Obhajoby Ph.D.

Studium doktorského studijního programu na Univerzitě Palackého v Olomouci (dále jen „UP“) a tedy i proces obhajob disertačních prací se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školáchStudijním a zkušebním řádem UP v Olomouci a Směrnicí děkana k provedení Studijního a zkušebního řádu UP v Olomouci.

Disertační prací se dle článku 44 Studijního a zkušebního řádu UP rozumí ucelené pojednání, které obsahuje uveřejněné výsledky vědecké a tvůrčí práce studenta doktorského studia nebo výsledky přijaté k uveřejnění. Disertační prací prokazuje student doktorského studia svoji schopnost pracovat vědecky samostatně tvůrčím způsobem.

K disertační práci musí být přiložen autoreferát, který slouží k informování o hlavních výsledcích disertační práce. V autoreferátu je stručně uveden obsah disertační práce a seznam publikovaných prací studenta doktorského studia. Přílohou autoreferátu je jednostránkový abstrakt v anglickém či jiném světovém jazyce.

Student doktorského studia podává k obhajobě své disertační práce přihlášku (žádost o povolení obhajoby), ke které musí být přiloženo vyjádření školitele, zda disertační práce splňuje požadavky potřebné pro její obhájení. K přihlášce je rovněž nutné přiložit disertační práci (5 výtisků), autoreferát (15 výtisků), a další dokumenty (viz tiskopis pro žádost o povolení obhajoby).

Disertační práci posuzují nejméně dva oponenti jmenovaní předsedou oborové rady. Oponent disertační práce je povinen na předloženou disertační práci samostatně vypracovat písemný posudek, a to nejpozději do 6 týdnů od doručení disertační práce a jmenovacího dekretu.

Všichni členové komise pro obhajobu disertační práce, školitel a student doktorského studia jsou pozváni k obhajobě disertační práce nejpozději 20 dnů před konáním obhajoby. Ke všem pozváním musí být přiloženy oponentní posudky na disertační práci a autoreferát. Místo a termín obhajoby disertační práce jsou rovněž zveřejněny na úřední desce fakulty.

Komise pro obhajobu disertační práce jmenovaná děkanem fakulty musí mít nejméně pět členů, přičemž ji tvoří předseda, místopředseda a další významní akademičtí a vědečtí pracovníci fakulty, UP, jiných vysokých škol a vědeckých pracovišť, popřípadě i jiní významní odborníci z praxe. Nejméně dva členové komise pro obhajobu disertační práce musí být osobami, které nejsou akademickými pracovníky UP v pracovním poměru. Obhajoba disertační práce je veřejná, hodnocení obhajoby disertační práce komisí je však neveřejné.

O tom, zda student doktorského studia svoji disertační práci obhájil či neobhájil, rozhodují členové komise v tajném hlasování, k přijetí rozhodnutí je třeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů komise.

Studentovi, který disertační práci neobhájil, sdělí předseda komise pro obhajobu disertační práce současně s hodnocením disertační práce i pokyny pro její přepracování. Student pak může opakovat obhajobu disertační práce po jejím přepracování nejvýše jednou, nejdříve však po uplynutí půl roku od první obhajoby. Mezním termínem opakování obhajoby disertační práce je maximální doba studia stanovená v článku 32 odst. 3 Studijního a zkušebního řádu UP v Olomouci.

Vyhlášené termíny obhajob

Vyhlášené termíny obhajob disertačních prací jsou uvedeny níže. Přehled uchazečů viz menu v pravé části stránky.

