Zahraniční mobility

Erasmus+

Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu a mládeže. Program Erasmus+ pokračuje v novém programovém období 2021–2027, které přinese některé nové prvky. Novinky se chystají ve všech sektorech vzdělávání pro projekty spolupráce i mobility. Nový navýšený rozpočet umožní zapojení většího množství účastníků i širšího spektra organizací. Programu Erasmus+ se mohou zúčastnit také učitelé a pracovníci VŠ. 

Mobility pro zaměstnance

Program nabízí zaměstnancům následující typy mobilit:

Plán mobilit na nadcházející akademický rok, tj. počet vyjíždějících učitelů a délku jednotlivých pobytů, musí fakulta sdělit ZO UP vždy do konce února. Výběrové řízení probíhá na DLF, kontaktní osobou je Ing. Petra Nakládalová (585 632 015, petra.nakladalova@upol.cz). Nominace pro ak. rok 2022/23 byly přijímány do 16. 2. 2022.

Výukové pobyty
Tyto mobility podporují výukovou činnost vysokoškolských učitelů na partnerských univerzitách, mohou probíhat pouze na základě platné bilaterální dohody. Během pobytu musí učitel absolvovat výuku v předem dohodnutém oboru, formou přednášek, seminářů, praktické výuky, případně konzultací se studenty. Výuka by měla být součástí studijního programu na přijímající instituci. Minimální rozsah výuky je 8 hodin za týden, i v případě pobytů kratších je třeba tento limit dodržet. Minimální délka pobytu je 2 dny. Financovány jsou dny výuky plus maximálně 1 den bezprostředně před a 1 den bezprostředně po (dny cesty).

Školení
Školení mohou probíhat v organizacích různého typu včetně univerzitních pracovišť. Forma školení není předepsána, může se jednat o studijní návštěvu partnerského pracoviště, stínování pracovníka, kurz a podobně. Podmínkou je získání nových znalostí a dovedností, uplatnitelných na domácím pracovišti. Účast na konferenci nelze považovat za školení. Minimální délka pobytu je 2 dny. Financovány jsou dny výuky plus maximálně 1 den bezprostředně před a 1 den bezprostředně po (dny cesty).

Více informací na webu IRO.

**************************************

Stipendia poskytovaná Domem zahraniční spolupráce

Stipendia poskytovaná Domem zahraniční spolupráce – Akademickou informační agenturou

Stipendijní pobyty v zahraničí na základě mezinárodních smluv jsou nabízeny studentům a pedagogům veřejných vysokých škol v ČR, a to ve dvou skupinách podle způsobu přidělování, který stanoví MŠMT:

 • rozpis kvót – stipendijní místa do konkrétních zemí, která MŠMT přidělí pro daný akademický rok přímo jednotlivým veřejným vysokým školám v ČR. O tato místa se mohou ucházet pouze zájemci daných škol. Návrh na vyslání / Žádost o přiznání stipendia podávají prostřednictvím děkanátu/rektorátu
 • výběrová řízení – o stipendijní místa do zemí v této skupině se mohou ucházet zájemci ze všech veřejných škol v ČR. Návrh na vyslání / Žádost o přiznání stipendia podávají prostřednictvím AIA.

Nabídka není specifikována na konkrétní zahraniční vysoké školy. Předpokládá se, že si zájemci v souvislosti se svým studijním oborem sami vyhledají kontakty, o které mají zájem.

Celá nabídka stipendijních pobytů na základě mezinárodních smluv je zveřejněnan na www.zahranici-stipendium.cz, resp. http://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/.

Aktuální nabídka také na této stránce.

Sledujte také Newslewtter DZS.

DZS - aktuální nabídky

AKTION CZ-AT: Jednoměsíční stipendia pro VŠ učitele, termín 15. 4. 2022

Dovolujeme si Vám připomenout blížící se termín podání žádosti o stipendium programu AKTION Česká republika – Rakousko. O jednoměsíční výzkumná/přednášková stipendia se mohou ucházet vysokoškolští učitelé veřejných vysokých škol. Měsíční výše stipendia byla navýšena na 1.250 €. Žádost o stipendium se vyplňuje elektronicky přes portál scholarships.at do 15. dubna 2022.

******************************

Proběhly webináře k česko-francouzským stipendiím Barrande

Francouzský institut v Praze opět po roce uspořádal dva webináře věnované výzkumným stipendiím, které Česká republika a Francie společně nabízejí pod názvem Barrandův stipendijní program. Oba webináře můžete shlédnout z videozáznamu. Cílovou skupinou byli čeští a francouzští studenti DSP, kterým program umožňuje financování výzkumného pobytu ve Francii nebo ČR pod vedením zahraničního školitele, a to buď v délce 1 až 3 měsíce (výzkumná stáž), nebo až na 3 roky (doktorské studium pod dvojím vedením, tzv. cotutelle).

