COVID-19 - archiv zpráv

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví České Republiky dochází s účinností od 14. 3. 2022 ke změně pravidel týkajících se povinnosti užít ochranný prostředek dýchacích cest (dále jen „respirátor“) ve vnitřních prostorech staveb a ke změně v pravidlech týkajících se povinnosti zaměstnavatelů poskytovat respirátory, a to konkrétně takto:

 1. Zaměstnanci, studenti či jiné osoby s účinností od 14. 3. 2022 nejsou povinni v prostorách UP užít respirátor. V této souvislosti však je dáno doporučení rektora UP, aby v případech, kdy je ve vnitřních prostorách UP na jednom místě v témže čase přítomno více než 20 osob, byly respirátory použity (typicky studenti při výuce, hromadné akce, zasedání orgánů UP, pracovní porady, školení atp.)

Nadále ovšem platí povinnost užít respirátor při pobytu ve vnitřních prostorách zdravotnických zařízení a zařízeních sociálních služeb. Povinnost užít respirátor nadto dále trvá v prostředcích veřejné dopravy.

 1. S účinností od 14. 3. 2022 také Univerzitě Palackého v Olomouci jako zaměstnavateli zaniká povinnost, stanovená mimořádným opatřením, vybavit zaměstnance respirátory v dostatečném počtu na každou pracovní směnu.
 2. S odkazem na zrušení preventivního testování ve FNOL se od 14.3.2022 ruší povinnost preventivního testování také pro studenty LF UP.
 3. Pro letní semestr akad. roku 2021/2022 stále platí, že absenci ve výuce ze zdravotních důvodů souvisejících s Covid-19 není nutné nahrazovat. Je však nutné informovat o této skutečnosti příslušného vyučujícího nebo sekretářku ústavu či kliniky. V případě zájmu lze výuku nahradit, pokud dané pracoviště, resp. odpovědný akademický pracovník, s náhradou souhlasí.

Podmínky pro účast studentů LF UP na praktické klinické výuce od 15. 2. 2022

Na základě Mimořádného opatření MZDR 1520/2022-2/MIN/KAN platí od 15. 2. 2022 pro praktickou klinickou výuku studentů LF UP následující pravidla: 

 1. Všichni studenti absolvující výuku na klinických pracovištích jsou povinni jedenkrát za 7 dní podstoupit preventivní vyšetření na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2.
 2. Testování se provádí centrálně na Odběrovém místě FNOL v budově F.
 3. Studenti se na testování objednávají sami pomocí rezervačního systému FNOL, viz odkaz: https://rezervacecovid.fnol.cz/Pages/Calendar2.aspx?calendarType=Public 
  Student se musí na Odběrovém místě prokázat kartičkou pojišťovny a ISIC kartou.
 4. Povinnost testování se netýká těch studentů, kteří: 
  • a. absolvovali nejdéle před 72 hodinami před termínem pravidelného vyšetření RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo 
  • b. byli očkováni proti onemocnění COVID-19 a doloží tuto skutečnost certifikátem za podmínky, že od dokončení očkovacího schématu uplynulo nejméně 14 dní a zároveň nejvýše 270 dní, nebo byli očkováni posilující dávkou, nebo
  • c. prodělali laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba izolace a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní a doloží tuto skutečnost záznamem v Informačním systému infekčních nemocí (digitální certifikát EU COVID) nebo potvrzením vystaveným poskytovatelem zdravotních služeb nebo
  • d. podstupuje preventivní testování podle tohoto mimořádného opatření u jiného svého zaměstnavatele.
 5. Podmínkou pro účast studentů na praktické klinické výuce je nadále:
  • a. používání ochranných prostředků dýchacích cest, tj. respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu), např. FFP2, KN95,
  • b. a skutečnost, že student v době výuky nevykazuje příznaky respiračního onemocnění. 

Josef Zadražil
děkan LF UP

Organizace letního semestru 2021/2022

V souvislosti se zahájením letního semestru akad. roku 2021/2022 sděluji následující:

 1. Výuka v letním semestru akad. roku 2021/2022 bude realizována prezenčně.
 2. Testování na Covid-19 bude na LF UP nadále probíhat pouze u studentů účastnících se praktické výuky v klinických oborech (tedy v přímém kontaktu s pacienty) dle pokynů FNOL. Toto testování platí pouze pro neočkované studenty.
 3. Apeluji na zaměstnance a studenty, aby v případě respiračních potíží zůstali doma, event. navštívili svého praktického lékaře.
 4. Nadále zůstává povinnost nosit respirátor třídy FFP2 nebo jiný obdobný ochranný prostředek dýchacích cest po celou dobu přítomnosti na pracovišti a při výuce.

Prof. MUDr. Josef Zadražil, CSc.
Děkan LF UP

Aktualizované pokyny k testování zaměstnanců

Podle mimořádného opatření MZ ČR ze 26.1.2022 se nově nemusí testovat u zaměstnavatele ten zaměstnanec (či člen orgánu právnické osoby), který prodělal laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u něj doba nařízené izolace a od pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, na jehož základě byla nařízena izolace, neuplynulo více než 30 dnů.

Manuál k testování zaměstnanců a členů orgánů na UP (pdf)

Sdělení děkana

Dne 19. 1. 2022 Vláda ČR přislíbila úpravu Vyhlášky č. 466/2021 Sb. o očkování proti infekčním nemocem v tom smyslu, že očkování proti nemoci Covic-19 bude nadále dobrovolné, a to včetně osob, které jsou osobami připravujícími se na výkon zdravotnického povolání u poskytovatele zdravotních služeb.

Vedení LF UP tento přístup opírající se o individuální zodpovědnost každého z nás vítá. Chtěli bychom vás ujistit, že pokud bude tato změna přijata, neplánujeme navyšovat požadavky nad rámec platné legislativy a budeme nadále spoléhat na váš odpovědný přístup.

prof. MUDr. Josef Zadražil, CSc.
děkan LF UP

Testování zaměstnanců LF UP

Od 17. 1. 2022 nabývá účinnosti nové mimořádné opatření MZ ČR (MZČR Opatření), které stanovuje nové povinnosti zaměstnavatelům a zaměstnancům ohledně testování na Covid-19 v zaměstnání.

Zaměstnavatelům je nařízeno, aby zajistili pravidelné testování osob níže uvedených, a to s frekvencí dvakrát týdně, rychlým antigenním testem (RAT). Mezi jednotlivými daty testování musí být prodleva alespoň tři dny. Pokud je v době testování zaměstnanec nepřítomen v práci, otestuje se v den nástupu do práce. V tomto případě nemusí být testován s frekvencí dvakrát týdně.

Zaměstnancům a osobám níže vymezeným, na které se mimořádné opatření vztahuje, je uložena povinnost se tomuto testování podrobit. To neplatí v případech, kdy zaměstnanec či jiná níže vymezená osoba se nesetkává na svém pracovišti či při výkonu své činnosti se třetími osobami; za třetí osoby se nepovažují členové domácnosti dotčené osoby.

Jakých kategorií osob se tedy bude povinné testování týkat:

 • zaměstnanec zaměstnaný na HPP;
 • zaměstnanec zaměstnaný na DPP/DPČ;
 • stážista, praktikant, dobrovolník,

přičemž u všech kategorií osob je nerozhodné, zda je osoba očkována (a kolika dávkami) či neočkována, nebo zda prodělala onemocnění Covid-19.

Za identifikaci osob, které musí být testovány, odpovídá vedoucí zaměstnanec pracoviště; testování dle čl. I. odst. 1 mimořádného opatření bude prováděno na pracovišti.

Osoba, které se povinné testování týká, se testovat nemusí, pokud zaměstnavateli prokáže jednu z následujících výjimek:

 • podstoupila v posledních 72 hodinách PCR test s negativním výsledkem (toto prokazuje předložením digitálního certifikátu EU COVID nebo předložením potvrzení vystaveného poskytovatelem zdravotních služeb);
 • podstoupila v posledních 24 hodinách RAT, který provedl zdravotnický pracovník, s negativním výsledkem (toto prokazuje předložením digitálního certifikátu EU COVID nebo předložením potvrzení vystaveného poskytovatelem zdravotních služeb).

Zaměstnanec, který se odmítne podrobit testování, je povinen dodržet následující:

 • nosit respirátor třídy FFP2 nebo jiný obdobný ochranný prostředek dýchacích cest po celou dobu přítomnosti na pracovišti;
 • dodržovat rozestup alespoň 1,5 m od ostatních osob, pokud je to vzhledem k povaze práce možné;
 • stravovat se odděleně od ostatních osob; po dobu konzumace potravin neplatí povinnost nosit ochranný prostředek dýchacích cest.

Pokud zaměstnanec odmítne podstoupit test, UP tuto skutečnost bez zbytečného odkladu ohlásí Krajské hygienické stanici Olomouckého kraje. UP dále organizačním opatřením omezí setkávání tohoto zaměstnance s ostatními osobami. Případné následky odmítnutí podstoupit test jsou popsány v odůvodnění mimořádného opatření.

Pokud je zaměstnanec testován s pozitivním výsledkem, musí učinit následující:

 • bezodkladně uvědomit zaměstnavatele (prostřednictvím vedoucího zaměstnance) o plánované nepřítomnosti na pracovišti kvůli podezření na pozitivitu na Covid-19;
 • opustit pracoviště;
 • poskytnout součinnost Krajské hygienické stanici, která mu nařídí karanténu v délce trvání pěti dnů ode dne provedení testu;
 • do doby nařízení karantény nosit respirátor třídy FFP2 a zamezit kontaktu s jinými osobami.

UP bude elektronicky zasílat Krajské hygienické stanici informaci o tom, které osoby byly testovány s pozitivním výsledkem, nejpozději následující den po testování. Tato informace bude na základě výsledků ze systému SAP předávána Krajské hygienické stanici centrálně. Osobou odpovědnou za předání údajů bude kancléř UP.

Pokud zaměstnanec podstoupí vyšetření PCR testem v době po pozitivním výsledku RAT, který si provedl v zaměstnání na UP, a tento PCR test bude negativní, Krajská hygienická stanice karanténu ukončí.

Zaměstnanec je při návratu na pracoviště po ukončení karantény povinen podstoupit testování RAT, a to první den přítomnosti na pracovišti po ukončení karantény.

Zaměstnanci UP, který je zároveň zaměstnancem i u jiného zaměstnavatele, u nějž se netestuje, vystaví UP na jeho žádost potvrzení o prodělaném testování na pracovišti UP. Toto potvrzení mu vystaví vedoucí zaměstnanec na základě dostupného vzoru (ze systému SAP).

UP je povinna vést pro kontrolní účely evidenci provedených testů a uchovávat ji po dobu 90 dnů.

Režim testování pro společná pracoviště LF UP a FNOL:

V případě společných pracovišť LF UP a FNOL a zaměstnanců na těchto pracovištích, kteří mají úvazek u obou institucí, bude uplatněn režim testování na Covid-19 dle pokynů FNOL.

V případě dotazů se obraťte na tajemnici Ing. Janu Valíkovou, koordinátorku testování.

 

prof. MUDr. Josef Zadražil, CSc.
děkan LF UP

Testování studentů LF UP

Od 17. 1. 2022 nabývá účinnosti nové mimořádné opatření MZ ČR (MZČR Opatření), které stanovuje nové povinnosti zaměstnavatelům a zaměstnancům ohledně testování na Covid-19 v zaměstnání.

Toto nařízení se dotýká i studentů (dle čl. II., písmeno b, odstavec viii.), kteří v daném období absolvují klinickou výuku a jsou ve styku s pacienty. V tomto případě pro ně platí stejná pravidla jako pro zaměstnance FNOL a jsou testováni na jednotlivých pracovištích dle pokynů FNOL. Zodpovědnou osobou je příslušný vedoucí zaměstnanec (přednosta daného pracoviště).

Studenti, kteří jsou na praxích ve zdravotnických zařízeních, se testují v těchto zdravotnických zařízeních podle jejich pravidel.

Studenti absolvující zkoušku se testovat nemusí.

prof. MUDr. Josef Zadražil, CSc.
děkan LF UP

Pokyny pro studenty

Pro případné antigenní testování na přítomnost viru SARS-CoV-2, pokud bude nařízeno Vládou České republiky, žádám všechny zahraniční studenty (včetně studentů ze Slovenské republiky), aby si zajistili registraci u vybrané zdravotní pojišťovny v České republice dle níže uvedeného seznamu (pokud tuto registraci či plné pojištění již nemají sjednané):

 • Všeobecná zdravotní pojišťovna (111)
 • Vojenská zdravotní pojišťovna (201)
 • Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (205)
 • Oborová zdravotní pojišťovna (207)
 • Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR (211)
 • Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna (213)
 • Zaměstnanecká pojišťovna Škoda (209)

Pro studenty mající zdravotní pojištění na Slovensku je tato registrace zdarma.

Na základě této registrace vám bude vystavena „žlutá kartička pojištěnce“ zakládající nárok na zdravotní péči v České republice, včetně proplácení antigenních testů na Covid-19.

Pokud nebudete mít zdravotní pojištění v ČR zajištěno u některé z výše uvedených výpomocných zdravotních pojišťoven, budete při případném testování bráni jako samoplátci a toto si budete hradit z vlastních prostředků.

Jana Valíková
Tajemník LF UP

Novela vyhlášky č. 537/2006 Sb. - povinné očkování

Vážené studentky a studenti,

ve Sbírce zákonů byla dne 10. 12. 2021 publikována novela vyhlášky č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, která kromě jiného v §10a upravuje zvláštní očkování proti nemoci covid-19 u osob připravujících se na výkon zdravotnického povolání u poskytovatele zdravotních služeb. Z této vyhlášky vyplývá pro studenty magisterských programů Všeobecné lékařství, Zubního lékařství, General Medicine a Dentistry povinnost podrobit se do 28. února 2022 tomuto očkování. Povinné očkování proti nemoci covid-19 je podmínkou pro absolvování praxe ve zdravotnických zařízeních a je povinnou součástí výuky v těchto studijních programech.

