Fakultní orgány

Vedení fakulty

V čele fakulty je děkan. Jedná a rozhoduje ve věcech fakulty. Děkana zastupují v jím určeném rozsahu proděkani. Tajemník řídí hospodaření a vnitřní správu fakulty. Členem vedení fakulty je také předseda akademického senátu fakulty.

Děkan

Prof. MUDr. Josef Zadražil, CSc.
josef.zadrazil@upol.cz
585 632 001
Úřední hodiny: 
St: 12:30 – 13:30 hod

Proděkani

Prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D.
Proděkan pro legislativu, vnitřní organizaci a vnější vztahy a statutární zástupce děkana
milan.kolar@upol.cz
585 632 407
Agenda proděkana
Úřední hodiny:
 Út: 12:00 - 13:00 hod
Prof. MUDr. Petr Kaňovský, CSc. FEAN
Proděkan pro vědu, výzkum a grantovou činnost
petr.kanovsky@upol.cz
588 443 400
Agenda proděkana
Úřední hodiny:
Čt 10:00 - 12:00 hod
Prof. RNDr. Hana Kolářová, CSc.
Proděkanka pro studium Všeobecného lékařství 1. – 3. ročníku
hana.kolarova@upol.cz
585 632 101
Agenda proděkanky
Úřední hodiny: Út: 10:00 - 11:00 hod

Doc. MUDr. Eva Klásková, Ph.D.
Proděkanka pro studium Všeobecného lékařství 4. – 6. ročníku
eva.klaskova@upol.cz
585 854 449
Agenda proděkanky
Úřední hodiny:  Út: 12:00 - 13:00 hod

MDDr. Iva Voborná, Ph.D.
Proděkanka pro studium Zubního lékařství a Dentistry
iva.voborna@upol.cz
585 859 229
Agenda proděkanky
Úřední hodiny:  Út: 12:00 - 13:00 hod
Prof. Mgr. MUDr. Milan Raška, Ph.D.
Proděkan pro zahraniční vztahy a General Medicine
milan.raska@upol.cz
585 632 751
Agenda proděkana
Úřední hodiny:  Út: 12:00 - 13:00 hod
Prof. Mgr. Martin Modrianský, Ph.D.
Proděkan pro investiční rozvoj a doktorské studijní programy
martin.modriansky@upol.cz
585 632 319
Agenda proděkana
Úřední hodiny:  Út: 11:00 - 12:00 hod

Předseda AS LF

prof. MUDr. Jiří Ehrmann, Ph.D.
jiri.ehrmann@upol.cz
585 632 466
 

Tajemnice

Ing. Jana Valíková
jana.valikova@upol.cz
585 632 008

Akademický senát

Akademický senát fakulty je jejím samosprávným zastupitelským akademickým orgánem. Zastupuje akademické pracovníky (24 zástupců) a studenty (12 zástupců). Určuje dlouhodobé směřování fakulty v návaznosti na dlouhodobý záměr univerzity. Volí děkana, schvaluje rozpočet, rozhoduje o změnách uspořádání fakulty atd. Může řešit i aktuální problémy studentů a zaměstnanců.

Stránky Akademického senátu LF

Vědecká rada

Vědecká rada Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (dále jen "VR") je samosprávný akademický orgán fakulty, jehož postavení a působnost upravuje §29 a §30 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, článek 7 Statutu lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a Jednací řád Vědecké rady Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Členy VR jsou významní představitelé oborů, v nichž fakulta uskutečňuje vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou, inovační a další zákonem vymezenou činnost, přičemž alespoň jedna třetina členů jsou jiné osoby než členové akademické obce Univerzity Palackého v Olomouci. Členy VR jmenuje a odvolává děkan Lékařské fakulty Univerzity Palackého (dále jen "LF UP"), který je současně předsedou VR, a to po schválení Akademickým senátem LF UP. Členství ve VR je čestné a nezastupitelné. VR musí mít minimálně 21 členů, schopná usnášení je v případě přítomnosti alespoň 3/5 členů.

