Úřední deska

Oznámení

26. 5. 2020

Výsledky voleb do AS UP pro volební období 2020–2023 konaných ve dnech 19.–25. května 2020 naleznete v přiloženém souboru. Dle článku 10 Volebního řádu UP může každý člen akademické obce podat hlavní volební komisi nejpozději do...

22. 5. 2020

Budovy LF UP jsou otevřeny pouze v pracovní dny. Vstup studentům do fakultních budov je podmíněn předchozí domluvou s vyučujícím, zaměstnancem fakulty, přihlášením na termín zkoušky. Za určitých situací je možno se ve vnitřních...

11. 5. 2020

Na všechny osoby vstupující na území ČR platí veškerá další platná mimořádná a krizová opatření přijatá Vládou ČR v souvislosti s epidemií COVID-19.

11. 5. 2020

Limit pro prezenční výuku a zkoušení je nově 15 osob. Ostatní instrukce platí dle vyjádření vedení LF UP. Více informací o usnesení vlády zde:

7. 5. 2020

Vedení LF UP, stejně jako vedení ostatních fakult a v souladu se stanoviskem vedení UP, rozhodlo o tom, že letošní promoce se uskuteční v podzimních termínech. Jakkoli v ČR postupně dochází k uvolňování nouzových opatření a...

29. 4. 2020

Dne 24. dubna 2020 byl ve Sbírce zákonů publikován zákon č. 188/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020 a o posuzování doby studia pro účely dalších zákonů. Zákon reaguje na...

28. 4. 2020

usnesením Vlády ČR č. 455 byla s účinností od 27. dubna 2020 opětovně zakázána osobní přítomnost studentů na hromadných formách výuky a zkoušek při studiu na vysoké škole podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně...

28. 4. 2020

Vážené studentky, vážení studenti, upozorňujeme na aktualizované sdělení MV ČR týkající se podmínek a náležitostí vyžadovaných pro překročení státní hranice ČR za účelem vstupu platné od 27. 4. 2020

Aktuality Akademického senátu LF

Nejsou k dispozici žádné zprávy.

Výběrová řízení

15. 11. 2019

Field: Chemical Biology, Experimental Therapeutics, Cellular Biology, Translational Medicine, Data and Image analysis tools.

Doručování veřejnou vyhláškou

Oznámení o možnosti převzít písemnost podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Nejsou k dispozici žádné zprávy.

Dokumenty a normy

Všechny předpisy LF UP jsou dostupné pro studenty a zaměstnance UP po přihlášení na files.upol.cz

Vnitřní předpisy

Číslo normy Název Účinnost od
LF - B1-1/2017 Statut Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci 1.9.2019
LF-B-19/04 Novela č. 1 Statutu LF UP č. LF - B1-1/2017 1.9.2019
LF-B-19/08 Vnitřní předpis LF UP k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci 1.9.2019
LF-A-18/01 Příloha Statutu LF UP v Olomouci č. 1 - Organizační řád LF UP 6.12.2018
LF - B1-5/2017 Jednací řád Akademického senátu LF UP v Olomouci 19.6.2017
LF - B1-3/2017 Jednací řád Vědecké rady LF UP v Olomouci 19.6.2017
LF - B1-4/2017 Volební řád Akademického senátu LF UP v Olomouci 19.6.2017

Vnitřní normy

Číslo normy Název Účinnost od
LF-B-20/03 Směrnice děkana ke konání státních rigorózních zkoušek na LF UP 17.2.2020
LF-B-20/02 Směrnice děkana LF UP o čerpání sociálního fondu na LF UP 29.1.2020
LF-B-20/01 Směrnice děkana LF UP ke Stipendijnímu řádu Univerzity Palackého v Olomouci 8.1.2020
LF-B-19/10 Rozhodnutí děkana o vyhlášení děkanského volna na LF UP ve dnech 27. a 30. 12. 2019 4.11.2019
LF-B-19/11 Statut Ceny děkana LF UP 4.11.2019
LF-B-19/09 Rozhodnutí děkana LF UP o organizaci Děkanátu Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci 11.7.2019
LF-B-19/07 Pověření na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci 6.6.2019
LF-B-19/06 Dodatek č. 3 k metodickému pokynu děkana LF UP č. LF - B2-3/2016-MP 3.6.2019
LF-B-19/05 Směrnice děkana LF UP k postupu čerpání účelových a institucionálních finančních prostředků na řešení projektů 29.4.2019
LF-B-19/01 Rozhodnutí děkana o zrušení směrnice děkana č. LF - B3-2/2012-PN 10.1.2019
LF-B-18/14 Směrnice děkana LF UP k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci 8.1.2019
LF-B-18/15 Dodatek č. 1 ke směrnici děkana LF UP Provozní řád parkoviště LF UP 1.1.2019
LF-B-18/12 Směrnice děkana LF UP k provedení Vnitřního mzdového předpisu UP 1.1.2019
LF-B-18/11 Směrnice děkana k anglickým názvům LF UP a jednotlivých pracovišť 18.10.2018
LF-B-18/09 Směrnice děkana LF UP k postavení hostujících profesorů 1.10.2018
LF-B-18/06 Směrnice děkana LF UP Provozní řád parkoviště LF UP 1.9.2018
LF-B-18/07 Metodický pokyn děkana LF UP pro zpracování znaleckých posudků 1.9.2018
LF-B-18/08 Rozhodnutí děkana o stanovení poplatků a úhrad za činnosti a úkony LF UP 1.9.2018
LF-B-18/04 Směrnice děkana LF UP k provádění pracovnělékařských služeb na LF UP 15.6.2018
LF - B3-1/2017-PN Směrnice děkana LF UP k Řádu celoživotního vzdělávání Univerzity Palackého v Olomouci 19.6.2017
LF - B2-6/2016-RD Rozhodnutí děkana LF UP o administraci uzavírání smluv, nákupů investic, zadávání veřejných zakázek a předkládání projektů na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci 17.10.2016
LF - B2-5/2016-RD Rozhodnutí děkana LF UP o zaúčtování a převedení finančních prostředků u projektů VaV ke konci kalendářního roku 13.6.2016
LF - B2-3/2016-MP Metodický pokyn děkana LF UP ke stanovení úrovně nepřímých nákladů pro účely předkládání projektů institucionální podpory a účelové podpory (MŠMT, GA ČR, MPO, NAZV MZE, MMR, MŽP, TA ČR a jiné) 10.3.2016
LF - B2-2/2016-MP Metodický pokyn děkana LF UP pro hodnocení pracovní výkonnosti a pracovních výsledků podřízených zaměstnanců 29.2.2016
LF - B2-1/2016-MP Metodický pokyn děkana LF UP pro pořízení a evidenci majetku umístěného v prostorách Fakultní nemocnice Olomouc 29.2.2016
LF - B2-7/2014-MP Metodický pokyn děkana LF UP k poskytování cestovních náhrad na LF UP 25.8.2014
LF - B2-6/2014-MP Metodický pokyn děkana LF UP upravující provoz skříněk na ukládání osobních věcí ve vestibulu dostavby TÚ LF UP 7.5.2014
LF - B2-6/2014-MP EN Guidance Document of the Dean of FMD UP Regulating the Operation of the Personal Storage Lockers in the Lobby of the Annex of TI FMD UP 7.5.2014
LF - B3-1/2014-PN Směrnice děkana LF UP k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro studenty 14.1.2014
LF - B3-5/2012-PN Směrnice děkana k činnosti při pandemii chřipky či jiného závažného infekčního onemocnění 3.9.2012
LF - B3-4/2012-PN Směrnice děkana LF UP ke specializačnímu vzdělávání 18.7.2012
LF - B3-3/2012-PN Směrnice děkana k uznávání kreditů v rámci zahraničních studentských mobilit 28.6.2012
LF - B3-6/2011-PN Směrnice děkana k vědecké a pedagogické činnosti studentů 1.9.2011
LF - B3-3/2009-PN Směrnice děkana k poskytnutí stipendia Josefíny Napravilové 1.12.2009

Harmonogram studia

2019/2020

Akademický rok: 

1. 9. 2019 – 31. 8. 2020

Zimní semestr

1. 9. 2019 – 9. 2. 2020

Letní semestr

10. 2. 2020 – 31. 8. 2020

Výuka v ZS: 

 

- výuka 1. - 3. ročníku Všeobecného lékařství

16. 9. 2019 – 3. 1. 2020

- výuka 4. - 5. ročníku Všeobecného lékařství

16. 9. 2019 – 7. 2. 2020

- výuka 6. ročníku Všeobecného lékařství

9. 9. 2019 – 7. 2. 2020

- výuka 1. - 3. ročníku Zubního lékařství

16. 9. 2019 – 3. 1. 2020

- výuka 4. ročníku Zubního lékařství

9. 9. 2019 – 3. 1. 2020

- výuka 5. ročníku Zubního lékařství

9. 9. 2019 – 20. 12. 2019

- výuka 1. ročníku Veřejného zdravotnictví 13. 9. 2019 - 25.1.2020

Výuka v LS: 