MUDr. Petr Vaněk

OBHAJOBA DISERTAČNÍ PRÁCE

Ve smyslu ustanovení § 47 Zákona o vysokých školách č.111/1998 Sb. a v souladu se Statutem Lékařské fakulty UP oznamuji, že

MUDr. Petr Vaněk
lékař II. interní kliniky – gastroenterologické a geriatrické LF UP a FNOL, student prezenční formy doktorského studijního programu Vnitřní nemoci na LF UP v Olomouci bude

ve čtvrtek 29. června 2023 ve 14:00 hodin

obhajovat disertační práci na téma:
„Endoskopická léčba komplikací akutní pankreatitidy“

Oponenti
doc. MUDr. Jan Trna, Ph.D. - Gastroenterologická ambulance, Masarykův onkologický ústav Brno
prof. MUDr. Tomáš Hucl, Ph.D. - Klinika hepatogastroenterologie IKEM

Komise:
předseda:    prof. MUDr. Pavel Horák, CSc.
místopředseda:  prof. MUDr. Josef Zadražil, CSc.
členové:               
doc. MUDr. Vlastimil Procházka, Ph.D.
prof. MUDr. Luděk Pour, Ph.D.
doc. MUDr. Ilja Tachecí, Ph.D.
doc. MUDr. Marie Nakládalová, Ph.D.
doc. MUDr. Jan Trna, Ph.D.

Školitel:    doc. MUDr. Přemysl Falt, Ph.D.
                    
Místo obhajoby: zasedací místnost Děkanátu, Teoretické ústavy LF UP, Hněvotínská 3, Olomouc

S disertační prací se můžete seznámit na Děkanátu Lékařské fakulty UP v Olomouci, Hněvotínská 3.

Členy komise, oponenty a školitele prosím, aby se jednání zúčastnili.

prof. MUDr. Pavel Horák, CSc., v.r.
předseda oborové rady DSP Vnitřní nemoci

MUDr. Jan Papajk

OBHAJOBA DISERTAČNÍ PRÁCE

Ve smyslu ustanovení § 47 Zákona o vysokých školách č.111/1998 Sb. a v souladu se Statutem Lékařské fakulty UP oznamuji, že

MUDr. Jan Papajk
lékař Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny LF UP a FNOL, student kombinované formy doktorského studijního programu Chirurgie na LF UP v Olomouci bude  

v pondělí 26. června 2023 v 9:00 hodin  

obhajovat disertační práci na téma:
„Epidemiologie a prevence vzniku ventilátorových pneumonií (VAP) s ohledem na předchozí antibiotickou terapii“

Oponenti:
doc. MUDr. Tomáš Gabrhelík, Ph.D.
Oddělení anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, KNTB Zlín
prof. MUDr. Roman Gál, Ph.D.
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny FN Brno


Komise:
předseda:    prof. MUDr. Čestmír Neoral, CSc.
místopředseda:    prof. MUDr. Vladimír Král, CSc.
členové:
prof. MUDr. Milan Adamus, Ph.D., MBA
doc. MUDr. Tomáš Gabrhelík, Ph.D.
prof. MUDr. Roman Gál, Ph.D.

Školitel:    doc. MUDr. Radovan Uvízl, Ph.D.

Místo obhajoby: knihovna I. chirurgické kliniky LF UP a FNOL, Zdravotníků 248/7, Olomouc.

S disertační prací se můžete seznámit na Děkanátu Lékařské fakulty UP v Olomouci, Hněvotínská 3.

Členy komise, oponenty a školitele prosím, aby se jednání zúčastnili.


prof. MUDr. Čestmír Neoral, CSc., v.r.
předseda oborové rady DSP Chirurgie

 

 

 

Mgr. Jana Jemelková

OBHAJOBA DISERTAČNÍ PRÁCE

Ve smyslu ustanovení  § 47 Zákona o vysokých školách č.111/1998 Sb. a v souladu se Statutem Lékařské fakulty UP oznamuji, že

Mgr. Jana Jemelková
vědecká pracovnice Katedry biochemie PřF UP, studentka prezenční formy doktorského studijního programu Lékařská imunologie na LF UP v Olomouci bude

v pátek 23. června 2023 v 10:00 hodin

obhajovat disertační práci na téma:
„Mechanismy atypické glykosylace pantové oblasti imunoglobulinu IgA1 u IgA nefropatie“