Žádosti o podporu z programu Barrande přijímá DZS elektronicky v termínu do 4. února 2022.

Detail nabídky naleznete na stránce programu.

******************************

Vlámsko (Belgie) – stipendijní program Master Mind Scholarships

Vlámské Ministerstvo školství nabízí výjimečným studentům z celého světa stipendia k navazujícímu magisterskému studiu ve Vlámsku a v Bruselu. Součástí stipendia je grant ve výši 8 400 € a prominutí školného na akademický rok. Držiteli stipendia může být účtován administrativní poplatek. Grant se vyplácí ve splátkách, pokrývá náklady na ubytování, pojištění a životní náklady. V případě zájmu je nejprve nutné podat žádost na jednu z vlámských institucí zapojených do stipendijního programu Master Mind Scholarships.

Podrobnější informace ohledně stipendia a procesu podání žádosti naleznete na stránkách Studyinflanders.be. Termín pro podání žádostí je 29. dubna.

******************************

Bilaterální spolupráce: Polsko – studijní pobyty & pobyty pro akademické pracovníky

Vzhledem k tomu, že v původním termínu nebyla obsazena všechna stipendijní místa určená pro ČR, MŠMT umožní zájemcům dodatečné podání žádostí. Termín je prodloužen do 13. dubna s tím, že pokud se volná kapacita naplní před tímto datem, rozhodne pořadí doručených žádostí. Více informací naleznete na webu.

******************************

PŘEHLED DŮLEŽITÝCH TERMÍNŮ

12. ledna - přihlášky Řecko, pobyty pro akademické pracovníky, AIA
15. ledna - žádosti o projekt univerzitní sítě, na portálu www.ceepus.info
31. ledna - přihlášky Lotyšsko, Rumunsko, letní kurzy pro studenty a učitele VŠ, AIA
1. února - přihlášky Německo DAAD, studijní cesty skupin studentů, portál DAAD
4. února - přihlášky Francie - Barrande Fellowship
10. února - žádosti o Projekty mobilit, Fondy EHP, program Vzdělávání
16. února - přihlášky Polsko, letní kurzy, AIA
17. února - žádosti o Projekty institucionální spolupráce, Fondy EHP, program Vzdělávání
18. února - přihlášky Slovensko, pobyty pro studenty MSP, DSP a akademické pracovníky, AIA
24. února - přihlášky Polsko, pobyty pro studenty BSP, MSP, DSP a akademické pracovníky, AIA
1. března - Robitschek Scholarship: stipendia pro české studenty ke studiu na University of Nebraska
3. března - žádosti o Projekty inkluzivního vzdělávání, Fondy EHP, program Vzdělávání
15. března - žádosti o stipendia na přípravu diplomové a disertační práce a krátkodobé výzkumné pobyty, žádosti o habilitační stipendia, AKTION ČR – Rakousko
15. dubna - žádosti VŠ o dotace pro projektovou spolupráci na období 1.7.  – 31. 12. 2021, AKTION ČR – Rakousko
13. dubna - přihlášky Polsko, studijní pobyty & pobyty pro akademické pracovníky, AIA
15. dubna - žádostí o jednoměsíční stipendia pro VŠ pedagogy, AKTION ČR – Rakousko
29. dubna - přihlášky Belgie – Master Mind Scholarships
30. dubna - žádosti o účast na letních školách,  AKTION ČR – Rakousko
30. dubna  - přihlášky Německo DAAD, krátké pobyty pro studenty DSP, postdoktorandy a VŠ učitele, AIA
10. května - přihlášky na studijní a výzkumné pobyty pro studenty a VŠ učitele do Polska, AIA
11. května - Erasmus+, Výzva 2021, Projekty mobilit
20. května - Erasmus+,  Výzva 2021, Projekty spolupráce
26. května - Erasmus+, Výzva 2021, Erasmus Mundus
2. června - Erasmus+, Výzva 2021, Jean Monet 
15.–17. června - CZEDUCON 2021, akce se konala online
15. září - podávání návrhů projektů spolupráce na období 15.10. – 31.12. 2021, AKTION ČR – Rakousko
31. října - podávání návrhů projektů spolupráce na období 1.1. - 31.12. 2022, AKTION ČR – Rakousko
31. října - žádosti o stipendia na přípravu disertační/diplomové práce a na výzkumné pobyty, AKTION ČR – Rakousko
15. listopadu - přihlášky Německo – DAAD, studijní, výzkumné a pracovní pobyty
16. listopadu - přihlášky Švýcarsko, stipendia švýcarské vlády
30. listopadu - žádosti o měsíční výzkumné stipendium do Rakouska
30. listopadu - přihlášky Rusko, pobyty pro studenty DSP a akademické pracovníky, AIA  
30. listopadu - žádostí o mobilitu freemover, CEEPUS
1. prosince - přihlášky Německo, Bavorsko – BTHA, pobyty pro studenty MSP a DSP
3. prosince - přihlášky Maďarsko, pobyty pro studenty a VŠ učitele, letní kurzy maďarštiny, AIA
10. prosince - přihlášky Egypt, Severní Makedonie, pobyty pro studenty a VŠ učitele/věd. pracovníky, letní kurzy, AIA
17. prosince - přihlášky Čína, pobyty pro studenty BSP, MSP a DSP, přednostně pro jiné než sinologické obory, AIA
31. prosince - přihlášky AlbánieBulharskoGruzie, Lotyšsko, Mongolsko, Rumunsko, pobyty pro studenty a VŠ učitele, letní školy, AIA

