Obhajoby Ph.D.

Studium doktorského studijního programu na Univerzitě Palackého v Olomouci (dále jen „UP“) a tedy i proces obhajob disertačních prací se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školáchStudijním a zkušebním řádem UP v Olomouci a Směrnicí děkana k provedení Studijního a zkušebního řádu UP v Olomouci.

Disertační prací se dle článku 44 Studijního a zkušebního řádu UP rozumí ucelené pojednání, které obsahuje uveřejněné výsledky vědecké a tvůrčí práce studenta doktorského studia nebo výsledky přijaté k uveřejnění. Disertační prací prokazuje student doktorského studia svoji schopnost pracovat vědecky samostatně tvůrčím způsobem.

K disertační práci musí být přiložen autoreferát, který slouží k informování o hlavních výsledcích disertační práce. V autoreferátu je stručně uveden obsah disertační práce a seznam publikovaných prací studenta doktorského studia. Přílohou autoreferátu je jednostránkový abstrakt v anglickém či jiném světovém jazyce.

Student doktorského studia podává k obhajobě své disertační práce přihlášku (žádost o povolení obhajoby), ke které musí být přiloženo vyjádření školitele, zda disertační práce splňuje požadavky potřebné pro její obhájení. K přihlášce je rovněž nutné přiložit disertační práci (5 výtisků), autoreferát (25 výtisků), a další dokumenty (viz tiskopis pro žádost o povolení obhajoby).

Disertační práci posuzují nejméně dva oponenti jmenovaní předsedou oborové rady. Oponent disertační práce je povinen na předloženou disertační práci samostatně vypracovat písemný posudek, a to nejpozději do 6 týdnů od doručení disertační práce a jmenovacího dekretu.

Všichni členové komise pro obhajobu disertační práce, školitel a student doktorského studia jsou pozváni k obhajobě disertační práce nejpozději 20 dnů před konáním obhajoby. Ke všem pozváním musí být přiloženy oponentní posudky na disertační práci a autoreferát. Místo a termín obhajoby disertační práce jsou rovněž zveřejněny na úřední desce fakulty.

Komise pro obhajobu disertační práce jmenovaná děkanem fakulty musí mít nejméně pět členů, přičemž ji tvoří předseda, místopředseda a další významní akademičtí a vědečtí pracovníci fakulty, UP, jiných vysokých škol a vědeckých pracovišť, popřípadě i jiní významní odborníci z praxe. Nejméně dva členové komise pro obhajobu disertační práce musí být osobami, které nejsou akademickými pracovníky UP v pracovním poměru. Obhajoba disertační práce je veřejná, hodnocení obhajoby disertační práce komisí je však neveřejné.

O tom, zda student doktorského studia svoji disertační práci obhájil či neobhájil, rozhodují členové komise v tajném hlasování, k přijetí rozhodnutí je třeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů komise.

Studentovi, který disertační práci neobhájil, sdělí předseda komise pro obhajobu disertační práce současně s hodnocením disertační práce i pokyny pro její přepracování. Student pak může opakovat obhajobu disertační práce po jejím přepracování nejvýše jednou, nejdříve však po uplynutí půl roku od první obhajoby. Mezním termínem opakování obhajoby disertační práce je maximální doba studia stanovená v článku 32 odst. 3 Studijního a zkušebního řádu UP v Olomouci.

Vyhlášené termíny obhajob

PharmDr. Martin Poruba

odborný asistent Ústavu farmakologie LF UP a FNOL, student prezenční formy doktorského studijního programu Lékařská farmakologie LF UP v Olomouci bude

v pátek 15. února 2019 v 10:00 hodin

obhajovat disertační práci na téma:

"Přírodní polyfenolické látky v experimentální farmakologii metabolického syndromu"

Oponenti:
doc. PharmDr. František Trejtnar, CSc. - Katedra farmakologie a toxikologie Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové
PharmDr. Jaroslav Matal, Ph.D. - Lékárna FN v Olomouci

Komise:
předseda: prof. RNDr. Pavel Anzenbacher, DrSc.
místopředseda: doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D.
členové:
prof. MUDr. Jaroslav Jezdinský, CSc.
prof. MUDr. Milan Grundmann, CSc.
prof. MUDr. Stanislav Mičuda, Ph.D.
doc. RNDr. Peter Ondra, CSc.
doc. RNDr. Eva Kmoníčková, CSc.
prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D.
prof. MUDr. Jaroslav Opavský, CSc.
PharmDr. Jaroslav Matal, Ph.D.

