Zahraniční mobility

Erasmus+

Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu a mládeže. Program Erasmus+ pokračuje v novém programovém období 2021–2027, které přinese některé nové prvky. Novinky se chystají ve všech sektorech vzdělávání pro projekty spolupráce i mobility. Nový navýšený rozpočet umožní zapojení většího množství účastníků i širšího spektra organizací. Programu Erasmus+ se mohou zúčastnit také učitelé a pracovníci VŠ. 

Mobility pro zaměstnance

Program nabízí zaměstnancům následující typy mobilit:

Plán mobilit na nadcházející akademický rok, tj. počet vyjíždějících učitelů a délku jednotlivých pobytů, musí fakulta sdělit ZO UP vždy do konce února. Výběrové řízení probíhá na DLF, kontaktní osobou je Ing. Petra Nakládalová (585 632 015, petra.nakladalova@upol.cz). Nominace pro ak. rok 2021/22 byly přijímány do 15. 2. 2021.

Výukové pobyty
Tyto mobility podporují výukovou činnost vysokoškolských učitelů na partnerských univerzitách, mohou probíhat pouze na základě platné bilaterální dohody. Během pobytu musí učitel absolvovat výuku v předem dohodnutém oboru, formou přednášek, seminářů, praktické výuky, případně konzultací se studenty. Výuka by měla být součástí studijního programu na přijímající instituci. Minimální rozsah výuky je 8 hodin za týden, i v případě pobytů kratších je třeba tento limit dodržet. Minimální délka pobytu je 2 dny. Financovány jsou dny výuky plus maximálně 1 den bezprostředně před a 1 den bezprostředně po (dny cesty).

Školení
Školení mohou probíhat v organizacích různého typu včetně univerzitních pracovišť. Forma školení není předepsána, může se jednat o studijní návštěvu partnerského pracoviště, stínování pracovníka, kurz a podobně. Podmínkou je získání nových znalostí a dovedností, uplatnitelných na domácím pracovišti. Účast na konferenci nelze považovat za školení. Minimální délka pobytu je 2 dny. Financovány jsou dny výuky plus maximálně 1 den bezprostředně před a 1 den bezprostředně po (dny cesty).

Více informací na webu IRO.

**************************************

Dovolujeme si Vás krátce informovat o posunu termínu žádostí v aktivitách Erasmus Mundus, a to na 17. června 2021, 17:00.

Posun se týká obou aktivit

 • Erasmus Mundus Joint Masters
 • Erasmus Mundus Design Measures

Více viz web EK: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/news/deadline-extension-erasmus-mundus-ka2-sport-actions-and-cooperation_en.

Stipendia poskytovaná Domem zahraniční spolupráce

Stipendia poskytovaná Domem zahraniční spolupráce – Akademickou informační agenturou

Stipendijní pobyty v zahraničí na základě mezinárodních smluv jsou nabízeny studentům a pedagogům veřejných vysokých škol v ČR, a to ve dvou skupinách podle způsobu přidělování, který stanoví MŠMT:

 • rozpis kvót – stipendijní místa do konkrétních zemí, která MŠMT přidělí pro daný akademický rok přímo jednotlivým veřejným vysokým školám v ČR. O tato místa se mohou ucházet pouze zájemci daných škol. Návrh na vyslání / Žádost o přiznání stipendia podávají prostřednictvím děkanátu/rektorátu
 • výběrová řízení – o stipendijní místa do zemí v této skupině se mohou ucházet zájemci ze všech veřejných škol v ČR. Návrh na vyslání / Žádost o přiznání stipendia podávají prostřednictvím AIA.

Nabídka není specifikována na konkrétní zahraniční vysoké školy. Předpokládá se, že si zájemci v souvislosti se svým studijním oborem sami vyhledají kontakty, o které mají zájem.

Celá nabídka stipendijních pobytů na základě mezinárodních smluv je zveřejněnan na www.zahranici-stipendium.cz, resp. http://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/.

Aktuální nabídka také na této stránce.

Sledujte také Newslewtter DZS.

