Výběrové řízení na obsazení funkce: přednosta/přednostka Ústavu veřejného zdravotnictví LF UP

Čtvrtek 15. duben 2021, 9:31

Děkan Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

vypisuje výběrové řízení na obsazení funkce: přednosta/přednostka Ústavu veřejného zdravotnictví

Kvalifikační požadavky:

 • vysokoškolské vzdělání v příslušném oboru,
 • vědeckopedagogický titul profesor nebo docent,
 • minimálně 10 let odborné praxe,
 • předpoklady dle zákona č. 451/1991 Sb. v platném znění (osvědčení a čestné prohlášení),
 • zdravotní způsobilost a bezúhonnost,
 • osobnostní a profesionální předpoklady pro řízení odborného a vědeckého týmu pracoviště,
 • aktivní znalost anglického jazyka.

Hlavní pracovní činnosti:

 • zodpovědnost za koncepci, rozvoj a úroveň pracoviště,
 • řízení lidských zdrojů, efektivní hospodaření, zodpovědnost za rozpočet pracoviště,
 • stanovení cílů pracoviště a dohled na jejich realizací,
 • zajištění výukové a vědecko-výzkumné činnosti na pracovišti.

K vlastnoručně podepsané přihlášce je třeba doložit:

 • vyplněný osobní dotazník,
 • fotokopie dokladů o dosažené kvalifikaci,
 • profesní životopis s uvedením přehledu o vědecké a publikační činnosti,
 • výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců,
 • písemný návrh koncepce řízení pracoviště.

Přihlášky zasílejte do 15. května 2021 na Děkanát LF UP v Olomouci, personální referát, Hněvotínská 3, 779 00 Olomouc.

V souladu s § 33 odst. 3 písm. f) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších právních předpisů, se pracovní poměr na tuto vedoucí pracovní pozici zakládá jmenováním.

 

V Olomouci dne 12. dubna 2021

 

prof. MUDr. Josef Zadražil, CSc.
děkan LF UP v Olomouci

Zpět