V magisterských programech Všeobecné lékařství a General Medicine mají studenti první praxi ve zdravotnickém zařízení ve 2. ročníku studia v letním semestru (předmět IN0/VCB12, Klinická propedeutika 1, resp. předmět PLE/VABP1, Basic Procedures in Healthcare – Clinical Practice). V magisterském programu Zubní lékařství a Dentistry mají studenti první praxi ve zdravotnickém zařízení v 1. ročníku studia na konci letního semestru (předmět ST1/ZUB81, Prázdninová praxe zubní lékařství, resp. ST1/ZAB81, Dentistry – Clinical Training 1). 

prof. MUDr. Josef Zadražil, CSc.
děkan LF UP

Respirátory pro zaměstnance

Dle mimořádného opatření MZ ČR ze dne 27. 10. 2021, č. j. MZDR 15757/2020-61/MIN/KAN, o ochraně dýchacích cest, viz odkaz, je od 1. 11. 2021 zaměstnavatel povinen vybavit všechny zaměstnance respirátory v dostatečném počtu na každou směnu.

Respirátory jsou k dispozici na vyžádání u vedoucích jednotlivých pracovišť.

Za dodržování platných hygienicko-epidemiologických opatření je zodpovědný vedoucí zaměstnanec daného pracoviště.

Ing. Jana Valíková

Konání kongresů, vzdělávacích akcí a zkoušek (mimo ZoVŠ) v prezenční formě a akademických obřadů od 22.11.2021

V souladu se závěry jednání Krizového štábu UP platí v případě konání kongresů, vzdělávacích akcí a zkoušek v prezenční formě (netýká se vzdělávání dle ZoVŠ) a akademických obřadů (bod I/13 mimořádného opatření) následující:

Není nutné zjišťovat bezinfekčnost, pokud bude méně než 20 účastníků akce. 

Od 22. listopadu se bezinfekčnost prokazuje pouze:  

 • potvrzením o prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než 180 dnů přede dnem konání akce, 
 • potvrzením o očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny, musí uplynout nejméně 14 dní. 

Použití PCR testů k prokázání bezinfekčnosti už bude možné pouze pro osoby mladší 18 let, osoby „rozočkované“ a osoby s kontraindikací k očkování. Platnost PCR zůstává pro režim akcí spadající pod toto mimořádné opatření 72 hodin. 

V rámci nařízení o ochraně dýchacích cest k žádné změně nedošlo, nadále tedy platí aktuální opatření.

Účast na vzdělávání dle ZoVŠ (tedy nejenom konání přednášek, seminářů, cvičení, ale také zkoušek, zápočtů, kolokvií apod.) není podmíněna zjištěním bezinfekčnosti. Studenti v jakémkoliv počtu se tedy mohou výuky a zkoušek zúčastnit bez omezení (ovšem za užití patřičné ochrany dýchacích cest). Pro studenty kombinovaného studia platí stejné podmínky, jako pro studenty studia prezenčního.

Naopak pro konání promocí se výše uvedená omezení uplatňují v plné šíři. Také konání kurzů CŽV se řídí výše uvedenými omezeními.

Odpovědnost za to, že na dané akci budou pouze osoby, které splňují uvedené podmínky, nese organizátor těchto akcí.

Povinné testování zaměstnanců

V návaznosti na mimořádné opatření MZ ČR ze dne 20. 11. 2021, č. j. MZDR 42085/2021-1/MIN/KAN, o povinném testování zaměstnanců, viz zde, jsou platná následující opatření:

Testování zaměstnanců LF UP, kteří současně nemají úvazek ve FNOL, se provádí prostřednictvím rychlého antigenního testu (RAT) centrálně na Odběrovém místě FNOL v budově F, vchod ze strany od budovy Y, a to s frekvencí jednou za týden. Zaměstnanci se na testování objednávají sami pomocí rezervačního systému https://rezervacecovid.fnol.cz/Pages/Calendar2.aspx?calendarType=Public .

O výsledku testu jsou zaměstnanci informováni prostřednictvím SMS, certifikát o provedeném testu je dostupný na https://ocko.uzis.cz.

Zaměstnanec se musí na odběrovém místě prokázat kartičkou pojišťovny a zaměstnaneckou kartou UP, bez toho nebude odběr proveden.

Absolvování testu je zaměstnanec povinen prokázat zaměstnavateli (resp. vedoucímu svého pracoviště) písemným potvrzením.

První testování musí proběhnout nejpozději v pondělí 29. 11. 2021. S ohledem na omezenou kapacitu doporučujeme rezervaci termínu v dostatečném předstihu.

Povinné testování zaměstnanců se netýká osob, které:

 1. jsou očkované proti onemocnění covid-19 a uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu podle souhrnu údajů o přípravku,
 2. prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u nich doba nařízené izolace a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.
 3. podstoupily v posledních 7 dnech RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem.

Skutečnost naplňující některou z výše uvedených výjimek z testování je zaměstnanec rovněž povinen zaměstnavateli (resp. vedoucímu svého pracoviště) písemným potvrzením prokázat.

Pokud zaměstnanec nesplňuje výjimku z povinného testování a současně odmítne podstoupit test, bude dle platného mimořádného opatření MZ ČR ohlášen krajské hygienické stanici.

Za dodržování platných hygienicko-epidemiologických opatření je zodpovědný vedoucí zaměstnanec daného pracoviště.

Ing. Jana Valíková
Tajemnice LF UP

Testování studentů vykonávajících praktickou výuku ve FNOL

V návaznosti na Mimořádné opatření MZČR k povinnému testování zaměstnanců a osob připravujících se na výkon povolání, viz odkaz zde: https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/11/Zmena-mimoradneho-opatreni-ze-dne-30-8-2021-k-testovani-zamestnancu-u-poskytovatelu-zdravotnich-a-poskytovatelu-socialnich-sluzeb-s-ucinnosti-od-15-11-2021.pdf, jsou platná následující opatření: 

Testování osob připravujících se na výkon povolání (tj. pregraduální studenti na praxích, postgraduální stážisté na krátkodobých i dlouhodobých stážích) se provádí centrálně na Odběrovém místě FNOL v budově F. Studenti a stážisté se na testování objednávají sami pomocí rezervačního systému FNOL, viz odkaz zde: https://rezervacecovid.fnol.cz/Pages/Calendar2.aspx?calendarType=Public.

Student se musí na Odběrovém místě prokázat kartičkou pojišťovny a ISIC kartou, bez toho nebude proveden odběr.

O výsledku testu bude student informován prostřednictvím SMS, certifikát o provedeném testu je dostupný na https://ocko.uzis.cz. Při příchodu na pracoviště FNOL předkládají negativní výsledek testu vedoucímu zaměstnanci.

Stále platí, že podmínkou pro účast studentů na praktické výuce ve FNOL je:

 • používání ochranných prostředků dýchacích cest, tj. respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu), např. FFP2, KN95;
 • student v době plnění praxe nevykazuje příznaky respiračního onemocnění;
 • antigenní testování se provádí 1x za 7 dní.

 Povinnost testování se netýká těch, kteří:

 • absolvovali nejdéle před 72 hodinami před termínem pravidelného vyšetření RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
 • byli očkováni proti onemocnění COVID-19 doloženým certifikátem o provedeném očkování dle kritérií mimořádného opatření, za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu, nebo

prodělali laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba izolace a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.

Režim na LF UP od 15.11.2021

V souladu s mimořádným opatřením MZ ČR ze dne 27. října 2021, a jeho změny z 10. listopadu 2021,  je od pondělí 15. listopadu do odvolání zakázán pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest [tj. respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu), naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95)] (dále jen „ochranný prostředek dýchacích cest“) všem osobám ve vnitřních prostorách budov vysoké školyve vnitřních prostorách provozovny stravovacích služeb, při účasti na kongresech, vzdělávacích akcích a zkouškách v prezenční formě.

Nicméně vzhledem ke specifikům lékařské fakulty a zhoršováním epidemiologické situace v České republice a z důvodu snahy o snížení rizika rozšiřování nákazy COVID-19 je na LF UP od 15.11.2021 nařízena definovaná ochrana dýchacích cest jak u studentů, tak i u vyučujících v průběhu všech praktických cvičení, přednášek, seminářů, zápočtů a zkoušek. Apelujeme na smysl pro zodpovědnost a soudnost všech a důrazně žádáme, aby byla tato nařízení důsledně dodržována.

Studenti, kteří konají praxi, praktické vyučování nebo praktickou přípravu na pracovišti právnických či fyzických osob, v případě naší fakulty studenti Lékařské fakulty UP působící ve Fakultní nemocnici Olomouc či jiném zdravotnickém zařízení, se řídí pravidly uplatňovanými pro zaměstnance na tomto pracovišti.

Další instrukce týkající hromadných akcí, pobytu na kolejích a příjezdů ze zahraniční platná pro celou UP najdete zde

Josef Zadražil
Děkan LF UP

Režim na LF UP od 25. 10. 2021

V souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 20.10. a s platností od 25.10.2021 je od 25. října 2021 do odvolání zakázán pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest [tj. respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu), naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95)] všem osobám ve vnitřních prostorách budov vysoké školy, ve vnitřních prostorách provozovny stravovacích služeb, při účasti na kongresech, vzdělávacích akcích a zkouškách v prezenční formě.

Ochranu dýchacích cest mohou odložit mj.:

 • studenti při vzdělávání, kteří sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni;
  Z důvodu snahy o eliminaci rizika rozšíření nákazy onemocnění covid-19 na UP rektor UP však nařizuje studentům použít definovanou ochranu dýchacích cest i v průběhu výukových aktivit (pokud to specifika daného předmětu umožňují);
 • pedagogičtí pracovníci nebo akademičtí pracovníci při poskytování vzdělávání;
 • zkoušený a zkoušející při zkoušce, pokud všechny osoby udržují vzdálenost alespoň 1,5 metru;
 • ubytovaní studenti při pobytu v pokoji (tj. mimo společné prostory);
 • zákazníci provozoven stravovacích služeb v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů, a to za podmínky, že zákazník sedí u stolu;
 • osoby mimo provozovny stravovacích služeb po dobu nezbytně nutnou ke konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů;

hromadných akademických obřadů (imatrikulace a promoce), a u kulturních, společenských a sportovních akcí (dále vše jako „akce“) je třeba zajistit následující:

 • pokud se akce koná ve vnitřních prostorách vysoké školy, mohou se jí osoby zúčastnit pouze v případě užití ochranného prostředku dýchacích cest
 • pokud se akce v jednu dobu účastní více než dvacet osob, je třeba zajistit splnění podmínek dle mimořádného opatření MZ ČR ze dne 27. září 2021, tj. fakticky je třeba zajistit kontrolu bezinfekčnosti účastníků (systém O-N-T).

Rektor UP nařizuje, aby vyučující poučili studenty o významu bezinfekčnosti před započetím rozvrhovaných výukových aktivit a zkoušek.

V případě potřeby lze využít veřejná testovací místa. 

Apeluji na všechny, aby s ohledem na horšící se epidemickou situaci používali doporučenou ochranu dýchacích cest, kdykoli je to možné.

Současně žádám studenty i zaměstnance, aby sledovali aktualizace opatření týkajících se pobytu a pohybu na fakultě a respektovali je.

Ubytování na kolejích

Pro ubytované na kolejích aktuálně platí tyto podmínky dle opatření ministerstva zdravotnictví ze dne 20. 8. 2021 a dále tyto podmínky týkající se ochrany dýchacích cest.

Příjezdy ze zahraničí

Pravidla pro příjezdy studentů a zaměstnanců ze zahraničí.

Výuka v zimním semestru 2021/2022

Vážené členky a členové akademické obce LF UP,

léto pomalu končí a za chvíli bude zahájen další akademický rok. Uplynulý akademický rok 2020/2021 byl výrazně ovlivněn pandemií Covid-19 a celá akademická obec LF UP, studenti, učitelé i další zaměstnanci si zaslouží velké poděkování za úspěšné zvládnutí této nelehké doby. Ocenění si zaslouží především skutečnost, že byla zajištěna a realizována praktická výuka, která umožnila studentům absolvovat příslušný studijní ročník.

Co lze očekávat v průběhu zimního semestru? Onemocnění Covid-19 bude nadále přetrvávat, nicméně díky očkování a promořenosti české populace by nemělo dojít k dramatickému vývoji, resp. k přetížení zdravotnického systému. Za velmi potěšující lze považovat skutečnost, že zhruba 94 % studentů LF UP je očkovaných. Velmi vysoká proočkovanost je i mezi akademickými pracovníky, především v preklinických a klinických oborech.

Výuka v zimním semestru bude realizována ve standardní prezenční formě, je však nutné definovat a následně dodržovat následující pravidla:

 1. Teoretická a praktická výuka v preklinických oborech (tedy bez kontaktu s pacienty) bude probíhat prezenčně bez omezení a podle studijních plánů pro akademický rok 2021/2022. Nebude nutné dokládat certifikát o očkování, lékařské potvrzení o proběhlém onemocnění nebo bezinfekčnosti na Covid-19. Roušky či respirátory při výuce nejsou vyžadovány, ale jsou doporučeny.
 2. Podmínkou pro účast na praktické výuce v klinických oborech (při kontaktu s pacienty) bude plné očkování (doložené certifikátem o vakcinaci) nebo lékařské potvrzení (ne starší než 180 dní) o proběhlém onemocnění či negativní výsledek RT-PCR na SARS-CoV-2. Platnost RT-PCR na SARS-CoV-2 je maximálně 2 týdny. Současně jsou vyžadovány respirátory FFP2. Teoretická výuka v klinických oborech bude probíhat bez omezení, stejně jako v případě teoretických a preklinických oborů (viz bod 1.).
 3. Vedení fakulty apeluje na studenty, aby se v případě respiračních potíží neúčastnili výuky, zameškanou výuku nebude nutné nahrazovat (jen v případě zájmu a po dohodě s příslušným pracovištěm). V případě neúčasti na výuce z výše uvedeného důvodu je nutné neodkladně informovat příslušné pracoviště.