DZS - aktuální nabídky

PŘEHLED DŮLEŽITÝCH TERMÍNŮ

30. listopadu - žádosti o měsíční výzkumné stipendium do Rakouska
30. listopadu - přihlášky Rusko, pobyty pro studenty DSP a akademické pracovníky, AIA  
30. listopadu - žádostí o mobilitu freemover, CEEPUS
1. prosince - přihlášky Německo, Bavorsko – BTHA, pobyty pro studenty MSP a DSP
4. prosince - přihlášky Maďarsko, pobyty pro studenty a VŠ učitele, letní kurzy maďarštiny, AIA
11. prosince - přihlášky Egypt, Severní Makedonie, pobyty pro studenty a VŠ učitele/věd. pracovníky, letní kurzy, AIA
18. prosince - přihlášky Čína, pobyty pro studenty BSP, MSP a DSP, přednostně pro jiné než sinologické obory, AIA
31. prosince - přihlášky AlbánieBulharskoGruzie, Lotyšsko, Mongolsko, Rumunsko, pobyty pro studenty a VŠ učitele, letní školy, AIA
15. ledna - žádosti o projekt univerzitní sítě, na portálu www.ceepus.info
21. ledna - přihlášky Řecko, pobyty pro akademické pracovníky, AIA
31. ledna - přihlášky Lotyšsko, letní kurzy pro studenty a učitele VŠ, AIA
1. února - přihlášky Německo DAAD, studijní cesty skupin studentů, portál DAAD
10. února - žádosti o Projekty mobilit, Fondy EHP, program Vzdělávání
16. února - přihlášky Polsko, pobyty pro studenty BSP, MSP, DSP a akademické pracovníky, letní kurzy, AIA
17. února - žádosti o Projekty institucionální spolupráce, Fondy EHP, program Vzdělávání
17. února - žádosti o projekt, Fondy EHP, program Vzdělávání
19. února - přihlášky Slovensko, pobyty pro studenty MSP, DSP a akademické pracovníky, AIA
3. března - žádosti o Projekty inkluzivního vzdělávání, Fondy EHP, program Vzdělávání
15. března - žádosti o stipendia na přípravu diplomové a disertační práce a krátkodobé výzkumné pobyty, žádosti o habilitační stipendia, AKTION ČR – Rakousko
15. dubna - žádosti VŠ o dotace pro projektovou spolupráci na období 1.7.  – 31. 12. 2021, AKTION ČR – Rakousko
15. dubna - žádostí o jednoměsíční stipendia pro VŠ pedagogy, AKTION ČR – Rakousko
30. dubna - žádosti o účast na letních školách,  AKTION ČR – Rakousko
30. dubna  - přihlášky Německo DAAD, krátké pobyty pro studenty DSP, postdoktorandy a VŠ učitele, AIA
10. května - přihlášky na studijní a výzkumné pobyty pro studenty a VŠ učitele do Polska, AIA
11. května - Erasmus+, Výzva 2021, Projekty mobilit
20. května - Erasmus+,  Výzva 2021, Projekty spolupráce
26. května - Erasmus+, Výzva 2021, Erasmus Mundus
2. června - Erasmus+, Výzva 2021, Jean Monet 
15.–17. června - CZEDUCON 2021, akce se bude konat online

Ostatní nabídky

Fulbrightova stipendia

Fulbright program pro postgraduální studium

Fulbrightovo postgraduální stipendium je určeno studentům, kteří dokončili bakalářské studium a jsou v magisterském nebo doktorském stupni studia. Stipendium je určeno na výzkumné a studijní pobyty na libovolné akreditované americké univerzitě, a to v rozmezí 4-9 měsíců, pro všechny obory s výjimkou klinické medicíny a programů MBA a LLM. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení, včetně dodání všech vyžadovaných dokumentů, je každoročně 1. září (včetně, u poštovní zásilky rozhoduje poštovní razítko) pro studium v následujícím akademickém roce. Pro kategorii Visiting student researcher je stanovena ještě druhá uzávěrka, a to 1. února. Toto stipendium obvykle využívaji studenti k výzkumným pobytům spojeným s jejich diplomovou prací či disertací.

Více informací na: https://www.fulbright.cz/stipendia/stipendium-pro-postgradualni-studium/

*****

Proshek-Fulbright program

Rádi bychom Vás upozornili na možnost hlásit se do programu Fulbright-Proshek určenému pro lékaře, který Fulbrightova komise organizuje ve spolupráci s University of Minnesota a nadací Charlese Prosheka.

