Formuláře a předpisy

Předpisy a základní dokumenty

Vnitřní předpisy

Číslo normyNázevÚčinnost od
LF - B1-1/2017 Statut Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci 1. 9. 2019
LF-B-19/04 Novela č. 1 Statutu LF UP č. LF - B1-1/2017 1. 9. 2019
LF-A-18/01 Příloha Statutu LF UP v Olomouci č. 1 - Organizační řád LF UP 6. 12. 2018
LF - B1-5/2017 Jednací řád Akademického senátu LF UP v Olomouci 19. 6. 2017
LF - B1-3/2017 Jednací řád Vědecké rady LF UP v Olomouci 19. 6. 2017
LF - B1-4/2017 Volební řád Akademického senátu LF UP v Olomouci 19. 6. 2017

Vnitřní normy

Číslo normyNázevÚčinnost od
LF-B-19/07 Pověření na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci 6. 6. 2019
LF-B-19/06 Dodatek č. 3 k metodickému pokynu děkana LF UP č. LF - B2-3/2016-MP 3. 6. 2019
LF-B-19/05 Směrnice děkana LF UP k postupu čerpání účelových a institucionálních finančních prostředků na řešení projektů 29. 4. 2019
LF-B-19/03 Směrnice děkana LF UP ke Stipendijnímu řádu Univerzity Palackého v Olomouci 4. 4. 2019
LF-B-19/02 Statut Ceny děkana LF UP 31. 1. 2019
LF-B-19/01 Rozhodnutí děkana o zrušení směrnice děkana č. LF - B3-2/2012-PN 10. 1. 2019
LF-B-18/14 Směrnice děkana LF UP k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci 8. 1. 2019
LF-B-18/15 Dodatek č. 1 ke směrnici děkana LF UP Provozní řád parkoviště LF UP 1. 1. 2019
LF-B-18/12 Směrnice děkana LF UP k provedení Vnitřního mzdového předpisu UP 1. 1. 2019
LF-B-18/11 Směrnice děkana k anglickým názvům LF UP a jednotlivých pracovišť 18. 10. 2018
LF-B-18/09 Směrnice děkana LF UP k postavení hostujících profesorů 1. 10. 2018
LF-B-18/06 Směrnice děkana LF UP Provozní řád parkoviště LF UP 1. 9. 2018
LF-B-18/07 Metodický pokyn děkana LF UP pro zpracování znaleckých posudků 1. 9. 2018
LF-B-18/08 Rozhodnutí děkana o stanovení poplatků a úhrad za činnosti a úkony LF UP 1. 9. 2018
LF-B-18/05 Rozhodnutí děkana LF UP o čerpání sociálního fondu na LF UP 1. 8. 2018
LF-B-18/04 Směrnice děkana LF UP k provádění pracovnělékařských služeb na LF UP 15. 6. 2018
LF - B3-1/2017-PN Směrnice děkana LF UP k Řádu celoživotního vzdělávání Univerzity Palackého v Olomouci 19. 6. 2017
LF - B2-2/2017-RD Rozhodnutí děkana LF UP o organizaci děkanátu Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci 10. 3. 2017
LF - B2-6/2016-RD Rozhodnutí děkana LF UP o administraci uzavírání smluv, nákupů investic, zadávání veřejných zakázek a předkládání projektů na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci 17. 10. 2016
LF - B2-5/2016-RD Rozhodnutí děkana LF UP o zaúčtování a převedení finančních prostředků u projektů VaV ke konci kalendářního roku 13. 6. 2016
LF - B2-3/2016-MP Metodický pokyn děkana LF UP ke stanovení úrovně nepřímých nákladů pro účely předkládání projektů institucionální podpory a účelové podpory (MŠMT, GA ČR, MPO, NAZV MZE, MMR, MŽP, TA ČR a jiné) 10. 3. 2016
LF - B2-2/2016-MP Metodický pokyn děkana LF UP pro hodnocení pracovní výkonnosti a pracovních výsledků podřízených zaměstnanců 29. 2. 2016
LF - B2-1/2016-MP Metodický pokyn děkana LF UP pro pořízení a evidenci majetku umístěného v prostorách Fakultní nemocnice Olomouc 29. 2. 2016
LF - B2-7/2014-MP Metodický pokyn děkana LF UP k poskytování cestovních náhrad na LF UP 25. 8. 2014
LF - B2-6/2014-MP Metodický pokyn děkana LF UP upravující provoz skříněk na ukládání osobních věcí ve vestibulu dostavby TÚ LF UP 7. 5. 2014
LF - B2-6/2014-MP EN Guidance Document of the Dean of FMD UP Regulating the Operation of the Personal Storage Lockers in the Lobby of the Annex of TI FMD UP 7. 5. 2014
LF - B3-1/2014-PN Směrnice děkana LF UP k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro studenty 14. 1. 2014
LF - B3-7/2012-PN Směrnice děkana pro konání státních rigorózních zkoušek na LF UP 24. 9. 2012
LF - B3-5/2012-PN Směrnice děkana k činnosti při pandemii chřipky či jiného závažného infekčního onemocnění 3. 9. 2012
LF - B3-4/2012-PN Směrnice děkana LF UP ke specializačnímu vzdělávání 18. 7. 2012
LF - B3-3/2012-PN Směrnice děkana k uznávání kreditů v rámci zahraničních studentských mobilit 28. 6. 2012
LF - B3-6/2011-PN Směrnice děkana k vědecké a pedagogické činnosti studentů 1. 9. 2011
LF - B3-3/2009-PN Směrnice děkana k poskytnutí stipendia Josefíny Napravilové 1. 12. 2009

Formuláře ke stažení

Cestovní náhrady - metodický pokyn