Výše uvedená pravidla se mohou měnit v závislosti na rozhodnutí Vlády ČR nebo opatření MZ ČR.

Josef Zadražil
Děkan LF UP

Provoz studovny od 13.9.2021

Vážené studentky, vážení studenti,

v souvislosti se zahájením akademického roku 2021/2022 sděluji, že studovna (Šantavého sál) v Dostavbě TÚ LF UP bude otevřena ve standardním režimu, tedy nonstop 7 dní v týdnu, od 13. 9. 2021.

Pro pobyt ve studovně nejsou nutná žádná režimová opatření a při studiu roušky či respirátory nejsou nutné. Nicméně apeluji na osobní odpovědnost studentů, aby v případě respiračních potíží nenavštěvovali prostory fakulty a nevystavovali ostatní riziku nákazy.

Děkuji za pochopení.

Josef Zadražil
Děkan LF UP

Upřesnění k prázdninovým praxím a výuce

 1. Studenti přijíždějící v rámci výuky na prázdninové praxe ze zahraničí jsou povinni postupovat dle Ochranného opatření Č. j.: MZDR 20599/2020-96/MIN/KAN ze dne 2. 7. 2021.
 2. Při nástupu na praxi jsou studenti povinni se prokázat negativním vyšetřením (RT-PCR nebo antigenní test) dle podmínek daných příslušným zdravotnickým zařízením. Povinnost negativního testu se netýká studentů, kteří jsou plně vakcinováni (vakcínou uznávanou v rámci EU) nebo prokazatelně prodělali onemocnění Covid-19 a neuplynulo více jak 180 dní.
 3. Vedení LF UP doporučuje všem studentům vakcinaci na Covid-19 a současně upozorňuje, že dle předběžného prohlášení ministra zdravotnictví ČR Mg. et Mgr. Vojtěcha Adama nebudou od 1. 9. 2021 hrazeny z veřejného pojištění testy na stanovení SARS-CoV-2. Znamená to, že tyto testy si budou testované osoby hradit samy.
 4. Platné očkování či negativní testy budou povinné pro absolvování výuky v akademickém roce 2021/2022.  

Mimořádné opatření MZd ČR a ochranné opatření MZd ČR k provozu vysokých škol od 9. července 2021

Od 9. 7.2021 dochází ke změně stávajícího mimořádného opatření, a to konkrétně v případě zkoušek, pokud je v jeden okamžik účastno více než 10 osob, následovně: 

 • zkoušky (běžné, ale i státní závěrečné), pokud se jich v jeden okamžik účastní více, než 20 osob:  
  • nesmí být přítomno více účastníků než 75% kapacity místnosti, všichni musí být usazení,
  • vzdálenost od přednášejícího je minimálně 2 m,
  • mohou být přítomné pouze osoby, které nevykazují klinické příznaky covid-19 a splní jednu z následujících podmínek:
 1. předloží potvrzení o negativním výsledku PCR testu provedeného poskytovatelem zdravotních služeb, který není starší 7 dnů, 
 2. předloží potvrzení o negativním výsledku antigenního testu provedeného poskytovatelem zdravotních služeb, který není starší 72 hodin, 
 3. doloží, že v posledních 180 dnech prodělali onemocnění covid-19, 
 4. doloží potvrzení o absolvování očkování proti covidu-19, a to konkrétně, že: 

I.      od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo 

II.      od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců. (Anebo ekvivalent ze zahraničí dle stanovených podmínek.)

Ochranné opatření Č. j.: MZDR 20599/2020-96/MIN/KAN ze dne 2. 7. 2021 upravuje příjezd do ČR ze zahraničí (rozdílná pravidla platí pro návrat ze zemí, která jsou zařazena na seznamu zemí s nízkým, středním, vysokým a extrémním rizikem výskytu onemocnění COVID-19).  

LF UP se nařizuje zamezit vstupu studentům a zaměstnancům na pracoviště fakulty, pokud tyto osoby v souladu s uvedeným ochranným opatřením nepředloží zaměstnavateli test, anebo neprokáží, že se na ně vztahuje výjimka z povinnosti podrobit se testu podle tohoto ochranného opatření.

Osoba, která je povinna podrobit se testu a která je oprávněna se mu podrobit až na území České republiky (a této možnosti využije) při příjezdu ze zemí s nízkým nebo středním rizikem výskytu onemocnění COVID-19, může být do doby výsledku testu vpuštěna na pracoviště fakulty, avšak do doby výsledku je povinna používat ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor FFP2). 

Osobám, na které dopadá bod I.19 (zaměstnanci a studenti) se nařizuje informovat fakultu o cestách přesahujících 24 hodin, jde-li o sousední země, a o cestách přesahujících 12 hodin do zemí s nízkým, středním, vysokým, velmi vysokým a extrémním rizikem výskytu onemocnění COVID-19. Konkrétně v případě studentů: příslušného studijního proděkana, v případě zaměstnanců vedoucího zaměstnance pracoviště.

Opatření k přijímání cizinců za účelem vzdělávacích aktivit

Dle čl. II/17 ochranného opatření se nařizuje všem subjektům, které přijímají na území cizince za účelem ekonomické činnosti nebo vzdělávacích aktivit, kteří vstoupili na území České republiky po 1. červenci 2020, zajistit těmto cizincům:  

 1. ubytování po celou dobu jejich pobytu na území České republiky, včetně místa, kde bude vykonáváno karanténní opatření v případě jeho nařízení orgánem ochrany veřejného zdraví,  
 2. zdravotní péči nebo registrujícího poskytovatele zdravotních služeb po celou dobu jejich pobytu na území České republiky,  
 3. úhradu zdravotní péče, není-li zajištěna jinak; to neplatí, jde-li o cizince s povolením k dlouhodobému pobytu,  
 4. návrat zpět do země původu v případě ztráty účelu pobytu na území České republiky, není-li zajištěn jinak; to neplatí, jde-li o cizince s povolením k dlouhodobému pobytu;  

V případě změny subjektu, u kterého bude cizinec vykonávat ekonomickou činnost nebo vzdělávací aktivitu, provedené v souladu s právními předpisy České republiky, nese závazky poslední subjekt. 

Aktuální infomace k ochrannému opatření MZ ČR

S účinností od 1. 7. 2021 jsou studenti a zaměstnanci LF UP na základě Opatření MZ ČR ze dne 29. 6. 2021 Č. j.: MZDR 20599/2020-91/MIN/KAN povinni při cestách do zahraničí přesahujících 12 hodin (nebo 24 hodin, jde-li o sousední země) do zemí se středním, vysokým, velmi vysokým a extrémním rizikem výskytu onemocnění COVID-19 postupovat dle pokynů uvedených v tomto opatření. Fakulta je povinna zamezit vstupu těchto osob na všechna pracoviště, pokud student či zaměstnanec nepředloží negativní test na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2. Povinnost podrobit se testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 se nevztahuje na osoby uvedené v ochranném opatření. Výjimky z testování osob jsou stanoveny v závislosti na míře rizika země, kde zaměstnanec před návratem do ČR pobýval. Seznam zemí dle míry rizika je dostupný na Seznam zemí podle míry rizika nákazy – Aktuální informace o COVID-19 (mzcr.cz).
S ohledem na avizovanou změnu ochranného opatření nelze vyloučit další zpřísnění opatření a rozšíření povinností i na osoby, které se vracejí ze zemí s nízkou mírou rizika. O změně opatření budeme studenty i zaměstnance dále informovat.

Vedení LF UP

Plošné testování studentů a zaměstnanců na LF UP od 1.7. končí

Mimořádná vládní opatření ze dne 7. června ruší od 1. července povinnost testovat plošně zaměstnance a studenty v prostorách LF UP. Bude tedy ukončeno dosavadní pravidelné testování na naší fakultě i na kolejích UP.

Rovněž také nebude nadále vyžadován pro osobní přítomnost v zaměstnání, u zkoušky či ve výuce negativní test na covid-19, certifikát o očkování či potvrzení o prodělání nemoci. Apelujeme však na všechny zaměstnance a studenty, aby byli ohleduplní ke svým kolegům, dodržovali všechny nezbytné hygienické podmínky, tedy dezinfekci rukou, rozestupy a nošení respirátorů tam, kde je to potřeba. Pokud budete mít příznaky onemocnění covidu-19, konzultujte další pracovní postup se svým nadřízeným, v případě studentů se pokuste s vyučujícím domluvit na přeložení zkoušky či její vykonání online.

Dále prosím berte na vědomí, že nově je také možné prokazovat bezinfekčnost očkováním ze zahraničí v případě účasti na akademických obřadech, v souladu s novelou mimořádného opatření č.j. MZDR 14600/2021-15/MIN/KAN, která je účinná od 22. června 2021.

Děkujeme za vaši ohleduplnost a spolupráci.

Zpřístupnění studovny

Vážené studentky a studenti, 

s platností od 24.6.2021 bude studovna LF (Šantavého sál) otevřena každý pracovní den od 7 do 22 hodin. 

Pro pobyt ve studovně, ale i v prostorách celé fakulty nadále platí aktuální hygienická pravidla týkající se desinfekce rukou, nošení respirátorů a dodržování nezbytných rozestupů. 

 

Vedení LF UP

Aktuální informace k testování zaměstnanců a studentů

Vážení zaměstnanci, vážení studenti,

s účinností od 1. června 2021 hradí poskytovatelé zdravotních služeb u všech osob, které jsou účastny veřejného zdravotního pojištění v České republice POC antigenní test u všech osob nejvýše jedenkrát za 7 dnů a RT-PCR test nejvýše dvakrát v kalendářním měsíci (viz mimořádné opatření zde).

S ohledem na výše uvedené Vás tímto žádám, abyste tyto lhůty dodržovali i při návštěvě testovacího centra pro zaměstnance a studenty ve Fakultní nemocnici Olomouc (budova W, prádelna).

Ostatní pravidla týkající se testování jsou nadále platná dle informací z 24. května 2021.

Děkuji všem za pochopení a nezbytnou součinnost. 

Jana Valíková
Tajemník LF

Aktuální informace k testování studentů

Vážené studentky a studenti,

s účinností od 24. května 2021 dochází k úpravě týkající se antigenního nebo RT-PCR testování.

Vstup do budov LF je studentům všech ročníků LF UP umožněn pouze za předpokladu, že podstoupili POC antigenní test nebo RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem:

1) prezenční výuka (tj. do 28.5.2021) test ne starší než 7 dnů,

2) účast na zkoušce POC antigenní test ne starší než 72 hodin, alternativně RT-PCR test ne starší než 7 dnů.

Povinné testování se nevztahuje na studenty, kteří:

 • prodělali onemocnění COVID-19 a od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 180 dní (tuto informaci je nutné doložit laboratorním potvrzením),
 • mají vystavený certifikát MZ ČR nebo obdobný dokument vydaný autoritou příslušné země o kompletním provedeném očkování proti COVID-19 v následujících variantách:
  • od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,
  • od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka,
  • od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců,

A nadále platí, že student nejeví žádné příznaky onemocnění Covid-19.

Děkuji všem za pochopení a nezbytnou součinnost.  

Jana Valíková
Tajemník LF UP

Testování zaměstnanců LF

Vážení zaměstnanci,

s účinností od 24. května 2021 dochází k úpravě výjimek z povinnosti týkající se antigenního nebo RT-PCR testování.

Povinné testování se nevztahuje na zaměstnance, kteří:

 • vykonávají práci mimo prostory zaměstnavatele, popř. mají se zaměstnavatelem sjednánu dohodu o práci z domova (týká se THP) nebo pracují z domova (týká se akademických pracovníků);
 • prodělali onemocnění COVID-19 a od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 180 dní (tuto informaci je nutné doložit laboratorním potvrzením),
 • mají vystavený certifikát MZ ČR nebo obdobný dokument vydaný autoritou příslušné země o kompletním provedeném očkování proti COVID-19 v následujících variantách:
  • od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,
  • od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka,
  • od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců,

I nadále budou na pracoviště zaměstnavatele moci vstupovat zaměstnanci pouze za předpokladu, že v posledních 7 dnech podstoupili POC antigenní test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem.

Povinné testování v rámci LF UP se týká pouze zaměstnanců majících pracovně právní vztah s LF UP. Zaměstnanci, kteří mají pracovně právní vztah i ve FN Olomouc budou testováni prostřednictvím systému pro zaměstnance FN Olomouc.

Pokud zaměstnanec povinné testování odmítne, nebude mu umožněn vstup na pracoviště.

Děkuji všem za pochopení a nezbytnou součinnost. 

Josef Zadražil
děkan LF UP

Umožnění prezenční výuky a zkoušení na VŠ - mimořádné opatření vlády

Vývoj epidemické situace se zlepšuje a v souladu s mimořádným opatřením vlády č. 471 ze dne 17.5.2021 je od 24.5. možné obnovení plně kontaktní výuky všech studentů na LF UP.

Prezenčně se mohou nadále konat i zkoušky, je při nich pouze potřeba dodržovat 1,5metrové rozestupy a samozřejmě mít nasazen respirátor a splnit podmínku negativního testu.

O tom, v jaké formě se poslední týdny výuky a zkoušky uskuteční, vás budou detailněji informovat jednotlivé ústavy a kliniky. I nadále je totiž možné zkoušky a výuku absolvovat i v online podobě.

Nadále pokračuje pravidelné týdenní testování studentů a zaměstnanců na LF UP, které je podmínkou pro přítomnost v budovách fakulty. V případě dokládání negativního antigenního testu z některého certifikovaného odběrového místa mimo FNOL při návratu do výuky/zaměstnání od 18. května platí, že tento test nesmí být starší 72 hodin. Následně se student a zaměstnanec může zapojit do probíhajícího pravidelného týdenního testování.