Stipendia jsou určena pro pobyty 3-6 měsíců maximálně.

Více informací o programu a on-line přihláška je na webu https://www.fulbright.cz/stipendia/proshek-fulbrightovo-stipendium-pro-lekare/.

Uzávěrka přihlášek je vždy 15. února na následující akademický rok.

Případné dotazy prosím směřujte na kloubova@fulbright.cz.

*****

Fulbright Specialist Program

30. září 2021 - Fulbright Specialist Program, v rámci kterého můžete na krátkodobý pobyt 2-6 týdnů pozvat odborníka z USA. Viz https://www.fulbright.cz/pro-skoly-a-univerzity/hostovani-americkych-akademiku/

*****

Fulbright core program 

Fulbrightovo stipendium pro vědecké pracovníky a přednášející z ČR ve všech oborech  s výjimkou klinické medicíny. Podmínkou je titul Ph.D., předchozí úspěšná výzkumná a/nebo pedagogická činnost, dobrá znalost angličtiny, kvalitní výzkumný projekt a pozvání z USA.  Pravidelná uzávěrka přihlášek je 1. listopadu na následující akademický rok. Stipendium je  poskytováno na dobu tří až deseti měsíců podle potřeb žadatele. Více viz https://www.fulbright.cz/stipendia/stipendium-pro-vedce-a-prednasejici/

Fulbright-Masarykovo stipendium pro ty zástupce akademické obce v ČR, kteří jsou kromě své odborné práce aktivní také v akademickém a veřejném životě (v akademickém  senátu, v neziskové organizaci, v místní samosprávě aj). Stipendium určené pro všechny obory (s výjimkou klinické medicíny) se uděluje ve třech kategoriích:  
A. juniorské - pro vědecké pracovníky na počátku vědecké kariéry před dosažením titulu  Ph.D.;  
B. postdoktorské - pro vědce, kteří získali Ph.D. maximálně před 5 lety k datu uzávěrky přihlášek; 
C. seniorské - pro pokročilé vědecké pracovníky s titulem Ph.D. získaným před více než 5 lety či jeho starším ekvivalentem, nebo v případě lékařských oborů 2. atestací či osvědčením o  zdravotnické způsobilosti dle zákona 95/2004Sb. 
Podmínkou je kromě výše uvedené mimoakademické činnosti předchozí úspěšná výzkumná a/nebo pedagogická činnost, dobrá znalost angličtiny, kvalitní výzkumný projekt a pozvání z USA.  Pravidelná uzávěrka přihlášek je 1. listopadu na následující akademický rok. Stipendium je  poskytováno na dobu tří až deseti měsíců podle potřeb žadatele. Více viz https://www.fulbright.cz/stipendia/fulbright-masarykovo-stipendium/.

***

Pracovníci univerzit a akademických pracovišť v ČR mohou ve svých kurzech a seminářích využít pobytu přednášejících a vědců z USA, kteří jako stipendisté působí v ČR a jejichž aktualizovaný seznam je umístěn na webové stránce Fulbrightovy komise: https://www.fulbright.cz/stipendiste-a-absolventi/soucasni-stipendiste/. Velmi rádi zprostředkujeme kontakt, pokud by byl některý ze stipendistů pro příležitostnou přednášku na univerzitním či akademickém pracovišti v ČR vhodný. 

V rámci mezistátní výměny je možné pozvat i stipendisty, kteří působí v jiné evropské zemi; jejich seznam spolu s informací, jak postupovat  v případě pozvání, je dostupný na: 
https://www.fulbright.cz/pro-skoly-a-univerzity/hostovani-americkych-akademiku/. Hostitelské pracoviště v ČR hradí svému hostu pouze ubytování, cestovné je hrazeno Fulbrightovou komisí. Program aktuálně podléhá epidemickým restriktivním nařízením a není aktivní. On-line zapojení našich stipendistů do Vašich kurzů, konferencí, workshopů a diskusí velmi vítáme.

Pokud má univerzita v ČR na dobu jednoho či dvou semestrů zájem o konkrétního přednášejícího z USA, který by byl ochoten i schopen jejímu zájmu vyhovět, musí tento americký  zájemce včas o Fulbrightovo stipendium požádat. Uzávěrky pro americké vědce a přednášející  jsou 15. září na následující akademický rok. Podrobnosti jsou na:  
http://www.cies.org/us_scholars/us_awards/
Výukové pobyty je možné realizovat pouze pokud přednášky probíhají se studenty, nikoliv online. Výzkumné a kombinované pobyty mohou probíhat v kombinované podobě. Prosíme konzultujte předem s námi.