Školitel: prof. MUDr. Rostislav Večeřa, Ph.D.

Místo obhajoby: Seminární místnost Ústavu farmakologie LF UP, pravé křídlo budovy Teoretických ústavů LF UP, 3. patro, Hněvotínská 3, Olomouc.

S disertační prací se můžete seznámit na Děkanátu Lékařské fakulty UP v Olomouci, Hněvotínská 3.

Členy komise, oponenty a školitele prosím, aby se jednání zúčastnili. Cestovné lze oponentům a členům komise uhradit jen do výše jízdného veřejným hromadným dopravním prostředkem. Nárok je nutno uplatnit přímo na LF UP v Olomouci na základě uzavřené smlouvy.

prof. RNDr. Pavel Anzenbacher, DrSc., v.r.
předseda oborové rady DSP Lékařská farmakologie

Mgr. Jana Jiravová

vědecká pracovnice Ústavu lékařské biofyziky LF UP, studentka prezenční formy doktorského studijního programu Lékařská biofyzika na LF UP v Olomouci bude

ve středu 20. února 2019 v 10:00 hodin

obhajovat disertační práci na téma:

"Studium vlastností nanomateriálů pro biologické aplikace moderními mikroskopickými technikami"

Oponenti:
doc. RNDr. Jitka Vostálová, Ph.D. - Ústav lékařské chemie a biochemie LF UP v Olomouci
Mgr. Vladan Bernard, Ph.D. - Ústav lékařské biofyzika LF MU v Brně

Komise:
předseda: prof. RNDr. Hana Kolářová, CSc.
místopředseda: doc. Ing. Josef Hanuš, CSc.
členové:
prof. Ing. Jan Hálek, CSc.
doc. RNDr. Jiřina Škorpíková, CSc.
MUDr. Mgr. Robert Bajgar, Ph.D.

Školitel: doc. Ing. Kateřina Bartoň Tománková, Ph.D.

Místo obhajoby: Ústav lékařské biofyziky, Hněvotínská 3, Olomouc.

S disertační prací se můžete seznámit na Děkanátě Lékařské fakulty UP v Olomouci, Hněvotínská 3.

Členy komise, oponenty a školitele prosím, aby se jednání zúčastnili. Cestovné lze oponentům a členům komise uhradit jen do výše jízdného veřejným hromadným dopravním prostředkem. Nárok je nutno uplatnit přímo na LF UP v Olomouci na základě uzavřené smlouvy.

prof. RNDr. Hana Kolářová, CSc., v.r.
předsedkyně oborové rady DSP Lékařská biofyzika

Ing. Jiří Dejmek

odborný asistent Ústavu biofyziky LF UK a FN v Plzni, student kombinované formy doktorského studijního programu Lékařská biofyzika na LF UP v Olomouci bude

ve středu 20. února v 10:30 hodin

obhajovat disertační práci na téma:

"Studium účinku fyzikálních podmínek v hyperbarické komoře na buňky"

Oponenti:
prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc. - Ústav klinické biochemie a hematologie LF UK a FN v Plzni
Ing. Miroslav Ferko, Ph.D. - Centrum experimentálnej medicíny, Slovenská akadémia vied, Bratislava

Komise:
předseda: prof. RNDr. Hana Kolářová, CSc.
místopředseda: doc. Ing. Josef Hanuš, CSc.
členové:
doc. Ing. Kateřina Bartoň Tománková, Ph.D.
doc. RNDr. Jiřina Škorpíková, CSc.
MUDr. Mgr. Robert Bajgar, Ph.D.

Školitel: MUDr. Lukáš Bolek, Ph.D.

Místo obhajoby: Ústav lékařské biofyziky, Hněvotínská 3, Olomouc.

S disertační prací se můžete seznámit na Děkanátu Lékařské fakulty UP v Olomouci, Hněvotínská 3.