Ostatní nabídky

CALL – Aurora International Traineeship Programme

Vyjet na stáž do zahraničí lze i skrze alianci Aurora, jíž je UP součástí. Výjezd lze uskutečnit do Rakouska, Itálie, Nizozemí, Španělska a na Island. Více informací a formuláře žádostí najdete na webu IRO UP.

Fulbrightova stipendia

Fulbright program pro postgraduální studium

Fulbrightovo postgraduální stipendium je určeno studentům, kteří dokončili bakalářské studium a jsou v magisterském nebo doktorském stupni studia. Stipendium je určeno na výzkumné a studijní pobyty na libovolné akreditované americké univerzitě, a to v rozmezí 4-9 měsíců, pro všechny obory s výjimkou klinické medicíny a programů MBA a LLM. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení, včetně dodání všech vyžadovaných dokumentů, je každoročně 1. září (včetně, u poštovní zásilky rozhoduje poštovní razítko) pro studium v následujícím akademickém roce. Pro kategorii Visiting student researcher je stanovena ještě druhá uzávěrka, a to 1. února. Toto stipendium obvykle využívaji studenti k výzkumným pobytům spojeným s jejich diplomovou prací či disertací.

Více informací na: https://www.fulbright.cz/stipendia/stipendium-pro-postgradualni-studium/

*****

Proshek-Fulbright program

Rádi bychom Vás upozornili na možnost hlásit se do programu Fulbright-Proshek určenému pro lékaře, který Fulbrightova komise organizuje ve spolupráci s University of Minnesota a nadací Charlese Prosheka.

Stipendia jsou určena pro pobyty 3-6 měsíců maximálně.

Více informací o programu a on-line přihláška je na webu https://www.fulbright.cz/stipendia/proshek-fulbrightovo-stipendium-pro-lekare/.

Uzávěrka přihlášek je vždy 15. února na následující akademický rok.

Případné dotazy prosím směřujte na kloubova@fulbright.cz.

*****

Fulbright Specialist Program

30. září 2021 - Fulbright Specialist Program, v rámci kterého můžete na krátkodobý pobyt 2-6 týdnů pozvat odborníka z USA. Viz https://www.fulbright.cz/pro-skoly-a-univerzity/hostovani-americkych-akademiku/

*****

Fulbright core program 

Fulbrightovo stipendium pro vědecké pracovníky a přednášející z ČR ve všech oborech  s výjimkou klinické medicíny. Podmínkou je titul Ph.D., předchozí úspěšná výzkumná a/nebo pedagogická činnost, dobrá znalost angličtiny, kvalitní výzkumný projekt a pozvání z USA.  Pravidelná uzávěrka přihlášek je 1. listopadu na následující akademický rok. Stipendium je  poskytováno na dobu tří až deseti měsíců podle potřeb žadatele. Více viz https://www.fulbright.cz/stipendia/stipendium-pro-vedce-a-prednasejici/

Fulbright-Masarykovo stipendium pro ty zástupce akademické obce v ČR, kteří jsou kromě své odborné práce aktivní také v akademickém a veřejném životě (v akademickém  senátu, v neziskové organizaci, v místní samosprávě aj). Stipendium určené pro všechny obory (s výjimkou klinické medicíny) se uděluje ve třech kategoriích:  
A. juniorské - pro vědecké pracovníky na počátku vědecké kariéry před dosažením titulu  Ph.D.;  
B. postdoktorské - pro vědce, kteří získali Ph.D. maximálně před 5 lety k datu uzávěrky přihlášek; 
C. seniorské - pro pokročilé vědecké pracovníky s titulem Ph.D. získaným před více než 5 lety či jeho starším ekvivalentem, nebo v případě lékařských oborů 2. atestací či osvědčením o  zdravotnické způsobilosti dle zákona 95/2004Sb. 
Podmínkou je kromě výše uvedené mimoakademické činnosti předchozí úspěšná výzkumná a/nebo pedagogická činnost, dobrá znalost angličtiny, kvalitní výzkumný projekt a pozvání z USA.  Pravidelná uzávěrka přihlášek je 1. listopadu na následující akademický rok. Stipendium je  poskytováno na dobu tří až deseti měsíců podle potřeb žadatele. Více viz https://www.fulbright.cz/stipendia/fulbright-masarykovo-stipendium/.