 

- výuka 1. - 3. ročníku Všeobecného lékařství

10. 2. 2020 – 22. 5. 2020

- výuka 4. - 5. ročníku Všeobecného lékařství

10. 2. 2020 – 29. 5. 2020

- výuka 6. ročníku Všeobecného lékařství

27. 1. 2020 – 15. 5. 2020

- výuka 1. - 3. ročníku Zubního lékařství

10. 2. 2020 – 22. 5. 2020

- výuka 4. ročníku Zubního lékařství

10. 2. 2020 – 29. 5. 2020

- výuka 5. ročníku Zubního lékařství

27. 1. 2020 – 3. 4. 2020

- výuka 1. ročníku Veřejného zdravotnictví 7. 2. 2020 - 29. 5. 2020
Studentská vědecká konference LF UP 19. 5. 2020
Sportovní den UP  (viz poznámka č.1) 13. 5. 2020
Rektorské volno 31. 12. 2019
Děkanské volno 27. a 30. 12. 2019
Vánoční prázdniny  23. 12. 2019 – 1. 1. 2020
Hlavní prázdniny   1. 7. 2020 – 31. 8. 2020
Imatrikulace studentů prvních ročníků 18. 9. 2019

Zápisy do rozvrhu

Mezní termín pro dělení studentů do etap elektr. zápisu (dle splněných povinností):

generování skupin pro elektronický zápis

28. 6. 2019 ve 12.30 hod

Elektronický zápis předmětů zařazených do 2. - 6. ročníků LF UP pro rok 2019/2020

- 1. etapa - jen kroužkový zápis (viz poznámka č. 2)

28. 6. 2019 od 13.00 hod do 12. 9. 2019 do 24.00 hod

- 1. etapa - kroužkový zápis + zápis po předmětech (viz poznámka č. 2) 28. 6. 2019 od 13.30 hod do 12. 9. 2019 do 24.00 hod

- 2. etapa - jen kroužkový zápis (viz poznámka č. 2)

1. 8. 2019 od 9.00 hod do 12. 9. 2019 do 24.00 hod

2. etapa - kroužkový zápis + zápis po předmětech (viz poznámka č. 2) 1. 8. 2019 od 9.30 hod do 12. 9. 2019 do 24.00 hod
Elektronický zápis předmětů zařazených do 1. ročníků LF UP pro rok 2019/2020
- jen kroužkový zápis 4. 9. 2019 od 11.00 hod až 12. 9. 2019 do 24.00 hod
- kroužkový zápis + zápis po předmětech (nepovinné předměty) 4. 9. 2019 od 11.30 hod až 12. 9. 2019 do 24.00 hod

Elektronický zápis předmětů pro studenty vyjíždějících na zahraniční studijní pobyt:

od 24. 6. 2019 od 9.00 hod do 12. 9. 2019 do 24.00 hod

Doplňující elektronický zápis předmětů na letní semestr akad. roku 2019/2020

od 17. 12. 2019 od 9.00 hod do 6. 2. 2020 do 24.00 hod

 
Hlavní zkouškové období:

Hlavní zkouškové období pro průběžnou výuku Všeobecného lékařství:

- v zimním semestru 

6. 1. 2020 – 7. 2. 2020

- v letním semestru 

25. 5. 2020 – 30. 6. 2020

Hlavní zkouškové období pro blokovou výuku Všeobecného lékařství:

- v zimním semestru 

celý zimní semestr

- v letním semestru 

celý letní semestr

Hlavní zkouškové období pro 1. - 3. ročník Zubního lékařství:

- v zimním semestru 

6. 1. 2020 – 7. 2. 2020

- v letním semestru 

25. 5. 2020 – 30. 6. 2020

Hlavní zkouškové období pro 4. ročník Zubního lékařství:

- v zimním semestru 

6. 1. 2020 – 7. 2. 2020

- v letním semestru 

1. 6. 2020 – 30. 6. 2020

Hlavní zkouškové období pro 5. ročník Zubního lékařství:

- v zimním semestru 

2. 1. 2020 – 24. 1. 2020

- v letním semestru 

6. 4. 2020 – 30. 6. 2020

 

Mezní termín pro splnění studijních povinností:

za akademický rok 2018/2019

5. 9. 2019

za akademický rok 2019/2020

15. 9. 2020

   

Den otevřených dveří:               

6. 12. 2019 a 18. 1. 2020

Poznámka č. 1
Výuka, která není realizována, musí být nahrazena. Způsob této náhrady je zcela v kompetenci jednotlivých pracovišť.

Poznámka č. 2
Studentům, kteří úspěšně absolvují všechny zapsané povinné předměty zakončené zkouškou (tj. se statutem „A“) a budou mít výsledky těchto předmětů zapsané ve studijní agendě STAG do 28. 6. 2019 do 12.30 hod, bude umožněn zápis do rozvrhu od 28. 6. 2019 (ve 13.00 hod kroužkový zápis, ve 13.30 hod zápis po předmětech + kroužkový zápis). Studentům, kteří této podmínce nevyhoví, bude zápis do rozvrhu umožněn od 1. 8. 2019 (od 9.00 hod kroužkový zápis, v 9.30 hod zápis po předmětech + kroužkový zápis).

2020/2021

Akademický rok:  1. 9. 2020 – 31. 8. 2021
Výuka v zimním semestru:  
- výuka 1. - 3. ročníku Všeobecného lékařství 21. 9. 2020 – 8. 1. 2021
- výuka 4. - 5. ročníku Všeobecného lékařství 21. 9. 2020 – 5. 2. 2021
- výuka 6. ročníku Všeobecného lékařství 14. 9. 2020 – 5. 2. 2021
- výuka 1. - 3. ročníku Zubního lékařství 21. 9. 2020 – 8. 1. 2021
- výuka 4. ročníku Zubního lékařství 14. 9. 2020 – 23. 12. 2020
- výuka 5. ročníku Zubního lékařství 14. 9. 2020 – 23. 12. 2020
- výuka Veřejného zdravotnictví 14. 9. 2020 – 5. 2. 2021
Výuka v letním semestru:  
- výuka 1. - 3. ročníku Všeobecného lékařství 15. 2. 2021 – 28. 5. 2021
- výuka 4. - 5. ročníku Všeobecného lékařství 15. 2. 2021 – 4. 6. 2021
- výuka 6. ročníku Všeobecného lékařství 8. 2. 2021 – 4. 6. 2021
- výuka 1. - 3. ročníku Zubního lékařství 15. 2. 2021 – 28. 5. 2021
- výuka 4. ročníku Zubního lékařství 15. 2. 2021 – 4. 6. 2021
- výuka 5. ročníku Zubního lékařství 28. 1. 2021 – 9. 4. 2021
- výuka Veřejného zdravotnictví 8. 2. 2021 – 4. 6. 2021
Studentská vědecká konference LF UP 25. 5. 2021
Sportovní den UP  (viz poznámka č.1) 12. 5. 2021
Rektorské volno 31. 12. 2020
Děkanské volno 28. 12. 2020 – 30. 12. 2020
Vánoční prázdniny 24. 12. 2020 – 3. 1. 2021
Hlavní prázdniny 1. 7. 2021 – 31. 8. 2021
Imatrikulace studentů prvních ročníků 23. 9. 2020
Zápisy do rozvrhu:
Mezní termín pro dělení studentů do etap zápisu rozvrhu (dle splněných povinností):
poslední rozřazování do etap pro elektronický zápis 14. 7. 2020 v 9.00 hod
Elektronický zápis předmětů zařazených do 2. - 6. ročníků
- 1. etapa - jen kroužkový zápis (viz poznámka č. 2) 14. 7. 2020 od 10.00 hod do 17. 9. 2020 do 24.00 hod
- 1. etapa - kroužkový zápis + zápis po předmětech
(viz poznámka č. 2)
14. 7. 2020 od 10.30 hod do 17. 9. 2020 do 24.00 hod
- 2. etapa - jen kroužkový zápis (viz poznámka č. 2) 30. 7. 2020 od 9.00 hod do 17. 9. 2020 do 24.00 hod
- 2. etapa - kroužkový zápis + zápis po předmětech
(viz poznámka č. 2)
30. 7. 2020 od 9.30 hod do 17. 9. 2020 do 24.00 hod
Elektronický zápis předmětů zařazených do 1. ročníků
- jen kroužkový zápis 4. 9. 2020 od 9.00 hod do 17. 9. 2020 do 24.00 hod
- kroužkový zápis + zápis po předmětech 4. 9. 2020 od 9.30 hod do 17. 9. 2020 do 24.00 hod
Elektronický zápis předmětů pro studenty vyjíždějících na zahraniční studijní pobyt:
od 30. 6. 2020 od 9.00 hod do 17. 9. 2020 do 24.00 hod
Doplňující elektronický zápis předmětů na letní semestr
od 16. 12. 2020 od 9.00 hod do 11. 2. 2021 do 24.00 hod
Mezní termín pro doplňující registraci povinných předmětů na studijním oddělení
- do 15. 2. 2021 do 17.00 hod (se zápisovým listem B a indexem)
Hlavní zkouškové období:
Hlavní zkouškové období pro průběžnou výuku Všeobecného lékařství:
- v zimním semestru                         11. 1. 2021 – 12. 2. 2021
- v letním semestru  31. 5. 2021 – 30. 6. 2021
Hlavní zkouškové období pro blokovou výuku Všeobecného lékařství:
- průběžně celý akademický rok
Hlavní zkouškové období pro 1. - 3. ročník Zubního lékařství:
- v zimním semestru                         11. 1. 2021 – 12. 2. 2021
- v letním semestru  31. 5. 2021 – 30. 6. 2021
Hlavní zkouškové období pro 4. ročník Zubního lékařství:
- v zimním semestru                         4. 1. 2021 – 12. 2. 2021
- v letním semestru  7. 6. 2021 – 30. 6. 2021
Hlavní zkouškové období pro 5. ročník Zubního lékařství:
- v zimním semestru                         4. 1. 2021 – 29. 1. 2021
- v letním semestru  12. 4. 2021 – 30. 6. 2021
Hlavní zkouškové období pro Veřejné zdravotnictví:
- průběžně celý akademický rok
Mezní termín pro splnění studijních povinností:
- za akademický rok 2019/2020 15. 9. 2020
- za akademický rok 2020/2021 6. 9. 2021
Den otevřených dveří:                4. 12. 2020 a 16. 1. 2021
Harmonogram předmětové evaluace:  
- evaluace předmětů studenty za zimní semestr 21. 9. 2020 – 12. 2. 2021
- zahájení hodnocení garanty 1. 3. 2021
- evaluace předmětů studenty za letní semestr 15. 2. 2021 – 6. 9. 2021
- ukončení hodnocení garanty 30. 9. 2021

