Věda a výzkum na LF

Základní informace

Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci patří mezi přední pracoviště biomedicínského výzkumu České republiky s mnohaletou tradicí a zároveň ambicí stát se významným centrem inovace a excelence nejen mezi lékařskými fakultami v České republice, ale i v rámci širšího středoevropského prostoru.

Při pohledu do historie fakulty můžeme konstatovat, že od obnovení Univerzity Palackého v roce 1946 působila na její půdě řada vědců, kteří si svou aktivitou a výsledky prováděného výzkumu vydobyli mezinárodní věhlas a uznání. Za všechny jmenujme alespoň prof. Františka Šantavého, průkopníka fytochemického výzkumu alkaloidů z rostlin rodu Colchicum a výzkumu struktury cannabidiolu, resp. jejich derivátů; prof. Václava Vejdovského, který prioritně popsal novou metodu rekonstrukce dolního slzného kanálku sliznicí dutiny ústní; prof. Pavla Lukla, předního českého kardiologa, který byl pro své nesporné medicínské a vědecké kvality zvolen za svého aktivního působení předsedou Evropské kardiologické společnosti; prof. Boleslava Wiedermanna, který dosáhl řady mezinárodních priorit ve výzkumu krevních chorob, zejména pak monoklonálních gamapatií; nebo prof. Václava Rapanta, autora řady významných prací z oblasti chirurgie jícnu a žaludku.

Věda a výzkum na Lékařské fakultě UP v Olomouci stojí v současné době na třech základech. Jde o výzkum v rámci projektu BIOMEDREG (Ústav molekulární a translační medicíny), výzkum preklinický (další vědecké týmy soustředěné na Teoretických ústavech) a výzkum klinický. Tyto složky nejsou badatelsky izolovány, ale vzájemně se prolínají a spolupracují. Jednou ze zásadních výhod pro výzkum na LF je geografická blízkost a personální propojenost pracovišť fakulty a Fakultní nemocnice Olomouc, možnost společných projektů a sdílení technologií. Řada týmů velmi těsně spolupracuje s ústavy Přírodovědecké fakulty UP, slibně se také rozvíjí spolupráce s předními vědeckými pracovišti biomedicínského výzkumu v ČR a také významnými pracovišti v zahraničí. Velkou pozornost věnuje Lékařská fakulta vědecké výchově studentů, a to jak pregraduálních, tak postgraduálních. Zásadním příspěvkem k rozvoji doktorských studijních programů, kterých je na LF v současnosti akreditováno 25, je zkvalitnění a nárůst potřebné infrastruktury v podobě dostavby Teoretických ústavů LF UP.

LF UP je v současnosti řešitelem téměř 60 významných národních grantových úkolů a spoluřešitelem 20 dalších. Fakulta úspěšně řešila 2 dlouholeté prioritní výzkumné záměry MŠMT a podílela se na řešení jednoho výzkumného záměru s Přírodovědeckou fakultou UP. Každý rok se autoři z LF podílejí na nejméně 100 kvalitních vědeckých publikacích zveřejněných v prestižních mezinárodních časopisech databáze Thomson Reuters s tzv. impact factorem dle Journal Citation Report (JCR), dalších 150 článků je publikováno v recenzovaných periodicích.

RIV

Za uplynulé hodnocené období (2008 - 2012) dosáhla 37398,792 bodů v Rejstříku informací o výsledcích (RIV), což z hlediska vědecko-výzkumné aktivity znamená, že jde o druhou nejvýkonnější fakultu svého druhu v České republice. 

Hodnocení

Vedení Lékařské fakulty a její Vědecká rada v roce 2013 nově definovaly vědecko-výzkumné priority fakulty. Ty korespondují s "Národními prioritami orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací", které přijala Vláda ČR svým usnesením ze dne 19. 7. 2012.

Priority vědy a výzkumu LF UP v Olomouci

1. Vznik a rozvoj chorob

 • Nádorová onemocnění.
 • Nemoci oběhové soustavy.
 • Infekční choroby.
 • Metabolické a endokrinní choroby.
 • Nervová a psychická onemocnění.
 • Onemocnění pohybového aparátu.
 • Zánětlivá a imunologická onemocnění.

2. Nové diagnostické a terapeutické metody

 • Inovativní chirurgické postupy včetně transplantace.
 • Genová, buněčná terapie a tkáňové náhrady.
 • Biologická léčiva včetně vakcín.
 • In vitro diagnostika.
 • Nízkomolekulární léčiva.
 • Drug delivery systémy.
 • Vývoj nových lékařských přístrojů a zařízení.

