Obhajoby Ph.D.

Studium doktorského studijního programu na Univerzitě Palackého v Olomouci (dále jen „UP“) a tedy i proces obhajob disertačních prací se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školáchStudijním a zkušebním řádem UP v Olomouci a Směrnicí děkana k provedení Studijního a zkušebního řádu UP v Olomouci.

Disertační prací se dle článku 44 Studijního a zkušebního řádu UP rozumí ucelené pojednání, které obsahuje uveřejněné výsledky vědecké a tvůrčí práce studenta doktorského studia nebo výsledky přijaté k uveřejnění. Disertační prací prokazuje student doktorského studia svoji schopnost pracovat vědecky samostatně tvůrčím způsobem.

K disertační práci musí být přiložen autoreferát, který slouží k informování o hlavních výsledcích disertační práce. V autoreferátu je stručně uveden obsah disertační práce a seznam publikovaných prací studenta doktorského studia. Přílohou autoreferátu je jednostránkový abstrakt v anglickém či jiném světovém jazyce.

Student doktorského studia podává k obhajobě své disertační práce přihlášku (žádost o povolení obhajoby), ke které musí být přiloženo vyjádření školitele, zda disertační práce splňuje požadavky potřebné pro její obhájení. K přihlášce je rovněž nutné přiložit disertační práci (5 výtisků), autoreferát (25 výtisků), a další dokumenty (viz tiskopis pro žádost o povolení obhajoby).

Disertační práci posuzují nejméně dva oponenti jmenovaní předsedou oborové rady. Oponent disertační práce je povinen na předloženou disertační práci samostatně vypracovat písemný posudek, a to nejpozději do 6 týdnů od doručení disertační práce a jmenovacího dekretu.

Všichni členové komise pro obhajobu disertační práce, školitel a student doktorského studia jsou pozváni k obhajobě disertační práce nejpozději 20 dnů před konáním obhajoby. Ke všem pozváním musí být přiloženy oponentní posudky na disertační práci a autoreferát. Místo a termín obhajoby disertační práce jsou rovněž zveřejněny na úřední desce fakulty.

Komise pro obhajobu disertační práce jmenovaná děkanem fakulty musí mít nejméně pět členů, přičemž ji tvoří předseda, místopředseda a další významní akademičtí a vědečtí pracovníci fakulty, UP, jiných vysokých škol a vědeckých pracovišť, popřípadě i jiní významní odborníci z praxe. Nejméně dva členové komise pro obhajobu disertační práce musí být osobami, které nejsou akademickými pracovníky UP v pracovním poměru. Obhajoba disertační práce je veřejná, hodnocení obhajoby disertační práce komisí je však neveřejné.

O tom, zda student doktorského studia svoji disertační práci obhájil či neobhájil, rozhodují členové komise v tajném hlasování, k přijetí rozhodnutí je třeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů komise.

Studentovi, který disertační práci neobhájil, sdělí předseda komise pro obhajobu disertační práce současně s hodnocením disertační práce i pokyny pro její přepracování. Student pak může opakovat obhajobu disertační práce po jejím přepracování nejvýše jednou, nejdříve však po uplynutí půl roku od první obhajoby. Mezním termínem opakování obhajoby disertační práce je maximální doba studia stanovená v článku 32 odst. 3 Studijního a zkušebního řádu UP v Olomouci.

Vyhlášené termíny obhajob

Vyhlášené termíny obhajob disertačních prací jsou uvedeny níže. Přehled uchazečů viz menu v pravé části stránky.