Aktuální znění Mimořádného opatření MZČR

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR – omezení provozu škol a školských zařízení s účinností od 10. 5. 2021 do odvolání zde.

Dle tohoto opatření již není účast u zkoušek, vč. přijímacích, omezena počtem účastníků, je však nutné dodržovat rozestupy min. 1,5 m.

Očkování akademických pracovníků

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolujeme si Vás informovat, že v souladu se schválenou Strategií očkování proti COVID-19 v České republice byla spuštěna registrace pro očkování proti COVID-19 pro skupinu akademických pracovníků VŠ. Spuštění registrace pro očkování se týká všech akademických pracovníků (tj. pracovníků podílejících se na výuce studentů, zejm. pak v rámci praktické, laboratorní, experimentální apod. výuky) veřejných a soukromých vysokých škol. Registrace pro akademické pracovníky vysokých škol do CRS budou možné od 3. května 2021 do 15. června 2021, jako kód pro registraci do tohoto systému slouží kód přidělený UP pro vykazování v COVID Forms App, tímto kódem se budou registrovat všichni akademičtí pracovníci. Kód i potvrzení o zaměstnání si můžete vyžádat u příslušné pracovnice personálního oddělení DLF (Jana Dvořáková, email: jana.dvorakova@upol.cz a Mgr. Magdaléna Svozilová, email: magdalena.svozilova@upol.cz).

Více informací najdete v těchto dokumentech:

Josef Zadražil
děkan LF UP

Klinická výuka v kontextu epidemie Covid-19

Epidemická situace způsobená virem SARS-CoV-2 a infekcí Covid-19 výrazně zasáhla do našich životů a přinesla celou řadu omezení. K oblastem, které byly ovlivněny touto epidemií a souvisejícím nouzovým stavem, patří i výuka na vysokých školách, včetně lékařských fakult.

Vedení Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (dále jen LF UP) považuje za velmi důležité, že v případě studijních programů Všeobecné lékařství a Zubní lékařství nebyla přerušena praktická výuka, která s určitými modifikacemi nadále probíhala. Současně je třeba zmínit pracovní nasazení mediků, které výrazně pomohlo při zvládání enormní pracovní zátěže ve zdravotnických zařízeních. Je vhodné doplnit, že zapojení studentů LF UP bylo rovněž dobrovolné a do pomoci se zapojili studenti téměř všech ročníků. Za to jim náleží velké poděkování a fakulta může být na svoje studenty právem hrda. Poděkování dále náleží i všem zaměstnancům fakulty, kteří svou každodenní svědomitou prací umožnili nejen praktickou výuku, ale i realizaci přednášek a seminářů v on-line formě. Především v případě preklinických a klinických oborů, které musely zajistit komplexní zdravotnickou péči o pacienty, si toto zaslouží velkou úctu a poděkování.

V průběhu epidemie Covid-19 byla, a samozřejmě stále jsou, dodržována příslušná hygienicko-epidemiologická opatření. Jejich dodržování studenty, akademickými pracovníky a dalšími zaměstnanci fakulty umožnilo udržení praktické výuky a pomoc studentů při péči o pacienty. Současně byl na LF UP monitorován výskyt infekce Covid-19 u studentů, který prokázal, že incidence tohoto onemocnění mezi studenty v období říjen 2020 až březen 2021 se pohybovala v rozmezí 1-3 %. V souvislosti s pokračováním praktické výuky a zapojením studentů do zdravotnické péče nedošlo ke zvýšení incidence Covid-19 mezi pacienty Fakultní nemocnice Olomouc. Je tedy zřejmé, že obavy z možného šíření infekce mezi pacienty z důvodu praktické výuky či pomoci mediků při zajišťování zdravotní péče se nenaplnily. Celkový počet studentů LF UP v karanténě za výše uvedené období činil 173.

Vedení LF UP děkuje všem studentům a zaměstnancům za spolupráci, pochopení a vstřícnost při řešení epidemie Covid-19 a je přesvědčeno, že společnými silami se podařilo udržet chod naší fakulty a současně pomoci zdravotnickým zařízením při zajišťování diferenciálně-diagnostické i léčebně-preventivní činnosti.

Vedení LF UP v Olomouci

Aktuální znění Mimořádného opatření MZČR

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR – omezení provozu škol a školských zařízení, s účinností od 19. 4. 2021 do odvolání zde.

Sdělení děkana k výuce

V návaznosti na ukončení nouzového stavu k 11. 4. 2021 a vydaného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 6. 4. 2021 zde vydávám pro výuku v letním semestru následující instrukce:

 1. Přednášky a semináře rozvrhované pro celý ročník budou realizovány do konce letního semestru on-line.
 2. Praktická výuka teoretických a preklinických předmětů realizovaná na Teoretických ústavech LF UP probíhá prezenční formou.
  Praktická výuka na klinikách může stále probíhat ve všech ročnících prezenčně a o formě a podmínkách výuky informují jednotlivá pracoviště (resp. jejich vedení a garanti výuky) studenty prostřednictvím Moodle.
 3. Zkoušky mohou probíhat v prezenční i on-line formě. V prezenční formě mohou zkoušky probíhat s maximální účastí do deseti osob ve stejný čas.
 4. Prezenční výuka bude umožněna studentům všech ročníků LF UP pouze za předpokladu, že v posledních 7 dnech podstoupili POC antigenní test nebo RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem. Pokud student povinné testování odmítne, nebude mu umožněna prezenční výuka. 

  Povinné testování se nevztahuje na studenty, kteří:
 • se v následujících 7 dnech neúčastní prezenční výuky;
 • prodělali onemocnění COVID-19 a od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 90 dní (tuto informaci je nutné doložit laboratorním potvrzením);
 • mají vystavený certifikát MZ ČR nebo obdobný dokument vydaný autoritou příslušné země o kompletním provedeném očkování proti COVID-19, od něhož uplynulo nejméně 14 dnů, a zároveň nejeví žádné známky onemocnění COVID-19.
 1. V prostorách fakulty a fakultní nemocnice jsou vyučující i studenti v průběhu prezenční výuky a zkoušek povinni používat respirátor typu FFP2. Vzhledem ke specifikům jednotlivých pracovišť LF UP mohou podmínky kontaktní výuky upřesnit vedoucí zaměstnanci podle svého uvážení a o těchto podmínkách informují studenty prostřednictvím platformy Moodle.
 2. Studenti jsou povinni si tyto podmínky vždy předem zjistit a respektovat je, jinak nelze zaručit možnost jejich přístupu na konkrétní pracoviště.
 3. Pokud se u některého ze studentů projeví příznaky infekčního onemocnění nebo se dostane do kontaktu s osobou pozitivně testovanou na Covid-19, apelujeme na osobní zodpovědnost a žádáme, aby student nevstupoval do prostor LF UP a FNOL. Student je v tomto případě povinen neprodleně písemnou formou (e-mailem) informovat o této skutečnosti sekretářku příslušného ústavu/kliniky. Výuku, kterou z výše uvedených zdravotních důvodů nebyl student schopen absolvovat, není povinen nahrazovat.

V letním semestru bude platit tento režim až do odvolání.

Josef Zadražil
děkan LF UP

Sdělení děkana k výuce

V souvislosti s usnesením Vlády ČR č. 248 ze dne 5. 3. 2021 o pracovní povinnosti studentů sděluji, že v průběhu tohoto týdne, tj. od 8. 3. 2021 není pravděpodobné očekávat větší pracovní nasazení studentů 4. a 5. ročníků. Z tohoto důvodu zůstává výuka zachována ve stávajícím režimu pro všechny ročníky. V případě dalšího vývoje Vás budeme neprodleně informovat.

Josef Zadražil
děkan LF UP

Aktuální informace k usnesení Vlády ČR ze dne 26. února 2021

Vláda ČR vyhlásila ve svém usnesení č. 196 ze dne 26. února 2021 nouzový stav na dobu 30 dnů (celý text zde).

Současně Vláda ČR ve svém usnesení č. 200 ze dne 26. února 2021 (celý text zde) i nadále omezuje provoz vysokých škol, a to do 21. března 2021. Příslušné usnesení vlády omezující provoz VŠ stále obsahuje výjimku pro lékařské a zdravotnické obory. V platnosti tak zůstávají níže uvedené instrukce děkana pro výuku v letním semestru ze dne 23. února 2021.

Nově je omezeno cestování mezi okresy (celý text zde). Při nezbytných cestách na fakultu za pracovními či studijními povinnosti je potřeba mít u sebe vyplněný formulář. Podrobnosti a formuláře ke stažení najdete zde. Potvrzení zaměstnancům vydává jejich přímý nadřízený. Příslušné usnesení vlády omezující volný pohyb obsahuje výjimku pro cesty za účelem účasti na vzdělávání včetně praxí a na zkouškách.

Sdělení děkana k výuce

Pro výuku v letním semestru vydávám následující instrukce:

 1. Přednášky a semináře rozvrhované pro celý ročník budou realizovány do konce letního semestru on-line.
 2. Praktická výuka teoretických a preklinických předmětů realizovaná na Teoretických ústavech LF UP probíhá prezenční formou.
  Praktická výuka na klinikách může stále probíhat ve všech ročnících prezenčně a o formě a podmínkách výuky informují jednotlivá pracoviště (resp. jejich vedení a garanti výuky) studenty prostřednictvím Moodle.
 3. Zkoušky mohou probíhat v prezenční i on-line formě. V prezenční formě mohou zkoušky probíhat s maximální účastí do deseti osob ve stejný čas.
 4. V prostorách fakulty a fakultní nemocnice jsou vyučující i studenti v průběhu prezenční výuky a zkoušek povinni používat respirátor typu FFP2. Vzhledem ke specifikům jednotlivých pracovišť LF UP mohou podmínky kontaktní výuky upřesnit vedoucí zaměstnanci podle svého uvážení a o těchto podmínkách informují studenty prostřednictvím platformy Moodle.
 5. Studenti jsou povinni si tyto podmínky vždy předem zjistit a respektovat je, jinak nelze zaručit možnost jejich přístupu na konkrétní pracoviště.
 6. Pokud se u některého ze studentů projeví příznaky infekčního onemocnění nebo se dostane do kontaktu s osobou pozitivně testovanou na Covid-19, apelujeme na osobní zodpovědnost a žádáme, aby student nevstupoval do prostor LF UP a FNOL. Student je v tomto případě povinen neprodleně písemnou formou (e-mailem) informovat o této skutečnosti sekretářku příslušného ústavu/kliniky. Výuku, kterou z výše uvedených zdravotních důvodů nebyl student schopen absolvovat, není povinen nahrazovat.

V letním semestru bude platit tento režim až do odvolání.

Josef Zadražil
děkan LF UP

Aktuální informace k usnesení Vlády ČR ze 14. února 2021

Vláda ČR ve svém usnesení č. 129 ze 14. února 2021 (celý text zde) i nadále omezuje provoz vysokých škol, který bude mít stávající podobu, a to do 28. února 2021. Stále jsou tedy v platnosti instrukce vydané za nouzového stavu.

Josef Zadražil 
děkan LF UP

Informace děkana k použití respirátorů v prostorách LF UP

Podle doporučení Krizového štábu UP (zde) je vhodné, aby tam, kde je umožněna kontaktní forma výuky a zkoušení v prostorách fakulty, používali vyučující i studenti respirátor typu FFP2. Vzhledem ke specifikům jednotlivých pracovišť LF UP si podmínky kontaktní výuky stanovují vedoucí pracovišť podle svého uvážení a o těchto podmínkách informují studenty prostřednictvím platformy Moodle. Studenti jsou povinni si tyto podmínky vždy předem zjistit a respektovat je, jinak nelze zaručit možnost jejich přístupu na konkrétní pracoviště.

Josef Zadražil
děkan LF UP

Prodloužení nouzového stavu do 14. února 2021

Vláda ČR na mimořádném jednání 22. ledna 2021 na základě souhlasu Poslanecké sněmovny nově prodloužila nouzový stav do 14. února. V souvislosti s tím jsou prodloužena i platná krizová opatření, která mají přispět k utlumení šíření onemocnění covid-19.

Režim provozu a organizace výuky na LF UP zůstávají proto i nadále v platnosti tak, jak je uvedeno v předchozích sděleních děkana (viz níže).

Podrobnější informace k opětovnému prodloužení nouzového stavu zde a zde.

Aktuální informace k usnesení vlády

V souladu s usnesením Vlády ČR ze 7. ledna 2021 č. 13 si vás dovoluji informovat, že i nadále platí omezení a instrukce uvedené na této stránce (Režim na LF UP v prodlouženém nouzovém stavu ze 4. ledna 2021 a Sdělení děkana k výuce z 5. ledna 2021). Celý text usnesení vlády zde

Josef Zadražil 
děkan LF UP
 

Sdělení děkana k výuce

V souvislosti s aktuálním zhoršením epidemické situace platí opatření definovaná v usnesení vlády č. 1377 (zde). Vzhledem k tomu, že je třeba se na jednotlivých pracovištích připravit i na výuku v letním semestru, vydávám následující instrukce:

 1. Přednášky a semináře rozvrhované pro celý ročník budou realizovány do konce zimního semestru on-line. V letním semestru bude platit tento režim až do odvolání.
 2. Praktická výuka ve všech ročnících může stále probíhat prezenčně a o formě a podmínkách výuky informují jednotlivá pracoviště (resp. jejich vedení a garanti výuky) studenty prostřednictvím Moodle.
 3. Zkoušky mohou probíhat v prezenční i on-line formě. V prezenční formě mohou zkoušky probíhat s  účastí maximálně deseti osob v jeden čas.