Poznámka č. 1
Výuka, která není realizována, musí být nahrazena. Způsob této náhrady je zcela v kompetenci jednotlivých pracovišť.

Poznámka č. 2
Studentům, kteří úspěšně absolvují všechny zapsané povinné předměty zakončené zkouškou (tj. se statutem „A“) a budou mít výsledky těchto předmětů zapsané ve studijní agendě STAG do 14. 7. 2020 do 9.00 hod, bude umožněn zápis do rozvrhu od 14. 7. 2020 (ve 10.00 hod kroužkový zápis, ve 10.30 hod zápis po předmětech + kroužkový zápis). Studentům, kteří této podmínce nevyhoví, bude zápis do rozvrhu umožněn od 30. 7. 2020 (od 9.00 hod kroužkový zápis, v 9.30 hod zápis po předmětech + kroužkový zápis).

Přijímací řízení - magisterské studium

Lékařská fakulta UP v Olomouci vyhlašuje pro akademický rok 2020/2021 přijímací řízení ke studiu v magisterských studijních programech Všeobecné lékařství a Zubní lékařství.

Termíny, poplatky a další informace

Termín podání elektronické přihlášky: od 1. listopadu 2019 do 15. března 2020

Upozorňujeme uchazeče, že budou registrovány jen řádně podané e-přihlášky v termínu do 15.3.2020, u kterých bude platba nejpozději do 20. března 2020 spárována s e-přihláškou.

Administrativní poplatek: 690,- Kč / studijní program
Detail platby uchazeč nalezne v e-přihlášce.

Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením je nevratný.

Termín přijímací zkoušky: 9. června 2020

Náhradní termín přijímací zkoušky fakulta nevypisuje.

Mimořádný termín přijímací zkoušky fakulta vypisuje pouze v případě, že uchazeč skládá maturitní zkoušku v zahraničí (mimo uchazeče maturující ve Slovenské republice). Uchazeč o přidělení mimořádného termínu požádá písemně do 27.3.2020.

Pozvánka k vykonání přijímací zkoušky bude registrovaných uchazečům písemně odeslána a v e-přihlášce zveřejněna v průběhu měsíce dubna 2020. Pozvánka bude obsahovat podrobné informace (datum, hodina, místo konání přijímací zkoušky, povolené pomůcky a další).

Uchazeči se zdravotním postižením, kteří potřebují zvláštní režim u přijímací zkoušky, odešlou lékařskou dokumentaci o způsobu postižení a žádost o úpravu podmínek v rámci přijímací zkoušky na studijní oddělení fakulty do 27.3.2020. Bližší informace o poskytnutí pomoci uchazeč získá v Centru podpory studentů se specifickými potřebami Univerzity Palackého.

Přijímací zkouška

 • Je realizována formou písemného testu z fyziky, chemie a biologie.
 • Písemná přijímací zkouška je identická pro oba studijní programy, Všeobecné lékařství a Zubní lékařství. V případě podání přihlášky na oba studijní programy vykoná uchazeč přijímací zkoušku pouze jednou. Bodový výsledek přijímací zkoušky určí jeho pořadí v rámci skupiny uchazečů pro program Všeobecné lékařství a skupiny uchazečů pro program Zubní lékařství.
 • Pro každý program je podána samostatná e-přihláška a uhrazen samostatně administrativní poplatek.

Přijetí ke studiu
Podmínkou přijetí ke studiu je dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání ukončeného maturitou. Úředně nebo střední školou ověřenou fotokopii maturitního vysvědčení ze střední školy odevzdá přijatý uchazeč u řádného zápisu do studia.

V případě, že uchazeč složil maturitní zkoušku v zahraničí (netýká se uchazečů ze Slovenské republiky), je nutné uznání zahraničního vzdělání v České republice, pokud mezinárodní smlouva nestanoví jinak. Podmínky nostrifikace podrobně na https://www.studuj.upol.cz/prihlasky-a-terminy/. Úředně ověřenou fotokopii nostrifikace maturitního vysvědčení odevzdá uchazeč u řádného zápisu do studia.

Náhled do testu
Uchazeč má právo nahlédnout do všech svých materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o jeho přijetí ke studiu. Termín bude uchazeči sdělen v pozvánce k vykonání přijímací zkoušky.

Odvolací řízení
Podle § 50 odst. 6 zákona o VŠ č.111/1998 Sb. se může uchazeč (nebo jeho zástupce, kterému byla udělena plná moc) písemně odvolat proti rozhodnutí děkana fakulty, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne písemného doručení vyrozumění o výsledku přijímací zkoušky. Uvolněná místa po přijatých uchazečích, kteří ke studiu nenastoupí, budou dle harmonogramu doplňována z řad nepřijatých uchazečů, kteří v zákonné lhůtě podali odvolání a svým bodovým výsledkem se nacházejí dále v pořadí za stanovenou bodovou hranicí.

Odvolací řízení pro akademický rok 2020/2021 bude ukončeno na počátku měsíce září 2020. Všichni uchazeči, kteří se odvolali, budou v zákonné lhůtě o výsledku řízení informováni písemnou cestou.

Ubytování
Uchazeči mohou individuálně pro případné zajištění ubytování kontaktovat Správu kolejí a menz UP.

Programy v anglickém jazyce

Pravidla přijímání studentů do studijních programů General Medicine a Dentistry 

Jsou přijímáni studenti s dokladem o ukončení středoškolského vzdělání. Přijímací řízení se skládá z ústní zkoušky a písemného testu. V testech jsou kladeny otázky z biologie, chemie a fyziky (event. matematiky). Konkrétní požadavky jsou uvedeny na http://www.medicineinolomouc.com/.

Kód
programu
Studijní programFormaTitulRPPP
M5103General MedicineprezenčníMUDr.680
M0911A350010DentistryprezenčníMDDr.520

Použité zkratky:
MUDr. = akademický titul „doktor medicíny“, MDDr. = akademický titul „doktor zubního lékařství“, R = standardní doba studia v rocích, PPP = předpokládaný počet přijatých studentů  

Výsledky přijímacího řízení

 Magisterské studijní programy

 • Všeobecné lékařství
 • Zubní lékařství

Navazující magisterský studijní program

 • Veřejné zdravotnictví

Výsledek přijímací zkoušky uchazeč nalezne v e-přihlášce 

Přijímací řízení - navazující magisterské studium

Lékařská fakulta UP v Olomouci vyhlašuje pro akademický rok 2020/2021 přijímací řízení ke studiu v navazujícím magisterském studijním programu Veřejné zdravotnictví.

Termín, poplatky a další informace

Termín podání elektronické přihlášky: od 1. listopadu 2019 do 15. března 2020

Upozorňujeme uchazeče, že budou registrovány jen řádně podané e-přihlášky v termínu do 15. března 2020, u kterých bude platba administrativního poplatku nejpozději do 20. března 2020 spárována s e-přihláškou.

Administrativní poplatek: 690, - Kč /studijní program
Detail platby uchazeč nalezne v e-přihlášce.

Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením je nevratný.

Termín přijímací zkoušky: 10. června 2020

Náhradní termín přijímací zkoušky fakulta nevypisuje.

Pozvánka k vykonání přijímací zkoušky bude registrovaným uchazečům písemně odeslána a v e-přihlášce zveřejněna v průběhu měsíce dubna 2020. Pozvánka bude obsahovat podrobné informace (datum, hodina, místo konání přijímací zkoušky, povolené pomůcky a další).

Uchazeči se zdravotním postižením, kteří potřebují zvláštní režim u přijímací zkoušky, odešlou lékařskou zprávu o druhu a rozsahu postižení a žádost o úpravu podmínek v rámci přijímací zkoušky na studijní oddělení fakulty do 27. března 2020. Bližší informace o poskytnutí pomoci uchazeč získá v Centru podpory studentů se specifickými potřebami Univerzity Palackého.

Přijímací zkouška je realizována formou písemného testu z bio-psycho-sociální problematiky zdraví a nemoci. Bodový výsledek přijímací zkoušky určí pořadí uchazeče v rámci skupiny uchazečů pro program Veřejné zdravotnictví.

Přijetí ke studiu
Podmínkou přijetí ke studiu je dokončené bakalářské nebo magisterské vzdělání. Úředně nebo vysokou školou ověřenou fotokopii diplomu odevzdá přijatý uchazeč u řádného zápisu do studia.

V případě, že uchazeč ukončil VŠ vzdělání v zahraničí (netýká se uchazečů ze Slovenské republiky), je nutné uznání zahraničního vzdělání v České republice, pokud mezinárodní smlouva nestanoví jinak. Podmínky nostrifikace podrobně na https://www.studuj.upol.cz/prihlasky-a-terminy/. Úředně ověřenou fotokopii nostrifikace diplomu odevzdá uchazeč u řádného zápisu do studia.

Náhled do testů
Uchazeč má právo nahlédnout do všech svých materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o jeho přijetí ke studiu. Termín bude uchazeči sdělen v pozvánce k vykonání přijímací zkoušky.

Odvolací řízení
Podle § 50 odst. 6 zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. se může uchazeč (nebo jeho zástupce, kterému byla udělena plná moc) písemně odvolat proti rozhodnutí děkana fakulty, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne písemného doručení vyrozumění o výsledku přijímací zkoušky. Uvolněná místa po přijatých uchazečích, kteří ke studiu nenastoupí, budou dle harmonogramu doplňována z řad nepřijatých uchazečů, kteří v zákonné lhůtě podali odvolání a svým bodovým výsledkem se nacházejí dále v pořadí za stanovenou bodovou hranicí.

Odvolací řízení pro akademický rok 2020/2021 bude ukončeno na počátku měsíce září 2020. Všichni uchazeči, kteří se odvolali, budou v zákonné lhůtě o výsledku řízení informováni písemnou cestou.

Doporučená literatura

 1. Český statistický úřad.
 2. GLADKIJ, Ivan. Management ve zdravotnictví. Brno: Computer Press, 2003. ISBN 80-7226-996-8. 
 3. IVANOVÁ, Kateřina. Sociální lékařství. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2018. ISBN 978-80-244-5326-2.
 4. JELÍNEK, Jan a Vladimír ZICHÁČEK. Biologie pro gymnázia: (teoretická a praktická část). 11. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2014. ISBN 978-80-7182-338-4.
 5. KOLLÁROVÁ, Helena, Ivanka MATOUŠKOVÁ, Dagmar HORÁKOVÁ, Jana VLČKOVÁ, Kateřina AZEEM a Ondřej HOLÝ. Vybrané kapitoly z epidemiologie. Druhé, upravené a rozšířené vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2017. ISBN 978-80-244-5230-2.
 6. KUTNOHORSKÁ, Jana. Etika v ošetřovatelství. Praha: Grada, 2007. Sestra (Grada). ISBN 978-80-247-2069-2.
 7. MATOUŠKOVÁ, Ivanka, Dagmar HORÁKOVÁ, Jana VLČKOVÁ a Ondřej HOLÝ. Vybrané kapitoly z epidemiologie 2. 3. upravené vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2019. ISBN 978-80-244-5527-3.
 8. Ministerstvo zdravotnictví - Zdraví 2020 - Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí.
 9. NOLEN-HOEKSEMA, Susan. Psychologie Atkinsonové a Hilgarda. Vyd. 3., přeprac. přeložila  Hana ANTONÍNOVÁ. Praha: Portál, 2012. ISBN 978-80-262-0083-3.
 10. Státní zdravotní ústav - Témata zdraví a bezpečnosti.
 11. STREJČKOVÁ, Alice. Veřejné zdravotnictví a výchova ke zdraví: pro SZŠ, obor zdravotnický asistent. Praha: Fortuna, 2007. ISBN 978-80-7168-943-0.
 12. Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR.
 13. WEIHRICH, Heinz. Management. Praha: Victoria Publishing, 1993. ISBN 9788085605457.
 14. Ministerstvo zdravotnictví - Zdraví 21 pro všechny v 21. století.
 15. ZACHAROVÁ, Eva, Miroslava HERMANOVÁ a Jaroslava ŠRÁMKOVÁ. Zdravotnická psychologie: teorie a praktická cvičení. Praha: Grada, 2007. Sestra (Grada). ISBN 978-80-247-2068-5.
 16. Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.

Výsledky přijímacího řízení

Výsledek přijímací zkoušky uchazeč nalezne v e-přihlášce.  

Přijímací řízení - doktorské programy

Lékařská fakulta UP v Olomouci vyhlašuje pro akademický rok 2020/21 přijímací řízení ke studiu v níže uvedených akreditovaných doktorských studijních programech v českém jazyce:

 

Doktorské programy v akreditačním řízení

Doktorský studijní program je zaměřen na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti výzkumu nebo vývoje. Studium v doktorském studijním programu probíhá podle individuálního studijního plánu pod vedením školitele. Standardní doba doktorského studia (kreditový systém) je 4 roky. Studium se řádně ukončuje státní doktorskou zkouškou a obhajobou dizertační práce, kterými se prokazuje schopnost a připravenost k samostatné činnosti v oblasti výzkumu nebo vývoje. Absolventům studia v doktorských studijních programech se uděluje akademický titul „doktor" (ve zkratce „Ph.D.", uváděné za jménem).

Podmínkou přijetí ke studiu je řádné ukončení* studia v magisterském studijním programu.

*Poznámka: Student posledního ročníku magisterského studia v elektronické přihlášce v kolonce "Závěr studia" zvolí stav "studuji" a přiloží k vytištěné zkrácené verzi e-přihlášky aktuální potvrzení o studiu s uvedením předpokládaného data absolvování magisterského studia. Po úspěšném absolvování poslední státní zkoušky/obhajoby zašle uchazeč o doktorské studium na studijní oddělení fakulty obratem originál potvrzení o ukončení magisterského studia. Ověřenou fotokopii diplomu předkládá v případě přijetí do doktorského studijního programu u zápisu ke studiu.

Uchazeč o studium si v rámci přihlášky do doktorského studijního programu vybere téma dizertační práce pouze z vyhlášených témat. Zvolení vypsaného tématu dizertační práce je podmínkou zaregistrování přihlášky. V rámci každého vybraného doktorského studijního programu lze podat v daném akademickém roce pouze jednu přihlášku.

Zápisy do rozvrhu

Předměty 2. - 6. ročníku

I. etapa zápisů 

 • kroužkový zápis se koná od 14. 7. 2020 od 10.00 hod do 17. 9. 2020 do 24.00 hod
 • zápis po předmětech se koná od 14. 7. 2020 od 10.30 hod do 17. 9. 2019 do 24.00 hod

Do této etapy zápisů budou zařazeni studenti, kteří do 14. 7. 2020 do 9.00 hod absolvují všechny povinné předměty (tj. se statutem "A") zakončené zkouškou a jejich hodnocení (tj. A-E) budou mít zapsané ve STAGu. V této etapě se zapisují zařazené do 2. - 6. ročníku.

II. etapa zápisů

 • kroužkový zápis se koná od 30. 7. 2020 od 9.00 hod do 17. 9. 2020 do 24.00 hod
 • zápis po předmětech se koná od 30. 7. 2019 od 9.30 hod do 17. 9. 2020 do 24.00 hod

Do této etapy zápisů budou zařazeni studenti, kteří nevyhověli podmínce I. etapy zápisu. V této etapě se zapisují předměty zařazené do 2. - 6. ročníku.

Pokyny k zápisu rozvrhu 2. a 6. ročníku
Elektronickým zápisem se studenti se zapisují do výuky na předměty, které chtějí v dalším roce absolvovat a u kterých nemají z předcházejícího studia uznanou výuku (všechny předměty opakovaně zapisované (tzn. u kterých student má výuku uznanou) je třeba nahlásit studijní referentce, která provede zápis „bez výuky“ tak, aby se student mohl zapsat na zkoušku z daného předmětu, ale aby neblokoval místo v praktické výuce). Studenti se zapisují pouze pomocí portálového rozhraní STAG.