Vědecká rada LF UP:

 • projednává dlouhodobý záměr fakulty vypracovaný v souladu s dlouhodobým záměrem UP,
 • schvaluje studijní programy, které mají být uskutečňovány na fakultě,
 • projednává vnitřní předpisy pro DSP a rigorózní řízení,
 • vykonává působnost v habilitačním řízení a v řízení ke jmenování profesorem v rozsahu stanoveném tímto zákonem,
 • VR navrhuje Vědecké radě UP udělení čestné hodnosti "doctor honoris causa",
 • vyjadřuje se k otázkám, které jí předloží děkan.

VR zasedá v předem určených termínech, nejméně jednou za tři měsíce s výjimkou období 1.7. až 31.8. daného akademického roku, v případě potřeby řešení naléhavých problémů může děkan LF UP svolat VR i mimo stanovené termíny. Jednání VR jsou neveřejná s výjimkou habilitační přednášky a obhajoby habilitační práce a přednášky při řízení ke jmenování profesorem.

Oznámení o konání

 

 

Složení Vědecké rady LF UP

 

Složení Vědecké rady Lékařské fakulty UP v Olomouci

Předseda:

prof. MUDr. Josef Zadražil, CSc.
(děkan, III. interní klinika - nefrologická, revmatologická a endokrinologická LF UP a FNOL)

Interní členové:

 1. prof. RNDr. Pavel Anzenbacher, DrSc.
  (Ústav farmakologie LF UP a FNOL)
 2. prof. MUDr. Petr Bachleda, CSc.
  (přednosta II. chirurgické kliniky - cévně transplantační LF UP a FNOL)
 3. doc. RNDr. Vladimír Divoký, Ph.D.
  (přednosta Ústavu biologie LF UP)
 4. prof. MUDr. Jiří Gallo, Ph.D.
  (přednosta Ortopedické kliniky LF UP a FNOL)
 5. doc. MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D.
  (ředitel Ústavu molekulární a translační medicíny LF UP)
 6. prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.
  (I. chirurgická klinika LF UP a FNOL, ředitel FNOL)
 7. prof. MUDr. Pavel Horák, CSc.
  (přednosta III. interní kliniky - nefrologické, revmatologické a endokrinologické LF UP a FNOL)
 8. prof. MUDr. Lumír Hrabálek, Ph.D.
  (Neurochirurgická klinika LF UP a FNOL)
 9. prof. MUDr. Karel Indrák, DrSc.
  (Hemato-onkologická klinika LF UP a FNOL)
 10. MUDr. Lumír Kantor, Ph.D.
  (Porodnicko-gynekologická klinika LF UP a FNOL)
 11. prof. MUDr. Petr Kaňovský, CSc., FEAN
  (přednosta Neurologické kliniky LF UP a FNOL, proděkan pro vědu, výzkum a grantovou činnost)
 12. doc. MUDr. Eva Klásková, Ph.D.
  (Dětská klinika LF UP a FNOL, proděkanka pro studium Všeobecného lékařství 4. - 6. ročníku)
 13. prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D.
  (přednosta Ústavu mikrobiologie LF UP a FNOL, proděkan pro legislativu, vnitřní organizaci a vnější vztahy a statutární zástupce děkana)
 14. prof. MUDr. Zdeněk Kolář, CSc.
  (přednosta Ústavu klinické a molekulární patologie LF UP a FNOL)
 15. prof. RNDr. Hana Kolářová, CSc.
  (přednostka Ústavu lékařské biofyziky LF UP, proděkanka pro studium Všeobecného lékařství 1. -3. ročník)
 16. doc. MUDr. Helena Kollárová, Ph.D.
  (přednostka Ústavu veřejného zdravotnictví LF UP)
 17. prof. MUDr. Klára Látalová, Ph.D.
  (přednostka Kliniky psychiatrie LF UP a FNOL)
 18. prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D.
  (přednosta Onkologické kliniky LF UP a FNOL)
 19. prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc.
  (Dětská klinika LF UP a FNOL)
 20. prof. Mgr. Martin Modrianský, Ph.D.
  (Ústav lékařské chemie a biochemie LF UP, proděkan pro investiční rozvoj a doktorské studijní programy)
 21. prof. MUDr. Čestmír Neoral, CSc.
  (přednosta I. chirurgické kliniky LF UP a FNOL)
 22. prof. MUDr. Tomáš Papajík, CSc.
  (přednosta Hemato-onkologické kliniky LF UP a FNOL)
 23. prof. MUDr. Martin Petřek, CSc.
  (přednosta Ústavu patologické fyziologie LF UP)
 24. prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D.
  (přednosta Ústavu lékařské genetiky LF UP a FNOL)
 25. prof. MUDr. Mgr. Milan Raška, Ph.D.
  (přednosta Ústavu imunologie LF UP a FNOL, proděkan pro zahraniční vztahy a General Medicine)
 26. prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc., MBA, FESC, FACC
  (přednosta I. interní kliniky - kardiologické LF UP a FNOL)
 27. prof. RNDr. Jitka Ulrichová, CSc.
  (přednostka Ústavu lékařské chemie a biochemie LF UP, prorektorka pro vědu a výzkum UP)
 28. doc. MUDr. Ondřej Urban, Ph.D.
  (přednosta II. interní kliniky - gastroenterologické a geriatrické LF UP a FNOL)

