Obhajoby Ph.D.

Studium doktorského studijního programu na Univerzitě Palackého v Olomouci (dále jen „UP“) a tedy i proces obhajob disertačních prací se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školáchStudijním a zkušebním řádem UP v Olomouci a Směrnicí děkana k provedení Studijního a zkušebního řádu UP v Olomouci.

Disertační prací se dle článku 44 Studijního a zkušebního řádu UP rozumí ucelené pojednání, které obsahuje uveřejněné výsledky vědecké a tvůrčí práce studenta doktorského studia nebo výsledky přijaté k uveřejnění. Disertační prací prokazuje student doktorského studia svoji schopnost pracovat vědecky samostatně tvůrčím způsobem.

K disertační práci musí být přiložen autoreferát, který slouží k informování o hlavních výsledcích disertační práce. V autoreferátu je stručně uveden obsah disertační práce a seznam publikovaných prací studenta doktorského studia. Přílohou autoreferátu je jednostránkový abstrakt v anglickém či jiném světovém jazyce.

Student doktorského studia podává k obhajobě své disertační práce přihlášku (žádost o povolení obhajoby), ke které musí být přiloženo vyjádření školitele, zda disertační práce splňuje požadavky potřebné pro její obhájení. K přihlášce je rovněž nutné přiložit disertační práci (5 výtisků), autoreferát (15 výtisků), a další dokumenty (viz tiskopis pro žádost o povolení obhajoby).

Disertační práci posuzují nejméně dva oponenti jmenovaní předsedou oborové rady. Oponent disertační práce je povinen na předloženou disertační práci samostatně vypracovat písemný posudek, a to nejpozději do 6 týdnů od doručení disertační práce a jmenovacího dekretu.

Všichni členové komise pro obhajobu disertační práce, školitel a student doktorského studia jsou pozváni k obhajobě disertační práce nejpozději 20 dnů před konáním obhajoby. Ke všem pozváním musí být přiloženy oponentní posudky na disertační práci a autoreferát. Místo a termín obhajoby disertační práce jsou rovněž zveřejněny na úřední desce fakulty.

Komise pro obhajobu disertační práce jmenovaná děkanem fakulty musí mít nejméně pět členů, přičemž ji tvoří předseda, místopředseda a další významní akademičtí a vědečtí pracovníci fakulty, UP, jiných vysokých škol a vědeckých pracovišť, popřípadě i jiní významní odborníci z praxe. Nejméně dva členové komise pro obhajobu disertační práce musí být osobami, které nejsou akademickými pracovníky UP v pracovním poměru. Obhajoba disertační práce je veřejná, hodnocení obhajoby disertační práce komisí je však neveřejné.

O tom, zda student doktorského studia svoji disertační práci obhájil či neobhájil, rozhodují členové komise v tajném hlasování, k přijetí rozhodnutí je třeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů komise.

Studentovi, který disertační práci neobhájil, sdělí předseda komise pro obhajobu disertační práce současně s hodnocením disertační práce i pokyny pro její přepracování. Student pak může opakovat obhajobu disertační práce po jejím přepracování nejvýše jednou, nejdříve však po uplynutí půl roku od první obhajoby. Mezním termínem opakování obhajoby disertační práce je maximální doba studia stanovená v článku 32 odst. 3 Studijního a zkušebního řádu UP v Olomouci.

Vyhlášené termíny obhajob

Vyhlášené termíny obhajob disertačních prací jsou uvedeny níže. Přehled uchazečů viz menu v pravé části stránky.

MUDr. Libor Jelínek

OBHAJOBA DISERTAČNÍ PRÁCE

Ve smyslu ustanovení § 47 Zákona o vysokých školách č.111/1998 Sb. a v souladu se Statutem Lékařské fakulty UP oznamuji, že

MUDr. Libor Jelínek
lékař Kliniky tělovýchovného lékařství a kardiovaskulární rehabilitace LF UP a FNOL, student prezenční formy doktorského studijního programu Vnitřní nemoci na LF UP v Olomouci bude

ve čtvrtek 5. září 2024 ve 13:00 hodin

obhajovat disertační práci na téma:
„Využití monitorování hladiny léků v detekci adherence k medikaci u chronického srdečního selhání“

Oponenti:
prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc. - I. interní kardioangiologická klinika FNUSA
prof. MUDr. Filip Málek, Ph.D., MBA – Kardiologické oddělení Nemocnice Na Homolce