Josef Zadražil
děkan LF UP

Prohlášení Asociace děkanů lékařských fakult ČR k pracovnímu zapojení studentů ve zdravotnických zařízeních

Viz tento dokument (pdf)

Režim na LF UP v prodlouženém nouzovém stavu

Dovoluji si vás informovat, že v souladu s usnesením vlády č. 1373 (zde) se prodlužuje nouzový stav na území ČR do 22. ledna 2021. V souvislosti s aktuálním zhoršením epidemické situace tak platí opatření definovaná v usnesení vlády č. 1377 (zde), z nichž se provozu vysokých škol týká především následující:  

 1. zakazuje se osobní přítomnost studentů na výuce, 
 2. zakazuje se osobní přítomnost studentů na zkouškách, a to tak, účastní-li se v jeden čas zkoušky více než 10 osob, 
 3. zákaz osobní přítomnosti studentů na výuce se nevztahuje na účast na klinické a praktické výuce a praxi studentů studijních programů všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a dalších zdravotnických studijních programů a studentů vykonávajících pedagogickou praktickou výuku a praxi v mateřských, základních a středních školách nebo školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy, 
 4. zakazuje se poskytování ubytování studentům vysokých škol, kteří mají na území České republiky jiné bydliště, v ubytovacích zařízeních vysokých škol, s výjimkou studentů, kteří se mohou účastnit vzdělávání podle bodu 3.

I nadále je zrušena pracovní povinnosti studentů (viz níže na této stránce).  

Josef Zadražil
Děkan LF UP 

Informace děkana k ukončení pracovní povinnosti pro studenty 5. ročníku studijního oboru Zubní lékařství

S účinností ode dne 16. prosince 2020 ruší Vláda ČR usnesením č. 1336 pracovní povinnost studentů 5. ročníku studijního programu Zubní lékařství. Odkaz na Usnesení zde.

Studenti tohoto ročníku se vracejí k plnění studijních povinností a k praktické výuce dle pokynů garantů výuky, na Klinice zubního lékařství dle pokynů vedoucích výuky a v souladu s Usnesením Vlády ČR č. 1335 ze dne 14. 12. 2020 (celé znění zde). Aktualizované informace k výuce budou zveřejněny v platformě MOODLE.

Josef Zadražil
děkan LF UP

Sdělení děkana k usnesení vlády ze dne 14. prosince 2020

V souladu s usnesením vlády č. 1335 ze dne 14. prosince 2020 (celé znění usnesení zde) vás informuji, že na naší fakultě bude výuka realizovaná dle následujících instrukcí:

 1. Všechny přednášky a semináře, včetně 1. ročníku, budou probíhat do konce zimního semestru on-line.
 2. Praktická výuka ve všech ročnících může stále probíhat prezenčně a o formě a podmínkách výuky informují jednotlivá pracoviště (resp. jejich vedení a garanti výuky) studenty prostřednictvím Moodle.

Josef Zadražil
děkan LF UP

Sdělení děkana k prodloužení nouzového stavu do 23. 12. 2020

Vláda České republiky rozhodla o prodloužení nouzového stavu do 23. 12. 2020. Více informací zde.

Na naší fakultě bude výuka realizovaná dle následujících instrukcí:

 1. Přednášky a semináře rozvrhované pro celý ročník budou realizovány do konce zimního semestru on-line.
 2. Semináře pro studenty 1. ročníku do počtu nejvýše 20 studentů budou probíhat do konce zimního semestru prezenčně.
 3. Praktická výuka ve všech ročnících může stále probíhat prezenčně a o formě a podmínkách výuky informují jednotlivá pracoviště (resp. jejich vedení a garanti výuky) studenty prostřednictvím Moodle.

Josef Zadražil
děkan LF UP

Informace děkana k ukončení pracovní povinnosti pro studenty

S účinností ode dne 10. prosince 2020 ruší vláda pracovní povinnost studentů 4. a 5. ročníku studijního programu Všeobecné lékařství. Odkaz na Usnesení zde.

Studenti těchto ročníků se vracejí k plnění studijních povinností a k praktické výuce dle pokynů jednotlivých ústavů a klinik a v souladu s Usnesením Vlády ČR č. 1263 ze dne 30. 11. 2020 zde. Aktualizované informace k výuce na jednotlivých ústavech a klinikách budou zveřejněny v platformě MOODLE.

Zrušení se netýká pracovní povinnosti studentů 5. ročníku studijního programu Zubní lékařství.

Josef Zadražil
děkan LF UP

Výuka dle usnesení vlády ČR ze dne 30. 11. 2020 pro období 7. 12. - 12. 12. 2020

V souladu s Usnesením Vlády ČR ze dne 30. 11. 2020 pro období 7. 12. - 12. 12. 2020 Vás informuji, že:

 1. Přednášky a semináře rozvrhované pro celý ročník budou realizovány do konce zimního semestru on-line.
 2. Semináře pro studenty 1. ročníku do počtu nejvýše 20 studentů budou probíhat v období uvedeném ve vládním usnesení prezenčně.
 3. Praktická výuka může stále probíhat na naší fakultě prezenčně a o formě a podmínkách výuky informují jednotlivá pracoviště (resp. jejich vedení a garanti výuky) studenty prostřednictvím Moodle.


Josef Zadražil
děkan LF UP

Sdělení děkana k organizaci výuky pro studenty

Vážené studentky, vážení studenti,

informuji vás o níže uvedených skutečnostech:

 1. Všechny platné informace související s Covid-19 jsou k dispozici na webovém odkazu: https://www.lf.upol.cz/covid-19/  a tyto jsou pravidelně aktualizovány.
 2. Všechny informace včetně případných změn ve výuce jsou vám sdělovány přes oficiální platformu UP - Moodle.
 3. Vzhledem k možnému ukončení nouzovému stavu k 12. 12. 2020 zváží jednotlivá pracoviště změnu formy probíhající výuky, resp. návrat na plně kontaktní výuku, organizaci a náplň zkoušek, kolokvií a podmínek zápočtů a tyto Vám sdělí prostřednictvím platformy Moodle.
 4. Přednostové byli upozorněni na nutnost vypsání dostatečného počtu zkouškových termínů.
 5. V případě ukončení nouzového stavu bude od ledna 2021 probíhat praktická/klinická výuka prezenční formou podle aktualizovaných rozvrhů, které  jsou zveřejněny na webu fakulty viz https://www.lf.upol.cz/studenti/magisterskyprogram/#c5865
 6. S ukončením nouzového stavu budou od 1. 1. 2021 zkoušky probíhat kontaktní formou.

Josef Zadražil, děkan LF UP

Sdělení děkana k organizaci výuky pro zaměstnance

Všechny platné informace související s Covid-19 jsou k dispozici na webovém odkazu: https://www.lf.upol.cz/covid-19/ a jsou pravidelně aktualizovány.

Všechny informace včetně případných změn ve výuce musí být sdělovány studentům přes oficiální platformu UP – Moodle.

Vzhledem k možnému ukončení nouzovému stavu k 12. 12. 2020 zváží jednotlivá pracoviště formy probíhající výuky, resp. návrat na plně kontaktní výuku, organizaci a náplň zkoušek, kolokvií a podmínek zápočtů, a tyto budou sděleny studentům prostřednictvím platformy Moodle. Organizace výuky je plně v kompetenci jednotlivých pracovišť.

Termíny zkoušek, zápočtů a kolokvií měly být vypsány u průběžné výuky nejpozději do 4 týdnů od jejího zahájení. V případě blokové výuky termíny zkoušek musí následovat bezprostředně po ukončení bloku, nejpozději do 14 dnů. (viz Směrnice děkana k provedení SZŘ UP).

V případě ukončení nouzového stavu bude od ledna 2021 probíhat praktická/klinická výuka prezenční formou podle aktualizovaných rozvrhů, jsou zveřejněny na webu fakulty. Odkaz: https://www.lf.upol.cz/studenti/magisterskyprogram/#c5865

S ukončením nouzového stavu budou od 1. 1. 2021 zkoušky probíhat kontaktní formou.

Josef Zadražil
děkan LF UP

Usnesení vlády zde dne 20. 11. 2020 týkající se provozu vysokých škol

V souladu s novým usnesením vlády je od 25.11.2020 opět možné konat prezenční laboratorní, experimentální a uměleckou výuku pro poslední ročníky bakalářských a magisterských studijních programů ve skupinách do 20 studentů, dále je možná výuka pro všechny ročníky doktorských studijních programů, zkoušky do 10 osob ve všech ročnících, individuální konzultace pro všechny ročníky a omezené výpůjční služby knihoven. Pro studenty, kterých se tato výuka bude týkat, je znovu možné ubytování na kolejích.

Text celého usnesení zde:
Omezení škol od 25. listopadu (pdf)
Omezení škol od 30. listopadu (pdf)

Josef Zadražil,
Děkan LF UP

Prodloužení nouzového stavu

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga představil matici opatření PES v oblasti školství. Tabulka má být výsledkem spolupráce mezi ministerstvy školství a zdravotnictví a zohledňuje priority české vzdělávací soustavy, tedy i vysokého školství. Informace najdete na adrese: https://www.msmt.cz/ministr-skolstvi-predstavil-skolskou-cast-pes.
V současné době stále platí stupeň pohotovosti 5, ve kterém je nadále povolena klinická či praktická výuka a praxe studentů zdravotnických studijních programů.

Sněmovna schválila prodloužení nouzového stavu, a to do 12. prosince 2020. Vláda smí nouzový stav vyhlásit jen s uvedením důvodů na určitou dobu a pro určité území, současně také musí vymezit, jaká práva a jakém rozsahu se omezují.

Veškerá dříve definovaná opatření zůstávají v platnosti, stejně jako výjimky pro praktickou a klinickou výuku zdravotnických oborů. Na současné organizaci výuky se tedy nic nemění. Nastanou-li jakékoli změny, které se týkají chodu fakulty, budete neprodleně informováni. Sledujte proto prosím tyto webové stránky.

Úprava výuky

Vážené studentky, vážení studenti,

na základě požadavku vedení Fakultní nemocnice Olomouc, kdy dochází vzhledem epidemické situaci ke změně organizace provozu a s ohledem na zvyšující se počet nemocných z řad zaměstnanců, jsme se rozhodli, že přesuneme výuku klinických předmětů ve čtvrtém a pátém ročníku studijního programu Všeobecné lékařství a třetího až pátého ročníku General Medicine částečně na letní semestr a výuku předmětů teoretických na tento, již probíhající semestr. Výuka předmětů všeobecného lékařství pro studijní program Zubní lékařství a Dentistry probíhá on-line. Vycházíme z předpokladu, že se epidemii podaří dostat do jara pod kontrolu do té míry, že bude možné realizovat klinickou výuku prezenční formou.

Prakticky to pro Vás znamená, že předměty čtvrtého a pátého ročníku studijního programu Všeobecné lékařství a třetího až pátého ročníku General Medicine zajišťované Ústavem veřejného zdravotnictví, Ústavem soudního lékařství a medicínského práva a Ústavem imunologie budou vyučovány v zimním semestru pro všechny skupiny, tedy i pro ty, které mají být dle rozvrhu vyučovány v letním semestru. Výuka bude realizována většinou elektronickou formou bez časového omezení přístupu k výukovým materiálům. Konkrétní informace o způsobu výuky v těchto předmětech naleznete v MOODLE a na IS/STAG během následujícího týdne. V zimním semestru proběhne z klinické výuky pouze výuka Infekčního lékařství, Lékařské genetiky, Gynekologie a porodnictví, Ortopedie, Oftalmologie a Urologie dle původního harmonogramu. O změnách v rozvrhu výuky, která Vám bude přesunuta na letní semestr, budete informováni hned, jak bude rozvrh pro letní semestr upraven.

Smyslem výše uvedené úpravy je nabídnout studentům v této těžké době, kdy navíc mnoho studentů nastoupilo na pomoc zdravotnictví a nemůže se zúčastnit výuky, co nejvíce výuky, která může být realizována bez kontaktu s pacientem na zimní semestr a výuku klinickou, která naopak vyžaduje intenzivní kontakt s pacientem na semestr letní. V návaznosti na tyto změny Vám bude nabídnuto z těchto předmětů více zkouškových termínů, včetně státnicových, které budou moci absolvovat i Ti, kteří měli mít výuku až v letním semestru.

Se srdečným pozdravem

prof. MUDr. Josef Zadražil, CSc.

Deklarace společného postupu lékařských fakult v ČR pro sladění pomoci studentů ve zdravotnictví s jejich řádným studiem v akademickém roce 2020 - 2021

V souvislosti s eskalací pandemie Covid-19 v České republice, se souvisejícím vládou nařízeným omezením výuky a s rozsáhlou pomocí stovek až tisíců studentů lékařských fakult ve zdravotnictví, se Asociace děkanů lékařských fakult ČR dohodla na dodržování následujících principů v akademickém roce 2020-21: 

 1. Hlavním cílem je poskytnout všem studentům podmínky a možnosti k tomu, aby mohli řádně splnit všechny zápočty a zkoušky v tomto akademickém roce a to do 30.9.2021.
 2. K tomuto cíli budou vedení LF přispívat flexibilními úpravami rozvrhů, prodloužením zkouškových období, vypsáním dostatečného počtu náhradních termínů pro praktická cvičení, stáže, zápočty i zkoušky.
 3. Tam, kde bude obor, ve kterém student pomáhá ve zdravotnictví, odpovídat oboru, v němž měl v daném akademickém roce absolvovat klinické stáže či praxi, budou fakulty (po individuálním posouzení garantem oboru) tuto praxi, či její část , uznávat jako rovnocennou náhradu.
 4. Vedení fakult učiní maximum pro to, aby kvalita i kvantita výuky byla touto situací ovlivněna co nejméně. Žádáme však studenty, aby měli pochopení pro případné modifikace výuky zejména v klinických oborech tam, kde vyučující lékaři budou muset současně plnit extrémní požadavky na zdravotní péči o nemocné ať již kvůli vysokým počtům pacientů nebo kvůli práci za nemocné kolegy.