Oponenti:
prof. MUDr. Sylvie Dusilová Sulková, DrSc. - Nefrologická klinika LF UK Hradec Králové
doc. RNDr. Lenka Luhová, Ph.D. - Katedra biochemie PřF UP, Olomouc

Komise:
předseda:    prof. MUDr. František Mrázek, Ph.D.
místopředsedkyně: doc. Ing. Eva Kriegová, Dr.
členové:    
prof. MUDr. Sylvie Dusilová Sulková, DrSc.
doc. RNDr. Lenka Luhová, Ph.D.
doc. RNDr. Jiří Hrdý, Ph.D.
prof. MUDr. Vojtěch Thon, Ph.D.
    
Školitel:    prof. MUDr. Mgr. Milan Raška, Ph.D.          

Místo obhajoby: seminární místnost Ústavu imunologie LF UP a FNOL, Teoretické ústavy – stará budova, Hněvotínská 3, Olomouc.

S disertační prací se můžete seznámit na Děkanátě Lékařské fakulty UP v Olomouci, Hněvotínská 3.

Členy komise, oponenty a školitele prosím, aby se jednání zúčastnili.


prof. MUDr. František Mrázek, Ph.D., v.r.
předseda oborové rady DSP Lékařská imunologie

Mgr. Lucie Mádrová

OBHAJOBA DISERTAČNÍ PRÁCE

Ve smyslu ustanovení § 47 Zákona o vysokých školách č.111/1998 Sb. a v souladu se Statutem Lékařské fakulty UP oznamuji, že

Mgr. Lucie Mádrová
vědecká pracovnice Laboratoře metabolomiky ÚMTM, studentka prezenční formy doktorského studijního programu Lékařská chemie a klinická biochemie na LF UP v Olomouci bude

ve čtvrtek 22. června 2023 ve 12:00 hodin

obhajovat disertační práci na téma:
„Strukturní metabolomická analýza vybraných dědičných poruch metabolismu“

Oponenti:
RNDr. Petr Horník, Ph.D. - Diagnostické laboratoře DMP 1.LF UK a VFN Praha
doc. RNDr. Petr Bednář, Ph.D. - Katedra analytické chemie PřF UP

Komise:
předseda:        prof. Mgr. Martin Modrianský, Ph.D.
místopředsedkyně:     prof. Ing. Jan Vacek, Ph.D.
členové:         
doc. Ing. Kateřina Valentová, Ph.D.
doc. Ing. Alena Rajnochová Svobodová, Ph.D.
doc. RNDr. Josef Tomandl, Ph.D.
    
školitel:        prof. RNDr. Tomáš Adam, Ph.D.

Místo obhajoby: seminární místnost Ústavu lékařské chemie a biochemie, Hněvotínská 3, Olomouc

S disertační prací se můžete seznámit na Děkanátu Lékařské fakulty UP v Olomouci, Hněvotínská 3.

Členy komise, oponenty a školitele prosím, aby se jednání zúčastnili.


prof. Mgr. Martin Modrianský, Ph.D., v.r.
předseda oborové rady DSP
Lékařská chemie a klinická biochemie

 

Ing. Renáta Novotná

OBHAJOBA DISERTAČNÍ PRÁCE

Ve smyslu ustanovení § 47 Zákona o vysokých školách č.111/1998 Sb. a v souladu se Statutem Lékařské fakulty UP oznamuji, že

Ing. Renáta Novotná
vědecká pracovnice Ústavu lékařské chemie a biochemie LF UP, studentka prezenční formy doktorského studijního programu Lékařská chemie a klinická biochemie na LF UP v Olomouci bude

ve čtvrtek 22. června 2023 v 11:00 hodin

obhajovat disertační práci na téma:
„Studium procesu hojní ran in vitro“
Oponenti:
doc. RNDr. Pavlína Kušnierová, Ph.D. - Ústav laboratorní medicíny LF OSU
prof. Ing. Petr Humpolíček, Ph.D. - Centrum polymerních materiálů, Fakulta technická UTB Zlín

