 4. 2013
obhájeno na VR LF UP: 3. 10. 2013
obhájeno na VR UP: 21. 10. 2013
jmenován profesorem: 1. 3. 2014

Doc. MUDr. Čestmír Neoral, CSc.

přednosta I. chirurgické kliniky LF UP a FNOL
datum zahájení: 26. 10. 2012
obor: Chirurgie
přednáška na téma: "Od Rapanta k Da Vincimu" - historie, současnost a budoucnost jícnové chirurgie"
zahájení řízení na VR LF UP: 6. 12. 2012
obhájeno na VR LF UP: 7. 2. 2013
obhájeno na VR UP: 29. 4. 2013
jmenován profesorem: 1. 3. 2014

Doc. MUDr. Jan Mareš, Ph.D.

vedoucí lékař Centra pro diagnostiku a léčbu emyelinizačních onemocnění Neurologické kliniky LF UP a FNOL
datum zahájení: 14. 5. 2012
obor: Neurologie
Přednáška na téma: "Likvorová diagnostika u neurodegenerativních procesů CNS"
zahájení řízení na VR LF UP: 4. 10. 2012
obhájeno na VR LF UP: 7. 2. 2013
obhájeno na VR UP: 29. 4. 2013
jmenován profesorem: 1. 3. 2014

Doc. MUDr. Kamil Vysloužil, CSc.

I. chirurgická klinika LF UP a FNOL
datum zahájení: 21. 12. 2011
obor: Chirurgie
Přednáška na téma: "Chirurgické možnosti léčení maligních nádorů rekta"
zahájení řízení na VR LF UP: 4. 10. 2012
obhájeno na VR LF UP: 7. 2. 2013
obhájeno na VR UP: 29. 4. 2013
jmenován profesorem: 1. 3. 2014

Jmenovaní profesoři 2013

Doc. MUDr. Miloš Táborský, CSc., FESC, MBA 

přednosta I. interní kliniky - kardiologické LF UP a FNOL
datum zahájení: 2. 11. 2011 
obor: Vnitřní nemoci 
Přednáška na téma: "Současné trendy v léčbě fibrilace síní" 
zahájení řízení na VR LF UP: 7. 6. 2012 
obhájeno na VR LF UP: 4. 10. 2012 
obhájeno na VR UP: 25. 2. 2013 
jmenován profesorem: 11. 6. 2013

Doc. RNDr. Tomáš Adam, Ph.D.

vedoucí Oddělení klinické biochemie FNOL
datum zahájení: 23. 5. 2012 
obor: Lékařská chemie a biochemie 
Přednáška na téma: "Metabolomika v diagnostice metabolických poruch" 
zahájení řízení na VR LF UP: 7. 6. 2012 
obhájeno na VR LF UP: 6. 12. 2012 
obhájeno na VR UP: 25. 2. 2013 
jmenován profesorem: 11. 6. 2013

Jmenovaní profesoři 2012

doc. MUDr. Petr Bachleda, CSc.

přednosta II. chirurgické kliniky LF UP a FNOL
obor: Chirurgie
Přednáška na téma: "Náhrada funkce ledviny z pohledu chirurga - zkušenost olomockého pracoviště."
zahájení řízení: 16. 12. 2010
obhájeno na VR LF UP: 7. 4. 2011
obhájeno na VR UP: 9. 5. 2011
jmenován profesorem: 1. 2. 2012

Jmenovaní profesoři 2011

doc. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., FESO

docent, zástupce přednosty pro školství Neurologické kliniky FN a LF UP v Olomouci 
obor: Neurologie 
přednáška na téma: „Akutní rekanalizace intrakraniálních a magistrálních mozkových tepen: kde jsme a kam směřujeme"
zahájení řízení: 4. 1. 2010 
obhájeno na VR LF UP: 1. 4. 2010 
obhájeno na VR UP: 20. 9. 2010 
jmenován profesorem: 24. 6. 2011

doc. MUDr. Pavel Horák, CSc.

