Obhajoby Ph.D.

Studium doktorského studijního programu na Univerzitě Palackého v Olomouci (dále jen „UP“) a tedy i proces obhajob disertačních prací se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školáchStudijním a zkušebním řádem UP v Olomouci a Směrnicí děkana k provedení Studijního a zkušebního řádu UP v Olomouci.

Disertační prací se dle článku 44 Studijního a zkušebního řádu UP rozumí ucelené pojednání, které obsahuje uveřejněné výsledky vědecké a tvůrčí práce studenta doktorského studia nebo výsledky přijaté k uveřejnění. Disertační prací prokazuje student doktorského studia svoji schopnost pracovat vědecky samostatně tvůrčím způsobem.

K disertační práci musí být přiložen autoreferát, který slouží k informování o hlavních výsledcích disertační práce. V autoreferátu je stručně uveden obsah disertační práce a seznam publikovaných prací studenta doktorského studia. Přílohou autoreferátu je jednostránkový abstrakt v anglickém či jiném světovém jazyce.

Student doktorského studia podává k obhajobě své disertační práce přihlášku (žádost o povolení obhajoby), ke které musí být přiloženo vyjádření školitele, zda disertační práce splňuje požadavky potřebné pro její obhájení. K přihlášce je rovněž nutné přiložit disertační práci (5 výtisků), autoreferát (15 výtisků), a další dokumenty (viz tiskopis pro žádost o povolení obhajoby).

Disertační práci posuzují nejméně dva oponenti jmenovaní předsedou oborové rady. Oponent disertační práce je povinen na předloženou disertační práci samostatně vypracovat písemný posudek, a to nejpozději do 6 týdnů od doručení disertační práce a jmenovacího dekretu.

Všichni členové komise pro obhajobu disertační práce, školitel a student doktorského studia jsou pozváni k obhajobě disertační práce nejpozději 20 dnů před konáním obhajoby. Ke všem pozváním musí být přiloženy oponentní posudky na disertační práci a autoreferát. Místo a termín obhajoby disertační práce jsou rovněž zveřejněny na úřední desce fakulty.

Komise pro obhajobu disertační práce jmenovaná děkanem fakulty musí mít nejméně pět členů, přičemž ji tvoří předseda, místopředseda a další významní akademičtí a vědečtí pracovníci fakulty, UP, jiných vysokých škol a vědeckých pracovišť, popřípadě i jiní významní odborníci z praxe. Nejméně dva členové komise pro obhajobu disertační práce musí být osobami, které nejsou akademickými pracovníky UP v pracovním poměru. Obhajoba disertační práce je veřejná, hodnocení obhajoby disertační práce komisí je však neveřejné.

O tom, zda student doktorského studia svoji disertační práci obhájil či neobhájil, rozhodují členové komise v tajném hlasování, k přijetí rozhodnutí je třeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů komise.

Studentovi, který disertační práci neobhájil, sdělí předseda komise pro obhajobu disertační práce současně s hodnocením disertační práce i pokyny pro její přepracování. Student pak může opakovat obhajobu disertační práce po jejím přepracování nejvýše jednou, nejdříve však po uplynutí půl roku od první obhajoby. Mezním termínem opakování obhajoby disertační práce je maximální doba studia stanovená v článku 32 odst. 3 Studijního a zkušebního řádu UP v Olomouci.

Vyhlášené termíny obhajob

Vyhlášené termíny obhajob disertačních prací jsou uvedeny níže. Přehled uchazečů viz menu v pravé části stránky.

RNDr. Lenka Hrubá

OBHAJOBA DISERTAČNÍ PRÁCE

Ve smyslu ustanovení  § 47 Zákona o vysokých školách č.111/1998 Sb. a v souladu se Statutem Lékařské fakulty UP oznamuji, že

RNDr. Lenka Hrubá
asistentka Ústavu molekulární a translační medicíny LF UP, studentka prezenční formy doktorského studijního programu na LF UP v Olomouci bude

v pondělí 27. listopadu 2023 ve 14:30 hodin

obhajovat disertační práci na téma:
„Anticancer and Neuroprotective Activity of Nucleosides, Microtubule-Targeting ”

Oponenti:
Mgr. Jiří Kohoutek, Ph.D. - Oddělení genetiky a molekulární biologie PřF MU
doc. RNDr. Milan Urban, Ph.D. - Ústav molekulární a translační medicíny LF UP
            
Komise:
předsedkyně:        prof. MUDr. Dagmar Pospíšilová, Ph.D.
místopředseda:        prof. MUDr. Vladimír Mihál, Ph.D.
členové:      
prof. Mgr. Jiří Drábek, Ph.D.
prof. MUDr. František Kopřiva, Ph.D.
Mgr. Jiří Kohoutek, Ph.D.
doc. Ing. Milan Jakoubek, Ph.D.    
                    
Školitel:        MUDr. Petr Džubák, Ph.D.
            
Místo obhajoby: seminární místnost 1.09 Ústav molekulární a translační medicíny LF UP, Hněvotínská 5, Olomouc


S disertační prací se můžete seznámit na Děkanátu Lékařské fakulty UP v Olomouci, Hněvotínská 3, Olomouc.

Členy komise, oponenty a školitele prosím, aby se jednání zúčastnili.


prof. MUDr. Dagmar Pospíšilová, Ph.D., v.r.
předsedkyně oborové rady DSP Pediatrie

MUDr. Mária Badlíková

OBHAJOBA DISERTAČNÍ PRÁCE

Ve smyslu ustanovení § 47 Zákona o vysokých školách č.111/1998 Sb. a v souladu se Statutem Lékařské fakulty UP oznamuji, že

MUDr. Mária Badlíková
lékařka Chirurgického oddělení Nemocnice AGEL a.s., Nový Jičín, studentka kombinované formy doktorského studijního programu Chirurgie na LF UP v Olomouci bude  

v pondělí 27. listopadu 2023 ve 13:00 hodin  

obhajovat disertační práci na téma:
„Funkčné výsledky po miniinvazívnej resekcii rekta pre karcinóm“

Oponenti:
doc. MUDr. Vladimír Procházka, Ph.D. - Chirurgická klinika FN Brno
prof. MUDr. Peter Ihnát, Ph.D., MBA - Chirurgická klinika FN Ostrava

Komise:
předseda:    prof. MUDr. Čestmír Neoral, CSc.
místopředseda:    doc. MUDr. et JUDr. Dušan Klos, Ph.D., MHA LL.M
členové:   
prof. MUDr. Petr Bachleda, CSc.
prof. MUDr. Peter Ihnát, Ph.D., MBA
doc. MUDr. Vladimír Procházka, Ph.D.

Školitel:    MUDr. Matej Škrovina, Ph.D., FEARCS

Místo obhajoby: knihovna I. chirurgické kliniky LF UP a FNOL, Zdravotníků 248/7, Olomouc.

S disertační prací se můžete seznámit na Děkanátu Lékařské fakulty UP v Olomouci, Hněvotínská 3.

Členy komise, oponenty a školitele prosím, aby se jednání zúčastnili.


prof. MUDr. Čestmír Neoral, CSc., v.r.
předseda oborové rady DSP Chirurgie

Obhájené disertační práce

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)