***

Pracovníci univerzit a akademických pracovišť v ČR mohou ve svých kurzech a seminářích využít pobytu přednášejících a vědců z USA, kteří jako stipendisté působí v ČR a jejichž aktualizovaný seznam je umístěn na webové stránce Fulbrightovy komise: https://www.fulbright.cz/stipendiste-a-absolventi/soucasni-stipendiste/. Velmi rádi zprostředkujeme kontakt, pokud by byl některý ze stipendistů pro příležitostnou přednášku na univerzitním či akademickém pracovišti v ČR vhodný. 

V rámci mezistátní výměny je možné pozvat i stipendisty, kteří působí v jiné evropské zemi; jejich seznam spolu s informací, jak postupovat  v případě pozvání, je dostupný na: 
https://www.fulbright.cz/pro-skoly-a-univerzity/hostovani-americkych-akademiku/. Hostitelské pracoviště v ČR hradí svému hostu pouze ubytování, cestovné je hrazeno Fulbrightovou komisí. Program aktuálně podléhá epidemickým restriktivním nařízením a není aktivní. On-line zapojení našich stipendistů do Vašich kurzů, konferencí, workshopů a diskusí velmi vítáme.

Pokud má univerzita v ČR na dobu jednoho či dvou semestrů zájem o konkrétního přednášejícího z USA, který by byl ochoten i schopen jejímu zájmu vyhovět, musí tento americký  zájemce včas o Fulbrightovo stipendium požádat. Uzávěrky pro americké vědce a přednášející  jsou 15. září na následující akademický rok. Podrobnosti jsou na:  
http://www.cies.org/us_scholars/us_awards/
Výukové pobyty je možné realizovat pouze pokud přednášky probíhají se studenty, nikoliv online. Výzkumné a kombinované pobyty mohou probíhat v kombinované podobě. Prosíme konzultujte předem s námi.

Rádi poskytneme podrobnější informace emailem a telefonicky.

Se srdečným pozdravem,

Kateřina Kloubová a Andrea Semancová
koordinátorky programů

The J. William Fulbright Commission
Karmelitska 17, 118 00 Prague 1, Czech Republic
Tel.: +420 222 718 452
www.fulbright.cz

Stipendia DAAD Německo

Německo, stipendia DAAD pro krátkodobé pobyty – ZRUŠENÍ TERMÍNU!

Udělování většiny stipendií DAAD pro krátkodobé pobyty bylo dočasně pozastaveno, letos tedy nebude možné žádat o většinu stipendií s uzávěrkou 2. května (viz níže). K tomuto opatření přistoupila DAAD v důsledku aktuálních rozhodnutí o krácení finančních prostředků poskytovaných Ministerstvem zahraničí SRN. Změna se týká těchto stipendií:

Bližší informace poskytuje DAAD Information Point Praha.

*****

K termínu 2. května mohou doktorandky/doktorandi a VŠ učitelky/učitelé žádat o stipendium na výzkumné pobyty, které mohou začít mezi prosincem a květnem následujícího roku:

 • Výzkumná stipendia – krátké pobyty pro studentky/studenty DSP a mladé vědkyně/vědce, v délce 1 – 6 měsíců. Výše stipendia činí 861 Eur měsíčně pro absolventy a 1.200 Eur měsíčně pro doktorandy a postdoktorandy.
 • Výzkumné pobyty pro VŠ učitelky/učitele (stipendium lze získat jednou za 3 roky), v délce 1 – 3 měsíce. Výše stipendia činí 2.000 Eur měsíčně pro asistenty a docenty a 2.150 Eur měsíčně pro profesory.
 • Pracovní pobyty pro VŠ učitelky/učitele v oborech architektura a umění, v délce 1 – 3 měsíce. Výše stipendia činí 2.000 Eur měsíčně pro asistenty a docenty a 2.150 Eur měsíčně pro profesory.
 • Bilaterální výměna vědkyň/vědců, v délce 7 dní – 3 měsíce. Výše stipendia činí 2.000 Eur měsíčně pro asistenty a docenty a 2.150 Eur měsíčně pro profesory.
 • Nová pozvání pro bývalé stipendistky/stipendisty (stipendium lze získat jednou za 3 roky), v délce 1 – 3 měsíce

Žádosti se odevzdávají nejpozději do 2. května do portálu DAAD. K portálu se dostanete přes výše uvedené odkazy na stránky DAAD (Podat žádost). Seznam požadovaných dokumentů najdete též na stránkách DAAD a liší se dle stipendijní nabídky (viz Proces podání žádosti).

Další termín pro podávání žádostí je 15. listopadu.

Po nahrání dokumentace se v portálu DAAD vygeneruje PDF dokument (Application Summary), který se v tištěné podobě odevzdává nejpozději 1 pracovní den po datu uzávěrky do sídla Akademické informační agentury, Dům zahraniční spolupráce, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1.