Komise:
předseda:        prof. Mgr. Martin Modrianský, Ph.D.
místopředsedkyně:     prof. Ing. Jan Vacek, Ph.D.
členové:         
doc. Ing. Kateřina Valentová, Ph.D.
doc. Ing. Alena Rajnochová Svobodová, Ph.D.
doc. RNDr. Josef Tomandl, Ph.D.
    
školitelka:        doc. Mgr. Jana Franková, Ph.D.

Místo obhajoby: seminární místnost Ústavu lékařské chemie a biochemie, Hněvotínská 3, Olomouc

S disertační prací se můžete seznámit na Děkanátu Lékařské fakulty UP v Olomouci, Hněvotínská 3.

Členy komise, oponenty a školitele prosím, aby se jednání zúčastnili.

prof. Mgr. Martin Modrianský, Ph.D., v.r.
předseda oborové rady DSP
Lékařská chemie a klinická biochemie

MDDr. Anna Janková

OBHAJOBA DISERTAČNÍ PRÁCE

Ve smyslu ustanovení § 47 Zákona o vysokých školách č.111/1998 Sb. a v souladu se Statutem Lékařské fakulty UP oznamuji, že

MDDr. Anna Janková
lékařka Stomatologického centra STOMMA, studentka kombinované formy doktorského studijního programu Stomatologie na LF UP v Olomouci bude

ve čtvrtek 22. června 2023 v 11:00 hodin

obhajovat disertační práci na téma:
„Gingivální recesy a ortodontická léčba“

Oponenti:
doc. MUDr. Miloš Špidlen, Ph.D.  - Klinika zubního lékařství LF UP a FNOL
MUDr. Vladimír Filipi, Ph.D.  - Klinika Sorriso Dental s.r.o.

Komise:
předseda:        doc. MUDr. et MUDr. Peter Tvrdý, Ph.D.  
místopředsedkyně:    MDDr. Iva Voborná, Ph.D.
členové:             
prof. MUDr. Milan Kamínek, DrSc.
prof. MUDr. Lydie Izakovičová Hollá, Ph.D.
prof. MUDr. Jindřich Pazdera, CSc.
prof. MUDr. Antonín Šimůnek, CSc.
doc. MUDr. Miloš Špidlen, Ph.D.

Školitel:         MUDr. Ivo Marek, Ph.D.
            
Místo obhajoby: knihovna Kliniky zubního lékařství LF UP a FNOL, Palackého 12, Olomouc

S disertační prací se můžete seznámit na Děkanátu Lékařské fakulty UP v Olomouci, Hněvotínská 3.

Členy komise, oponenty a školitele prosím, aby se jednání zúčastnili.

doc. MUDr. et MUDr. Peter Tvrdý, Ph.D., v.r.
předseda oborové rady DSP Stomatologie

MDDr. Michal Štefanatny

OBHAJOBA DISERTAČNÍ PRÁCE

Ve smyslu ustanovení § 47 Zákona o vysokých školách č.111/1998 Sb. a v souladu se Statutem Lékařské fakulty UP oznamuji, že

MDDr. Michal Štefanatný
lékař BLANC DENTAL STUDIO Žilina, student kombinované formy doktorského studijního programu Stomatologie na LF UP v Olomouci bude

ve čtvrtek 22. června 2023 v 10:00 hodin

obhajovat disertační práci na téma:
„Peri-implantitída: Etiológia, prevencia, protokol konzervatívnej terapie“

Oponenti:
prof. MUDr. Antonín Šimůnek, CSc. - Stomatologická klinika LF UK a FN Hradec Králové
MUDr. et MUDr. Petr Michl, Ph.D. - Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie LF UP a FNOL

Komise:
předseda:        doc. MUDr. et MUDr. Peter Tvrdý, Ph.D.  
místopředsedkyně:    MDDr. Iva Voborná, Ph.D.
členové:             
prof. MUDr. Milan Kamínek, DrSc.
prof. MUDr. Lydie Izakovičová Hollá, Ph.D.
prof. MUDr. Jindřich Pazdera, CSc.
prof. MUDr. Antonín Šimůnek, CSc.
doc. MUDr. Miloš Špidlen, Ph.D.