Členy komise, oponenty a školitele prosím, aby se jednání zúčastnili. Cestovné lze oponentům a členům komise uhradit jen do výše jízdného veřejným hromadným dopravním prostředkem. Nárok je nutno uplatnit přímo na LF UP v Olomouci na základě uzavřené smlouvy.

prof. RNDr. Hana Kolářová, CSc., v.r.
předsedkyně oborové rady DSP Lékařská biofyzika

MUDr. Katarína Nešťáková

lékařka Nemocnice Nový Jičín, studentka kombinované formy doktorského studijního programu Pediatrie na LF UP v Olomouci bude

ve středu 28. února 2019 v 13:00 hodin

obhajovat disertační práci na téma:

"Tvorba a adaptace klinických doporučených postupů v České republice"

Oponenti:
prof. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D. - Ústav ošetřovatelství a porodní asistence LF OU v Ostravě
doc. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D. - Katedra ošetřovatelství LF MU v Brně

Komise:
předseda: prof. MUDr. Dagmar Pospíšilová, Ph.D.
místopředseda: doc. MUDr. Jiřina Zapletalová, Ph.D.
členové :
doc. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D.
prof. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D.
prof. MUDr. František Kopřiva, Ph.D.
MUDr. Kateřina Bouchalová, Ph.D.
MUDr. Petr Džubák, Ph.D.
MUDr. Josef Srovnal, Ph.D.

Školitel: prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc.

Místo obhajoby: zasedací místnost Dětské kliniky LF UP a FNOL, 1. patro, I. P. Pavlova 6, Olomouc.

S disertační prací se můžete seznámit na Děkanátu Lékařské fakulty UP v Olomouci, Hněvotínská 3, Olomouc.

Členy komise, oponenty a školitele prosím, aby se jednání zúčastnili. Cestovné lze oponentům a členům komise uhradit jen do výše jízdného veřejným hromadným dopravním prostředkem. Nárok je nutno uplatnit přímo na LF UP v Olomouci na základě uzavřené smlouvy.

prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc., v.r.
předseda oborové rady DSP Pediatrie

MUDr. Marie Lazárová

lékařka I. interní kliniky - kardiologické LF UP a FNOL, studentka prezenční formy doktorského studijního programu Vnitřní nemoci na LF UP v Olomouci bude

ve středu 20. března 2019 v 13:30 hodin

obhajovat disertační práci na téma:

"Evaluace faktorů ovlivňujících příznivou dlouhodobou prognózu pacientů se srdečním selháním se sníženou systolickou funkcí levé komory srdeční"

Oponenti:
doc. MUDr. Mgr. Jiří Pařenica, Ph.D. - Interní kardiologická klinika LF MU a FN v Brně
doc. MUDr. Jan Krejčí, Ph.D. - I. interní kardioangiologická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně
doc. MUDr. Petr Heinc, Ph.D. - I. interní klinika - kardiologická LF UP a FNOL

Komise:
předseda: prof. MUDr. Vlastimil Ščudla, CSc.
místopředseda: doc. MUDr. Martin Hutyra, Ph.D.
členové:
prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc.
doc. MUDr. Mgr. Jiří Pařenica. Ph.D.
doc. MUDr. Jan Krejčí, Ph.D.
doc. MUDr. Petr Heinc, Ph.D.
prof. MUDr. Karel Indrák, DrSc.
prof. MUDr. Jiří Ehrmann, CSc.
doc. MUDr. Zdeněk Fryšák, CSc.
doc. MUDr. David Karásek, Ph.D.
doc. MUDr. Dan Marek, Ph.D.

Školitel: doc. MUDr. Jan Václavík, Ph.D., FESC

Místo obhajoby: zasedací místnost Děkanátu LF UP v Olomouci, Teoretické ústavy LF UP, Hněvotínská 3, Olomouc

S disertační prací se můžete seznámit na Děkanátu Lékařské fakulty UP v Olomouci, Hněvotínská 3.

Členy komise, oponenty a školitele prosím, aby se jednání zúčastnili. Cestovné lze oponentům a členům komise uhradit jen do výše jízdného veřejným hromadným dopravním prostředkem. Nárok je nutno uplatnit přímo na LF UP v Olomouci na základě uzavřené smlouvy.

prof. MUDr. Vlastimil Ščudla, CSc., v.r.
předseda oborové rady DSP Vnitřní nemoci

Obhájené disertační práce