K vytištěnému dokumentu přikládá uchazeč vyplněný Návrh na vyslání/Žádost o přiznání stipendia. Tento formulář potřebuje česká strana.

K termínu 1. května pak lze žádat o stipendium na:

Studijní cesty skupin studentek/studentů do Německa, žádost podává VŠ učitelka/učitel, délka cesty min. 7 – max. 12 dní
Cestu lze uskutečnit nejdříve od 1. září 2021.

Německo, DAAD – krátkodobé pobyty pro VŠ učitele a vědecké pracovníky

Německá akademická výměnná služba (DAAD) nabízí stipendia ke krátkodobým pobytům pro vysokoškolské učitele a vědecké pracovníky:

Pobyty v délce max. 3 měsíců je možno realizovat v období od prosince 2022 do května 2023. Počet stipendijních míst není stanoven. Přehled nabídky naleznete na webu, podrobné informace jsou k dispozici pod uvedenými odkazy na stránkách DAAD.

Žádosti je možné podat do 2. května přes online portál DAAD; formulář Návrh na vyslání / Žádost o přiznání stipendia je třeba zaslat v uvedeném termínu emailem na adresu e-podatelna@dzs.cz.

Více informací naleznete v přiložených pdf letácích (obecný, s programy), na webové stránce DAAD Česká republika, facebookových stránkách či na Facebooku Study in Germany.

S přáním pěkného dne
Sabine Borovanská a DAAD-Information Point Prag

Akademická informační agentura (AIA)   |   Academic Information Agency
Oddělení bilaterálních a multilaterálních programů   |   Bilateral and Multilateral Programmes Unit

*****

Přihlášky do programu DAAD se podávají elektronicky do portálu DAAD, v tištěné verzi spolu s Návrhem na vyslání/Žádostí o přiznání stipendia do sídla AIA (Akademická informační agentura, Dům zahraniční spolupráce, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1).

Kompletní texty výběrového řízení najdete na webu www.daad.cz v sekci Stipendia – Stipendia DAAD.

S pozdravem
Vaše IC DAAD Praha

DAAD-Informationszentrum Prag
Masarykovo nábř. 32
110 00  Praha 1
Tschechische Republik

Tel.:    +420 224 931 182
Mob.: +420 702 142 340
Fax:    +420 224 931 183

E-mail: info@daad.cz
Web: www.daad.cz

Grantové a stipendijní programy pro česko-bavorskou spolupráci VŠ 2022

Grüß Gott - dobrý den,

Rádi bychom vás informovali o letošních stipendijních a grantových programech Česko-bavorské vysokoškolské agentury.

I nadále lze poskytovat finanční příspěvky také pro digitální formáty přeshraničních kooperací a pro účast na online akcích vysokých škol v sousední zemi. Navíc snad bude při dodržení zákonných podmínek a dostatečné opatrnosti možno uskutečnit některá setkání, studijní pobyty nebo výzkumné projekty prezenční formou. Přitom je samozřejmě stále nutné brát v potaz další vývoj situace v obou zemích.
________________________________________
Stipendijní programy na rok 2022:
- stipendia na kurzy němčiny a odborné letní školy v Bavorsku,
- stipendia na kurzy češtiny a odborné letní školy v ČR,
- stipendia na studijní a výzkumné pobyty v ČR,
- stipendia na stáže v ČR.

Více informací viz www.btha.cz v rubrice "Stipendia".
________________________________________
Grantové programy na rok 2022:
- "Bayerisch-tschechische Sommer-/Winterschulen 2022" - program podpory pro bilaterální letní/zimní školy s účastí studentů z obou zemí (žádost podává bavorská VŠ)
- "Bayerisch-tschechische akademische Projekte 2022" - program podpory česko-bavorských akademických projektů, jako jsou např. konference, workshopy, menší výzkumné projekty nebo příprava mezinárodních projektů (žádost podává bavorská VŠ)
- "Mobilitätsbeihilfen Tschechien 2022" - příspěvky na studijní, přednáškové a vědecké pobyty v Bavorsku, resp. v České republice (žádost podává bavorská VŠ)

Více informací na www.btha.cz v rubrice "Granty".

________________________________________

Pozvánka na online akci BTHA k nabídce stipendijních pobytů v Bavorsku

Vážená paní, vážený pane,

rádi bychom Vás pozvali na online akci s názvem "Za studiem do Bavorska", kterou pořádá Česko-bavorská vysokoškolská agentura (BTHA) v pondělí 28. února 2022 v 17 hod.

Během akce budou představeny možnosti studia na vysokých školách v Bavorsku a stipendijní nabídky BTHA. Prostor dostanou i bývalí stipendisté, kteří se podělí o své zkušenosti ze studia či letní školy v Bavorsku. Akce je určena všem zájemcům z veřejných vysokých škol v ČR.

Akce proběhne přes platformu Zoom, potrvá max. 60 min a je přístupná bez předchozího přihlášení přes tento odkaz.