docent III. interní kliniky FN a LF UP v Olomouci 
obor: Vnitřní nemoci 
přednáška na téma: „Současné možnosti diagnostiky systémového lupus erythematodes"
zahájení řízení: 20. 1. 2010 
obhájeno na VR LF UP: 7. 10. 2010 
obhájeno na VR UP: 14. 3. 2011 
jmenován profesorem: 24. 6. 2011

doc. MUDr. Josef Zadražil, CSc.

vedoucí lékař nefrologického oddělení III. interní kliniky FN a LF UP v Olomouci 
obor: Vnitřní nemoci 
přednáška na téma: „Protokolární biopsie transplantované ledviny“ 
zahájení řízení: 20. 1. 2010 
obhájeno na VR LF UP: 6. 5. 2010 
obhájeno na VR UP: 1. 11. 2010 
jmenován profesorem: 24. 6. 2011

doc. MUDr. Martin Köcher, Ph.D.

docent Radiologické kliniky FN a LF UP v Olomouci 
obor: Radiologie 
přednáška na téma: „Intervenční radiologie na Radiologické klinice LF UP a FN Olomouc“ 
zahájení řízení: 1. 3. 2010 
obhájeno na VR LF UP: 1. 7. 2010 
obhájeno na VR UP: 13. 12. 2010 
jmenován profesorem: 24. 6. 2011

doc. MUDr. Radovan Pilka, Ph.D.

přednosta Porodnicko-gynekologické kliniky FN a LF UP v Olomouci 
obor: Gynekologie a porodnictví 
přednáška na téma: „Moderní chirurgická léčba karcinomu endometria“ zahájení řízení: 24. 5. 2010 
obhájeno na VR LF UP: 9. 12. 2010 
obhájeno na VR UP: 14.3.2011 
jmenován profesorem: 24. 6. 2011

doc. RNDr. Hana Kolářová, CSc.

přednostka Ústavu lékařské biofyziky LF UP v Olomouci 
obor: Lékařská biofyzika 
přednáška na téma: „Elektromagnetické záření a fotodynamický jev v medicíně"
zahájení řízení: 6. 9. 2010 
obhájeno na VR LF UP: 10. 2. 2011 
obhájeno na VR UP: 14. 3. 2011 
jmenována profesorkou: 24. 6. 2011

Jmenovaní profesoři 2010

prof. MUDr. Ján Praško Pavlov, CSc.
přednosta Psychiatrické kliniky FN a LF UP v Olomouci
obor: Psychiatrie
přednáška na téma: „Psychiatrie – od příběhů k neurobiologii“
datum zahájení: 11. 8. 2009
obhájeno na VR LF UP: 5. 11. 2009
obhájeno na VR UP: 22. 3. 2010
jmenován profesorem: 8. 12. 2010

prof. Ing. Petr Hluštík, Ph.D.
docent Neurologické kliniky FN a LF UP v Olomouci
obor: Neurologie
přednáška na téma: „Funkční zobrazování mozku pomocí magnetické rezonance v neurologii“
datum zahájení: 7. 9. 2009
obhájeno na VR LF UP: 3. 12. 2009
obhájeno na VR UP: 22. 3. 2010
jmenován profesorem: 8. 12. 2010

prof. MUDr. David Stejskal, Ph.D., MBA
externí pracovník Ústavu lékařské chemie a biochemie LF UP a přednosta Oddělení laboratorní medicíny Nemocnice Prostějov
obor: Lékařská chemie a biochemie
přednáška na téma: „Tuková tkáň jako endokrinní orgán“
datum zahájení: 15. 5. 2009
obhájeno na VR LF UP: 4. 3. 2010
obhájeno na VR UP: 17. 5. 2010
jmenován profesorem: 8. 12. 2010

Jmenovaní profesoři 2006-2009

Doc. MUDr. Jiří Ehrmann, Ph.D. – docent a vědecký pracovník Laboratoře molekulární patologie, Ústav patologie LF UP v Olomouci.
obor: Patologie
Přednáška na téma: „Kouzlo steroidů................a co dál?“
datum zahájení: 1. 6. 2006
obhájeno na VR LF UP: 5. 10. 2006
obhájeno na VR UP: 4. 12. 2006
jmenován profesorem: 16. 4. 2007