Školitel:         doc. MUDr. Martin Starosta, Ph.D.         

Místo obhajoby: knihovna Kliniky zubního lékařství LF UP a FNOL, Palackého 12, Olomouc

S disertační prací se můžete seznámit na Děkanátu Lékařské fakulty UP v Olomouci, Hněvotínská 3.

Členy komise, oponenty a školitele prosím, aby se jednání zúčastnili.

doc. MUDr. et MUDr. Peter Tvrdý, Ph.D., v.r.
předseda oborové rady DSP Stomatologie

 

Mgr. Lukáš Fedor, MPH

OBHAJOBA DISERTAČNÍ PRÁCE

Ve smyslu ustanovení § 47 Zákona o vysokých školách č.111/1998 Sb. a v souladu se Statutem Lékařské fakulty UP oznamuji, že

Mgr. Lukáš Fedor, MPH
odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví Oddělení nemocniční hygieny FNOL, student kombinované formy doktorského studijního programu
Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie na LF UP v Olomouci bude

v pátek 23. června 2023 v 11:00 hodin

obhajovat disertační práci na téma:
„Význam monitoringu čistoty prostředí v prevenci infekcí spojených se zdravotní péčí“

Oponenti:
prof. MUDr. Milan Tuček, CSc. - Ústav hygieny a epidemiologie 1.LF UK a VFN
doc. Ing. Aleš Rubina, Ph.D. - Ústav technických zařízení budov, Stavební fakulta VUT Brno

Komise:
předsedkyně:        prof. MUD. Dagmar Horáková, Ph.D.
místopředsedkyně:    doc. MUDr. Jana Janoutová, Ph.D.
členové:         
doc. MUDr. Dalibor Pastucha, Ph.D., MBA
doc. Ing. Aleš Rubina, Ph.D.
doc. Ing. Hana Tomášková, Ph.D.
            
Školitelka:             doc. MUDr. Marie Nakládalová, Ph.D.

Místo obhajoby: knihovna Ústavu veřejného zdravotnictví LF UP, Hněvotínská 3 Olomouc.

S disertační prací se můžete seznámit na Děkanátu Lékařské fakulty UP v Olomouci, Hněvotínská 3.

Členy komise, oponenty a školitele prosím, aby se jednání zúčastnili.

prof. MUDr. Dagmar Horáková, Ph.D., v.r.
předsedkyně Oborové rady DSP

MUDr. Michaela Motolová, FEBU

OBHAJOBA DISERTAČNÍ PRÁCE

Ve smyslu ustanovení  § 47 Zákona o vysokých školách č.111/1998 Sb. a v souladu se Statutem Lékařské fakulty UP oznamuji, že

MUDr. Michaela Motolová, FEBU
lékařka se specializací urologie a onkourologie, studentka kombinované formy doktorského studijního programu Urologie na LF UP v Olomouci bude

v úterý 20. června 2023 v 11:00 hodin

obhajovat disertační práci na téma:
„Možnosti riešenia urolitiázy a analýza faktorov ovplyvňujúcich účinnosť liečby“

Oponenti:
prof. MUDr. Ján Švihra, PhD. – Urologická klinika JLF UK v Martine
doc. MUDr. František Záťura, Ph.D. - Urologická klinika LF UP a FNOL

Komise:
předseda:    prof. MUDr. Vladimír Študent, Ph.D.
místopředseda:  doc. MUDr. František Záťura, Ph.D.
členové:    
doc. MUDr. Oldřich Šmakal, Ph.D.
prof. MUDr. Miloš Broďák, Ph.D.
prof. MUDr. Ján Švihra, PhD.    