Externí členové:

 1. prof. MUDr. Pavel Boštík, Ph.D.
  (Katedra epidemiologie FVZ UO v Hradci Králové)
 2. prof. MUDr. Andrea Čalkovská, DrSc.
  (děkanka JLF UK Martin)
 3. plk. prof. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D.
  (děkan FVZ UO v Hradci Králové)
 4. doc. MUDr. Oldřich Chrapek, Ph.D.
  (přednosta Oční kliniky LF MU a FN Brno)
 5. prof. MUDr. Lydie Izakovičová Hollá, Ph.D.
  (přednostka Stomatologické kliniky LF MU a FN u sv. Anny v Brně)
 6. prof. MUDr. Josef Kautzner, CSc., FESC
  (přednosta Kliniky kardiologie IKEM v Praze)
 7. prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.
  (přednosta Psychiatrické kliniky LF MU, proděkan pro vědu a doktorské studium LF MU Brno)
 8. prof. MUDr. Michal Kršek, CSc., MBA
  (přednosta II. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze)
 9. prof. RNDr. Ján Lehotský, DrSc.
  (zástupce vedoucího Ústavu lekárskej biochémie JLF UK v Martině)
 10. prof. MUDr. Marián Mokáň, DrSc., FRCP Edin
  (přednosta I. internej kliniky JLF UK a UN v Martině)
 11. prof. MUDr. Jaroslav Mokrý, Ph.D.
  (přednosta Ústavu histologie a embryologie LF UK v Hradci Králové)
 12. prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc.
  (ředitel Fakultní nemocnice Hradec Králové)
 13. doc. MUDr. Radovan Slezák, CSc.
  (přednosta Stomatologické kliniky LF UK v Hradci Králové, proděkan pro výuku zubního lékařství)
 14. plk. MUDr. Martin Svoboda
  (ředitel Vojenské nemocnice Olomouc)
 15. prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc.
  (přednosta Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny LF OSU a FN Ostrava)

 

 

 

 

 

 

 

Vědecká rada ve výše uvedeném složení byla schválena Akademickým senátem Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci dne 1. října 2019.

Termíny zasedání Vědecké rady LF UP

Zasedání Vědecké rady Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci se v akademickém roce 2021/2022 budou konat vždy ve čtvrtek v měsících říjen, prosinec, únor, duben a červen, od 9:30 hodin v  prostorách Dostavby Teoretických ústavů LF UP, Hněvotínská 3, Olomouc. 