Informace k pracovní povinnosti studentů LF

Vážené studentky, vážení studenti,

sděluji, že na základě usnesení Vlády ČR č. 1023 ze dne 12. 10. 2020 je uložena pracovní povinnost studentům 4. a 5. ročníku studijního programu Všeobecného lékařství a 5. ročníku Zubního lékařství, která neumožňuje Vaši fyzickou účast na praktické a klinické výuce. V souvislosti s tímto nařízením jsem rozhodl, že pro uvedené ročníky bude veškerá výuka, tedy teoretická i praktická, realizována distanční formou. Toto nařízení platí po dobu nouzového stavu vyhlášeného Vládou ČR. Konkrétní formu výuky ponechávám na rozhodnutí vedoucích zaměstnanců příslušných pracovišť, a tito jsou povinni sdělit tuto informaci prostřednictvím systému Moodle do pondělí 19. 10. 2020.

Vzhledem k epidemiologické situaci lze předpokládat i zapojení jiných než výše uvedených ročníků do dobrovolnické výpomoci zdravotnickým zařízením. Těmto studentům, zejména studentům 3. ročníku Všeobecného lékařství a Zubního lékařství, je nutné zabezpečit náhradu zameškané výuky tak, aby nedošlo k prodloužení jejich studia. Formu náhrady ponechávám na rozhodnutí vedoucích zaměstnanců příslušných pracovišť, která v tomto případě kontaktujte.

Doporučuji sledovat oficiální stránku LF UP COVID-19, která je pravidelně aktualizována:

https://www.lf.upol.cz/covid-19/

Děkuji za vaši spolupráci a přeji pevné zdraví,


Josef Zadražil
děkan LF UP

Pokyny děkana LF UP k výuce od 12. října 2020

V návaznosti na Usnesení vlády ČR ze dne 8. 10. 2020 č. 997 (viz tento dokument), kterým se s účinností od 12. 10. 2020 do 25. 10. 2020 zakazuje osobní přítomnost studentů na výuce na vysoké škole, přechází veškerá teoretická výuka na LF UP na on-line formu (tj. streamování v reálném čase).

Toto rozhodnutí se však nevztahuje na klinickou a praktickou výuku a praxi studentů, která i nadále probíhá prezenčně. Konkrétní forma prezenční klinické a praktické výuky je v kompetenci vedení pracovišť a garantů jednotlivých předmětů.

Josef Zadražil

Pokyny děkana LF UP k výuce

S ohledem na aktuální vývoj epidemiologické situace vedení LF UP rozhodlo, že s účinností od pondělí 12. 10. 2020 přednášky a semináře rozvrhované pro celý ročník, tj. s účastí všech studentů daného ročníku, budou realizovány pouze v on-line formě (tj. streamováním v reálném čase). Toto rozhodnutí se netýká praktické výuky a blokových seminářů, které nadále probíhají v kontaktní formě.

Forma a realizace distanční teoretické a modifikované praktické výuky je na odpovědném zvážení garanta příslušného předmětu. Způsob a aktuální pokyny pro výuku každého předmětu musí být uvedeny pro jednotlivé předměty (povinné, povinně volitelné a volitelné) na Moodle, a to včetně odpovídajících studijních materiálů.

Děkuji za pochopení a spolupráci

Josef Zadražil

Informace ředitele FNOL a děkana LF UP

Viz tento pdf dokument.

OPATŘENÍ NA LF UP PRO ZIMNÍ SEMESTR 2020/2021 K 22. 9. 2020 - informace pro studenty

V souvislosti s aktuální epidemiologickou situací s nemocí COVID-19 v ČR a na území Olomouckého kraje vydává vedení LF UP následující opatření a doporučení v souladu s nařízením Vlády ČR:

 1. LF UP bude postupovat podle legislativních a hygienicko-epidemiologických opatření definovaných vládou ČR. Nošení roušek a dalších osobních ochranných prostředků je dle aktuálně platných nařízení ve vnitřních prostorách povinné.
 2. Při vstupu na klinická pracoviště v rámci klinické výuky je nošení roušek pro studenty povinné a studenti jsou povinni mít vlastní roušku s sebou. Jednotlivá klinická pracoviště mohou s ohledem na specifický charakter klinické výuky požadovat i další osobní ochranné prostředky a tyto požadavky je nezbytné respektovat. Při kontaktu s pacientem je akceptována výhradně jednorázová rouška - ústenka, nebo filtr FFP 2, či FFP 3.
 3. Pokud se u některého ze studentů projeví příznaky infekčního onemocnění nebo se dostane do kontaktu s osobou pozitivně testovanou na Covid-19, apelujeme na osobní zodpovědnost a žádáme, aby nevstupovali do prostor LF UP. Student je v tomto případě povinen neprodleně písemnou formou informovat o této skutečnosti sekretářku daného pracoviště. Výuku, kterou z výše uvedených zdravotních důvodů nebyl student schopen absolvovat, nebude nutné nahrazovat. V případě Vašeho zájmu výuku nahradit, bude na rozhodnutí vedení příslušného pracoviště, zdali toto bude umožněno.
 4. Zahraniční studenti a studenti z jiného než Olomouckého kraje se v případě akutních zdravotních obtíží mohou obracet na ambulanci primární péče Vojenské nemocnice Olomouc (VNOL - https://www.vnol.cz/index.php/cs/oddeleni/prakticky-lekar-pro-dospele).
 • Student/zaměstnanec z Olomouckého kraje ---- registrující praktický lékař
 • Student z jiného kraje ---- VNOL (tel. 973407040)
 • Zahraniční student ---- VNOL (tel. 973407040)
 1. VÝUKA: Platí informace z 25. 8. 2020 (viz níže) a výuka na LF UP bude probíhat standardně, pokud nebude Vládou ČR nařízeno jinak.
 2. Vedoucí zaměstnanec příslušného pracoviště může rozhodnout o převedení části výuky do online formy. O této skutečnosti budete informováni.
 3. JÍDELNA FNOL: Z rozhodnutí vedení FNOL stále platí zákaz vstupu studentům do jídelny FNOL. Jakmile se rozhodnutí změní, budete informováni na těchto stránkách.
 4. HYGIENA RUKOU: Dbejte prosím zvýšené hygieny rukou (časté mytí a dezinfekce).
 5. INFORMACE: Máte-li dotazy, náměty či připomínky, obracejte se na studijní proděkanky.
 6. ODKAZY: Další důležité informace týkající se aktuálních opatření najdete zde:

Vedení LF UP bude průběžně informace aktualizovat podle vývoje epidemiologické situace a nařízení Vlády ČR.

Možnosti čerpání zdravotní péče pro studenty ze SR studující v ČR

 1. Občania s bydliskom na území SR, ktorí študujú na území iného členského štátu vo všeobecnosti zostávajú verejne zdravotne poistení v SR.
 2. Pri poskytovaní neodkladnej/akútnej zdravotnej starostlivosti v krajine štúdia predkladajú vydaný platný Európsky preukaz zdravotného poistenia (EHIC). Plánovanú zdravotnú starostlivosť musia absolvovať v SR, t.j. nie je možné registrovať sa u praktického lekára. Okrem neodkladnej/akútnej zdravotnej starostlivosti im nebudú náklady na EHIC preplatené.
 3. V decembri 2018 sa však konalo pracovné stretnutie medzi SK a ČR zdravotnými poisťovňami, kde bol okrem iného dohodnutý aj nasledovný postup týkajúci sa študentov:
  • Čerpanie vecných dávok zo strany občanov SR, ktorí študujú v ČR je možné na základe EHIC, národného preukazu (žltý preukaz),resp. potvrdenia s pridelením čísla poistenca v ČR. Registrácia slovenského EHIC v českej ZP a vystavenie potvrdenia s číslom poistenca významne uľahčuje administratívu PZS.
  • Ak si teda slovenský študent v ČR  zaregistruje slovenský EHIC v jednej zo zdravotných poisťovni v ČR, bude mu vydané potvrdenie s číslom poistenca na čerpanie zdravotnej starostlivosti v ČR (rozsah poskytnutej zdravotnej starostlivosti je iný, väčší ako neodkladný, a poskytne ho študentovi príslušná zdravotná poisťovňa v ČR, ktorá mu potvrdenie vystaví). Náklady ČR fakturuje do ZP SR.
 4. Ďalšou možnosťou je, ak by si študent presunul bydlisko zo SR do krajiny štúdia, napr. ČR. V tomto prípade by mu ZP v SR vystavila nárokový doklad S1/109
  • Pre vystavenie nárokového dokladu musí študent doložiť nasledujúce doklady:
   1. doklad preukazujúci štúdium ( potvrdenie o návšteve školy)
   2. doklad preukazujúce poberanie štipendia ( potvrdenie o priznaní štipendia )
   3. doklad preukazujúci bydlisko študenta v štáte štúdia ( potvrdenie o pobyte v CZ)
   4. doklad preukazujúci príbuzenský vzťah k nositeľovi poistenia (rodiča) poisteného v SR ( rodný list dieťaťa )

OPATŘENÍ NA LF UP K 22. 9. 2020 - informace pro zaměstnance

 1. Nošení roušek a dalších osobních ochranných prostředků je ve vnitřních prostorách povinné dle aktuálně platných nařízení.
 2. V případě jakýchkoli příznaků infekčního onemocnění apelujeme na osobní odpovědnost zaměstnanců a žádáme, aby se osoba s příznaky nezdržovala v prostorách LF UP a dalších veřejných prostorách a kontaktovala svého praktického lékaře.
 3. Platí informace z 25. 8. 2020 (viz níže) a výuka na LF UP bude probíhat standardně, pokud nebude Vládou ČR nařízeno jinak.
 4. Dle uvážení vedoucího zaměstnance příslušného pracoviště lze část teoretické výuky převést na on-line formu. Aktuálně se připravuje metodický pokyn "Postupy a pravidla pro realizaci on-line vzdělávání na UP v Olomouci“, který ihned po jeho vydání vedoucí pracovníci obdrží.
 5. Další důležité informace týkající se aktuálních opatření najdete zde:

Aktuální informace ke vstupu do budov LF UP

Všechny standardní vstupy do budov TÚ LF a studovna budou od 7. 9. 2020  otevřeny v pracovní dny v režimu 7 - 18 hodin.

Knihovna LF je otevřena od 1. 9. ve standardní pracovní době, tj. 8 - 15.30 hodin.

AKTUÁLNÍ INFORMACE K 25.8.2020

Výuka v zimním semestru bude zahájena standardně. Sledujeme aktuální vývoj situace a o eventuálních změnách v organizaci výuky vyplývajících z epidemiologické situace vás budeme vždy neprodleně informovat prostřednictvím těchto stránek a e-mailu.

Ministerstvo zdravotnictví ve čtvrtek 20.8.2020 vydalo nové mimořádné opatření, kterým zmírnilo středeční mimořádné opatření upravující plošnou povinnost nošení roušek v ČR od 1. září. Současný stav je tedy následující:

Roušky budou od 1. září povinné:

 • v městské i meziměstské dopravě
 • na úřadech a na poštách
 • ve zdravotnických zařízeních
 • ve volebních místnostech
 • na vnitřních akcích s více než 100 účastníky (divadla, kina, koncertní sály atd.)

Roušky nebudou od 1. září povinné:

 • ve školách (nosit se budou, jen když se zhorší koronavirový semafor na oranžový stupeň)
 • v obchodech a obchodních centrech
 • v restauracích a barech
 • ve službách pro zákazníky (kadeřnictví, pedikúra atd.)
 • na vnitřních akcích do 99 účastníků

Roušky nemusí mít např.:

 • děti do dvou let věku
 • studenti při akademických obřadech na vysokých školách
 • autisté a osoby s poruchou intelektu
 • hospitalizovaní pacienti při poskytování zdravotních služeb
 • lidé pracující v rizikovém prostředí s enormní zátěží teplem 
 • a další vybrané kategorie

Pravidla pro nošení roušek, omezení obchodu a služeb a další omezení mohou být nyní upravena lokálně rozhodnutím jednotlivých krajských hygienických stanic na základě konkrétní epidemiologické situace v regionu.

Možnosti uznání odborné praxe studentů LF UPOL v rámci dobrovolnické výpomoci a/nebo pracovní povinnosti ve zdravotnických zařízeních během nouzového stavu v souvislosti s epidemií COVID-19

Tuto odbornou praxi lze uznat ve studijních programech Všeobecné lékařství a Zubní lékařství následujícím způsobem:

1. Uznání splnění povinných prázdninových praxí v rámci povinných předmětů je možné v případě, že náplň odborné praxe odpovídala převážnou částí zvolenému předmětu a student má splněny příslušné prerekvizity uvedené v sylabu.

Program Všeobecné lékařství

 • PLE/VCBP1 Základní výkony ve zdravotnictví - klinická praxe
 • PLE/VCBP2 Povinná praxe v ordinaci praktického všeobecného lékaře
 • DET/VCBP2 Praxe z pediatrie
 • CH1/VCNP2 Praxe z chirurgie
 • PGY/VCBP2 Praxe z porodnictví a gynekologie
 • PLE/VC052 Povinná praxe ve vybraných oborech

Program Zubní lékařství

 • ST1/ZUB81 Prázdninová praxe zubní lékařství 1
 • ST1/ZUB82 Prázdninová praxe zubní lékařství 2
 • ST1/ZUB83 Prázdninová praxe zubní lékařství 3
 • ST1/ZUB84 Prázdninová praxe zubní lékařství 4
 • UCH/ZUB72 Odborná praxe na lékařské pohotovostní službě

Zápočet výše uvedených předmětů bude udělen zvyklým způsobem garantem příslušných předmětů dle příslušného Sylabu.