Pozvánku naleznete také na stránkách AIA.

________________________________________

Nabídka virtuální tlumočnické kabiny: potřebujete-li pro přeshraniční česko-německou online konferenci, seminář či workshop zapojit tlumočníka, můžete využít speciálně upravenou aplikaci ve spojení se zkušenými tlumočníky. Bližší informace na webových stránkách: Videokonference.

________________________________________

Zpráva o činnosti Česko-bavorské vysokoškolské agentury za rok 2019 (v němčině) je zveřejněna na www.btha.cz v rubrice "O nás".
________________________________________
V případě potřeby nás neváhejte kontaktovat.

S přátelským pozdravem

- mit freundlichen Grüßen

Radka Bonacková
Projektmanagerin
Bayerisch-Tschechische Hochschulagentur
Česko-bavorská vysokoškolská agentura

AKTION Česká republika - Rakousko

AKTION Česká republika - Rakousko, spolupráce ve vědě a vzdělávání, je program pro podporu bilaterální spolupráce v terciárním sektoru prostřednictvím stipendií a projektů spolupráce.

Podpora je poskytována ve dvou kategoriích:

 • individuální - stipendia na studijní a vědecké pobyty v druhé zemi a k účasti na letních jazykových a odborných školách.
 • institucionální - podpora projektů spolupráce českých a rakouských vzdělávacích institucí terciárního sektoru.

Termíny podání žádosti o stipendium 15. 3. 2022 a 15. 4. 2022

Termín 15. 3. 2022:

O stipendium na přípravu závěrečné práce se mohou ucházet studentky a studenti magisterských a doktorských programů pro pobyty v zimním semestru 2022/2023 v délce 1-5 měsíců. Měsíční výše stipendia činí 1.050 €.

O výzkumná stipendia se mohou ucházet akademičtí pracovníci pro pobyty v délce 1 až 3 měsíce v zimním semestru 2022/2023. Měsíční výše stipendia činí 1.150 €.

O habilitační stipendia se mohou ucházet postdoktorandi/akademičtí pracovníci, u kterých neuplynulo v době podání žádosti 10 let od obdržení titulu Ph.D. Délka pobytu je 1 až 5 měsíců. Měsíční výše stipendia činí 1.200 €. Toto stipendium se vyhlašuje jen jednou ročně a pobyty lze realizovat v akademickém roce 2022/2023.

K termínu 15. 4. 2022 mohou vysokoškolští učitelé veřejných vysokých škol žádat o stipendium na jednoměsíční výzkumné a přednáškové pobyty v zimním semestru 2022/2023. Měsíční výše stipendia byla navýšena na 1.250 €. O stipendium lze žádat opakovaně.

Žádost o stipendium se vyplňuje elektronicky přes portál scholarships.at.

Projekty
Termíny pro podávání návrhů projektů: 15. dubna, 15. září a 30. listopadu. Více info v přiložené prezentaci (.pdf) a na webu programu.

Webinář pro zájemce o projektovou spolupráci
Chcete realizovat projekt s podporou programu AKTION ČR-Rakousko? Přihlaste se na náš webinář. Dozvíte se, co musí návrh projektu splňovat a jak podáte žádost. Webinář je určen akademickým pracovníkům a zaměstnancům zahraničních oddělení veřejných vysokých škol. Koná se 26. července, registrace je otevřená do 24. července.

Stipendia

O stipendia programu AKTION ke studijním či výzkumným pobytům v Rakousku a to na státních univerzitách a odborných vysokých školách se mohou ucházet občané Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru a Švýcarska, kteří jsou zapsáni k řádnému studiu v magisterském nebo doktorském studijním programu, příp. jsou zaměstnáni na oprávněných institucích v České republice (tj. veřejné vysoké školy dle přílohy č. 1. Zákona o vysokých školách č. 111/1988 Sb.).

Termín podání návrhu projektu je 15. 4. 2022 pro projekty, které se realizují v období od 1. 7. 2022 do 31. 12. 2022.

Žádosti o stipendium se podávají on-line v rakouském systému AH-Plus: www.scholarships.at.

Více informací se dozvíte na stránkách programu AKTION.

Lucie Marková

AKTION Česká republika - Rakousko   |   AKTION Österreich – Tschechische Republik
Oddělení bilaterálních a multilaterálních programů   |   Bilateral and Multilateral Programmes Unit

Tel.: (+420) 221 850 513
Mob.: (+420) 770 138 792
E-mail: lucie.markova2@dzs.cz

DZS I Dům zahraniční spolupráce | Czech National Agency for International Education and Research
Na Poříčí 1035/4   |   110 00 Praha 1
www.dzs.cz

Národní stipendijní program Slovenské republiky

Zájemci z řad studentů, doktorandů a VŠ učitelů se mohou hlásit do slovenského Národního stipendijního programu (Národný štipendijný program Slovenskej republiky), který podporuje mobilitu studentů a akademiků na Slovensko v délce až 10 měsíců. Výše stipendia se pohybuje od 400 eur pro studenty MSP až do 1050 eur pro VŠ učitele či výzkumné pracovníky s více než 10letou praxí.