Rádi poskytneme podrobnější informace emailem a telefonicky.

***

Pro zájemce o stipendia Fulbrightovy komise na rok 2022/2023 jsme připravili sérii prakticky zaměřených webinářů k jednotlivým programům. Účastnit se jich budou také čerství absolventi a současní stipendisté, kterých se můžete ptát na zkušenosti z pobytu, přijímacího řízení, a nás se zase můžete vyptat na vše ostatní, co s programem, přihláškou a pobytem v USA souvisí.

Webináře budou probíhat formou on-line zoom setkání. 

Pro přihlášení je potřeba odeslat registrační formulář nejpozději tři dny před konáním akce.

22. dubna 16:30 hod. 
Stipendium pro vědce a přednášející: pro držitele PhD, pro profesionály

27. dubna 15:00 hod. 
Stipendium pro studium a výzkum v USA: pro studenty magisterského a vyššího stupně studia

3. května 14:00 hod. 
Fulbright-Masarykovo stipendium pro neziskový sektor

5. května 16:30 hod.
Fulbright-Masarykovo stipendium pro vědce a studenty doktorského studia

3. června 15:00 hod. 
Hostování amerických stipendistů v České republice

Se srdečným pozdravem,
Kateřina Kloubová a Andrea Semancová
koordinátorky programů

The J. William Fulbright Commission
Karmelitska 17, 118 00 Prague 1, Czech Republic
Tel.: +420 222 718 452
www.fulbright.cz

Stipendia DAAD Německo

Dovolujeme si Vás upozornit na blížící se termín odevzdání žádostí o stipendium DAAD do Německa a na Online seminář pro uchazeče o tato stipendia.

K termínu 30. dubna 2021 mohou doktorandky/doktorandi a VŠ učitelky/učitelé žádat o stipendium na výzkumné pobyty, které mohou začít mezi prosincem 2021 a květnem 2022:

 • Výzkumná stipendia – krátké pobyty pro studentky/studenty DSP a mladé vědkyně/vědce, v délce 1 – 6 měsíců. Výše stipendia činí 861 Eur měsíčně pro absolventy a 1.200 Eur měsíčně pro doktorandy a postdoktorandy.
 • Výzkumné pobyty pro VŠ učitelky/učitele (stipendium lze získat jednou za 3 roky), v délce 1 – 3 měsíce. Výše stipendia činí 2.000 Eur měsíčně pro asistenty a docenty a 2.150 Eur měsíčně pro profesory.
 • Pracovní pobyty pro VŠ učitelky/učitele v oborech architektura a umění, v délce 1 – 3 měsíce. Výše stipendia činí 2.000 Eur měsíčně pro asistenty a docenty a 2.150 Eur měsíčně pro profesory.
 • Bilaterální výměna vědkyň/vědců, v délce 7 dní – 3 měsíce. Výše stipendia činí 2.000 Eur měsíčně pro asistenty a docenty a 2.150 Eur měsíčně pro profesory.
 • Nová pozvání pro bývalé stipendistky/stipendisty (stipendium lze získat jednou za 3 roky), v délce 1 – 3 měsíce

Žádosti se odevzdávají nejpozději do 30. dubna 2021 do portálu DAAD. K portálu se dostanete přes výše uvedené odkazy na stránky DAAD (Podat žádost). Seznam požadovaných dokumentů najdete též na stránkách DAAD a liší se dle stipendijní nabídky (viz Proces podání žádosti).

Po nahrání dokumentace se v portálu DAAD vygeneruje PDF dokument (Application Summary), který se v tištěné podobě odevzdává nejpozději 1 pracovní den po datu uzávěrky do sídla Akademické informační agentury, Dům zahraniční spolupráce, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1.

K vytištěnému dokumentu přikládá uchazeč vyplněný Návrh na vyslání/Žádost o přiznání stipendia. Tento formulář potřebuje česká strana.