Plánované termíny zasedání Vědecké rady Lékařské fakulty Univerzity Palackého v akademickém roce 2021/2022:

 • 7. října 2021

 • 2. prosince 2021

 • 3. února 2022

 • 7. dubna 2022

 • 9. června 2022

Usnesení Vědecké rady LF UP

Jednací řád Vědecké rady LF UP

Komise

Disciplinární komise

Předsedkyně:

 1. Proděkanka prof. RNDr. Hana Kolářová, CSc.

Členové:

 1. Prof. MUDr. Jiří Ehrmann, Ph.D.
 2. Doc. MUDr. Miloš Špidlen, Ph.D.
 3. Jaroslava Maucy (V. ročník Všeobecné lékařství)
 4. Kamila Minaříková (V. ročník Všeobecné lékařství)
 5. Štěpán Pospíšil (IV. ročník Zubní lékařství)

Vědecko-výzkumná a investiční komise

Předseda:

 1. Prof. MUDr. Petr Kaňovský, CSc., FEAN (Neurologická klinika LF UP a FNOL)

Členové:

 1. Prof. RNDr. Pavel Anzenbacher, DrSc. (Ústav farmakologie LF UP a FNOL)
 2. Doc. RNDr. Vladimír Divoký, Ph.D. (Ústav biologie LF UP)
 3. Prof. MUDr. Jiří Gallo, Ph.D. (Ortopedická klinika LF UP a FNOL)
 4. Doc. MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D. (Ústav molekulární a translační medicíny LF UP)
 5. Prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D. (I. chirurgická klinika LF UP a FNOL)
 6. Prof. MUDr. Miroslav Heřman, Ph.D. (Radiologická klinika LF UP a FNOL)
 7. Prof. MUDr. Pavel Horák, Ph.D. (III. interní klinika LF UP a FNOL)
 8. Doc. MUDr. Martin Hutyra, Ph.D. (I. interní klinika - kardiologická LF UP a FNOL)
 9. Prof. MUDr. Karel Indrák, DrSc. (Hemato-onkologická klinika LF UP a FNOL)
 10. Doc. MUDr. Eva Klásková, Ph.D. (Dětská klinika LF UP a FNOL)
 11. Prof. RNDr. Hana Kolářová, CSc. (Ústav lékařské biofyziky LF UP)
 12. Prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D. (Ústav mikrobiologie LF UP a FNOL)
 13. Prof. MUDr. Zdeněk Kolář, CSc. (Ústav klinické a molekulární patologie LF UP a FNOL)
 14. Prof. MUDr. Klára Látalová, Ph.D. (Klinika psychiatrie LF UP a FNOL)
 15. Mgr. Martin Mistrík, Ph.D. (Ústav molekulární a translační medicíny LF UP)
 16. Doc. RNDr. Petr Mlejnek, Ph.D. (Ústav normální anatomie LF UP)
 17. Prof. Mgr. Martin Modrianský, Ph.D. (Ústav lékařské chemie a biochemie LF UP)
 18. Prof. MUDr. Čestmír Neoral, CSc. (I. chirurgická klinika LF UP a FNOL)
 19. Prof. MUDr. Tomáš Papajík, CSc. (Hemato-onkologická klinika LF UP a FNOL)
 20. Prof. MUDr. Martin Petřek, CSc. (Ústav patologické fyziologie LF UP a FNOL)
 21. Prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D. (Ústav lékařské genetiky LF UP a FNOL)
 22. Prof. Mgr. MUDr. Milan Raška, Ph.D. (Ústav imunologie LF UP a FNOL)
 23. Doc. MUDr. Miloš Špidlen, CSc. (Klinika zubního lékařství LF UP a FNOL)
 24. Doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D. (Ústav farmakologie LF UP a FNOL)

Pedagogická komise pro 1. – 3. ročník Všeobecného lékařství

Členové komise jsou jmenováni děkanem pro období od 11. 6. 2019 do 31. 5. 2023. 

