Obhajoby Ph.D.

Studium doktorského studijního programu na Univerzitě Palackého v Olomouci (dále jen „UP“) a tedy i proces obhajob disertačních prací se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školáchStudijním a zkušebním řádem UP v Olomouci a Směrnicí děkana k provedení Studijního a zkušebního řádu UP v Olomouci.

Disertační prací se dle článku 44 Studijního a zkušebního řádu UP rozumí ucelené pojednání, které obsahuje uveřejněné výsledky vědecké a tvůrčí práce studenta doktorského studia nebo výsledky přijaté k uveřejnění. Disertační prací prokazuje student doktorského studia svoji schopnost pracovat vědecky samostatně tvůrčím způsobem.

K disertační práci musí být přiložen autoreferát, který slouží k informování o hlavních výsledcích disertační práce. V autoreferátu je stručně uveden obsah disertační práce a seznam publikovaných prací studenta doktorského studia. Přílohou autoreferátu je jednostránkový abstrakt v anglickém či jiném světovém jazyce.

Student doktorského studia podává k obhajobě své disertační práce přihlášku (žádost o povolení obhajoby), ke které musí být přiloženo vyjádření školitele, zda disertační práce splňuje požadavky potřebné pro její obhájení. K přihlášce je rovněž nutné přiložit disertační práci (5 výtisků), autoreferát (25 výtisků), a další dokumenty (viz tiskopis pro žádost o povolení obhajoby).

Disertační práci posuzují nejméně dva oponenti jmenovaní předsedou oborové rady. Oponent disertační práce je povinen na předloženou disertační práci samostatně vypracovat písemný posudek, a to nejpozději do 6 týdnů od doručení disertační práce a jmenovacího dekretu.

Všichni členové komise pro obhajobu disertační práce, školitel a student doktorského studia jsou pozváni k obhajobě disertační práce nejpozději 20 dnů před konáním obhajoby. Ke všem pozváním musí být přiloženy oponentní posudky na disertační práci a autoreferát. Místo a termín obhajoby disertační práce jsou rovněž zveřejněny na úřední desce fakulty.

Komise pro obhajobu disertační práce jmenovaná děkanem fakulty musí mít nejméně pět členů, přičemž ji tvoří předseda, místopředseda a další významní akademičtí a vědečtí pracovníci fakulty, UP, jiných vysokých škol a vědeckých pracovišť, popřípadě i jiní významní odborníci z praxe. Nejméně dva členové komise pro obhajobu disertační práce musí být osobami, které nejsou akademickými pracovníky UP v pracovním poměru. Obhajoba disertační práce je veřejná, hodnocení obhajoby disertační práce komisí je však neveřejné.

O tom, zda student doktorského studia svoji disertační práci obhájil či neobhájil, rozhodují členové komise v tajném hlasování, k přijetí rozhodnutí je třeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů komise.

Studentovi, který disertační práci neobhájil, sdělí předseda komise pro obhajobu disertační práce současně s hodnocením disertační práce i pokyny pro její přepracování. Student pak může opakovat obhajobu disertační práce po jejím přepracování nejvýše jednou, nejdříve však po uplynutí půl roku od první obhajoby. Mezním termínem opakování obhajoby disertační práce je maximální doba studia stanovená v článku 32 odst. 3 Studijního a zkušebního řádu UP v Olomouci.

Vyhlášené termíny obhajob

MUDr. Petr Špička

odborný asistent, sekundární lékař I. chirurgické kliniky LF UP a FNOL, student kombinované formy doktorského studijního programu Chirurgie na LF UP v Olomouci bude

v pondělí 20. května 2019 v 12:00 hodin

obhajovat disertační práci na téma:

"Srovnání managementu difuzních peritonitid - kvadrantová laváž vs primární sanace dutiny břišní"

Oponenti:
doc. MUDr. Zdeněk Šubrt, Ph.D. - Chirurgická klinika 3. LF UK a FN Královské Vinohrady v Praze
prof. MUDr. Kamil Vysloužil, CSc. - I. chirurgická klinika LF UP a FNOL

Komise:
předseda: prof. MUDr. Čestmír Neoral, CSc.
místopředseda: prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.
členové:
prof. MUDr. Milan Adamus, Ph.D., MBA
prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc.
doc. MUDr. Zdeněk Šubrt, Ph.D.