K termínu 1. května 2021 pak lze žádat o stipendium na:

Studijní cesty skupin studentek/studentů do Německa, žádost podává VŠ učitelka/učitel, délka cesty min. 7 – max. 12 dní
Cestu lze uskutečnit nejdříve od 1. září 2021.

Stipendijní nabídku DAAD s barevným zvýrazněním pobytů, o které se žádá do 30. dubna 2021/1. května 2021, naleznete zde.

Více informací naleznete v přiložených pdf letácích (obecný, s programy), na webové stránce DAAD Česká republika, facebookových stránkách či na Facebooku Study in Germany.

S přáním pěkného dne
Sabine Borovanská a DAAD-Information Point Prag

Akademická informační agentura (AIA)   |   Academic Information Agency
Oddělení bilaterálních a multilaterálních programů   |   Bilateral and Multilateral Programmes Unit

*****

Přihlášky do programu DAAD se podávají elektronicky do portálu DAAD, v tištěné verzi spolu s Návrhem na vyslání/Žádostí o přiznání stipendia do sídla AIA (Akademická informační agentura, Dům zahraniční spolupráce, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1).

Kompletní texty výběrového řízení najdete na webu www.daad.cz v sekci Stipendia – Stipendia DAAD.

S pozdravem
Vaše IC DAAD Praha

DAAD-Informationszentrum Prag
Masarykovo nábř. 32
110 00  Praha 1
Tschechische Republik

Tel.:    +420 224 931 182
Mob.: +420 702 142 340
Fax:    +420 224 931 183

E-mail: info@daad.cz
Web: www.daad.cz

Grantové a stipendijní programy pro česko-bavorskou spolupráci VŠ v roce 2021

Grüß Gott - dobrý den,
rádi bychom Vás i v této nelehké době informovali o letošních stipendijních a grantových programech Česko-bavorské vysokoškolské agentury.
Dle vývoje v následujících měsících se budeme snažit otevřít možnosti financování i pro digitální formáty přeshraničních kooperací a pro účast na online akcích vysokých škol v sousední zemi. Navíc doufáme, že alespoň v druhé polovině roku bude možno uskutečnit některé akce či výzkumné projekty v prezenční formě.
________________________________________
Stipendijní programy na rok 2021:
- stipendia na kurzy němčiny a odborné letní školy v Bavorsku,
- stipendia na kurzy češtiny a odborné letní školy v ČR,
- stipendia na studijní a výzkumné pobyty v ČR,
- stipendia na stáže v ČR.
Více informací viz www.btha.cz v rubrice "Stipendia".
________________________________________
Grantové programy na rok 2021:
- NOVĚ: "Bayerisch-tschechische Sommer-/Winterschulen 2021" - program podpory pro bilaterální letní/zimní školy s účastí studentů z obou zemí (žádost podává bavorská VŠ)
- "Bayerisch-tschechische akademische Projekte 2021" - program podpory česko-bavorských akademických projektů, jako jsou např. konference, workshopy, menší výzkumné projekty nebo příprava mezinárodních projektů (žádost podává bavorská VŠ)
- "Mobilitätsbeihilfen Tschechien 2021" - příspěvky na studijní, přednáškové a vědecké pobyty v Bavorsku, resp. v České republice (žádost podává bavorská VŠ)
Více informací na www.btha.cz v rubrice "Granty".

Bližší informace jsou k dispozici webových stránkách.

________________________________________
Nabídka virtuální tlumočnické kabiny: potřebujete-li pro přeshraniční česko-německou online konferenci, seminář či workshop zapojit tlumočníka, můžete využít speciálně upravenou aplikaci ve spojení se zkušenými tlumočníky. Bližší informace na webových stránkách: Videokonference.

________________________________________
Zpráva o činnosti Česko-bavorské vysokoškolské agentury za rok 2019 (v němčině) je zveřejněna na www.btha.cz v rubrice "O nás".
________________________________________
Spolu s Vámi doufáme, že tuto krizi společně zvládneme, a těšíme se na další přeshraniční spolupráci s Vámi a Vašimi českými i bavorskými partnery. V případě potřeby nás neváhejte kontaktovat.

S přátelským pozdravem

- mit freundlichen Grüßen

Radka Bonacková
Projektmanagerin
Bayerisch-Tschechische Hochschulagentur
Česko-bavorská vysokoškolská agentura

AKTION Česká republika - Rakousko

AKTION Česká republika - Rakousko, spolupráce ve vědě a vzdělávání, je program pro podporu bilaterální spolupráce v terciárním sektoru prostřednictvím stipendií a projektů spolupráce.