Délka pobytu pro studenty MSP je 1 až 2 semestry, pro DSP/postdoktorandy: 1 až 10 měsíců

Termín odevzdání přihlášek bývá 31. říjen.

Detail nabídky naleznete na webu NSP SR.

CEEPUS

CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies) je středoevropský výměnný univerzitní program zaměřený na regionální spolupráci v rámci sítí univerzit.

Jak postupovat, chcete-li programu CEEPUS využít?
Podrobné informace je možné získat z "Pravidel pro stipendisty".

Podmínky:

 • stipendia jsou určena učitelům zaměstnaným na full-time, tedy na plný úvazek,
 • nelze žádat o stipendium do země Vašeho státního občanství,
 • věk bez omezení,
 • povinnost učit na zahraniční stáži alespoň 6 hodin během 5 pracovních dní – učební plán se uvádí v poli Motivation přihlášky.

LF v současné době není zapojena do žádné sítě CEEPUS, můžete se však přihlásit jako tzv. freemover CEEPUS.

Více informací najdete na stránkách programu CEEPUS.

Visegradský fond

Mezinárodní visegrádský fond (MVF) je mezinárodní organizací se sídlem v Bratislavě. Byl založen vládami zemí Visegrádské skupiny (V4) - Česká republika, Maďarsko, Polsko a Slovensko - dne 9. června 2000.

Cílem fondu je podporovat a usnadňovat rozvoj bližší spolupráce mezi občany a institucemi v regionu a také mezi regionem V4 a dalšími zeměmi, zejména pak zeměmi západního Balkánu a zeměmi Východního partnerství. Dosahuje toho skrze grantovou podporu společných kulturních, vědeckých a vzdělávacích projektů, výměn mládeže, přeshraničních projektů a podpory turismu a také skrze individuální programy mobility (stipendia, pobyty).

Rozpočet fondu se skládá z rovnocenných příspěvků vlád Visegrádské skupiny. Fond spravuje pravidelné grantové programy (Malé granty/Small Grants, Standardní granty/Standard Grants, Visegrádský grant pro univerzitní studia/Visegrad University Studies Grant, Visegrádský strategický program/Visegrad Strategic Programme, Strategic Grants, Visegrádské konference na podporu strategického programu/Visegrad Strategic Conferences a program Visegrad+/Visegrad+ program).

Nevládní a neziskové organizace, obce a místní nebo regionální orgány státní správy, školy a univerzity, ale také soukromé společnosti nebo jednotlivci mohou žádat o grantovou podporu za předpokladu, že se jejich projekty zabývají daným regionem a umožňují další rozvoj spolupráce mezi projektovými partnery z regionu.

Visegrádská stipendia
Jsou určena ke studiu v magisterských studijních programech a k postgraduálnímu studiu/výzkumu většinou na dobu 1 až 2 semestrů na všech akreditovaných veřejných nebo soukromých univerzitách nebo akreditovaných pracovištích Akademie věd v zemích V4, resp. v dalších zemích (viz níže). Žádosti o stipendia se předkládají jednou ročně, vždy k 15. březnu daného roku.

Nabízejí se:

 • tzv. in-coming scholarships, jež se poskytují uchazečům z Albánie, Arménie, Ázerbájdžánu, Běloruska, Bosny a Hercegoviny, Gruzie, Makedonie, Moldavska, Černé Hory, Kosova, Ruské federace, Srbska a Ukrajiny a umožňují studium v některé ze zemí V4;
 • tzv. intra-visegrad scholarships, jež se poskytují uchazečům ze zemí V4, kteří chtějí studovat/provádět výzkum v některé další zemi V4;
 • tzv. out-going scholarships, jež se poskytují uchazečům ze zemí V4, kteří chtějí studovat/provádět výzkum v některé z těchto zemí: Albánie, Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Gruzie, Makedonie, Moldavsko, Černá Hora, Kosovo, Srbsko a Ukrajina.

Bližší informace: Visegrad Fund (http://visegradfund.org/)

Podmínky a pravidla pro poskytování stipendií, formulář pro uzavření smlouvy a přihláška jsou k dispozici na webu MVF (http://visegradfund.org/scholarships/).

Global Seed Funds in the Czech Republic

Seed funds for the Czech Republic promote cutting-edge research collaborations and help to deepen partnerships between Massachusetts Institute of Technology (MIT) faculty and researchers and their Czech counterparts.

More information to be found in the presentation or on the website.

The joint online applications are due on Monday, December 13, 2021!