Školitel:    MUDr. Milan Král, Ph.D.
            

Místo obhajoby: zasedací místnost Děkanátu LF UP, Hněvotínská 3, 779 00 Olomouc, Olomouc.

S disertační prací se můžete seznámit na Děkanátu Lékařské fakulty UP v Olomouci, Hněvotínská 3.

Členy komise, oponenty a školitele prosím, aby se jednání zúčastnili.


prof. MUDr. Vladimír Študent, Ph.D., v.r.
předseda oborové rady DSP Urologie

 

Mgr. Kristýna Hricová

OBHAJOBA DISERTAČNÍ PRÁCE

Ve smyslu ustanovení  § 47 Zákona o vysokých školách č.111/1998 Sb. a v souladu se Statutem Lékařské fakulty UP oznamuji, že

Mgr. Kristýna Hricová
odborná pracovnice oboru farmacie a medicíny na Ústavu mikrobiologie LF UP a FNOL, studentka kombinované formy doktorského studijního programu Lékařská mikrobiologie na LF UP v Olomouci bude

ve středu 14. června 2023 v 10:00 hodin
(SZZk se uskuteční 14.6.2023 od 9:00)

obhajovat disertační práci na téma:
„Vznik a šíření bakteriální rezistence k vybraným antimikrobním přípravkům
(se zaměřením na vankomycin-rezistentní enterokoky)“

Oponenti:
prof. MUDr. Pavel Boštík, Ph.D. - Ústav klinické mikrobiologie LF UK a FN Hradec Králové
prof. MVDr. Alois Čížek, CSc. - Fakulta veterinárního lékařství, Veterinární univerzita Brno

Komise:
předsedkyně:    doc. MUDr. Dagmar Koukalová, CSc.
místopředseda:    prof. RNDr. Milan Navrátil, CSc.
členové:     
prof. RNDr. Jiří Doškař, CSc.
prof. MVDr. Alois Čížek, CSc.
MUDr. Petr Petráš, CSc.

Školitel:     doc. MVDr. Jan Bardoň, Ph.D., MBA
            
Místo obhajoby: knihovna Ústavu mikrobiologie LF UP a FNOL, Hněvotínská 3, Olomouc.

S disertační prací se můžete seznámit na Děkanátu Lékařské fakulty UP v Olomouci, Hněvotínská 3.

Členy komise, oponenty a školitele prosím, aby se jednání zúčastnili.


prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D., v.r.
předseda oborové rady
DSP Lékařská mikrobiologie

 

Mgr. Martin Vita

OBHAJOBA DISERTAČNÍ PRÁCE

Ve smyslu ustanovení  § 47 Zákona o vysokých školách č.111/1998 Sb. a v souladu se Statutem Lékařské fakulty UP oznamuji, že

Mgr. Martin Vita
fyzioterapeut VITAFYZ, s.r.o., student prezenční formy doktorského studijního programu Zobrazovací metody na LF UP v Olomouci bude

v pátek 16. června 2023 v 9:30 hodin
(SZZk se uskuteční 16.6.2023 od 9:00)

obhajovat disertační práci na téma:
„Využití ultrazvukové shear-wave elastografie v myofasciálním systému“

Oponenti:
doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA - Ústav radiologických metod FZV UP
doc. MUDr. Hynek Mírka, Ph.D. - Klinika zobrazovacích metod LF UK a FN Plzeň

Komise:
předseda:    prof. MUDr. Martin Köcher, Ph.D.
místopředseda:  doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA
členové:
doc. MUDr. Pavel Koranda, Ph.D.
doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA
doc. MUDr. Hynek Mírka, Ph.D.