Podpora je poskytována ve dvou kategoriích:

 • individuální - stipendia na studijní a vědecké pobyty v druhé zemi a k účasti na letních jazykových a odborných školách.
 • institucionální - podpora projektů spolupráce českých a rakouských vzdělávacích institucí terciárního sektoru.

Projekty
Termíny pro podávání návrhů projektů: 15. dubna, 15. září a 30. listopadu. Více info na webu programu.

Stipendia

O stipendia programu AKTION ke studijním či výzkumným pobytům v Rakousku a to na státních univerzitách a odborných vysokých školách se mohou ucházet občané Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru a Švýcarska, kteří jsou zapsáni k řádnému studiu v magisterském nebo doktorském studijním programu, příp. jsou zaměstnáni na oprávněných institucích v České republice (tj. veřejné vysoké školy dle přílohy č. 1. Zákona o vysokých školách č. 111/1988 Sb.).

Žádosti o stipendium se podávají on-line v rakouském systému AH-Plus: www.scholarships.at.

Více informací se dozvíte na stránkách programu AKTION.

CEEPUS

CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies) je středoevropský výměnný univerzitní program zaměřený na regionální spolupráci v rámci sítí univerzit.

Jak postupovat, chcete-li programu CEEPUS využít?
Podrobné informace je možné získat z "Pravidel pro stipendisty".

Podmínky:

 • stipendia jsou určena učitelům zaměstnaným na full-time, tedy na plný úvazek,
 • nelze žádat o stipendium do země Vašeho státního občanství,
 • věk bez omezení,
 • povinnost učit na zahraniční stáži alespoň 6 hodin během 5 pracovních dní – učební plán se uvádí v poli Motivation přihlášky.

LF v současné době není zapojena do žádné sítě CEEPUS, můžete se však přihlásit jako tzv. freemover CEEPUS.

Více informací najdete na stránkách programu CEEPUS.

Visegradský fond

Mezinárodní visegrádský fond (MVF) je mezinárodní organizací se sídlem v Bratislavě. Byl založen vládami zemí Visegrádské skupiny (V4) - Česká republika, Maďarsko, Polsko a Slovensko - dne 9. června 2000.

Cílem fondu je podporovat a usnadňovat rozvoj bližší spolupráce mezi občany a institucemi v regionu a také mezi regionem V4 a dalšími zeměmi, zejména pak zeměmi západního Balkánu a zeměmi Východního partnerství. Dosahuje toho skrze grantovou podporu společných kulturních, vědeckých a vzdělávacích projektů, výměn mládeže, přeshraničních projektů a podpory turismu a také skrze individuální programy mobility (stipendia, pobyty).

Rozpočet fondu se skládá z rovnocenných příspěvků vlád Visegrádské skupiny. Fond spravuje pravidelné grantové programy (Malé granty/Small Grants, Standardní granty/Standard Grants, Visegrádský grant pro univerzitní studia/Visegrad University Studies Grant, Visegrádský strategický program/Visegrad Strategic Programme, Strategic Grants, Visegrádské konference na podporu strategického programu/Visegrad Strategic Conferences a program Visegrad+/Visegrad+ program).

Nevládní a neziskové organizace, obce a místní nebo regionální orgány státní správy, školy a univerzity, ale také soukromé společnosti nebo jednotlivci mohou žádat o grantovou podporu za předpokladu, že se jejich projekty zabývají daným regionem a umožňují další rozvoj spolupráce mezi projektovými partnery z regionu.

Visegrádská stipendia
Jsou určena ke studiu v magisterských studijních programech a k postgraduálnímu studiu/výzkumu většinou na dobu 1 až 2 semestrů na všech akreditovaných veřejných nebo soukromých univerzitách nebo akreditovaných pracovištích Akademie věd v zemích V4, resp. v dalších zemích (viz níže). Žádosti o stipendia se předkládají jednou ročně, vždy k 15. březnu daného roku.