EURAXESS

EURAXESS je celoevropská síť servisních center, jejichž koordinátorem je Evropská komise. Jejím cílem je zatraktivnění Evropského výzkumného prostoru a pomoc při mobilitě vědeckých pracovníků a jejich rodinných příslušníků.

Prostřednictvím portálu a EURAXESS center jsou poskytovány informace a pomoc jak přijíždějícím, tak vyjíždějícím výzkumným pracovníkům. Portál obsahuje praktické informace o pracovním i běžném životě, informace o pracovních příležitostech a možnostech financování. EURAXESS centra pomáhají nejen výzkumným pracovníkům, ale i jejich rodinám s přípravami a organizací jejich cesty do cizí země a poskytují komplexní pomoc v otázkách jejich mobility. Všechny služby nabízené sítí EURAXESS jsou zdarma.

Akce na podporu mobility vědců a výzkumných pracovníků "Marie Skłodowska-Curie"

"Marie Curie" je akce patříci pod program Horizont 2020 Evropské unie, která umožňuje uskutečňovat badatelské pobyty vědců a výzkumných pracovníků z jednotlivých zemí EU v jiných členských zemích.

Více informací lze nalézt na webu https://www.h2020.cz/cs/vynikajici-veda/akce-marie-curie-sklodowske/informace

Ruth Crawford Mitchell Fellowship for Czech/Slovak Scholars

Ruth Crawford Mitchell Fellowship je každoroční výzva, díky které je možno realizovat výzkumné pobyty pracovníků z ČR a SR na University of Pittsburgh. Stáže nejsou určeny pro studenty. Výše podpory činí 7 tis. USD.

Termín pro podávání žádostí je vždy 30. března.

Více informací o programu včetně přihlášky naleznete na http://www.nationalityrooms.pitt.edu/content/rcm-fellowship-czechslovak-scholars.

Program Ulam pro příchozí vědecké pracovníky

Jménem Polské národní agentury pro akademickou výměnu (www.nawa.gov.pl) bychom Vám rádi předali informaci o prvním programu pro příchozí výzkumné pracovníky: Programu Ulam, který pomáhá zahraničním vědeckým pracovníkům rozvíjet svou kariéru díky zintenzivňování mezinárodní mobility a možnosti navázání vědecké spolupráce s vynikajícími hostitelskými institucemi v Polsku.

Více informací o programu naleznete níže:

Polish National Agency for Academic Exchange is pleased to announce its first programme for incoming researchers: The Ulam Programme. The Programme will help foreign researchers to develop their career by intensifying international mobility as well as will allow them to establish scientific cooperation with excellent host institutions in Poland. It gives an opportunity to recognized and promising scientists with at least the doctoral degree, to visit Poland in order to participate in their scientific activities, primarily research projects and didactics.
Therefore, we would like to ask you to help us in promoting activities that might include posting this information on your website, in the social media channels or via your newsletter. Full description of the call for proposals can be found at our website: https://nawa.gov.pl/en/scientists/program-im-ulama/call-for-proposals.

Should you have any additional questions we will be happy to provide the information.

Magdalena Kowalczyk, PhD
Chief Specialist
Department of Programmes for Scientist
magdalena.kowalczyk@nawa.gov.pl
Polish National Agency for Academic Exchange
40  Polna St. 00-635 Warsaw

Touring Scheme

Turingův program má umožnit zahraniční mobility studentů britských škol. Informace o Turingovu programu najdete na stránce Turing Scheme.  

Program Dioscuri - zřízení center excelence v ČR

Vážené dámy, vážení pánové,

rádi bychom Vás upozornili na aktuální výzvu k podávání návrhů v programu Dioscuri, který iniciovala Společnost Maxe Plancka.

Do 25. července 2022 se mohou vynikající výzkumní pracovníci ze všech vědních oborů ucházet o zřízení centra excelence v České republice.

Podporovat českou výzkumnou skupinu budou partneři z německých univerzit nebo neuniverzitních výzkumných institucí.

Dioscuri program je program iniciovaný Společností Maxe Plancka, společně řízený Společností Maxe Plancka a českým Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a společně financovaný MŠMT a německým Spolkovým ministerstvem pro vzdělávání a výzkum (BMBF).

Nadnárodní program Dioscuri je zaměřen na vytvoření a rozšíření vědecké excelence ve střední a východní Evropě a v současné době se realizuje v Polsku a České republice.

Termín pro podávání přihlášek do výběrového řízení: 25. červenec 2022

Podrobné informace o výzvě k předkládání návrhů naleznete zde (v angličtině).

Další informace i celou výzvu v češtině najdete na stránkách MŠMT zde.

Vaše DAAD IP Praha
DAAD IP Prag
Masarykovo nábř. 32
110 00  Praha 1
Tschechische Republik

Tel.:    +420 224 931 182
Mob: +420 702 142 340
E-mail: info@daad.cz
Web:    www.daad.cz
www.facebook.com/daadceskarepublika

www.instagram.com/daad_ceskarepublika

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)