Školitelka:    doc. MUDr. Zuzana Sedláčková, Ph.D.

Místo obhajoby: posluchárna Radiologické kliniky LF UP a FNOL, budova A, patro -1, I.P. Pavlova 6, Olomouc.

S disertační prací se můžete seznámit na Děkanátě Lékařské fakulty UP v Olomouci, Hněvotínská 3.

Členy komise, oponenty a školitele prosím, aby se jednání zúčastnili.

prof. MUDr. Miroslav Heřman, Ph.D., v.r.
předseda oborové rady DSP Zobrazovací metody

Narendran Annadurai, M.Sc.

OBHAJOBA DISERTAČNÍ PRÁCE

Ve smyslu ustanovení  § 47 Zákona o vysokých školách č.111/1998 Sb. a v souladu se Statutem Lékařské fakulty UP oznamuji, že

Narendran ANNADURAI, M.Sc.
asistent Ústavu molekulární a translační medicíny LF UP, student prezenční formy doktorského studijního programu Pediatrics na LF UP v Olomouci bude

v pondělí 24. dubna 2023 v 15:00 hodin

obhajovat disertační práci na téma:
“Identification and Characterisation of Tau Minimal Regions as Potential Pharmacological Targets Against Spreading in Tauopathies ”

Oponenti:
prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc. - BIOCEV
Mgr. Petr Telenský, Ph.D. - Katedra fyziologie PřF UK

Komise:
Předsedkyně:        prof. MUDr. Dagmar Pospíšilová, Ph.D.
Místopředsedkyně:     doc. MUDr. Kateřina Bouchalová, Ph.D.
Členové:
prof. Mgr. Jiří Drábek, Ph.D.
MUDr. Josef Srovnal, Ph.D.
prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc.
Mgr. Petr Telenský, Ph.D.
    
Školitel:        Viswanath DAS Ph.D.,M.Sc.

Místo obhajoby: malá zasedací místnost Dětské kliniky LF UP a FNOL, Zdravotníků 248/7, Olomouc

S disertační prací se můžete seznámit na Děkanátu Lékařské fakulty UP v Olomouci, Hněvotínská 3, Olomouc.

Členy komise, oponenty a školitele prosím, aby se jednání zúčastnili.

prof. MUDr. Dagmar Pospíšilová, Ph.D., v.r.
předsedkyně oborové rady DSP Pediatrics

Mgr. Tereza Buchtová

OBHAJOBA DISERTAČNÍ PRÁCE

Ve smyslu ustanovení § 47 Zákona o vysokých školách č.111/1998 Sb. a v souladu se Statutem Lékařské fakulty UP oznamuji, že

Mgr. Tereza Buchtová
vědecká pracovnice Laboratoře integrity genomu UMTM, studentka prezenční formy doktorského studijního programu Lékařská genetika na LF UP v Olomouci

v úterý 4. dubna 2023 ve 13:00 hodin


obhajovat disertační práci na téma:
„Identification and Study of Modulators of Anticancer Therapy Based on Proteotoxic Stress“

Oponenti:                                
MUDr. Petr Müller, Ph.D. – Masarykův onkologický ústav
prof. RNDr. Vladimír Kryštof, Ph.D. - Katedra experimentální biologie PřF UP

Komise:
předseda:        prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D.
místopředseda:         doc. RNDr. Radek Vrtěl, Ph.D.
členové:        
prof. RNDr. David Friedecký, Ph.D.
doc. Mgr. Radek Vodička, Ph.D.
MUDr. Renáta Gaillyová, Ph.D.
MUDr. Petr Müller, Ph.D.
            
Školitel:        Mgr. Martin Mistrík, Ph.D.
            
Místo obhajoby: seminární místnost Ústavu lékařské genetiky LF UP a FNOL, I. P. Pavlova 6, Olomouc

S disertační prací se můžete seznámit na Děkanátu Lékařské fakulty UP v Olomouci, Hněvotínská 3.

