FAQ

Dotazy na organizaci výuky v programech Všeobecné a Zubní lékařství v ZS 2020/2021

Jak bude probíhat výuka na LF UP v zimním semestru 2020/2021?

Výuka všech předmětů probíhá na LF UP dle aktuálního rozvrhu a ve standardní, tedy kontaktní formě. Je prioritou vedení LF UP tuto formu výuky zachovat, nebude-li Vládou ČR nařízeno jinak.

Může se stát, že bude výuka některých předmětů probíhat online, i když to nebude vyplývat z epidemiologických nařízení?

Vedení LF UP informovalo vedoucí pracovišť, že je na jejich zvážení, zda převede část teoretické výuky do on-line formy. O této skutečnosti však budete informováni na jednotlivých pracovištích. 

Je nutné mít během výuky neustále roušku?

Ano. Nošení roušek ve výukových prostorách, tedy LF UP a FNOL, je povinné v souladu s nařízením Vlády ČR ze dne 18.9.2020.

Můžu se stravovat na LF UP nebo ve FNOL?

Studenti mohou využívat výdejnu menzy v prostorách fakulty, jídelnu FNOL z rozhodnutí vedení FNOL stále ještě nemohou navštěvovat. Pokud se situace změní, budete informováni na webových stránkách fakulty.

Budeme při vstupu na kliniky za účelem výuky dostávat ochranné prostředky, např. roušky?

Ne. Roušky si studenti musí zajistit sami. Stejně tak je nutné akceptovat konkrétní formy ochranných prostředků, které dané pracoviště požaduje.

Dokončíme zimní semestr v prezenční formě?

Toto nelze předvídat. Ačkoli bychom velice rádi kontaktní výuku zachovali v co nejvyšší míře, musíme postupovat podle legislativních a hygienicko-epidemiologických opatření definovaných Vládou ČR.

Je možné, že budou studenti vyšších ročníků opět „povinně nasazeni“?

Ani toto nevíme. I zde musíme vyčkat rozhodnutí Vlády ČR. 

Kde najdu aktualizované informace k současné situaci a jakým způsobem mám komunikovat s vyučujícími?

Oficiálním zdrojem aktuálních informací je web LF UP https://www.lf.upol.cz/covid-19/. Pro potřeby informací k výuce je oficiálním komunikačním kanálem Moodle, jehož prostřednictvím komunikují vyučující jednotlivých předmětů se studenty.

Vedení LF by chtělo studenty požádat o maximální spolupráci tak, aby i při respektování stávajících legislativních a epidemiologických omezení bylo možné co nejefektivněji absolvovat zimní semestr 2020/2021. Je důležité, aby studenti průběžně sledovali informace týkající se studia na webových stránkách LF UP a pravidelně si kontrolovali emailové schránky, zda nedošlo ke změnám.

Prosím, berte v potaz, že preklinická a klinická pracoviště musí kromě vaší výuky zabezpečit také péči o pacienty; vycházejme si vzájemně vstříc a zvládneme to.

FAQ SVOČ 2019/2020

 1. Budou moci prezentovat svůj příspěvek na konferenci příští rok i současní studenti 6. ročníku? Popř. budou moci být alespoň zařazeni do sborníku nebo jinde zveřejněni? 
  Studenti 6. roč. budou moci prezentovat na konferenci mimo soutěž a bude možné zařadit jejich příspěvek do sborníku. Nebudou však moci dostat stipendium. 
   
 2. Jak přesně získat zápočet? Existuje nějaký formulář? 
  Formulář pro udělení zápočtu zde www.lf.upol.cz/veda-a-vyzkum/svoc/ – potvrdí školitel a odevzdat příslušné stud.referentce. 
   
 3. Mohu si na příští rok vybrat jiné téma nebo musím pokračovat ve stávajícím, když nebylo odprezentováno? 
  Můžete si vybrat i jiné téma.
   
 4. Mohu následující akademický rok odprezentovat obě témata, tedy z tohoto roku i z toho příštího? 
  Ano, to je možné. Stipendium ovšem bude vyplaceno pouze za daný AR 2020/2021, nikoli za každé téma zvlášť.
   
 5. Stačí účast studenta na práci potvrdit elektronicky (ze strany školitele)? 
  Buď formou tohoto formuláře zaslaného V. Glogarové nebo na studijní odd. https://www.lf.upol.cz/veda-a-vyzkum/svoc/#c14318, popř. jen v textu emailu, ale s uvedením celého jména studenta, názvu práce a jména školitele.
   
 6. Ohledně stipendia: nebyl by možné nějakým způsobem zohlednit studenty ze šestého ročníku, kteří práci stihli vypracovat ještě před zrušením konference a veškeré materiály už zaslali? Příští rok se konference nebudou moci zúčastnit, zatímco mladší ročníky ano.
  V důsledku zrušení konference nárok na stipendium zaniká všem studentům, kteří byli letos přihlášeni.