Předsedkyně:    
prof. RNDr. Hana Kolářová, CSc., proděkanka

Členové:    
prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D.
doc. MUDr. Eva Klásková, Ph.D.
prof. MUDr. Jiří Ehrmann, Ph.D.
prof. Mgr. Martin Modrianský, Ph.D.
prof. MUDr. Mgr. Milan Raška, Ph.D.
prof. MUDr. Rostislav Večeřa, CSc.
doc. RNDr. Vladimír Divoký, Ph.D.
doc. RNDr. Petr Mlejnek, Ph.D.
doc. MUDr. Jiří Nečas, CSc.
doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D.
doc. RNDr. Jitka Vostálová, Ph.D.
MUDr. Běla Erdösová, Ph.D.
MUDr. Kateřina Kikalová, Ph.D.
MUDr. Jan Strojil, Ph.D.
MUDr. Iva Vágnerová, Ph.D.
Mgr. Pavel Kurfürst

Pedagogická komise pro 4. – 6. ročník Všeobecného lékařství

Členové komise jsou jmenováni děkanem pro období od 11. 6. 2019 do 31. 5. 2023. 

Předsedkyně:
doc. MUDr. Eva Klásková, Ph.D., proděkanka

Členové:
prof. RNDr. Hana Kolářová, CSc.
prof. MUDr. Jiří Gallo, Ph.D.
prof. MUDr. Pavel Horák, CSc.
prof. MUDr. Jan Mareš, Ph.D.
prof. MUDr. Radovan Pilka, Ph.D.
prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc. 
prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.
doc. MUDr. Helena Kollárová, Ph.D.
doc. MUDr. Marie Nakládalová, Ph.D.
prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D.
MUDr. Jan Hálek, Ph.D.
doc. MUDr. Martin Hutyra, Ph.D.
MUDr. Olga Klementová, Ph.D.
doc. MUDr. Richard Salzman, Ph.D.
doc. MUDr. Marie Černá, Ph.D.
doc. MUDr. Ondřej Urban, Ph.D.

Pedagogická komise pro General Medicine

Členové komise jsou jmenováni děkanem pro období od 11. 6. 2019 do 31. 5. 2023. 

Předseda:
prof. MUDr. Mgr. Milan Raška, Ph.D., proděkan

Členové:
Mgr. Dana Šimková, Ph.D.
doc. MUDr. MVDr. Jozef Škarda, Ph.D.
prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D.
prof. Mgr. Martin Modrianský, Ph.D.
MUDr. Jan Strojil, Ph.D.
MUDr. Vlastimil Doupal, Ph.D. 
doc. MUDr. Ondřej Urban, Ph.D.
doc. MUDr. Pavel Horák CSc.
prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D.
prof. MUDr. Ing. Petr Hluštík, Ph.D.
prof. MUDr. Radovan Pilka, Ph.D.
prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.
doc. MUDr. Beatrice Mohelníková Duchoňová, Ph.D.
doc. MUDr. Eva Klásková, Ph.D.
MUDr. Katherine Vomáčková, Ph.D.
MUDr. Petr Dráč, Ph.D.
doc. MUDr. David Krahulík, Ph.D., MBA

Pedagogická komise pro Zubní lékařství a Dentistry

Členové komise jsou jmenováni děkanem pro období od 11. 6. 2019 do 31. 5. 2023. 

Předsedkyně:    
MDDr. Iva Voborná, Ph.D., proděkanka

Členové:   
doc. MUDr. Miloš Špidlen, Ph.D.
MUDr. Eva Míšová, Ph.D.
Yulia Morozova, Ph.D.

Ediční komise

Předsedkyně komise:

 1. Prof. RNDr. Hana Kolářová, CSc., proděkanka

Členky komise:

 1. Prof. MUDr. Jiří Ehrmann, Ph.D.
 2. Prof. Mgr. Martin Modrianský, Ph.D.
 3. Prof. MUDr. Tomáš Papajík, CSc.
 4. Prof. MUDr. Eliška Sovová, Ph.D., MBA
 5. Doc. MUDr. Miloš Špidlen, Ph.D.