Úřední hodiny studijního oddělení jsou v době prázdnin: pondělí a čtvrtek od 8.00-11.00 hod. Problémy se zápisem je třeba bezprostředně řešit s vedoucí studijního oddělení. 

Kroužkový zápis (předzápis)
(tj. zápis 2. a 4.-6. ročníku Všeobecného lékařství a 2.-5. ročníku Zubního lékařství)

Kroužek stanovuje pevný rozvrh povinných předmětů (viz zveřejněné ročníkové rozvrhy) a student volí pouze mezi jednotlivými kroužky.

Zápis mimo kroužky není povolen, v ojedinělých případech ho lze povolit na základě žádosti předložené vedoucí studijního oddělení. V případě nepovoleného zápisu mimo kroužek bude rozvrh z důvodu blokace zápisu dalším studentům vymazán.

Po provedeném kroužkovém zápisu je třeba zkontrolovat, zda jsou zapsány všechny požadované povinné předměty a případné nedostatky vyřešit. V případě, že si student zapisuje rozvrh, ale nesplňuje požadované prerekvizity pro zápis všech předmětů (např. nemá ve STAGu uvedený zápočet za "Praxi z pediatrie" a nesplňuje prerekvizitu pro zápis předmět "Pediatrie"), je třeba po splnění prerekvizit (po zapsání zápočtu / zkoušky do STAGu příslušnou sekretářkou) provést odzápis kroužku a poté nový zápis jiného kroužku. (Informace o stanovených prerekvizitách viz Bílá knížka). Jestliže kapacita některých předmětů ve zvoleném kroužku je již plná, takže v rámci kroužku se studentovi nezapsaly některé předměty z důvodu plné kapacity, je třeba si vybrat jiný kroužek.

Zápis 4. ročníku Všeobecného lékařství - nabídka Buddy systému
Studenti 4. ročníku Všeobecného lékařství mohou místo české výuky předmětů IN2/VC012 Vnitřní lékařství 2 a CH1/VC012 Chirurgie 1 absolvovat anglickou výuku v předmětech IN1/VA022 Internal Medicine 2 a CH1/VA012 Surgery 1 (do každého takového kroužku kombinovaného s anglickou výukou  je možné zapsat max. 4 studenty z českého programu). Předměty bude možné ukončit vykonáním zápočtu / kolokvia v českém jazyce. V případě zájmu si student vybere kroužek 4. ročníku Všeobecného lékařství, který je zařazen do Buddy systému (tj. kroužek končící písmeny „aj“).
Výhody: zlepšení komunikace v anglickém jazyce, finanční příspěvek ve výši 2 000 Kč/předmět absolvovaný v anglickém jazyce, bodové zvýhodnění při výběrovém řízení pro Erasmus+ studijní pobyty.

Zápis (předzápis) po předmětech
(tj. zápis 3. ročníku Všeobecného lékařství, zápis nepovinných předmětů) 
Studenti se zapisují každý předmět zvlášť tak, aby nedocházelo v jejich rozvrhu ke vzájemné kolizi (podobně probíhá zápis na povinně volitelné a volitelné předměty).

Studenti si mohou zapisovat pouze volitelné předměty doporučeného a nižšího ročníku studijního oboru LF UP při splnění podmínky prerekvizit (viz "Bílá knížka"). Grafické rozvrhy LF UP pro celé ročníky jsou zveřejněny na na webové stránce fakulty.

Na povinně volitelné a volitelné předměty se studenti zapisují po přihlášení na informační systém STAG portletem Předzápis na předmětyročníkových rozvrhů je patrné, že pro některé kroužky mohou být některé nepovinné předměty zablokovány (kolidují s povinnou výukou). Tento fakt je třeba brát v úvahu při výběru svého kroužku. Na povinně volitelné odborné předměty a volitelné předměty se studenti zapisují odkazem Předzápis (výběrem po jednotlivých předmětech). Zápisy na nepovinné předměty zařazené do 1. ročníku budou zpřístupněny od 4. 9. 2020 v 9.30 hod. 

Předměty 1. ročníku

 • kroužkový zápis se koná od 4. 9. 2020 od 9.00 hod do 17. 9. 2020 do 24.00 hod
 • zápis po předmětech se koná od 4. 9. 2020 od 9.30 hod do 17. 9. 2020 do 24.00 hod

Pokyny k zápisu předmětů 1. ročníku
V této etapě se zapisují předměty zařazené ve studijních plánech do 1. ročníku. Studenti jsou povinni se přihlásit do výuky jen tímto způsobem (elektronicky). V případě, že se student nezapíše, vystavuje se riziku, že nebude vpuštěn na seminář / praktické cvičení (kontrola zapsaných studentů), nebude se moci zapsat na zkoušku (nezobrazí se termíny zkoušek), výsledek zápočtu / zkoušky mu nebude zapsán atd.

Studentům je portál UP a jeho aplikace (další podrobnosti viz wiki UP)  přístupné do 2 následujících dnů po provedeném zápisu ke studiu (tj. stali se studenty Univerzity Palackého). V e-přihlášce na stránce Osobní údaje si nejdříve studenti zjistí svůj login pro přihlášení do portálu, STAGu, elektronické pošty. V červeném rámečku (u loginu) si nastaví své heslo. Studenti se zapisují sami pomocí aplikace STAG dle zveřejněného harmonogramu a dalších pokynů.

1. Kroužkový zápis (předzápis) - zápis povinných předmětú Všeobecného lékařství a Zubního lékařství:

 • Kroužek stanovuje pevný rozvrh povinných předmětů (viz zveřejněné ročníkové rozvrhy) a student volí pouze mezi jednotlivými kroužky. Kroužky jsou označeny 1VSEO10A, 1VSEO10B... pro 1. ročník Všeobecného lékařství; 1ZUB1A, 1ZUB2B… pro 1. ročník Zubního lékařství. V případě, že student poruší toto pravidlo a bude se zapisovat do rozvrhu jiným než kroužkovým zápisem, zablokuje jiným studentům kroužkový zápis a bude mu celý rozvrh vymazán.
 • ročníkových rozvrhů je patrné, že rozvrh některých kroužků Všeobecného lékařství a Zubního lékařství je v časové kolizi s některými nepovinnými předměty (tj. kolize s povinnou výukou). Tento fakt musí student brát v úvahu při výběru svého kroužku, aby v případě zájmu o některý volitelný předmět zvolil takový kroužek, který nebude v časovou kolizi s vybraným předmětem.
 • Po provedeném kroužkovém zápisu je třeba zkontrolovat, zda jsou zapsány všechny požadované povinné předměty a případné nedostatky řešit e-mailem s vedoucí studijního oddělení.

2. Zápis (předzápis) na předměty (výběrem po jednotlivých předmětech), zápis povinných předmětů Veřejného zdravotnictví a všech nepovinných předmětů:

 • Studenti Veřejného zdravotnictví a všichni studenti zapisující si povinně volitelné předměty a volitelné předměty se zapisují odkazem Předzápis (výběrem po jednotlivých předmětech).

3. Postup

 • zvolit Přihlásit se
 • zvolit Předzápis
 • dle pokynů níže zvolit typ předzápisu, tzn. portlet Kroužkový předzápis (pro všechny povinné předměty) nebo portlet Předzápis (pro kategorii předmětů povinně volitelných–odborných a kategorii předmětů volitelných studijních oborů Všeobecné lékařství a Zubní lékařství).

a)     Kroužkový předzápis - pro zápis povinných předmětů Všeobecného lékařství a Zubního lékařství

 • pod odkazem IS/STAG - Kroužkový předzápis vybrat kroužek
 • zobrazí se rozvrh kroužku, pro potvrzení vybraného kroužku je potřeba kroužek zapsat tlačítkem "Provést zápis kroužku". Pokud se u jednotlivých předmětů zobrazí chyby v předzápisu (např. nezapsání předmětu z důvodu plné kapacity, je možné zvolit jiný kroužek nebo nahlásit nezapsané předměty vedoucí studijního oddělení a požádat o opravu
 • rozvrh lze zrušit tlačítkem "Provést odzápis kroužku"
 • po provedeném zápisu je doporučeno rozvrh vytisknout a zkontrolovat!!!

b)     Předzápis na předměty (výběrem po jednotlivých předmětech) – pro zápis předmětů Veřejného zdravotnictví a pro kategorii předmětů povinně volitelných a kategorii předmětů volitelných 

 • pod odkazem IS/STAG – Předzápis portlet Struktura studijního plánu vyberte blok předmětů (např. volitelné předměty)
 • kliknutím na zkratku předmětu (např. LBF/VCB31) se zobrazí rozvrh předmětu
 • zvolit neobsazenou rozvrhovou akci (tedy kliknout na čtvereček vpravo)
 • uložit tlačítkem "Uložit změny"

Případné problémy je třeba hlásit vedoucí studijního oddělení. Zápisy budou ukončeny 17. 9. 2020 ve 24.00 hod. Pro drobné úpravy rozvrhu v rámci volných kapacit na letní semestr akademického roku 2020/2021 budou zápisy otevřeny i před zahájením letního semestru (tj. od 16. 12. 2020 do 11. 2. 2021).