2. Pokud náplň dobrovolnické výpomoci nebo činnosti vykonávané v rámci pracovní povinnosti neodpovídá náplni výše vyjmenovaných předmětů, nebo student předmět již absolvoval a/nebo nemá splněny prerekvizity pro jejich absolvování, bude tato praxe uznána podle délky praxe uznána za volitelné předměty:

Program Všeobecné lékařství

 • DLF/VC011 Lékařská praxe 1
 • DLF/VC012 Lékařská praxe 2
 • DLF/VC013 Lékařská praxe 3

Program Zubní lékařství

 • ST1/ZU075 Lékařská pohotovostní služba v zubním lékařství

K uznání těchto předmětů student předloží potvrzení o absolvované praxi  studijnímu oddělení LF UP v Olomouci (tj. vloží do boxu vedle recepce na Teoretických ústavech, zašle poštou nebo oskenovaný dokument zašle e-mailem) a zápočet mu bude udělen příslušným studijním proděkanem. V případě dotazů či nejasností se obracejte na příslušné studijní referentky, případně příslušné studijní proděkany.

 

Prof. RNDr. Hana Kolářová, CSc.

Doc. MUDr. Eva Klásková, Ph.D.

MDDr. Iva Voborná, Ph.D.

Pravidla pro vstup a pohyb studentů v budovách LF UP

Budovy LF UP jsou otevřeny pouze v pracovní dny. Vstup studentům do fakultních budov je podmíněn předchozí domluvou s vyučujícím, zaměstnancem fakulty, přihlášením na termín zkoušky.

 • Za určitých situací je možno se ve vnitřních prostorách fakult UP pohybovat bez roušek, respirátorů, šátků či jiných ochranných prostředků dýchacích cest. Týká se to studentů, akademiků a členů zkušebních komisí, a to tehdy, pokud je mezi přítomnými zachován rozestup nejméně 1,5 metru a pokud je v místnosti maximálně 15 osob. V ostatních situacích jsou ochranné prostředky dýchacích cest povinné. Konkrétní podmínky určuje osoba odpovědná za konkrétní situaci.
   
 • Nadále platí pro studenty, že osobní přítomnost na univerzitě za účelem výuky, zkoušky nebo jiné činnosti na vysoké škole je možná pouze za splnění následujících podmínek:
  • student/ka je bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.),
  • student/ka u vstupu do zkušební místnosti provede dezinfekci rukou, přičemž dezinfekční prostředek zajistí vysoká škola,
  • student/ka nemá v daném čase nařízeno karanténní opatření,
  • student/ka poskytne písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. (Tiskopis zde PDF, případně je k dispozici na recepci u vstupu do budovy. Tiskopisy odevzdají vyučujícímu/ zaměstnanci fakulty se kterým mají dohodnutou schůzku. Na dotčených pracovištích se odevzdaná prohlášení budou shromažďovat a archivovat.)
    
 • Při pohybu po budovách LF UP dodržujte hygienická pravidla a odstupy minimálně 1,5 m.  
 • Studovny a knihovna na LF UP jsou uzavřeny.

Pozvánka k přijímací zkoušce

Vážení uchazeči,

pozvánka k přijímací zkoušce je dostupná v e-přihlášce, záložka "dokumenty".

Upravené podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2020/2021

Viz dokument pdf.

Přijímací řízení na LF pro akademický rok 2020/2021

Vážení uchazeči, 

přestože jste byli dne 14. 5. 2020 na webových stránkách fakulty předběžně informováni o plánovaném posunutí termínů konání přijímacích zkoušek na 15. a 16. 6. 2020, dochází k návratu k původním termínům přijímacích zkoušek na 9. 6. 2020 pro studijní programy Všeobecné lékařství a Zubní lékařství a na 10. 6. 2020 pro studijní program Veřejné zdravotnictví. Dle tiskového prohlášení Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 15. 5. 2020 má docházet k dalšímu postupnému rozvolňování přijatých mimořádných opatření, a to již od 8. 6. 2020, nikoliv až od 15. 6. 2020, jak bylo původně avizováno. Návratem k původním termínům zamezíme kolizi s termíny ústních maturitních zkoušek.

V platnosti zůstává, že na webových stránkách fakulty budou do 25. 5. 2020 zveřejněny upravené podmínky pro jednotlivé studijní programy. Rovněž bude zaslána všem uchazečům pozvánka k přijímací zkoušce s podrobnými instrukcemi.

Ve vlastním zájmu prosím sledujte i nadále informace na těchto webových stránkách a svou e-mailovou schránku.

Pravidla pro vstup na území ČR a karanténní opatření (od 1. 5. 2020 00:00 po dobu trvání nouzového stavu)

Na všechny osoby vstupující na území ČR platí veškerá další platná mimořádná a krizová opatření přijatá Vládou ČR v souvislosti s epidemií COVID-19.

Podrobnosti zde (pdf)

Aktuální informace k výuce na LF UP od 11. 5. 2020

Limit pro prezenční výuku a zkoušení je nově 15 osob. Ostatní instrukce platí dle sdělení děkana LF UP zde.

Více informací o usnesení vlády zde:

Usnesení vlády ze 30. dubna 2020 (pdf)

Specializační vzdělávání v době koronaviru, aneb pracujeme dál

Epidemie koronaviru zasáhla společnost nevídaným způsobem. Lidé mají z nákazy respekt, zdraví staví na první místo, zároveň se však obávají ekonomických dopadů nouzového stavu. Každý hledá svoji cestu, jak se se situací co nejlépe vyrovnat. Současná epidemiologická situace se pochopitelně projevila i v oblasti specializačního vzdělávání a systém se začal ještě více komplikovat. Přesto, nebo právě proto lékařské fakulty maximálně spojily své síly, snažily se zachovat si pozitivní energii a okamžitě začaly hledat způsoby, jak se se situací co nejlépe vyrovnat. Naprostou prioritou bylo, aby vzdělávání lékařů nezačalo kolabovat, ale naopak, aby současný stav neovlivnil již tak komplikovanou a leckdy trnitou cestu mladých lékařů za získáním specializované způsobilosti. Koordinanční rada pro specializační vzdělávání nejdříve provedla důkladnou analýzu současného stavu, posoudila rizika a potenciální problémy a možnosti dalšího postupu. Na základě toho byly definovány základní cíle a vymezeny možné způsoby jejich naplnění, a to v souladu se souborem vládních opatření.

Níže uvedené klíčové činnosti by nebylo možné realizovat bez vzájemné spolupráce lékařských fakult, děkanů lékařských fakult a garantů jednotlivých specializačních oborů a za maximální podpory Ministerstva zdravotnictví ČR.

Oddělení specializačního vzdělávaní: Všechna oddělení specializačního vzdělávání byla nucena omezit úřední hodiny, nicméně všem lékařům jsou pracovníci oddělení neustále k dispozici, jak e-mailem tak telefonicky. Zároveň prosíme lékaře o jistou míru trpělivosti a shovívavosti, vzhledem k obrovskému náporu dotazů, kterými jsou pracovníci jednotlivých oddělení zavaleni.

Koordinační rada pro specializační vzdělávání: Svou práci nepřerušila ani koordinační rada, jakožto koordinující orgán zabezpečující úzkou spolupráci mezi univerzitami a jejich lékařskými fakultami na jedné straně a komunikaci s Ministerstvem zdravotnictví ČR na straně druhé. Jednání koordinační rady pokračují pravidelným pořádáním telekonferencí. Na každém takovém jednání KOR projedná splnění stanovených cílů, operativně řeší vzniklé problémy a důkladně se zabývá i managementem rizik.

Specializační kurzy: Specializační kurzy, které jsou povinnou součástí teoretické části vzdělávacích programů, jsou velmi důležitým předpokladem přístupu ke zkoušce po ukončení vzdělávání v základním kmeni a zkoušce atestační. Z tohoto důvodu ani teoretické vzdělávání nebylo zastaveno. Většina specializačních kurzů je konána v distanční podobě. Konkrétní podoba takové to formy není jednotná a každá lékařská fakulta koná v rámci svých možností, distanční forma kurzu může být pojata jako on-line výuka (živé vysílání v reálném čase) nebo jsou lékařům poskytnuty sofistikované výukové materiály, v ucelené podobě dle náplně kurzu. Vždy jde o to, aby absolvování kurzu nebylo pro lékaře jen prostým splněním požadavku vzdělávacího programu, ale aby šlo zároveň o nástroj, který by lékaři pomohl rozšířit a upevnit své znalosti a dovednosti a usnadnil mu přípravu ke zkouškám. Pokud specifičnost některých kurzů nedovolila distanční podobu, přistoupilo se na změnu termínu konání kurzů a to tak, aby lékařům nebylo znemožněno následně přistoupit ke zkoušce po ukončení vzdělávání v základním kmeni a zkoušce atestační.

Testy: Specializační testy, které jsou buď součástí jednotlivých kurzů, nebo jsou podmínkou přístupu ke zkouškám, se konají také on-line. Testy probíhají v rámci velmi propracovaných a zabezpečených testovacích aplikací ve vzájemné spolupráci jednotlivých garantů specializačních oborů v rámci všech lékařských fakult.

Zkouška po ukončení po ukončení vzdělávání v základním kmeni: Tyto zkoušky nadále probíhají, a to plně v souladu s pokyny MZ ČR a za maximálního dodržování hygienických opatření. Vlivem vzniklé situace v březnu a začátkem dubna musely některé lékařské fakulty své termíny kmenových zkoušek zrušit. Byly však již připraveny termíny náhradní, a to ještě v prvním pololetí, aby lékaři nemuseli zakončení svého kmene posouvat o další půl rok.

Atestační zkouška: Podobná situace je u atestačních zkoušek, záměrem fakult je, aby také atestační zkoušky jakožto poslední a závěrečný krok k získaní specializované způsobilosti do konce prvního pololetí proběhly. Jsou připravovány v souladu s neustále aktualizovanými hygienickými opatřeními a na základě konzultací s hlavní hygieničkou. Pokud je součástí atestační zkoušky zkouška praktická, vyžadující kontakt s pacientem ve zdravotnickém zařízení, bude přiměřeně modifikována, a to opět ve shodě s doporučením Ministerstva zdravotnictví ČR.

Na závěr by Koordinační rada pro specializační vzdělávání ráda poděkovala pracovníkům oddělení specializačního vzdělávání lékařských fakult za maximální pracovní nasazení. Garantům specializačních oborů za rychlou orientaci v nové situaci a za aktivní přístup k řešení vzniklých problémů. Lektorům za přechod na nové výukové metody. Děkanům lékařských fakult za maximální podporu. Ministerstvu zdravotnictví za vstřícnost. V neposlední řadě patří poděkování vám, mladým lékařům, za to, že si i nadále uvědomujete významnost kontinuálního procesu získávání a rozvoje vědomostí a dokážete skloubit soukromý živost s životem profesním, včetně svého dalšího vzdělávání. Za to, že ačkoliv jste na svých pracovištích maximálně vytíženi, zvládnete se příkladně připravovat ke zkouškám. Za to, že jste natolik zodpovědní, že distanční kurzy pro vás neznamenají pouze jejich formální absolvování. A za vaše pochopení a toleranci, protože i pro nás je situace úplně nová a nikdo nás na ni nemohl dopředu připravit.

Věříme, že společnými silami vše úspěšně zvládneme.

Všem přejeme hodně zdraví a sil

Vaši členové Koordinační rady pro specializační vzdělávání

Nový zákon č. 188/2020 sb., o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020 a o posuzování doby studia pro účely dalších zákonů

Dne 24. dubna 2020 byl ve Sbírce zákonů publikován zákon č. 188/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020 a o posuzování doby studia pro účely dalších zákonů. Zákon reaguje na mimořádnou situaci v souvislosti přijímáním krizových opatření Vládou České republiky v důsledku pandemie COVID-19 a upravuje některé aspekty přijímacího řízení a zápisu na vysoké školy, úpravu podmínek studia a jeho ukončování státní zkouškou, rozhodování na vysoké škole a posuzování období, kdy byla omezena výuka na vysokých školách, ve vztahu k době studia. Účinnosti tento zákon nabyl dnem zveřejnění ve Sbírce zákonů a vztahuje se na veřejné, soukromé i státní vysoké školy. Celý text zákona zde (pdf).

Sdělení děkana LF UP ze dne 28.4.2020

usnesením Vlády ČR č. 455 byla s účinností od 27. dubna 2020 opětovně zakázána osobní přítomnost studentů na hromadných formách výuky a zkoušek při studiu na vysoké škole podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů. Prezenční forma výuky proto nadále nebude realizována, a to bez nutnosti náhrady, až do odvolání. 

Zákaz osobní přítomnosti studentů se nevztahuje na individuální návštěvy knihoven a studoven za účelem vyzvednutí nebo odevzdání studijní literatury a na osobní přítomnost studentů: 

 • na konzultaci nebo na zkoušení za přítomnosti nejvýše 5 osob, 
 • na laboratorní, experimentální nebo uměleckou práci zejména pro realizaci závěrečných prací v rámci studia v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu za přítomnosti nejvýše 5 osob. 

Dle výše zmíněného usnesení vlády ČR je umožněna osobní přítomnost na klinické a praktické výuce a praxi, tato však s ohledem na specifika praktické výuky a praxe ve studijních programech Všeobecné lékařství a Zubní lékařství, aktuální epidemiologickou situaci v ČR i ve světě, organizační opatření ve zdravotnických zařízeních, především FNOL, i na LF UP a v neposlední řadě s ohledem na Vaše zdraví v současné době není možná. Praktická výuka tak i nadále bude realizována distanční formou až do odvolání. Po dohodě se zdravotnickými zařízeními lze plánovat smluvní praxi studentů na termíny po skončení plánované výuky v letním semestru. 

Přednášky a semináře nadále mohou probíhat pouze distanční formou.

Vzhledem k tomu, že řada našich studentek a studentů je stále zařazena do dobrovolnické pomoci zdravotnickým i sociálním zařízením, nadále trvá pokyn tuto činnost započítávat do absolvované výuky, resp. klinické praxe tak, aby nedocházelo k prodlužování doby studia.