Nabízejí se:

 • tzv. in-coming scholarships, jež se poskytují uchazečům z Albánie, Arménie, Ázerbájdžánu, Běloruska, Bosny a Hercegoviny, Gruzie, Makedonie, Moldavska, Černé Hory, Kosova, Ruské federace, Srbska a Ukrajiny a umožňují studium v některé ze zemí V4;
 • tzv. intra-visegrad scholarships, jež se poskytují uchazečům ze zemí V4, kteří chtějí studovat/provádět výzkum v některé další zemi V4;
 • tzv. out-going scholarships, jež se poskytují uchazečům ze zemí V4, kteří chtějí studovat/provádět výzkum v některé z těchto zemí: Albánie, Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Gruzie, Makedonie, Moldavsko, Černá Hora, Kosovo, Srbsko a Ukrajina.

Bližší informace: Visegrad Fund (http://visegradfund.org/)

Podmínky a pravidla pro poskytování stipendií, formulář pro uzavření smlouvy a přihláška jsou k dispozici na webu MVF (http://visegradfund.org/scholarships/).

ERASMUS International Lecture Series, Summer Semester 2021

Dear colleagues, dear students,

The success of our first Erasmus International Lecture Series in the past semester has not only encouraged us to resume our lecture series in the field of “Translational Neuroscience” but also offer a new lecture series in the field of “Global Health” in the coming summer semester 2021.

We thus invite interested students and staff members alike at your and our universities to attend both virtual lecture series, which are scheduled to run from the end of this March to May 2021.

We are delighted that representatives of our Erasmus partner universities of Caen, Istanbul, Ljubljana, Maribor, Marseille, Olomouc, Pécs, Rome, and Zagreb, as well as our colleagues in Würzburg will share their expertise in their talks within the virtual lecture series on “Translational Neuroscience” and “Global Health”:

1) TRANSLATIONAL NEUROSCIENCE (on Wednesdays, between 17:00 and 18:30 CET/CEST)*
24.03.2021: Metabolic brain biomarkers of neurodegenerative brain diseases – Maja Trošt/Ljubljana
07.04.2021: Awake craniotomies by lesions in dominant and non-dominant hemisphere - Tomaž Šmigoč & Janez Ravnik/Maribor
14.04.2021: Cortical resting state EEG rhythms in Alzheimer's and Lewy body diseases – Claudio Babiloni/Rome
21.04.2021: Social interaction disorders – Grit Hein/Würzburg
28.04.2021: Neuronal circuits and dynamics of integrated fear & anxiety states – Philip Tovote/Würzburg
05.05.2021: Modelling stroke: Impact of comorbidity, age and sex – Marina Radmilović/Zagreb
19.05.2021: Hypothalamic? Regulation of Food Intake and Obesity: Use of Electrophysiology and Optogenetic Methods with Transgenic Mice Models - Bayram Yılmaz/Istanbul
26.05.2021: The glymphatic system – Audrey Chagnot/Caen

2) GLOBAL HEALTH (on Thursdays, between 17:00 and 18:30 CET/CEST)*
25.03.2021: Mechanisms of viral emergence: examples from bats to humans (exceptionally long session: 17:00 - 20:00 PM GMT) - Meriadeg Le Gouil/Caen
08.04.2021: Infectious diseases epidemiology in Senegal, past and present – Oleg Mediannikov/Marseille
15.04.2021: From Tropical Medicine to Global Health – a historical passage from the Third to One World – August Stich/Würzburg
22.04.2021: 1) ASPHER´s European List of Core Competences for the Public Health Professionals, 2) Cross-border threats to health in the EU legislation – Alena Petrakova/Olomouc
29.04.2021: Migration health policy aspects in the recent programs of WHO and ECDC – Istvan Szilard & Zoltan Katz/Pécs
06.05.2021: Mental health in asylum seekers and refugees resettled in Europe – Lorenzo Tarsitani/Rome
20.05.2021: Ethical dilemmas of brain tumor treatment in elderly patients – Ninna Kozorog/Maribor
27.05.2021: Communication Strategies and Cultural Issues in the Delivery of Bad News – Ozlem Tanriover/Istanbul
____
)* Central European Time / Central European Summer Time (UTC+1/UTC+2). The transition in Germany occurs on 28 March 2021

Please find the lecture dates, session times, and the respective zoom access links in the attached flyers. Up to 300 participants in total may join each session.

We would like to take this opportunity to thank our partners for working together with us on this wonderful project.

