Obhajoby Ph.D.

Studium doktorského studijního programu na Univerzitě Palackého v Olomouci (dále jen „UP“) a tedy i proces obhajob disertačních prací se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školáchStudijním a zkušebním řádem UP v Olomouci a Směrnicí děkana k provedení Studijního a zkušebního řádu UP v Olomouci.

Disertační prací se dle článku 44 Studijního a zkušebního řádu UP rozumí ucelené pojednání, které obsahuje uveřejněné výsledky vědecké a tvůrčí práce studenta doktorského studia nebo výsledky přijaté k uveřejnění. Disertační prací prokazuje student doktorského studia svoji schopnost pracovat vědecky samostatně tvůrčím způsobem.

K disertační práci musí být přiložen autoreferát, který slouží k informování o hlavních výsledcích disertační práce. V autoreferátu je stručně uveden obsah disertační práce a seznam publikovaných prací studenta doktorského studia. Přílohou autoreferátu je jednostránkový abstrakt v anglickém či jiném světovém jazyce.

Student doktorského studia podává k obhajobě své disertační práce přihlášku (žádost o povolení obhajoby), ke které musí být přiloženo vyjádření školitele, zda disertační práce splňuje požadavky potřebné pro její obhájení. K přihlášce je rovněž nutné přiložit disertační práci (5 výtisků), autoreferát (25 výtisků), a další dokumenty (viz tiskopis pro žádost o povolení obhajoby).

Disertační práci posuzují nejméně dva oponenti jmenovaní předsedou oborové rady. Oponent disertační práce je povinen na předloženou disertační práci samostatně vypracovat písemný posudek, a to nejpozději do 6 týdnů od doručení disertační práce a jmenovacího dekretu.

Všichni členové komise pro obhajobu disertační práce, školitel a student doktorského studia jsou pozváni k obhajobě disertační práce nejpozději 20 dnů před konáním obhajoby. Ke všem pozváním musí být přiloženy oponentní posudky na disertační práci a autoreferát. Místo a termín obhajoby disertační práce jsou rovněž zveřejněny na úřední desce fakulty.

Komise pro obhajobu disertační práce jmenovaná děkanem fakulty musí mít nejméně pět členů, přičemž ji tvoří předseda, místopředseda a další významní akademičtí a vědečtí pracovníci fakulty, UP, jiných vysokých škol a vědeckých pracovišť, popřípadě i jiní významní odborníci z praxe. Nejméně dva členové komise pro obhajobu disertační práce musí být osobami, které nejsou akademickými pracovníky UP v pracovním poměru. Obhajoba disertační práce je veřejná, hodnocení obhajoby disertační práce komisí je však neveřejné.

O tom, zda student doktorského studia svoji disertační práci obhájil či neobhájil, rozhodují členové komise v tajném hlasování, k přijetí rozhodnutí je třeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů komise.

Studentovi, který disertační práci neobhájil, sdělí předseda komise pro obhajobu disertační práce současně s hodnocením disertační práce i pokyny pro její přepracování. Student pak může opakovat obhajobu disertační práce po jejím přepracování nejvýše jednou, nejdříve však po uplynutí půl roku od první obhajoby. Mezním termínem opakování obhajoby disertační práce je maximální doba studia stanovená v článku 32 odst. 3 Studijního a zkušebního řádu UP v Olomouci.

Vyhlášené termíny obhajob

Vyhlášené termíny obhajob disertačních prací jsou uvedeny níže. Přehled uchazečů viz menu v pravé části stránky.

MUDr. Ladislav Štěpánek

MUDr. Ladislav Štěpánek

OBHAJOBA DISERTAČNÍ PRÁCE

 

Ve smyslu ustanovení § 47 Zákona o vysokých školách č.111/1998 Sb. a v souladu se Statutem Lékařské fakulty UP oznamuji, že

 

 MUDr. Ladislav Štěpánek

lékař, odborný asistent Kliniky pracovního lékařství LF UP a FN Olomouc, student prezenční formy doktorského studijního programu Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie na LF UP v Olomouci bude  

ve čtvrtek 18. června 2020 v 11:30 hodin

 

obhajovat disertační práci na téma:

„Možnosti stanovení úrovně inzulínové rezistence v klinické praxi“

 

Oponenti:

prof. MUDr. Eliška Sovová, Ph.D., MBA – Klinika tělovýchovného lékařství a kardiovaskulární rehabilitace LF UP a FN Olomouc

prof. MUDr. Martin Rusnák, CSc. – Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita

v Trnave

 

Komise:

předseda:         doc. MUDr. Helena Kollárová, Ph.D.

místopředseda: doc. MUDr. Vladimír Janout, CSc.

členové:          prof. MUDr. Zdeněk Jirák, CSc.

                        prof. MUDr. Jindřich Macháček, CSc.

                        prof. MUDr. Eliška Sovová, Ph.D., MBA

                        prof. Ing. Zdeněk Fiala, CSc.

                        prof. MUDr. Viera Švihrová, CSc.

                        doc. MUDr. Marie Nakládalová, Ph.D.