Komise:
předseda:    prof. MUDr. Pavel Horák, CSc.
místopředseda: prof. MUDr. Vlastimil Ščudla, CSc.
členové:               
doc. MUDr. Marie Nakládalová, Ph.D.
prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc., FESC, MBA
prof. MUDr. Eliška Sovová, Ph.D., MBA
prof. MUDr. Luděk Pour, Ph.D.
doc. MUDr. Nadežda Petejová, Ph.D.
prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc.
prof. MUDr. Filip Málek, Ph.D., MBA

Školitel:    prof. MUDr. Jan Václavík, Ph.D., FESC, FEFIM
                    
Místo obhajoby: zasedací místnost Děkanátu, Teoretické ústavy LF UP, Hněvotínská 3, Olomouc

S disertační prací se můžete seznámit na Děkanátu Lékařské fakulty UP v Olomouci, Hněvotínská 3.

Členy komise, oponenty a školitele prosím, aby se jednání zúčastnili.

prof. MUDr. Pavel Horák, CSc., v.r.
předseda oborové rady DSP Vnitřní nemoci

MUDr. Kateřina Vránová


OBHAJOBA DISERTAČNÍ PRÁCE

Ve smyslu ustanovení § 47 Zákona o vysokých školách č.111/1998 Sb. a v souladu se Statutem Lékařské fakulty UP oznamuji, že

MUDr. Kateřina Vránová

lékařka Ústavu soudního lékařství LF UP a FNOL, studentka prezenční formy doktorského studijního programu Patologická anatomie a soudní lékařství LF UP v Olomouci bude

ve čtvrtek 11. července 2024 v 10:00 hodin

obhajovat disertační práci na téma:
„Sledování a hodnocení změn na nitroočnicových strukturách u přirozených
a násilných příčin úmrtí“

Oponenti:
doc. MUDr. Miloš Sokol, Ph.D. - Ústav soudního lékařství ÚVN
prof. MUDr. Petr Hejna, Ph.D. - Ústav soudního lékařství LF UK Hradec Králové

Komise:
předseda:    prof. MUDr. Zdeněk Kolář, CSc.
místopředseda:    doc. MUDr. Svatopluk Loyka, CSc.
členové:    
doc. MUDr. Martin Tichý, CSc.
prof. MUDr. Petr Hejna, Ph.D.
doc. MUDr. Miloš Sokol, Ph.D.
        
Školitel:    MUDr. Martin Dobiáš, Ph.D.

Místo obhajoby: Seminární místnost Ústavu klinické a molekulární patologie LF UP, 5. patro, Dostavba TÚ, Hněvotínská 3, Olomouc.

S disertační prací se můžete seznámit na Děkanátu Lékařské fakulty UP v Olomouci, tř. Svobody 8.
Členy komise, oponenty a školitele prosím, aby se jednání zúčastnili.


prof. MUDr. Zdeněk Kolář, CSc., v.r.
předseda Oborové rady
DSP Patologická anatomie a soudní lékařství

 

MUDr. Anna Baštan

OBHAJOBA DISERTAČNÍ PRÁCE

Ve smyslu ustanovení  § 47 Zákona o vysokých školách č.111/1998 Sb. a v souladu se Statutem Lékařské fakulty UP oznamuji, že

MUDr. Anna Baštan
lékařka Dětské kliniky LF UP a FNOL, studentka prezenční formy doktorského studijního programu Pediatrie na LF UP v Olomouci bude

ve středu 19. června 2024 ve 14:00 hodin

obhajovat disertační práci na téma:

 „Vybrané laboratorní biomarkery a jejich využití v diagnostice novorozenecké sepse“

Oponenti:
doc. MUDr. Eva Klásková, Ph.D. - Dětská klinika LF UP a FNOL
 prof. MUDr. Jan Janota, Ph.D.    - Gynekologicko-porodnická klinika 2.LF UK a FN Motol

            
Komise:
předsedkyně:        prof. MUDr. Dagmar Pospíšilová, Ph.D.
místopředseda:        MUDr. Barbora Ludíková, Ph.D.
členové:        
MUDr. Josef Srovnal, Ph.D.
doc. MUDr. Eva Klásková, Ph.D.
prof. MUDr. Zdeněk Doležel, Ph.D.
prof. MUDr. Jan Janota, Ph.D.    
    