With best wishes,
Prof. Dr. J. Deckert

pp. Barbara Moll
International Affairs - Faculty of Medicine
Julius-Maximilians-Universität Würzburg
Josef-Schneider-Str. 2 / D7
97080 Würzburg
phone: 0931.201-55224
fax: 0931.201-55222
https://www.med.uni-wuerzburg.de/en/home/

EURAXESS

EURAXESS je celoevropská síť servisních center, jejichž koordinátorem je Evropská komise. Jejím cílem je zatraktivnění Evropského výzkumného prostoru a pomoc při mobilitě vědeckých pracovníků a jejich rodinných příslušníků.

Prostřednictvím portálu a EURAXESS center jsou poskytovány informace a pomoc jak přijíždějícím, tak vyjíždějícím výzkumným pracovníkům. Portál obsahuje praktické informace o pracovním i běžném životě, informace o pracovních příležitostech a možnostech financování. EURAXESS centra pomáhají nejen výzkumným pracovníkům, ale i jejich rodinám s přípravami a organizací jejich cesty do cizí země a poskytují komplexní pomoc v otázkách jejich mobility. Všechny služby nabízené sítí EURAXESS jsou zdarma.

Akce na podporu mobility vědců a výzkumných pracovníků "Marie Skłodowska-Curie"

"Marie Curie" je akce patříci pod program Horizont 2020 Evropské unie, která umožňuje uskutečňovat badatelské pobyty vědců a výzkumných pracovníků z jednotlivých zemí EU v jiných členských zemích.

Více informací lze nalézt na webu https://www.h2020.cz/cs/vynikajici-veda/akce-marie-curie-sklodowske/informace

Ruth Crawford Mitchell Fellowship for Czech/Slovak Scholars

Ruth Crawford Mitchell Fellowship je každoroční výzva, díky které je možno realizovat výzkumné pobyty pracovníků z ČR a SR na University of Pittsburgh. Stáže nejsou určeny pro studenty. Výše podpory činí 7 tis. USD.

Termín pro podávání žádostí je vždy 30. března.

Více informací o programu včetně přihlášky naleznete na http://www.nationalityrooms.pitt.edu/content/rcm-fellowship-czechslovak-scholars.

Program Ulam pro příchozí vědecké pracovníky

Jménem Polské národní agentury pro akademickou výměnu (www.nawa.gov.pl) bychom Vám rádi předali informaci o prvním programu pro příchozí výzkumné pracovníky: Programu Ulam, který pomáhá zahraničním vědeckým pracovníkům rozvíjet svou kariéru díky zintenzivňování mezinárodní mobility a možnosti navázání vědecké spolupráce s vynikajícími hostitelskými institucemi v Polsku.

Více informací o programu naleznete níže:

Polish National Agency for Academic Exchange is pleased to announce its first programme for incoming researchers: The Ulam Programme. The Programme will help foreign researchers to develop their career by intensifying international mobility as well as will allow them to establish scientific cooperation with excellent host institutions in Poland. It gives an opportunity to recognized and promising scientists with at least the doctoral degree, to visit Poland in order to participate in their scientific activities, primarily research projects and didactics.
Therefore, we would like to ask you to help us in promoting activities that might include posting this information on your website, in the social media channels or via your newsletter. Full description of the call for proposals can be found at our website: https://nawa.gov.pl/en/scientists/program-im-ulama/call-for-proposals.

Should you have any additional questions we will be happy to provide the information.

Magdalena Kowalczyk, PhD
Chief Specialist
Department of Programmes for Scientist
magdalena.kowalczyk@nawa.gov.pl
Polish National Agency for Academic Exchange
40  Polna St. 00-635 Warsaw

Touring Scheme

Organizace Universities UK International (obdoba DZS) pořádá 25. 3. 2021, 14-15 GMT (tedy 15-16 CET) webinář k novému Turingovu programu , který má umožnit zahraniční mobility studentů britských škol.

Tento seminář bude zaměřený na instituce mimo Velkou Británii, které mají zájem s britskými univerzitami spolupracovat.

Více informací o webináři najdete na Turing: the UK’s new student mobility programme: webinar for international higher education institutions (universitiesuk.ac.uk). Na této stránce se na webinář můžete take registrovat.

Informace o Turingovu programu najdete na stránce  Turing Scheme.