SVOČ

Studentské vědecké síly se podílejí na vědecké činnosti ústavů a klinik Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Po vypsání konkurzu na řešení vědecko-výzkumných projektů jsou na základě přihlášek studentů podaných na příslušných pracovištích předloženi ke schválení děkanovi LF UP tzv. řešitelé projektů (viz Směrnice děkana LF UP k vědecké a pedagogické činnosti LF). Studenti pracující jako studentské vědecké síly obdrží stipendium ve výši 4000 Kč za akademický rok v souladu se Směrnicí děkana LF UP ke Stipendijnímu řádu Univerzity Palackého v Olomouci.

Pro akademický rok 2017/2018 byla výše stipendia v rámci studentské vědecké odborné činnosti a studentské pedagogické činnosti stanovena na 4000 Kč za akademický rok.

Kontaktní osoba:
Mgr. Veronika Glogarová

Referát pro komunikaci
Tel: 585 632 061

Email: veronika.glogarova@upol.cz

Pozvánka

Pravidla SVOČ

Pravidla pro akademický rok 2019/2020

 1. Každé pracoviště vypisuje místa pro SVOČ v maximálním počtu 10 studentů/pracoviště. Jedno téma mohou řešit maximálně dva studenti studijního programu Všeobecné lékařství. Pro studijní program Zubní lékařství může být i větší počet studentů přijatých na jedno téma.
 2. Přihlášky na konkrétní vypsané téma práce pro SVOČ odevzdají studenti na sekretariát ústavu/kliniky nejpozději do 14. 7. 2019. Po schválení přednostou, po kontrole počtu studentů a témat odnese nebo pošle asistentka ústavu/kliniky všechny přihlášky najednou na děkanát LF UP Mgr. Veronice Glogarové. Jeden student se smí přihlásit na maximálně jedno téma. Pokud student pokračuje na své práci v dalším akademickém roce, musí znovu vyplnit přihlášku.
 1. Slavnostní předání dekretů SVOČ proběhne v září 2019 na TÚ LF UP (termín bude upřesněn).
 2. Téma nebo školitele v rámci jednoho pracoviště lze změnit na základě písemné žádosti do 28. 2. 2020.
 3. Termín konference LF UP 2020 je uveden v harmonogramu akademického roku. Abstrakta budou přijímána nejpozději do 1. 4. 2020 a postery nejpozději do 20. 4. 2020 na adrese veronika.glogarova@upol.cz. V případě nutnosti oprav u abstraktu je termín odevzdání opraveného abstraktu do 8. 4. 2020. Formální úprava je uvedena v dokumentech umístěných na webových stránkách LF UP v sekci SVOČ, a musí být dodržena, jinak téma nebude přijato k prezentaci.
 4. Odborné komise vyhodnotí tři nejlepší prezentace studentských vědeckých prací v teoretické sekci, v klinické sekci (interní, chirurgické), v sekci zubního lékařství a jednu nejlepší prezentaci v sekci General Medicine. Tyto prezentované práce budou oceněny mimořádným stipendiem.
 5. Stipendium za SVOČ bude v akademickém roce 2019/2020 vypláceno podle směrnice děkana (maximálně 4 000 Kč za akademický rok). Podmínkou vyplacení stipendia je odevzdání abstraktu a posteru a osobní celodenní účast na konferenci. Pokud téma řeší více studentů, stipendium si rozdělí podle množství vykonané práce (určí školitel).
 6. Vyhlášení "Studentské ceny" - výherce určují sami studenti formou hlasování přítomných studentů na konferenci.
 7. Dobrovolní organizátoři konference SVOČ na LF UP budou odměněni zvláštním stipendiem.

 

Prof. RNDr. Hana Kolářová, CSc. 

Témata SVOČ

Vyplněné žádosti s vyjádřením přednosty ústavu / kliniky prosím odevzdávejte na sekretariátě příslušného pracoviště.

Pokyny

Pokyny pro zpracování abstraktu

Abstrakt do sborníku

Formátování abstraktu pro SVOČ 2017/2018

Rozsah 1 strana
Formát papíru A5
Pravý okraj 2 cm
Levý okraj 2 cm
Horní okraj 2 cm
Dolní okraj 2,7 cm
Font písma Times New Roman
Velikost písma 10
Název abstraktu tučně, velká písmena, zarovnání do bloku
Autor příjmení + iniciála; tučně
Školitel příjmení + iniciála, titul; tučně
Zvýraznění důležitých pojmů v textu kurzíva
Zarovnání textu do bloku
Mezera mezi odstavci 4 b.
Řádkování jednoduché
Odsazení bez odsazení
Dělení slov manuální
Jazyk jazyk český / anglický
Zkratky ne
Grantová podpora (nepovinný údaj) kurzívou, na závěr abstraktu

Vzor abstraktu (.doc)

Požadavky na poster

Při přípravě příspěvků dodržujte následující pravidla:

 • velikost posteru 100 x 120 cm, orientace na výšku
 • název příspěvku písmem o velikosti 100
 • kdekoliv na posteru včetně popisků obrázků a tabulek doporučujeme minimální velikost písma 40,
 • pod název uveďte jméno autora a školitele
 • jazyk: český/anglický
 • požadavky na uvádění obrázků, fotografií, grafů a tabulek jsou stejné jako u POP
 • jednotlivé části textů zarovnávejte do bloku
 • uvádějte případné literární zdroje
 • poster připravte v libovolném grafickém editoru (lze využít i software pro přípravu prezentací)
 • poster uložte ve formátu PDF
 • nezapomeňte na vizuální vzhled vašeho posteru – vhodně zvolit typ písma, aby bylo čitelné, vhodná kombinace barev pozadí a textu, umisťování obrázků a grafů – taktéž jejich grafická podoba a kombinace barev

Dodržení těchto pravidel zajistí dobrou čitelnost příspěvků!