MUDr. Eva Kociánová

MUDr. Eva Kociánová

sekundární lékařka I. interní kliniky - kardiologické LF UP a FNOL, studentka prezenční formy doktorského studijního programu Vnitřní nemoci na LF UP v Olomouci bude

ve čtvrtek 15. dubna 2021 ve 14:00 hodin

 

obhajovat disertační práci na téma:

„Závislost vybraných klinických a laboratorních parametrů na sérových hladinách antihypertenziv a jejich význam v hodnocení adherence“

 

Oponenti

prof. MUDr. Filip Málek, Ph.D., MBA – Kardiovaskulární centrum Nemocnice na Homolce Praha

prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc. – I. interní kardioangiologická klinika FNUSA Brno

doc. MUDr. Petr Heinc, Ph.D. – I. interní klinika – kardiologická LF UP a FNOL

 

Komise:

předseda:         prof. MUDr. Pavel Horák, CSc.

místopředseda: prof. MUDr. Josef Zadražil, CSc.

členové:           prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc.
                        prof. MUDr. Karel Indrák, DrSc.
                        doc. MUDr. Tomáš Skála, Ph.D., FESC
                        doc. MUDr. Luděk Pour, Ph.D.
                        doc. MUDr. Ondřej Urban, Ph.D.
                        prof. MUDr. Eliška Sovová, Ph.D., MBA
                        MUDr. Naděžda Petejová, Ph.D., MSc.

 

Školitel:          prof. MUDr. Jan Václavík, Ph.D., FESC

                                   

Místo obhajoby: zasedací místnost Děkanátu LF UP v Olomouci, Teoretické ústavy LF UP, Hněvotínská 3, Olomouc

 

S disertační prací se můžete seznámit na Děkanátu Lékařské fakulty UP v Olomouci, Hněvotínská 3.

 

Členy komise, oponenty a školitele prosím, aby se jednání zúčastnili.

 

Cestovné lze oponentům a členům komise uhradit jen do výše jízdného veřejným hromadným dopravním prostředkem. Nárok je nutno uplatnit přímo na LF UP v Olomouci na základě uzavřené smlouvy.

 

prof. MUDr. Pavel Horák, CSc., v.r.

předseda oborové rady DSP Vnitřní nemoci

Mgr. Veronika Žižková

Mgr. Veronika Žižková

odborná pracovnice FERTIMED s.r.o., studentka prezenční formy doktorského studijního programu Lékařská biologie na LF UP v Olomouci bude

 

ve středu 31. března 2021 v 10:00 hodin

 

obhajovat disertační práci na téma:

„Vybrané epigenetické mechanismy zahrnuté do nádorové transformace karcinomů hlavy a krku a karcinomů plic“

 

Oponenti:

doc. RNDr. Markéta Kalinová, Ph.D. – Ústav patologické a molekulární medicíny FN Motol
doc. RNDr. Radek Vrtěl, Ph.D. – Ústav lékařské genetiky FNOL

 

Komise:

předseda:         doc. RNDr. Vladimír Divoký, Ph.D.

místopředseda: prof. MUDr. Mgr. Milan Raška, Ph.D.

členové:            prof. Mgr. Martin Modrianský, Ph.D.
                         prof. MUDr. Jiří Ehrmann, Ph.D.
                         prof. RNDr. Mgr. Marie Jarošová, CSc.
                         doc. MUDr. Markéta Kalinová, Ph.D.

 

Školitel:           doc. MUDr. et MVDr. Jozef Škarda, Ph.D. et Ph.D.

 

                                   

Místo obhajoby: Teoretické ústavy LF UP, Dostavba TÚ (učebna č. 2.520), Hněvotínská 3, Olomouc.

 

S disertační prací se můžete seznámit na Děkanátu Lékařské fakulty UP v Olomouci, Hněvotínská 3.

 

Členy komise, oponenty a školitele prosím, aby se jednání zúčastnili.

 

Cestovné lze oponentům a členům komise uhradit jen do výše jízdného veřejným hromadným dopravním prostředkem. Nárok je nutno uplatnit přímo na  LF UP v Olomouci na základě uzavřené smlouvy.

 

 

 

 

doc. RNDr. Vladimír Divoký, Ph.D., v.r.

předseda oborové rady DSP Lékařská biologie

 

Obhájené disertační práce