Doc. MUDr. Milan Kamínek, Ph.D., docent  Kliniky nukleární medicíny FN a LF UP v Olomouci
obor: Radiologie
přednáška na téma: „Evoluce nukleární kardiologie v posledních 15ti letech a její současná role v kardiovaskulárním zobrazování“
datum zahájení řízení: 4. 12. 2008
obhájeno na VR LF UP: 5. 2. 2009
jmenován profesorem: 18. 9. 2009

Doc. MUDr. Jiří Klein, Ph.D. – docent I. chirurgické kliniky FN a LF UP v Olomouci.
oboru: Chirurgie
Přednáška na téma: „Podíl chirurga na terapii pokročilých karcinomů plic“
datum zahájení: 1. 12. 2005
obhájeno na VR LF UP: 2. 11. 2006
jmenován profesorem: 16. 4. 2007

Doc. MUDr. Petr Kaňovský, CSc., přednosta Neurologické kliniky FN a LF UP v Olomouci
obor: Neurologie
Přednáška na téma: „Terapeutické implikace patofyziologického mechanismu dystonie“
datum zahájení na VR LF UP: 1. 2. 2007
obhájeno na VR LF UP: 5. 4. 2007
jmenován profesorem: 5. 11. 2007 

Doc. MUDr. František Kopřiva, Ph.D., docent Dětské kliniky FN a LF UP v Olomouci
obor: Pediatrie
Přednáška na téma: „Možnosti monitorování eozinofilního zánětu u dětských astmatiků“
datum zahájení řízení na VR LF UP: 4. 10. 2007
obhájeno na VR LF UP: 6. 3. 2008
jmenován profesorem: 2. 3. 2009

Doc. MUDr. Egon Kurča, PhD., přednosta Neurologické kliniky JLF UK v Martině, SR
obor: Neurologie
přednáška na téma: „Dve vybrané neurologické kontroverzie – kvantitatívna elektromyografia a otras mozgu“
datum zahájení: 2. 10. 2008
obhájeno na VR LF UP: 4. 12. 2008
jmenován profesorem: 18. 9. 2009

Doc. RNDr. Marie Stiborová, DrSc., vedoucí Katedry biochemie, PřF UK v Praze
obor: Lékařská chemie a biochemie
Přednáška na téma: „Biochemie chemické karcinogenese: význam pro rozvoj lékařské chemie a biochemie, biomedicínských disciplin a jejich výuku“
datum zahájení na VR LF UP: 1. 2. 2007
obhájeno na VR LF UP: 1. 3. 2007
jmenována profesorkou: 5. 11. 2007

Doc. RNDr. Mgr. Marie Jarošová, CSc., docentka Hemato-onkologické kliniky FN a LF UP v Olomouci
obor: Lék. genetika
řízení zahájeno: 7. 10. 2004
obhájila na VR LF UP: 3. 2. 2005
jmenována profesorem: 1. 11. 2005

Doc. MUDr. Miroslav Heřman, Ph.D., přednosta Radiologické kliniky FN a LF UP v Olomouci
obor: Lék. genetika
řízení zahájeno: 1. 12. 2005
obhájil na VR LF UP: 2. 2. 2006
jmenován profesorem: 6. 11. 2006

Doc. MUDr. Jiří Klein, Ph.D., docent I. chirurgické kliniky FN a LF UP v Olomouci
obor: Chirurgie
řízení zahájeno: 1. 12. 2005
obhájil na VR LF UP: 2. 11. 2006
jmenován profesorem:

Doc. Ing. Vladimír Křen, DrSc., vedoucí Laboratoře biotransformací Mikrobiologického ústavu AV ČR, externí učitel LF UP
obor: Vnitřní nemoci
řízení zahájeno: 2. 2. 2006
obhájila na VR LF UP: 6. 4. 2006
jmenován profesorem: 1. 5. 2006

Doc. RNDr. Josef Pešák, CSc., zástupce přednosty Ústavu lék. biofyziky LF UP
obor: Lékařská biofyzka
řízení zahájeno: 7. 4. 2005
obhájil na VR LF UP: 6. 10. 2005
jmenován profesorem: 2. 5. 2006