Studenti vyjíždějící na studijní pobyt (a další)

Zápis se koná od 30. 6. 2020 od 9.00 hod do 17. 9. 2020 do 24.00 hod.

Pokyny k zápisu pro studenty vyjíždějící v rámci mobilit
Studenti vyjíždějící na zahraniční studijní pobyt evidovaní oddělením pro zahraniční styky LF UP (program Erasmus, mobilita v rámci Rozvojových programů apod.) se mohou zapisovat do výuky přednostně a mají výjimku z kroužkového zápisu (tj. mohou si zapisovat předměty jednotlivě mimo kroužky). Jedná se o tyto studenty:

 

Jméno

Univerzita

1

   

2

   

3

   

4

   

5

   

6

   

7

   

8

   

9

   

10

   

11

   

12

   

13

   

14

   

15

   

16

   

17

   

18

   

19

   

20

   

21

   

22

   

23

   

24

   

25

   

26

   

27

   

28

   

29

   

30

   

31

   

32

   

33

   

34

   

35

   

36

   

37

   

38

   
39    
40    
41    
42    
43    
44    
45    
46    
47    
48    
49    
50    
51    

Doplňující zápis na letní semestr

Zápis se koná od 16. 12. 2020 od 9.00 hod do 11. 2. 2021 do 24.00 hod.

Studenti si mohou upravit rozvrh na letní semestr (jen rámci volné kapacity předmětů!), případně dopsat povinně volitelné a volitelné předměty na letní semestr. 

Pokyny k elektronickému zápisu na letní semestr akademického roku 2020/2021

 • Studenti si mohou dopisovat povinně volitelné a volitelné předměty v rámci volné kapacity předmětů a splněných prerekvizit.
 • V případě, že student dodatečně splní podmínky pro zápis povinného předmětu a tento předmět si elektronicky zapíše, musí si ho také dopsat do indexu a s novým zápisovým listem B a indexem se dostavit na studijní oddělení, aby mu byl zápis tohoto povinného předmětu potvrzen studijní referentkou!!! Nově dopsané povinné předměty je třeba v indexu potvrdit nejpozději do zahájení výuky v letním semestru, tj. do 15. 2. 2021. Po tomto termínu již není možné povinné předměty dopisovat.
 • Kroužkové zápisy v tomto období nejsou zpřístupněny! Studenti si mohou na letní semestr upravit rozvrh povinných předmětů mimo kroužek, pokud jim to umožňuje volná kapacita rozvrhových akcí. 
 • Studenti, kteří si zapisují předmět bez výuky (tzn. mají výuku daného předmětu uznanou), si tento předmět nezapisují elektronickým zápisem (blokovali by kapacitu předmětu ostatním studentům). Zápis provedou prostřednictvím své studijní referentky (tzv. bez výuky) 
 • Při případných problémech se zápisem kontaktujte e-mailem vedoucí studijního oddělení.

Kontrola studia / zápis

Průběžná kontrola
Splnění studijních povinností je zaznamenáváno do výkazu o studiu (index) a elektronické evidence STAG (nejpozději do 3 pracovních dnů od splnění). Pro správný průběh kontroly studia za předcházející akademický rok je nutná průběžná kontrola údajů ve STAGu samotnými studenty (odkaz Moje studium, Známky a zápočty). V případě zjištění nesrovnalostí je třeba neprodleně upozornit sekretářku (příp. vyučujícího) garantujícího pracoviště a žádat nápravu.

Doplňující zápis povinných předmětů po provedené kontrole studia (např. v případě splnění prerekvizit v průběhu akademického roku) je možný pouze do zahájení výuky letního semestru (tj. do 10. 2. 2020). Po tomto datu již nelze povinné předměty na akademický rok 2019/2020 dopisovat. Vždy je třeba dozapsané povinné předměty potvrdit na studijním oddělení (a odevzdat nový zápisový list B).

Doplňující zápis nepovinných předmětů po provedené kontrole studia je možný kdykoliv v průběhu akademického roku, dozápis nepovinných předmětů se na studijní oddělení nehlásí.

Pokyny ke kontrole studia v řádném termínu:

 • Kontrola studia probíhá na studijním oddělení (Hněvotínská 3, Olomouc) dle zveřejněných termínů - viz tabulka níže. Studenti jsou rozděleni dle ročníků a počátečních písmen svých příjmení.
 • Před samotnou kontrolou studia provede každý student tzv. elektronický zápis, tj. zapíše se do rozvrhu předmětů dle příslušných pokynů.
 • Po zápisu a kontrole zapsaného rozvrhu si student vytiskne zápisový list B pro rok 2019/2020 (tj. přehled o zapsaných předmětech, viz STAG - portlet Moje studium, odkaz Průběh studia). Elektronicky zapsané povinné předměty také zapíše do indexu (vzory vyplnění indexu viz níže) a i poté si je nechá potvrdit na studijním oddělení, odevzdá podepsaný i zápisový list B. Povinně volitelné nebo volitelné předměty si může student zapisovat do indexu i po provedené kontrole studia (tj. za razítko).
 • Mezní termín pro složení studijních povinností za akademický rok 2018/2019 je 5. 9. 2019.

 Pokyny ke kontrole studia mimo vyhlášený termín:

 • Pouze pro studenty, kteří splní všechny povinnosti (tj. včetně zápočtu za prázdninovou praxi) do 20. 8. 2019 a do tohoto data odevzdají na studijním oddělení (nebo do poštovního boxu studijního oddělení u recepce TÚ) řádně vyplněný index spolu s podepsaným zápisovým listem B pro rok 2019/2020 (viz STAG - portlet Moje studium, odkaz Průběh studia).
 • Potvrzený index je možné vyzvednout u vedoucí studijního oddělení od 1. 9. 2019 kdykoliv během probíhající kontroly studia jiných ročníků nebo v úředních hodinách (případně i jindy po domluvě).

Nevíte, jak správně vyplnit index před kontrolou studia?

Stáhněte si vzory pro vyplnění indexu, zapisujete-li všechny povinné předměty daného ročníku. Pokud jste nějaký povinný předmět v předcházejícím roce neabsolvovali, zapisujete ho do indexu na nový akademický rok opakovaně.

Obor1. ročník2. ročník3. ročník4. ročník5. ročník6. ročník
Všeobecné
lékařství

dle
pozvánek

9.9.2019 

8.00-10.00
příjmení A-H

3.9.2019

8.00-10.00
příjmení A-CH

11.9.2019

8.00-10.00
příjmení A-CH

2.9.2019

8.00-10.00
příjmení A-H

4.9.2019

8.00-10.00
příjmení A-F

9.9.2019

13.00-16.00
příjmení I-N

3.9.2019

13.00-15.00
příjmení I-M

11.9.2019

13.00-15.00
příjmení I-M

2.9.2019

13.00-16.00
příjmení CH-M

4.9.2019

13.00-15.00
příjmení G-L

10.9.2019

8.00-10.00
příjmení O-Š

9.9.2019

8.00-10.00
příjmení N-S

12.9.2019

8.00-10.00
příjmení N-S

10.9.2019

8.00-10.00
příjmení N-Ř

5.9.2019

8.00-10.00
příjmení M-Ř

10.9.2019

13.00-15.00
příjmení T-Ž

9.9.2019

13.00-16.00
příjmení Š-Ž

12.9.2019

13.00-16.00
příjmení Š-Ž

10.9.2019

13.00-15.00
příjmení S-Ž

5.9.2019

13.00-16.00
příjmení S-Ž
Zubní 
lékařství

dle 
pozvánek

4.9.2019

8.00-10.00
příjmení A-P

5.9.2019

8.00-10.00
příjmení A-K

2.9.2019

8.00-10.00
příjmení A-M

3.9.2019

8.00-10.00
příjmení A-M

4.9.2019

13.00-15.00
příjmení R-Ž

5.9.2019

13.00-16.00
příjmení L-Ž

2.9.2019

13.00-16.00
příjmení N-Ž

3.9.2019

13.00-15.00
příjmení N-Ž
Veřejné zdravotnictvídle 
pozvánek

Volitelné předměty

Zápisy volitelných předmětů z ostatních fakult UP

Směrnice děkana LF UP k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci, článek 5, odst. 6: 

"Z volitelných předmětů uvedených ve studijních programech ostatních fakult Univerzity Palackého v Olomouci (dále jen ,,UP") nebo v celouniverzitní nabídce je možné zapsat pouze předměty uvedené na úřední desce LF UP pro příslušný akademický rok."