Členy komise, oponenty a školitele prosím, aby se jednání zúčastnili.


prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D., v.r.
předseda oborové rady DSP Lékařská genetika

 

Mgr. Kristýna Kolaříková


OBHAJOBA DISERTAČNÍ PRÁCE

Ve smyslu ustanovení  § 47 Zákona o vysokých školách č.111/1998 Sb. a v souladu se Statutem Lékařské fakulty UP oznamuji, že

Mgr. Kristýna Kolaříková
odborná pracovnice v laboratorních metodách na Ústavu lékařské genetiky LF UP a FNOL, studentka prezenční formy doktorského studijního programu Lékařská genetika na LF UP v Olomouci bude

v úterý 21. února 2023 ve 14:00 hodin

obhajovat disertační práci na téma:
„Využití multigenových a exomových analýz u pacientů s parkinsonismem“

Oponenti:                                
doc. Mgr. Jan Bouchal, Ph.D. – Ústav klinické a molekulární patologie LF UP
doc. MUDr. Martina Bočková, Ph.D. – I. neurologická klinika FNUSA, Brno

Komise:
předsedkyně:        prof. MUDr. Marie Korabečná, Ph.D.
místopředseda:         prof. RNDr. David Friedecký, Ph.D.
členové:        
doc. MUDr. Alena Šantavá, CSc.
doc. Mgr. Luděk Slavík, Ph.D.
doc. Mgr. Jan Bouchal, Ph.D.
            
Školitel:        doc. Mgr. Radek Vodička, Ph.D.
            
Místo obhajoby: seminární místnost Ústavu lékařské genetiky LF UP a FNOL, I. P. Pavlova 6, Olomouc

S disertační prací se můžete seznámit na Děkanátu Lékařské fakulty UP v Olomouci, Hněvotínská 3.

Členy komise, oponenty a školitele prosím, aby se jednání zúčastnili.

prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D., v.r.
předseda oborové rady DSP Lékařská genetika

 

MUDr. Martina Spisarová

OBHAJOBA DISERTAČNÍ PRÁCE

Ve smyslu ustanovení § 47 Zákona o vysokých školách č.111/1998 Sb. a v souladu se Statutem Lékařské fakulty UP oznamuji, že

MUDr. Martina Spisarová
lékařka Onkologické kliniky LF U a FNOL, studentka prezenční formy doktorského studijního programu Onkologie na LF UP v Olomouci bude

v pondělí 13. února 2023 v 10:30 hodin

obhajovat disertační práci na téma:
„Prediktivní a prognostické faktory u pacientů s karcinomem ledviny léčených imunoterapií“

Oponenti:
prof. MUDr. Jiří Klein, Ph.D., PETCS – Oddělení chirurgie KNTB Zlín, a.s.
doc. MUDr. Josef Dvořák, Ph.D. - Onkologická klinika 1. LF UK, Thomayerova nemocnice Praha


Komise:
předseda:                 prof. MUDr. Martin Doležel, Ph.D.
místopředseda:         doc. MUDr. Josef Dvořák, Ph.D.
členové:        
doc. MUDr. Ing. Jakub Cvek, Ph.D.
prof. MUDr. Beatrice Mohelníková-Duchoňová, Ph.D.
prof. MUDr. Jiří Klein, Ph.D., PETCS
prof. MUDr. Edgar Faber, CSc.

Školitel:        prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D.

Místo obhajoby: demonstrační místnost Onkologické kliniky LF UP a FNOL, I. P. Pavlova 6 Olomouc.

S disertační prací se můžete seznámit na Děkanátu Lékařské fakulty UP v Olomouci, Hněvotínská 3.

Členy komise, oponenty a školitele prosím, aby se jednání zúčastnili.


prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D., v.r.
předseda oborové rady DSP Onkologie

 

Obhájené disertační práce

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)