                        doc. RNDr. Ivanka Matoušková, Ph.D.

                        doc. MUDr. Miroslav Stránský

                        doc. MUDr. Dalibor Pastucha, Ph.D.

                       

Školitel:          doc. MUDr. Dagmar Horáková, Ph.D.

                                   

Místo obhajoby: Knihovna Ústavu veřejného zdravotnictví LF UP v Olomouci, Hněvotínská 3, Olomouc.

S disertační prací se můžete seznámit na Děkanátě Lékařské fakulty UP v Olomouci, Hněvotínská 3.

Členy komise, oponenty a školitele prosím, aby se jednání zúčastnili.

Cestovné lze oponentům a členům komise uhradit jen do výše jízdného veřejným hromadným dopravním prostředkem. Nárok je nutno uplatnit přímo na  LF UP v Olomouci na základě uzavřené smlouvy.

                       

doc. MUDr. Helena Kollárová, Ph.D., v.r.

předsedkyně oborové rady DSP Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie

MUDr. Martina Kirchnerová

OBHAJOBA DISERTAČNÍ PRÁCE

 

Ve smyslu ustanovení § 47 Zákona o vysokých školách č.111/1998 Sb. a v souladu se Statutem Lékařské fakulty UP oznamuji, že

 MUDr. Martina Kirchnerová

lékařka Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny LF UP a FNOL, studentka kombinované formy doktorského studijního programu Chirurgie na LF UP v Olomouci, bude

 

v úterý 23. června 2020 ve 12:00 hodin  

 

obhajovat disertační práci na téma:

„Anesteziologické techniky v porodnické operativě“

 

Oponenti:

prof. MUDr. Roman Gál, Ph.D. – Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny LF MU a FN Brno

doc. MUDr. Jiří Málek, CSc. – Klinika anesteziologie a resuscitace 3. LF UK a FN Královské Vinohrady

 

Komise:

předseda:         prof. MUDr. Čestmír Neoral, CSc.

místopředseda: prof. MUDr. Vladimír Král, CSc.

členové:          prof. MUDr. Milan Adamus, Ph.D., MBA

                        doc. MUDr. Jiří Málek, CSc.

                        prof. MUDr. Roman Gál, Ph.D.

 

                       

Školitel:           MUDr. Zdeněk Mrozek, Ph.D.

                                   

 

Místo obhajoby: knihovna I. chirurgické kliniky LF UP a FNOL, I. P. Pavlova 6, Olomouc.

 

S disertační prací se můžete seznámit na Děkanátu Lékařské fakulty UP v Olomouci, Hněvotínská 3.

Členy komise, oponenty a školitele prosím, aby se jednání zúčastnili.

 

Cestovné lze oponentům a členům komise uhradit jen do výše jízdného veřejným hromadným dopravním prostředkem. Nárok je nutno uplatnit přímo na LF UP v Olomouci na základě uzavřené smlouvy.

 

 

prof. MUDr. Čestmír Neoral, CSc., v.r.

předseda oborové rady DSP Chirurgie

MUDr. Martin Hobza

OBHAJOBA DISERTAČNÍ PRÁCE

 

Ve smyslu ustanovení § 47 Zákona o vysokých školách č.111/1998 Sb. a v souladu se Statutem Lékařské fakulty UP oznamuji, že

 MUDr. Martin Hobza

lékař Ortopedické kliniky LF UP a FNOL, student prezenční formy doktorského studijního programu Chirurgie na LF UP v Olomouci, bude

 

v úterý 23. června 2020 ve 14:00 hodin  

 

obhajovat disertační práci na téma:

Vybrané aspekty patologie kloubních náhrad vyplývající z jejich materiálového složení

 

Oponenti:

doc. MUDr. Miroslav Pach, CSc. - Ortopedická klinika LF UP a FN Olomouc

MUDr. Petr Fulín, Ph.D. - Ortopedická klinika 1. LF UK a FN Motol

 

Komise:

předseda:         prof. MUDr. Čestmír Neoral, CSc.

místopředseda: prof. MUDr. Vladimír Král, CSc.

členové:          prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc.

                        doc. MUDr. Miroslav Pach, CSc.

                        MUDr. Petr Fulín, Ph.D.

 

                       

Školitel:           prof. MUDr. Jiří Gallo, Ph.D.

                                   

 

Místo obhajoby: knihovna I. chirurgické kliniky LF UP a FNOL, I. P. Pavlova 6, Olomouc.

 

S disertační prací se můžete seznámit na Děkanátu Lékařské fakulty UP v Olomouci, Hněvotínská 3.

Členy komise, oponenty a školitele prosím, aby se jednání zúčastnili.

 

Cestovné lze oponentům a členům komise uhradit jen do výše jízdného veřejným hromadným dopravním prostředkem. Nárok je nutno uplatnit přímo na LF UP v Olomouci na základě uzavřené smlouvy.

 

 

 

 

 

prof. MUDr. Čestmír Neoral, CSc., v.r.

předseda oborové rady DSP Chirurgie

 

Obhájené disertační práce