 • V akademickém roce 2019/2020 byly pro studenty prezenčních magisterských programů v českém jazyce do celouniverzitní nabídky zařazeny tyto předměty:
 1. KAS/VOLF1 - Volejbal pro LF 1 
 2. KAS/FLF1 - Florbal pro LF 1
 3. KAS/BALF1 - Basketbal pro LF 1
 4. KAS/PLF1 - Plavání pro LF 1 
 5. KAS/JULF1 - Judo pro LF 1 
 6. KAS/KKLF1 - Kondiční kulturistika pro LF 1 
 7. KAS/MTLF1 - Skoky z malé trampolíny pro LF 1 
 8. KAS/ZGLF1 - Základní gymnastika pro LF 1 
 9. KAS/FTLF1 - Funkční trénink LF 1 - pro začátečníky 
 10. KAS/FTLF3 - Funkční trénink LF 3 - pro pokročilé 
 11. KAS/PILF1 - Pilates pro LF 1 
 12. KAS/MGLF1 - Moderní gymnastika pro LF 1 
 13. KAS/ATLF1 - Atletika pro všechny LF 1
 14. KAS/KALF1 - Kondiční aerobik pro LF
 15. KAS/TALF1 - Taneční aktivity s hudbou LF 1
 16. KAS/VGLF1 - Všeobecná gymnastika pro LF 1
 17. KAS/BALF2 - Basketbal pro LF 2
 18. KAS/FLF2 - Florbal pro LF 2
 19. KAS/FOLF2 - Fotbal pro LF 2
 20. KAS/FTLF2 - Funkční tréning pro LF2 - pro začátečníky
 21. KAS/FTLF4 - Funkční tréning pro LF4 - pro pokročilé
 22. KAS/MTLF2 - Skoky z malé trampolíny pro LF 2
 23. KAS/PILF2 - Pilates pro LF2
 24. KAS/VOLF2 - Volejbal pro LF2
 25. KAS/PILF2 - Pilates pro LF2 

Student studující v českém magisterském programu může za celé studium absolvovat jeden předmět v zimním semestru a jeden předmět v letním semestru z výše uvedené nabídky.

 • V akademickém roce 2018/2019 nebyl do nabídky zařazen žádný předmět.
 • V akademickém roce 2017/2018 nebyl do nabídky zařazen žádný předmět.
 • V akademickém roce 2016/2017 nebyl do nabídky zařazen žádný předmět.

Zahájená habilitační řízení

Mgr. Tatiana Burjanivová, PhD.

odborná asistenta Ústavu molekulovej biológie JLF UK v Martině

obor: Lékařská biologie

řízení zahájeno: 9. 10. 2018

habilitační práce: "Molekulárno-genetické aspekty vybraných onkologických ochorení"

návrh tří témat habilitační přednášky s tezemi práce:
1. "Molekulárno-genetické metódy v diagnostike myeloproliferatívnych ochorení"
2. "Evolučné adaptačné mechanizmy u Tibetskej populácie v súvislosti s výskytom onkologických ochorení "
3. "Najnovšie trendy výskumu malígneho melanómu z pohľadu molekulovej biológie"

Habilitační komise ve složení:
předsedkyně: prof. RNDr. Mgr. Marie Jarošová, CSc. -Interní hematologická a onkologická klinika LF MU a FN Brno
členové:
doc. RNDr. Vladimír Divoký, Ph.D. - Ústav biologie LF UP v Olomouci
prof. RNDr. Šárka Pospíšilová, Ph.D. - Středoevropský technologický institut CEITEC MU Brno
doc. MVDr. Aleš Hampl, CSc. - Ústav histologie a embryologie LF MU v Brně
prof. MUDr. Jaroslav Čermák, CSc. - Ústav klinické a experimentální hematologie 1. LF UK a ÚHKT v Praze

Přednáška na odborném fóru: "Evolučné adaptačné mechanizmy u Tibetskej populácie v súvislosti s výskytom onkologických ochorení " proběhne dne 11. 10. 2019 v 13.00 hodin v rámci XXVI. Pracovního setkání spolupracujících hematologických a onkologických pracovišť střední a severní Moravy a Slezka v NH Collection Olomouc Congress.

MUDr. Milan Halenka, Ph.D.

MUDr. Milan Halenka, Ph.D. – lékař, III. interní klinika – nefrologická, revmatologická, endokrinologická LF UP a FNOL

Obor: Vnitřní nemoci

Řízení zahájeno: 28. 8. 2019

Habilitační práce: „Ultrasonografie štítné žlázy“

Návrh tří témat habilitační přednášky s tezemi práce:

1. Sklerotizace cyst štítné žlázy, krčních cyst a adenomů příštítných tělísek absolutním alkoholem pod ultrasonografickou kontrolou

2. Karcinom štítné žlázy v ultrasonografických obrazech

3. Subaktutní neboli de Quervainova tyreoiditida, „nemoc, na kterou jsme zapomněli“.

Habilitační komise ve složení:

předseda:

prof. MUDr. Michal Kršek, CSc., MBA           - III.interní klinika – klinika endokrinologie a metabolismu, VFN a 1.LF UK Praha

členové:

prof. MUDr. Jan Čáp, CSc.                              - IV.interní klinika – hematologická FN a LF UK Hradec Králové

prof. MUDr. Petr Vlček, CSc., MBA                - Klinika nukleární medicíny a endokrinologie 2.LF UK a FN Praha - Motol

doc. MUDr. Pavel Koranda, Ph.D.                   - Klinika nukleární medicíny LF UP a FN Olomouc

doc. MUDr. Jiřina Zapletalová, CSc.                - Dětská klinika LF UP a FN Olomouc

Přednáška na odborném fóru: „Sklerotizace cyst štítné žlázy, krčních cyst a adenomů příštítných tělísek absolutním alkoholem pod ultrasonografickou kontrolou“ zazní v rámci přednáškového odpoledne ORL kliniky dne 19.2.2020 v 16:00, posluchárna TÚ LF UP v Olomouci. 

MUDr. Jana Petřková, Ph.D.

MUDr. Jana Petřková, Ph.D. – odborná asistentka, lékařka I.interní kliniky – kardiologické LF UP a FNOL.

Obor: Vnitřní nemoci

Řízení zahájeno: 3.10.2019

Habilitační práce: „Onemocnění srdce a cév – příspěvek genetiky k poznání mechanismů, rozvoji diagnostiky a léčby“

Návrh tří témat habilitační přednášky s tezemi práce:

 1. Genetika k poznávání mechanismů onemocnění srdce acév s výstupy do diagnostiky a léčby
 2. Úloha genetiky v kardiologii: se zaměřením na mikroRNA a farmakogenetiku
 3. Genetika v kardiologii: od experimentálních prací k praktickým aplikacím

Habilitační komise ve složení:

Předseda:

prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc.             - I.interní klinika – kardio-angiologická, FN u Sv.Anny v Brně

Členové:

prof. MUDr. Aleš Linhart, Dr.Sc.         - II.interní klinika – kardiologie a angiologie, FVN a I. LF UK v Praze

prof. MUDr. Radek Pudil, Ph.D.           - I.interní klinika – kardiologická a angiologická, FN a LF UK v Hradci Králové

prof. MUDr. Milan Buc, DrSc.             - Imunologický ústav LF UK v Bratislavě

doc. MUDr. Tomáš Novotný, Ph.D.      - Interní kardiologická klinika, FN a LF MU Brno

Přednáška na odborném fóru: „Náhlá srdeční smrt z pohledu kardiologa a genetika“ bude přednesena na Mezioborovém semináři Ústavu lékařské genetiky LF UP v Olomouci dne 26.11.2019 ve 13:00 hod.

Mgr. Vladan Bernard, Ph.D.

Mgr. Vladan Bernard, Ph.D. – odborný asistent Biofyzikálního ústavu Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Brno

Obor: Lékařská biofyzika

Řízení zahájeno: 28. 8. 2019

Habilitační práce: „Bezkontaktní infračervená termografie a její medicínské aplikace“

Návrh tří témat habilitační přednášky s tezemi práce:

 1. Oblast aplikace a výsledky bezkontaktního měření teploty realizované na Biofyzikálním ústavu LF MU
 2. Bezkontaktní infračervená termografie a její pozice v medicíně
 3. Technické aspekty bezkontaktní infračervené termografie

Habilitační komise ve složení:

Předseda:

Prof. RNDr. Hana Kolářová,CSc.                     – Ústav lékařské biofyziky LF UP

Členové:

Prof. MUDr. Miroslav Heřman,Ph.D.   - Radiologická klinika LF UP a FNOL

Prof. MUDr. RNDr. Jiří Beneš,CSc.     - Ústav biofyziky a informatiky, Praha 2

Prof. MUDr. Jan Novotný,CSc.            - Fakulta sportovních studií MU Brno

Prof. Ing. Ivo Provazník,CSc.               - Ústav biomed. inženýrství, FEKT VUT Brno

Přednáška na odborném fóru: „Bezkontaktní infračervená termografie a její pozice v medicíně“ bude přednesena dne 26. 2. 2020 v 16 hodin v rámci Přednáškového večera Spolku lékařů ČLS JEP v Olomouci, v budově Teoretických ústavů LF UP v Olomouci, Hněvotínská 3 (malá pravá posluchárna).