Obecné informace k přípravě posterů lze najít např. v této publikaci:

Hušák, Václav: Jak napsat publikaci? Jak připravit prezentaci?, 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. 50 s. ISBN 978-80-244-1736-3.

Odkazy ke stažení:

S případnými dotazy ohledně přípravy posterů se obracejte na Mgr. Jaromíra Vachutku (jaromir.vachutka@upol.cz)

Požadavky na zpracování popularizačního textu

Rozsah 3 – 5 stran
Formát papíru A4
Font písma Times New Roman
Velikost písma 12
Název textu tučně, velká písmena, vel. písma 14
Zvýraznění důležitých pojmů Kurzíva
Zarovnání textu do bloku
Mezera mezi odstavci 6 b.
Řádkování 1,5 řádku
Odsazení bez odsazení
Jazyk český / anglický

Vše psát pro laiky (neodborná veřejnost)!!!
Dodržet strukturu obsahu!
Pozor na autorská práva!
Literatura – uvádět dle citační normy.

Obrázky, fotky, grafy a tabulky

 • umístit do textu, kam věcně a obsahově patří
 • každý má své označení, číslo a název ( např. Obr.1 Krevní oběh, Graf 1 Četnost výskytu rakoviny, Tab. 1 Počet nových pacientů) …umístit NAD obrázek, graf či tabulku
 • uvedení zdroje obrázku, grafu tabulky → umístit POD, psát kurzívou, vel. písma 10, internetové zdroje pak dále uvádět bez podtržení a černě + uvést datum převzetí (př. http://www.lkcr.cz/informace-262.html?do[loadData]=1&itemKey=cz_99353, cit. 16.6.2014),

Obsah popularizačního textu

 1. Výskyt (incidence, prevalence..)
 2. Etiologie, patogeneze
 3. Hlavní příznaky
 4. Vyšetření
 5. Léčba
 6. Komplikace
 7. Praktické rady pro pacienta
 8. Seznam použité literatury
 9. Seznam fotografií, obrázků

Vzor popularizačního textu (.doc)

Program konference SVOČ 2018/2019

Výherci SVOČ 2018/2019

Interní sekce

1. Claudia Gürtlerová
2. Martin Mareš
3. Zdeněk Ramík

Klinická sekce

1. Dominika Lachmanová
2. Adam Rafaj
3. Pavla Pučálková
3. Alena Křesťanová

Chirurgická sekce

1. Marek Šlachta
2. Michaela Železníková
3. Ondřej Česák

Teoretická a preklinická sekce

1. Dominik Prachař
2. Veronika Glumbíková a Kateřina Pospíšilíková
3. David Klepárník
3. Adam Chudoba a Jozef Višňovský

Sekce zubního lékařství

1. Kateřina Brachtlová a Martina Ponížilová
2. Romana Husárová a Zuzana Koniarová
3. Adam Kovalčík a Katrin Mašková

General Medicine

1. Rashi Mane
2. Abdul Nadim
3. Hammaad Muin Ahmad

Složení hodnotících komisí

Teoretická sekce:
Doc. RNDr. Jitka Vostálová, Ph.D.
Prof. Mgr. Martin Modrianský, PhD.
prof. MUDr. Rostislav Večeřa, Ph.D.

GM:
MUDr. Jan Strojil, Ph.D.
MUDr. Katherine Vomáčková, Ph.D.

Interní sekce:
MUDr. Vlastimil Doupal, Ph.D.
MUDr. Samuel Genzor
MUDr. Jiří Orság

Chirurgická sekce:
Doc. MUDr. Miroslav Pach, CSc.
Doc. MUDr. Radek Vrba, Ph.D.
MUDr. Marie Turková
MUDr. Martin Hampl, Ph.D.

Klinická sekce:
prof. MUDr. Vladimír Mihál , CSc.
MUDr. Jakub Vaněk
MUDr. Sandra Kurčová
MUDr. Martin Hanko (JLF UK Martin, SR)
MUDr. Kristián Varga, MM (JLF UK Martin, SR)

Zubní sekce
Prof. MUDr. Jindřich Pazdera, CSc.
Doc. MUDr. Květoslava Nováková, CSc.
Doc. MUDr. Miloš Špidlen, Ph.D.
MUDr. Zdeňka Zapletalová, Ph.D.
(MDDr. Iva Voborná, Ph.D. - náhradník)

50 let studentské vědecké odborné činnosti na LF UP 1967 – 2017

Studentská vědecká odborná činnost má na Lékařské fakultě UP nyní již 50-letou tradici. Dlouhodobě si drží vysokou kvalitu studentských prací, a mnozí z přispěvatelů na studentské vědecké konference byli, či dodnes jsou, významnými kapacitami v oboru.

Zde najdete několik ukázek toho, jak se studentská vědecká činnost vyvíjela v uplynulých desetiletích.