Zkoušky, zápočty i kolokvia mohou nadále probíhat on-line, ale i v prezenční formě zkoušení kdy je povolena přítomnost nejvýše 5 osob za dodržení definovaných hygienických opatření. O způsobu ukončení předmětu rozhodne přednosta pracoviště. Studovny a knihovna v budovách LF UP jsou stále uzavřeny a v omezeném režimu funguje knihovna UP ve Zbrojnici.

Při vstupu do prostor Lékařské fakulty a Fakultní nemocnice musí student předložit prohlášení.

Informace pro studenty

Vážení studenti,

níže naleznete  informaci, která byla rozeslána všem vedoucím zaměstnancům LF UP.

"Obracíme se na vás ve věci anglických a českých studijních programů. V souladu s instrukcí vedení LF bude praktická výuka z období vládních omezení uznána bez nutnosti náhrady u VŠECH předmětů letního semestru 2020 bez výjimky. V souvislosti s aktuálním uvolňováním omezení pro výuku vzniká prostor k postupné obnově praktických cvičení pro české studenty a studenty ze zahraničí (jak v českém tak v anglickém programu), kteří jsou v ČR nebo budou mít postupně možnost se výuky osobně účastnit. Vzhledem k rozdílným omezením na jednotlivých klinických pracovištích je třeba řešit situaci individuálně a studenty zavčas informovat.

Zejména u anglických studentů je to zatím očekávaně nereálné, a proto u nich bude uznána účast na praktické výuce za celý zbytek letního semestru. Způsob a podmínky získání zápočtu je v gesci garantů a dle požadavku vedení LF musí být uveden pro jednotlivé předměty (povinné, povinně volitelné a nepovinné) na Moodle (některá pracoviště stále neaktualizovala instrukce na Moodle).

U anglických programů je NEZBYTNÉ zajistit možnost zkoušení, po získání zápočtu, a to bezkontaktní formou, neboť vzhledem k epidemiologickým okolnostem většina studentů opustila Olomouc a ČR. Angličtí studenti, kteří setrvali z nejrůznějších důvodů v Olomouci, by měli mít možnost po domluvě se zkoušejícím, složit zkoušku standardně kontaktní formou v případě kdy to bude umožněno vývojem epidemiologické situace. Informujte prosím studenty o navržených termínech zkoušení, aby si mohli vytvořit svůj kalendář. Výjimkou je poslední opravný termín, jehož organizace a forma je na rozhodnutí garanta předmětu.

Forma a realizace distančního zkoušeni je na odpovědném zváženi garanta. Instrukce, které vypracovala Pedagogická komise a které jste obdrželi  (Možnosti a metodické postupy pro konání distanční (online) formy kontroly splnění studijních povinností studentů) považujte prosím za vzorový příklad. Pro české i anglické studijní programy zvažuje vedení LF možnost náhrady praktických cvičení u lůžka a nácviku praktických klinických dovedností (v minimalizované podobě) formou dobrovolné stáže pro fokusované studenty v příštím semestru, ale to záleží na vývoji situace a kapacitě jednotlivých klinik a oddělení."

V případě dalšího uvolňování situace a změn v aktuálních opatřeních vás bude vedení LF  informovat.

Proděkani pro studijní záležitosti LF UP

Přijímací řízení na LF během epidemie koronaviru

Vážená uchazečko, vážený uchazeči,

děkujeme Vám za Váš zájem o studium na Lékařské fakultě UP v Olomouci. Chtěli bychom Vás informovat, že sledujeme současnou epidemiologickou situaci a hledáme cesty, jak řešit přijímací řízení v případě, kdy nelze vyloučit, že nebude možné přijímací zkoušky uskutečnit podle harmonogramu zveřejněného na našich webových stránkách.

Vedení fakulty stále zvažuje možnosti konání přijímacích zkoušek prezenční formou, případně s posunutým termínem, ale rovněž zvažuje vzhledem k epidemiologické situaci možnost upuštění od přijímací zkoušky a přijetí studentů podle prospěchu ze střední školy.

Bližší informace o formě a termínu přijímací zkoušky, případně podmínky přijetí uchazečů, pokud dojde k prominutí přijímací zkoušky, zveřejníme a rozešleme na Vaše e-mailové adresy během měsíce května. Ve vlastním zájmu proto prosím sledujte informace na těchto webových stránkách a sledujte i svou e-mailovou schránku.

Omezené zpřístupnění prostor LF UP pro studenty absolventských ročníků

V návaznosti na nové posuny ve strategii Vlády ČR ze dne 15. dubna v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem a opatřeními proti šíření nového typu koronaviru bude možné od 20. dubna v omezené míře znovu zpřístupnit prostory LF UP, a to výhradně pro studenty posledních ročníků.

Pro studenty neabsolventských ročníků se nic nemění a stále pro ně zůstávají v platnosti dosavadní opatření o zákazu kontaktní výuky. Jejich přítomnost na univerzitě tedy nadále není možná a týká se jich až do odvolání pouze online forma výuky. Stejně tak budou v jejich případě prozatím probíhat online i zápočty, zkoušky a plnění dalších studijních povinností.

https://www.upol.cz/nc/covid-19/zprava/clanek/univerzita-palackeho-se-znovuotevre-pro-studenty-absolventskych-rocniku/

Příloha 1: Mimořádné opatření

Úprava opatření zakazující volný pohyb po ČR

Nařízením MZ ČR z 15. dubna 2020 se upravují výjimky, které jsou z tohoto zákazu vyňaty, konkrétně pak cesty na výuku a zkoušky nebo jiné činnosti na vysoké škole. 

Příloha 2: Mimořádné opatření

Aktuální stanovisko vedení LF UP k opatřením týkajícím se šíření nákazy COVID-19

Manuál ke koronaviru

Vedení LF UP průběžně řeší situaci jak na opakovaných mimořádných jednáních, tak i jinými cestami. Komunikuje s nadřazenými orgány i spolupracujícími institucemi. Vedení fakulty si plně uvědomuje svou odpovědnost vůči studentům i zaměstnancům, a proto usiluje o nalezení řešení, které usnadní plnění studijních povinností studentům, ale současně nebude v kolizi s žádným jiným nařízením či opatřením a neohrozí nikoho zúčastněného. Níže uvedená opatření platí do odvolání.

   

2. Opatření a doporučení vedení UP v Olomouci

  

  

4. Rozhodnutí vedení LF UP ke stávající situaci ohledně nákazy COVID-19

Platí opatření vydaná nadřazenými orgány (MZ ČR, UP) a specificky pro Lékařskou fakultu UP rozhodlo její vedení takto:

 • Výuka (včetně výuky v přípravných kursech pro uchazeče o studium) může být realizována formou streamování, videoprezentací, komentovaných prezentací a dalších podkladů (v případě studijního programu Všeobecné lékařství / Zubní lékařství v obou výukových jazycích)
 • Vedoucí zaměstnanci pošlou studentským zástupcům jednotlivých ročníků, v nichž probíhá jejich výuka, pokyny k samostudiu, event. se mohou studenti na toto na jednotlivých pracovištích dotázat
 • Studijní oddělení lze kontaktovat pouze elektronicky nebo telefonicky
  https://www.lf.upol.cz/o-fakulte/organizacni-struktura/dekanat/#c7854
 • Z rozhodnutí děkana LF UP se ruší termíny státních rigorózních zkoušek z chirurgie dne 16. a 17.3.2020 a epidemiologie, sociálního lékařství a medicínského práva dne 17. a 18.3.2020. Stanovení náhradních termínů bude v gesci předsedů komisí. Informace k ostatním plánovaným termínům SRZ budou průběžně aktualizovány. Pokud to aktuální epidemiologická situace umožní, bude se vedení LF UP ve spolupráci s komisemi snažit dodržet plánované termíny. PROSÍM, SLEDUJTE AKTUÁLNÍ INFORMACE!
 • Předatestační kurzy v rámci specializačního vzdělávání probíhají distanční formou.
 • S okamžitou platností do odvolání se ruší všechny zahraniční pracovní cesty pro zaměstnance LF UP.
 • Vlastní organizace průběhu výuky po skončení nařízení Vlády ČR je zcela v pravomoci jednotlivých přednostů, a to včetně eventuální náhrady zameškané výuky.
 • Na základě rozhodnutí vedení FN Olomouc se od 12.3.2020 zakazuje studentům vyzvedávat a konzumovat obědy v jídelně FN Olomouc.
 • V návaznosti na rozhodnutí Bezpečnostní rady státu ze dne 10. 3. 2020 se s okamžitou platností ruší všechny odborné akce pořádané LF UP s účastí nad 30 osob po dobu trvání nouzové situace a dále bude rozhodnuto dle vývoje epidemiologické situace.
 • Vedení LF UP bude v dalších otázkách postupovat v souladu se Směrnicí děkana LF – B3-5/2012-PN Směrnice k činnosti při pandemii chřipky či jiného závažného infekčního onemocnění https://files.upol.cz/sites%2Fpub%2FPubNormy%2FSD_pandemie.pdf
 • V případě nejasností výkladu přijatých opatření kontaktujte příslušné proděkany.
 • Všechna výše uvedená opatření budou průběžně aktualizována podle vývoje situace. Zaměstnanci i studenti jsou povinni sledovat informace na webu LF UP a UP.
 • S ohledem na současnou situaci je nezbytné učinit v prostorách LF nezbytná opatření platná od čtvrtka 19.3.2020:
  • Vstup do staré budovy a dostavby teoretických ústavů LF bude možný pouze přes recepci.  Vstup bude umožněn pouze zaměstnancům po předložení průkazu zaměstnance.
  • Bude uzavřena horní terasa parkoviště u teoretických ústavů. Pro parkování prosím využijte spodní dvě terasy.
  • Úklid prostor LF bude probíhat v mimořádném režimu a bude řízen správou budov.

  

Žádáme vás o důvěru a trpělivost, snažíme se učinit maximum relevantních a možných kroků.

Oficiální webové stránky MZ ČR ke koronaviru

Důležité informace pro studenty přijíždějící ze zahraničí

Usnesením vlády ČR ze dne 12. 3. 2020 č. 194 byl pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaným jako SARS CoV-2) na území České republiky vyhlášen nouzový stav, na jehož základě byla dále vydána mimořádná opatření vlády a jednotlivých ministerstev, která jsou všeobecně závazná pro všechny osoby pobývající na území ČR. Při porušení těchto opatření hrozí správní či trestní postih.

V této souvislosti byla nově usnesením vlády ČR ze dne 30. 3. 2020 č. 334 stanovena následující povinnost vztahující se i na studenty LF UP:

Cizinci pobývající s přechodným pobytem nad 90 dnů nebo trvalým pobytem na území České republiky a nezletilé děti občanů České republiky, kteří se nacházeli mimo území České republiky před vydáním usnesení o zákazu vycestování (repatriace) mají povinnost

bezprostředně po vstupu do České republiky oznámit tuto skutečnost, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem, svému registrujícímu poskytovateli zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost, nebo nemají-li registrujícího poskytovatele, pak jakémukoli poskytovateli v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost.

S tím souvisí povinnost uložena

všem poskytovatelům zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost, aby u osob, které oznámí vstup na území České republiky dle výše uvedené povinnosti, rozhodli o karanténě podle § 2 odst. 7 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v délce 14 dnů.

Důrazně žádáme všechny studenty, aby dodržovali výše uvedené povinnosti, a to zejména s ohledem na své zdraví, zdraví svých spolužáků, vyučujících, lékařů a zdravotníků, kteří musí zůstat zdraví, aby mohli pomáhat ostatním při výkonu svého povolání.

 

Podmínky a náležitosti vyžadované pro překročení státní hranice ČR za účelem vstupu

Vážené studentky, vážení studenti,

Upozorňujeme na aktualizované sdělení MV ČR týkající se podmínek a náležitostí vyžadovaných pro překročení státní hranice ČR za účelem vstupu platné od 27. 4. 2020. Celý text sdělení najdete na stránce https://www.mvcr.cz/clanek/vyjimka-pro-zaky-a-studenty.aspx

Výjimka pro žáky a studenty vstupující na území České republiky

Tato výjimka se týká pouze osob, které jsou oprávněny na území ČR vstoupit (EU občan, občan ČR žijící v zahraničí, cizinec z bezvízové země, apod.) Jedná se zejména o složení zkoušek, včetně přijímacích, nebo o nezbytné konzultace, které nelze zajistit vzdáleným přístupem, na středních a vysokých školách.

Dále jde o vstup občanů EU, kteří již na území ČR mají předchozí bydliště a již v ČR chodí do školy (jedná se o návrat na území ČR - nejedná se o tzv. prvovstup) a vstup cizinců ze třetích zemí, kteří již mají na území ČR přechodný nebo trvalý pobyt; vstup občanů EU za účelem studia na vysoké škole na území ČR bez předchozího pobytu nebo studia na území ČR nad 72 hodin (jedná se o nové studenty); vstup přeshraničních žáků a studentů ze sousedních zemí studujících na území ČR (včetně dětí chodících do mateřské školy na území ČR).

Přehledně zde.

Pomoc našich studentů ve slovenských zdravotních zařízeních

Studenti "uvízlí" na Slovensku v žádném případě nezahálejí. Nabídli se jako dobrovolníci do tamních nemocnic a již více než 20 jich aktivně vypomáhá ať už na odděleních nemocnic, v třídících stanech či s telefonáty pro NCZI (Národné centrum zdravotných informácií). Mezi zařízení, kde působí, je například Univerzitní nemocnice Martin, FNsP v Žilině, NsP v Považské Bystrici, NsP v Bojnicích, Klinika dětské hematologie a onkologie LF UK a NÚDCH, FNsP Skalica, KNsP Čadca nebo Slovenský Červený kríž Bojnice. Děkujeme za vaši obětavou pomoc, výbornou reprezentaci naší fakulty a přejeme pevné zdraví a pevné nervy!

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)