Školitel:        prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc.
            
Místo obhajoby: zasedací místnost Dětské kliniky LF UP a FNOL, Zdravotníků 248/7, Olomouc

S disertační prací se můžete seznámit na Děkanátu Lékařské fakulty UP v Olomouci, Hněvotínská 3, Olomouc.

Členy komise, oponenty a školitele prosím, aby se jednání zúčastnili.

prof. MUDr. Dagmar Pospíšilová, Ph.D., v.r.
předsedkyně oborové rady DSP Pediatrie

Ing. Pavla Bradáčová

OBHAJOBA DISERTAČNÍ PRÁCE

Ve smyslu ustanovení § 47 Zákona o vysokých školách č.111/1998 Sb. a v souladu se Statutem Lékařské fakulty UP oznamuji, že

Ing. Pavla Bradáčová
vedoucí hematologické laboratoře Oddělení klinické hematologie Masarykovy nemocnice
Ústí nad Labem, studentka kombinované formy doktorského studijního programu Onkologie
 na LF UP v Olomouci bude

v pondělí 17. června 2024 v 10:00 hodin

obhajovat disertační práci na téma:
„Cílená diagnostika rizikových pacientů s antifosfolipidovým syndromem“

Oponenti:
prof. MUDr. Ján Staško, PhD. - Klinika hematológie a transfuziológie JLF UK a FN Martin
Ing. Martin Pulcer, Ph.D., MBA – Oddělení klinické hematologie FN Ostrava

Komise:
předseda:         prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D.
místopředseda:         prof. MUDr. Jiří Klein, Ph.D., PETCS
členové:        
prof. MUDr. Martin Doležel, Ph.D.
prof. MUDr. Beatrice Mohelníková-Duchoňová, Ph.D.
doc. MUDr. Hana Študentová, Ph.D.
doc. MUDr. Josef Dvořák, Ph.D.
doc. MUDr. Ing. Jakub Cvek, Ph.D.
Ing. Martin Pulcer, Ph.D., MBA

Školitel:        doc. Mgr. Luděk Slavík, Ph.D.

Místo obhajoby: demonstrační místnost Onkologické kliniky LF UP a FNOL, Zdravotníků 248/7, Olomouc.

S disertační prací se můžete seznámit na Děkanátu Lékařské fakulty UP v Olomouci, Hněvotínská 3.

Členy komise, oponenty a školitele prosím, aby se jednání zúčastnili.

prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D., v.r.
předseda oborové rady DSP Onkologie

 

MUDr. Lukáš Vinter

OBHAJOBA DISERTAČNÍ PRÁCE

Ve smyslu ustanovení § 47 Zákona o vysokých školách č.111/1998 Sb. a v souladu se Statutem Lékařské fakulty UP oznamuji, že

MUDr. Lukáš Vinter
lékař Traumatologické kliniky LF UP a FNOL, student prezenční formy doktorského studijního programu Chirurgie na LF UP v Olomouci bude  

v pondělí 27. května 2024 ve 13:00 hodin  

obhajovat disertační práci na téma:
„Optimalizace techniky interpoziční artroplastiky při proximální karpektomii s ohledem
na vaskularizaci dorzální kapsuly karpu“

Oponenti:
doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. - Ortopedické oddělení Nemocnice Nové Město na Moravě
doc. MUDr. Martin Stašek, Ph.D. - I. chirurgická klinika LF UP a FNOL

Komise:
předseda:    prof. MUDr. Čestmír Neoral CSc.
místopředseda:    prof. MUDr. Petr Bachleda, CSc.
členové:    
doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D.
doc. MUDr. Lubomír Martínek, Ph.D.
doc. MUDr. Martin Stašek, Ph.D.

Školitel:    doc. MUDr. Pavel Dráč, Ph.D.

Místo obhajoby: knihovna I. chirurgické kliniky LF UP a FNOL, I. P. Pavlova 6, Olomouc.

S disertační prací se můžete seznámit na Děkanátu Lékařské fakulty UP v Olomouci, Hněvotínská 3.

Členy komise, oponenty a školitele prosím, aby se jednání zúčastnili.

prof. MUDr. Čestmír Neoral, CSc., v.r.
předseda oborové rady DSP Chirurgie

Obhájené disertační práce

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)