3. Epidemiologie a prevence nejzávažnějších chorob

 • Nádorová onemocnění.
 • Nemoci oběhové soustavy.
 • Infekční choroby.
 • Metabolické a endokrinní choroby.
 • Nervová a psychická onemocnění a závislosti.
 • Onemocnění pohybového aparátu.
 • Zánětlivá a imunologická onemocnění.

Biomedical Papers

Významnou událostí ve vědeckém životě fakulty bylo zařazení periodika Biomedical Papers mezi impaktované časopisy světové databáze Thomson Reuters v roce 2011. Časopis, který se hrdě hlásí k fakultě ("Biomedical Papers is a journal of Palacký University, Faculty of Medicine and Dentistry, Olomouc, Czech Republic") se tímto krokem dostal i formálně do širší světové špičky biomedicínských časopisů. V současné době je impakt faktor tohoto periodika 1,200 (2014 JCR Science Edition) a řadí jej tak na 11. místo mezi 40 impaktovanými vědeckými časopisy vydávanými v České republice.

Vědecká rada

Vědecká rada Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (dále jen "VR") je samosprávný akademický orgán fakulty, jehož postavení a působnost upravuje §29 a §30 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, článek 7 Statutu lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a Jednací řád Vědecké rady Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Členy VR jsou významní představitelé oborů, v nichž fakulta uskutečňuje vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou, inovační a další zákonem vymezenou činnost, přičemž alespoň jedna třetina členů jsou jiné osoby než členové akademické obce Univerzity Palackého v Olomouci. Členy VR jmenuje a odvolává děkan Lékařské fakulty Univerzity Palackého (dále jen "LF UP"), který je současně předsedou VR, a to po schválení Akademickým senátem LF UP. Členství ve VR je čestné a nezastupitelné. VR musí mít minimálně 21 členů, schopná usnášení je v případě přítomnosti alespoň 3/5 členů.

Vědecká rada LF UP:

 • projednává dlouhodobý záměr fakulty vypracovaný v souladu s dlouhodobým záměrem UP,
 • schvaluje studijní programy, které mají být uskutečňovány na fakultě,
 • projednává vnitřní předpisy pro DSP a rigorózní řízení,
 • vykonává působnost v habilitačním řízení a v řízení ke jmenování profesorem v rozsahu stanoveném tímto zákonem,
 • VR navrhuje Vědecké radě UP udělení čestné hodnosti "doctor honoris causa",
 • vyjadřuje se k otázkám, které jí předloží děkan.

VR zasedá v předem určených termínech, nejméně jednou za tři měsíce s výjimkou období 1.7. až 31.8. daného akademického roku, v případě potřeby řešení naléhavých problémů může děkan LF UP svolat VR i mimo stanovené termíny. Jednání VR jsou neveřejná s výjimkou habilitační přednášky a obhajoby habilitační práce a přednášky při řízení ke jmenování profesorem.

Oznámení o konání

habilitačního a profesorského řízení

Dne 7. února 2019 se na zasedání Vědecké rady LF UP v Olomouci uskuteční:

řízení ke jmenování profesorem

9:30 - doc. MUDr. Jan Václavík, Ph.D., FESC - obor: Vnitřní nemoci

10:30 - doc. MUDr. František Mrázek, Ph.D. - obor: Lékařská imunologie

Místo konání:
Dostavba Teoretických ústavů LF UP, Hněvotínská 3, Olomouc, místnost 2.517

 

 

Složení Vědecké rady LF UP

Předseda:

 1. prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D. 
  (děkan, přednosta Ústavu mikrobiologie LF UP a FNOL)

Interní členové:

 1. prof. MUDr. Milan Adamus, Ph.D., MBA 
  (Klinika anesteziologie a resuscitace a intenzivní medicíny LF UP a FNOL)
 2. prof. RNDr. Pavel Anzenbacher, DrSc. 
  (Ústav farmakologie LF UP a FNOL)
 3. prof. MUDr. Petr Bachleda, CSc. 
  (přednosta II. chirurgické kliniky - cévně transplantační LF UP a FNOL)
 4. doc. MVDr. Jan Bardoň, Ph.D., MBA 
  (Ústav mikrobiologie LF UP a FNOL)
 5. doc. RNDr. Vladimír Divoký, Ph.D. 
  (přednosta  Ústavu biologie LF UP)
 6. prof. MUDr. Jiří Ehrmann, Ph.D.
  (Ústav histologie a embryologie LF UP, proděkan pro zahraniční vztahy a anglické programy)
 7. prof. MUDr. Jiří Gallo, Ph.D. 
  (přednosta Ortopedické kliniky LF UP a FNOL)
 8. doc. MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D. 
  (ředitel Ústavu molekulární a translační medicíny LF UP)
 9. prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D. 
  (I. chirurgická klinika LF UP a FNOL, ředitel FNOL)
 10. prof. MUDr. Karel Indrák, DrSc. 
  (Hemato-onkologická kliniky LF UP a FNOL)
 11. doc. PhDr. Kateřina Ivanová, Ph.D. 
  (Ústav sociálního lékařství a veřejného zdravotnictví LF UP)
 12. prof. MUDr. Petr Kaňovský, CSc. 
  (přednosta Neurologické kliniky LF UP a FNOL)
 13. prof. MUDr. Zdeněk Kolář, CSc.
  (přednosta Ústavu klinické a molekulární patologie LF UP a FNOL)
 14. prof. RNDr. Hana Kolářová, CSc.
  (přednostka Ústavu lékařské biofyziky LF UP, proděkanka pro studium Všeobecného lékařství 1.-3. ročníku a přijímací řízení)
 15. prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc. 
  (přednosta Kliniky plicních nemocí a tuberkulózy LF UP a FNOL)
 16. prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D. 
  (přednosta Onkologické kliniky LF UP a FNOL)
 17. prof.  MUDr. Vladimír Mihál, CSc. 
  (Dětská klinika LF UP a FNOL)
 18. prof. Mgr. Martin Modrianský, Ph.D.
  (Ústav lékařské chemie a biochemie LF UP, proděkan pro investiční rozvoj a doktorské studijní programy)
 19. prof. MUDr. Čestmír Neoral, CSc. 
  (přednosta I. chirurgické kliniky LF UP a FNOL)
 20. prof. MUDr. Tomáš Papajík, CSc. 
  (přednosta Hemato-onkologické kliniky LF UP a FNOL, statutární zástupce děkana, proděkan pro vědecko-výzkumné záležitosti a vnitřní organizaci)
 21. prof. MUDr. Martin Petřek, CSc. 
  (přednosta Ústavu patologické fyziologie LF UP)
 22. prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D. 
  (přednosta Ústavu lékařské genetiky LF UP a FNOL)
 23. prof. MUDr. Eliška Sovová, Ph.D., MBA 
  (přednostka Kliniky tělovýchovného lékařství a kardiovaskulární rehabilitace LF UP a FNOL, proděkanka pro studium Všeobecného lékařství 4.-6. ročníku, komunikaci a specializační vzdělávání)
 24. prof. RNDr. Juraj Ševčík, Ph.D. 
  (Katedra analytické chemie PřF UP)
 25. doc. MUDr. Miloš Špidlen, Ph.D. 
  (přednosta Kliniky zubního lékařství LF UP a FNOL, proděkan pro studium Zubního lékařství)
 26. prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc., FESC, MBA 
  (přednosta I. interní kliniky - kardiologické LF UP a FNOL)
 27. prof. RNDr. Jitka Ulrichová, CSc. 
  (přednostka Ústavu lékařské chemie a biochemie LF UP, prorektorka pro vědu a výzkum UP)
 28. prof. MUDr. Evžen Weigl, CSc. 
  (Ústav imunologie LF UP a FNOL)
 29. prof. MUDr. Josef Zadražil, CSc. 
  (přednosta III. interní kliniky - nefrologické, revmatologické a endokrinologické LF UP a FNOL)

Externí členové:

 1. prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D.  
  (děkan LF MU v Brně, I. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně)
 2. prof. MUDr. Pavel Boštík, Ph.D.
  (děkan FVZ UO v Hradci Králové)
 3. prof. MVDr. Alois Čížek, CSc. 
  (Ústav infekčních chorob a mikrobiologie, Fakulta veterinárního lékařství VFU Brno)
 4. prof. MUDr. Ján Danko, CSc. 
  (děkan JLF UK Martin)
 5. prof. MUDr. Lydie Izakovičová Hollá, Ph.D. 
  (přednostka Stomatologické kliniky LF MU a FN u sv. Anny v Brně)
 6. plk. prof. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D. 
  (vedoucí Katedry epidemiologie FVZ UO v Hradci Králové)
 7. prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA 
  (přednosta Interní kliniky 2. LF UK a FN Motol Praha)
 8. doc. MUDr. Dušan Mištuna, Ph.D. 
  (proděkan pre rozvoj fakulty JLF UK Martin)
 9. prof. MUDr. Jaroslav Mokrý, Ph.D. 
  (přednosta Ústavu histologie a embryologie LF UK Hradec Králové)
 10. prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc. 
  (Ústav klinické biochemie a diagnostiky LF UK Hradec Králové, proděkan pro zahraniční styky a vnější vztahy LF UK Hradec Králové)
 11. doc. MUDr. Radovan Slezák, CSc. 
  (přednosta Stomatologické kliniky LF UK Hradec Králové, proděkan pro výuku zubního lékařství LF UK Hradec Králové)
 12. plk. MUDr. Martin Svoboda 
  (ředitel Vojenské nemocnice Olomouc)
 13. prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc. 
  (přednosta Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny FN Ostrava)
 14. prof. MUDr. Jan Trka, Ph.D. 
  (Klinika dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol, proděkan pro vědu, výzkum a doktorské sudium 2. LF UK)
 15. prof. MUDr. Jiří Vaněk, CSc. 
  (Stomatologická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně, proděkan pro zubní lékařství LF MU v Brně)

Čestní členové:

 1. prof. MUDr. Vladimír Král, CSc.  
  (I. chirurgická klinika LF UP a FNOL)
 2. prof. MUDr. Milan Kudela, CSc.  
  (Porodnicko-gynekologická klinika LF UP a FNOL)
 3. prof. MUDr. Jindřich Pazdera, CSc.  
  (Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie LF UP a FNOL)
 4. prof. MUDr. Vlastimil Ščudla, CSc.  
  (III. interní klinika - nefrologická, revmatologická a endokrinologická LF UP a FNOL)

 

Vědecká rada ve výše uvedeném složení byla schválena Akademickým senátem Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci dne 29. září 2015.

Termíny zasedání Vědecké rady LF UP

Zasedání Vědecké rady Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci se budou konat vždy ve čtvrtek v měsících říjen, prosinec, únor, duben a červen, od 9:30 hodin v prostorách Dostavby Teoretických ústavů LF UP, Hněvotínská 3, Olomouc. 

 • 4. října 2018
 • 6. prosince 2018
 • 7. února 2019
 • 4. dubna 2019
 • 30. května 2019

Jednací řád Vědecké rady LF UP

Vědecko-výzkumná a investiční komise

Předseda:

 1. Proděkan prof. MUDr. Tomáš Papajík, CSc.

Členové:

 1. Prof. RNDr. Pavel Anzenbacher, DrSc. (Ústav farmakologie LF UP a FNOL)
 2. Prof. MUDr. Miroslav Heřman, Ph.D. (Radiologická klinika LF UP a FNOL)
 3. Prof. MUDr. Karel Indrák, DrSc. (Hemato-onkologická klinika LF UP a FNOL)
 4. Prof. MUDr. Pavel Kaňovský, CSc. (Neurologická klinika LF UP a FNOL)
 5. Prof. MUDr. Zdeněk Kolář, CSc. (Ústav klinické a molekulární patologie LF UP a FNOL)
 6. Prof. MUDr. Martin Petřek, CSc. (Ústav imunologie LF UP a FNOL)
 7. Prof. MUDr. Josef Zadražil, CSc. (III. interní klinika – nefrologická, revmatologická a endokrinologická LF UP a FNOL)
 8. Doc. RNDr. Vladimír Divoký, Ph.D. (Ústav biologie LF UP)
 9. Prof. MUDr. Jiří Gallo, Ph.D. (Ortopedická klinika LF UP a FNOL)
 10. Doc. MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D. (Ústav molekulární a translační medicíny LF UP)
 11. Prof. Mgr. Martin Modrianský, Ph.D. (Ústav lékařské chemie a biochemie LF UP)
 12. Prof. MUDr. Čestmír Neoral, CSc. (I. chirurgická klinika LF UP a FNOL)
 13. Doc. MUDr. Martin Starosta, Ph.D. (Klinika zubního lékařství LF UP a FNOL)
 14. Doc. MUDr. Martin Hutyra, Ph.D. (I. interní klinika - kardiologická LF UP a FNOL)
 15. Prof. RNDr. Hana Kolářová, CSc. (Ústav lékařské biofyziky LF UP)
 16. Doc. RNDr. Petr Mlejnek, Ph.D. (Ústav normální anatomie LF UP)
 17. Doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D. (Ústav farmakologie LF UP a FNOL)