Školitel: MUDr. Tomáš Malý, Ph.D., FEBPS

Místo obhajoby: knihovna I. chirurgické kliniky LF UP a FNOL, I. P. Pavlova 6, Olomouc.

S disertační prací se můžete seznámit na Děkanátu Lékařské fakulty UP v Olomouci, Hněvotínská 3.

Členy komise, oponenty a školitele prosím, aby se jednání zúčastnili. Cestovné lze oponentům a členům komise uhradit jen do výše jízdného veřejným hromadným dopravním prostředkem. Nárok je nutno uplatnit přímo na LF UP v Olomouci na základě uzavřené smlouvy.

prof. MUDr. Čestmír Neoral, CSc., v.r.
předseda oborové rady DSP Chirurgie

MUDr. Linda Bébarová

odborná asistentka, lékařka I. chirurgické kliniky LF UP a FNOL, studentka kombinované formy doktorského studijního programu Chirurgie na LF UP v Olomouci bude

v pondělí 20. května 2019 v 13:00 hodin

obhajovat disertační práci na téma:

"Faktory ovlivňující přežívání pacientů s adenokarcinomem pankreatu"

Oponenti:
doc. MUDr. Filip Čečka, Ph.D. - Chirurgická klinika LF UK a FN v Hradci Králové
prof. MUDr. Kamil Vysloužil, CSc. - I. chirurgická klinika LF UP a FNOL

Komise:
předseda: prof. MUDr. Čestmír Neoral, CSc.
místopředseda: prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.
členové:
prof. MUDr. Milan Adamus, Ph.D., MBA
prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc.
doc. MUDr. Filip Čečka, Ph.D.

Školitel: MUDr. Martin Loveček, Ph.D.

Místo obhajoby: knihovna I. chirurgické kliniky LF UP a FNOL, I. P. Pavlova 6, Olomouc.

S disertační prací se můžete seznámit na Děkanátu Lékařské fakulty UP v Olomouci, Hněvotínská 3.

Členy komise, oponenty a školitele prosím, aby se jednání zúčastnili. Cestovné lze oponentům a členům komise uhradit jen do výše jízdného veřejným hromadným dopravním prostředkem. Nárok je nutno uplatnit přímo na LF UP v Olomouci na základě uzavřené smlouvy.

prof. MUDr. Čestmír Neoral, CSc., v.r.
předseda oborové rady DSP Chirurgie

MUDr. Jan Šarapatka

odborný asistent, lékař Urologické kliniky LF UP a FNOL, student kombinované formy doktorského studijního programu Urologie na LF UP v Olomouci bude

v úterý 11. června 2019 v 10:00 hodin

obhajovat disertační práci na téma:

"Vývoj radionuklidových a ultrazvukových nálezů u pacientů po operaci kojenecké hydronefrózy - dlouhodobé výsledky"

Oponenti:
prof. MUDr. Miloš Broďák, Ph.D. - Urologická klinika FN a FL UK Hradec Králové
prof. MUDr. Ján Švihra, PhD. - Urologická kliniky JLF UK v Martině

Komise:
předseda: prof. MUDr. Ján Švihra, PhD.
místopředseda: prof. MUDr. Miloš Broďák, Ph.D.
členové:
prof. MUDr. Vladimír Študent, Ph.D.
doc. MUDr. Aleš Vidlář, Ph.D.
doc. MUDr. František Záťura, Ph.D.

Školitel: doc. MUDr. Oldřich Šmakal, Ph.D.

Místo obhajoby: Seminární místnost Urologické kliniky LF UP a FNOL, I. P.Pavlova 6, Olomouc.

S disertační prací se můžete seznámit na Děkanátu Lékařské fakulty UP v Olomouci, Hněvotínská 3.

Členy komise, oponenty a školitele prosím, aby se jednání zúčastnili. Cestovné lze oponentům a členům komise uhradit jen do výše jízdného veřejným hromadným dopravním prostředkem. Nárok je nutno uplatnit přímo na LF UP v Olomouci na základě uzavřené smlouvy.

prof. MUDr. Vladimír Študent, Ph.D., v.r.
předseda oborové rady DSP Urologie

Obhájené disertační práce