MUDr. Filip Čtvrtlík, Ph.D.

MUDr. Filip Čtvrtlík, Ph.D. – lékař, odborný asistent Radiologické kliniky LF UP a FN Olomouc

obor: Radiologie

řízení zahájeno: 12. 12. 2019

habilitační práce: „Role zobrazovacích metod v diagnostice tumorů nadledvin“

návrh tří témat habilitační přednášky s tezemi práce:

 1. Úloha zobrazovacích metod v diagnostice tumorů nadledvin
 2. Expanze nadledvin. Přínos zobrazovacích metod
 3. Diagnostika tumorů nadledvin pomocí zobrazovacích metod

Habilitační komise ve složení:

předseda:

prof. MUDr. Jiří Neuwirth, CSc., MBA             – Katedra radiologie IPVZ Praha

členové:

doc. MUDr. Andrea Burgetová, Ph.D., MBA    – Radiodiagnostická klinika 1. LF UK a VFN Praha

doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D.                      – Radiologická klinika LF MU v Brně

doc. MUDr. Aleš Vidlář, Ph.D., FEBU             – Urologická klinika LF UP a FN Olomouc

doc. MUDr. Jana Chmelová, Ph.D.                 – Oddělení radiologie a zobrazovacích metod, Městská nemocnice Ostrava

Přednáška na odborném fóru: „Diferenciální diagnostika intersticiálních plicních procesů na HRCT“ bude přednesena dne 21. 5. 2020 ve 14 hodin v rámci regionálního semináře Radiologické kliniky LF UP a FN Olomouc, posluchárna 2.520 v nové budově teoretických ústavů LF UP.

Zahájená řízení ke jmenování profesorem

doc. MUDr. Rudolf Chlup, CSc.

docent II. interní kliniky - gastro-enterologické a hepatologické LF UP a FNOL, docent Ústavu fyziologie LF UP

datum zahájení: 28. 8. 2014

obor: Vnitřní nemoci

Přednáška na téma: "Přínos a praktické provádění intenzivní léčby diabetu 1. a 2. typu ve FNOL (1971 - 2013)"

doporučující dopisy: 
prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc. - III. interní klinika 1. LF UK a VFN v Praze 
prof. MUDr. Iwar Klimeš, DrSc. - Ústav experimentálnej endokrinológie SAV v Bratislavě 
prof. MUDr. Michal Anděl, CSc. - II. interní klinika 3. LF UK a FN Královské Vinohrady v Praze

Komise ve složení: 
předseda: prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc. - Interní klinika 2. LF UK a FN Motol v Praze
členové: 
prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc. - Centrum diabetologie IKEM v Praze 
prof. MUDr. Zdeněk Rušavý, Ph.D. - I. interní klinika LF UK a FN v Plzni 
doc. MUDr. Alena Šmahelová, Ph.D. - III. interní gerontometabolická klinika LF UK a FN v Hradci Králové 
prof. MUDr. Karel Indrák, DrSc. - Hemato-onkologická klinika LF UP a FNOL

 

doc. MUDr. David Karásek, Ph.D.

docent, zástupce přednosty pro LP III. interní kliniky - nefrologické, revmatologické a endokrinologické LF UP a FNOL

datum zahájení: 15. 2. 2019

obor: Vnitřní nemoci

přednáška na téma: "Aterogenní dyslipidémie a inzulínová rezistence"

doporučující dopisy:
prof. MUDr. Marián Mokáň, DrSc., FRCP Edin - I. interná klinika JLF UK a UN v Martině
prof. MUDr. Karel Pacák, DrSc., FACE - Eunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health and Human Development, National Institutes of Health Rockville
prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D. - Česká společnost pro aterosklerózu, z.s. v Praze

Komise ve složení:
předseda: prof. MUDr. Michal Kršek, CSc., MBA - II. interní klinika 3. LF UK a FN Královské Vinohrady v Praze
členové:
prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc. - Centrum experimentální medicíny IKEM v Praze
prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc. - II. interní klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně
prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA - Interní klinika 2. LF UK a FN Motol v Praze
prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc., FESC, - I. interní klinika - kardiologická LF UP a FNOL FACC, MBA

 

doc. MUDr. Daniel Šaňák, Ph.D.

vedoucí lékař KCC, Neurologická klinika LF UP a FN Olomouc

datum zahájení: 10. 9. 2019

obor: Neurologie

přednáška na téma: „Ischemické cévní mozkové příhody: diagnostika, terapie a prevence“ 

doporučující dopisy:

prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc., FESO, FEAN, Neurologická klinika LF UPJŠ a UNLP Košice

prof. MUDr. Robert Mikulík, Ph.D., Neurologická klinika LF MU a FN u Sv. Anny v Brně

prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., FESO, FEAN, Neurologická klinika LF UK a FN v Hradci Králové

 

Komise ve složení:

předseda:

prof. MUDr. Ing. Petr Hluštík, Ph.D.         - Neurologická klinika LF UP a FN Olomouc

členové:

prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc.              - Neurologická klinika LF MU a FN Brno

prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D.               - I. neurologická klinika LF MU a FN u Sv. Anny v Brně

prof. MUDr. Egon Kurča, Ph.D., FESO     - Neurologická klinika JLF UK Martin

prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc., MBA, - I. interní klinika - kardiologická LF UP a FN 

FESC, FACC                                               Olomouc                       

doc. MUDr. Igor Čižmář, Ph.D.

docent, přednosta Traumatologické kliniky LF UP a FNOL

datum zahájení: 8. 4. 2019

obor: Chirurgie

přednáška na téma: "Rekonstrukce pohybu končetin po ireverzibilních nervových lézích"

doporučující dopisy:
prof. MUDr. Valér Džuba, CSc. - Ortopedicko-traumatologická klinika 3. LF UK a FN Královské Vinohrady v Praze
prof. MUDr. Pavel Brychta, CSc. - Klinika popálenin a plastické chirurgie LF MU a FN v Brně

Komise ve složení:
předseda: prof. MUDr. Čestmír Neoral, CSc. - I. chirurgická klinika LF UP a FNOL
členové:
prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D. - I. chirurgická klinika LF UP a FNOL
prof. MUDr. Ladislav Plánka, Ph.D. - Klinika dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie LF MU a FN Brno
doc. MUDr. Martin Repko, Ph.D. - Ortopedická klinika LF MU a FN Brno
doc. MUDr. Ján Kočiš, Ph.D. - Klinika traumatologie LF MU a Úrazové nemocnice Brno

doc. MUDr. Alexander Jurko, Ph.D.

docent, lékař Neonatologické kliniky JLF UK a UN Martin

datum zahájení: 28. 11. 2019

obor: Pediatrie

přednáška na téma: „Artériová hypertenzia v detskom veku a jej vplyv na arteriálnú tuhosť“

doporučující dopisy:

prof. MUDr. Jan Janoušek, Ph.D. – přednosta dětského kardiocentra FN Motol, 2. LF UK a FN Motol

prof. MUDr. Jozef Mašura, CSc., CSs., FESC, FSCAI, FAEPC - přednosta Kliniky detskej kardiológie

LF UK Bratislava

Komise ve složení:

předseda:

prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc.                   – Dětská klinika LF UP a FN Olomouc

členové:

prof. MUDr. Ľudmila Podracká, CSc.               – přednostka Detskej kliniky LF UK a NÚDCH Bratislava

prof. MUDr. Václav Chaloupecký, CSc.           – Dětské kardiocentrum 2. LF UK  Praha

prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc.                   – Pediatrická klinika LF MU Brno

prof. MUDr. Mirko Zibolen, CSc.                     – přednosta Neonatologickej kliniky JLF UK Martin

 

Formuláře ke stažení

Po přihlášení na portál UP v sekci ELF / FORMULÁŘE) lze využívat online žádosti (např. žádosti o změnu bankovního účtu, změnu zdravotní pojišťovny, změnu akademického titulu, změnu rodinného stavu, změnu počtu dětí apod.), které jsou připraveny zaměstnanci na míru (tj. s vyplněnými osobními údaji i osobním číslem) k vytištění a odevzdání (či uložení a odeslání) na personální oddělení dané organizační jednotky.
K dispozici jsou zde formuláře "Dovolená", "Výkaz práce" (= Evidence docházky zaměstnance) – veškeré údaje jsou vyplněny automaticky, stačí pouze zkontrolovat a vytisknout.
Poznámka: Formulář "Výkaz práce" je propojen s formulářem "Dovolená", zadané termíny dovolené se tak zobrazí i ve "Výkazu práce" (tj. docházce). Před prvním vyplněním je třeba zadat rozvrh pracovní doby.