COVID-19

Úprava výuky

Vážené studentky, vážení studenti,

na základě požadavku vedení Fakultní nemocnice Olomouc, kdy dochází vzhledem epidemické situaci ke změně organizace provozu a s ohledem na zvyšující se počet nemocných z řad zaměstnanců, jsme se rozhodli, že přesuneme výuku klinických předmětů ve čtvrtém a pátém ročníku studijního programu Všeobecné lékařství a třetího až pátého ročníku General Medicine částečně na letní semestr a výuku předmětů teoretických na tento, již probíhající semestr. Výuka předmětů všeobecného lékařství pro studijní program Zubní lékařství a Dentistry probíhá on-line. Vycházíme z předpokladu, že se epidemii podaří dostat do jara pod kontrolu do té míry, že bude možné realizovat klinickou výuku prezenční formou.

Prakticky to pro Vás znamená, že předměty čtvrtého a pátého ročníku studijního programu Všeobecné lékařství a třetího až pátého ročníku General Medicine zajišťované Ústavem veřejného zdravotnictví, Ústavem soudního lékařství a medicínského práva a Ústavem imunologie budou vyučovány v zimním semestru pro všechny skupiny, tedy i pro ty, které mají být dle rozvrhu vyučovány v letním semestru. Výuka bude realizována většinou elektronickou formou bez časového omezení přístupu k výukovým materiálům. Konkrétní informace o způsobu výuky v těchto předmětech naleznete v MOODLE a na IS/STAG během následujícího týdne. V zimním semestru proběhne z klinické výuky pouze výuka Infekčního lékařství, Lékařské genetiky, Gynekologie a porodnictví, Ortopedie, Oftalmologie a Urologie dle původního harmonogramu. O změnách v rozvrhu výuky, která Vám bude přesunuta na letní semestr, budete informováni hned, jak bude rozvrh pro letní semestr upraven.

Smyslem výše uvedené úpravy je nabídnout studentům v této těžké době, kdy navíc mnoho studentů nastoupilo na pomoc zdravotnictví a nemůže se zúčastnit výuky, co nejvíce výuky, která může být realizována bez kontaktu s pacientem na zimní semestr a výuku klinickou, která naopak vyžaduje intenzivní kontakt s pacientem na semestr letní. V návaznosti na tyto změny Vám bude nabídnuto z těchto předmětů více zkouškových termínů, včetně státnicových, které budou moci absolvovat i Ti, kteří měli mít výuku až v letním semestru.

Se srdečným pozdravem

prof. MUDr. Josef Zadražil, CSc.

Deklarace společného postupu lékařských fakult v ČR pro sladění pomoci studentů ve zdravotnictví s jejich řádným studiem v akademickém roce 2020 - 2021

V souvislosti s eskalací pandemie Covid-19 v České republice, se souvisejícím vládou nařízeným omezením výuky a s rozsáhlou pomocí stovek až tisíců studentů lékařských fakult ve zdravotnictví, se Asociace děkanů lékařských fakult ČR dohodla na dodržování následujících principů v akademickém roce 2020-21: 

 1. Hlavním cílem je poskytnout všem studentům podmínky a možnosti k tomu, aby mohli řádně splnit všechny zápočty a zkoušky v tomto akademickém roce a to do 30.9.2021.
 2. K tomuto cíli budou vedení LF přispívat flexibilními úpravami rozvrhů, prodloužením zkouškových období, vypsáním dostatečného počtu náhradních termínů pro praktická cvičení, stáže, zápočty i zkoušky.
 3. Tam, kde bude obor, ve kterém student pomáhá ve zdravotnictví, odpovídat oboru, v němž měl v daném akademickém roce absolvovat klinické stáže či praxi, budou fakulty (po individuálním posouzení garantem oboru) tuto praxi, či její část , uznávat jako rovnocennou náhradu.
 4. Vedení fakult učiní maximum pro to, aby kvalita i kvantita výuky byla touto situací ovlivněna co nejméně. Žádáme však studenty, aby měli pochopení pro případné modifikace výuky zejména v klinických oborech tam, kde vyučující lékaři budou muset současně plnit extrémní požadavky na zdravotní péči o nemocné ať již kvůli vysokým počtům pacientů nebo kvůli práci za nemocné kolegy.

Informace k pracovní povinnosti studentů LF

Vážené studentky, vážení studenti,

sděluji, že na základě usnesení Vlády ČR č. 1023 ze dne 12. 10. 2020 je uložena pracovní povinnost studentům 4. a 5. ročníku studijního programu Všeobecného lékařství a 5. ročníku Zubního lékařství, která neumožňuje Vaši fyzickou účast na praktické a klinické výuce. V souvislosti s tímto nařízením jsem rozhodl, že pro uvedené ročníky bude veškerá výuka, tedy teoretická i praktická, realizována distanční formou. Toto nařízení platí po dobu nouzového stavu vyhlášeného Vládou ČR. Konkrétní formu výuky ponechávám na rozhodnutí vedoucích zaměstnanců příslušných pracovišť, a tito jsou povinni sdělit tuto informaci prostřednictvím systému Moodle do pondělí 19. 10. 2020.

Vzhledem k epidemiologické situaci lze předpokládat i zapojení jiných než výše uvedených ročníků do dobrovolnické výpomoci zdravotnickým zařízením. Těmto studentům, zejména studentům 3. ročníku Všeobecného lékařství a Zubního lékařství, je nutné zabezpečit náhradu zameškané výuky tak, aby nedošlo k prodloužení jejich studia. Formu náhrady ponechávám na rozhodnutí vedoucích zaměstnanců příslušných pracovišť, která v tomto případě kontaktujte.

Doporučuji sledovat oficiální stránku LF UP COVID-19, která je pravidelně aktualizována:

https://www.lf.upol.cz/covid-19/

Děkuji za vaši spolupráci a přeji pevné zdraví,


Josef Zadražil
děkan LF UP

Pokyny děkana LF UP k výuce od 12. října 2020

V návaznosti na Usnesení vlády ČR ze dne 8. 10. 2020 č. 997 (viz tento dokument), kterým se s účinností od 12. 10. 2020 do 25. 10. 2020 zakazuje osobní přítomnost studentů na výuce na vysoké škole, přechází veškerá teoretická výuka na LF UP na on-line formu (tj. streamování v reálném čase).

Toto rozhodnutí se však nevztahuje na klinickou a praktickou výuku a praxi studentů, která i nadále probíhá prezenčně. Konkrétní forma prezenční klinické a praktické výuky je v kompetenci vedení pracovišť a garantů jednotlivých předmětů.

Josef Zadražil

Pokyny děkana LF UP k výuce

S ohledem na aktuální vývoj epidemiologické situace vedení LF UP rozhodlo, že s účinností od pondělí 12. 10. 2020 přednášky a semináře rozvrhované pro celý ročník, tj. s účastí všech studentů daného ročníku, budou realizovány pouze v on-line formě (tj. streamováním v reálném čase). Toto rozhodnutí se netýká praktické výuky a blokových seminářů, které nadále probíhají v kontaktní formě.

Forma a realizace distanční teoretické a modifikované praktické výuky je na odpovědném zvážení garanta příslušného předmětu. Způsob a aktuální pokyny pro výuku každého předmětu musí být uvedeny pro jednotlivé předměty (povinné, povinně volitelné a volitelné) na Moodle, a to včetně odpovídajících studijních materiálů.

Děkuji za pochopení a spolupráci

Josef Zadražil

Informace ředitele FNOL a děkana LF UP

Viz tento pdf dokument.

OPATŘENÍ NA LF UP PRO ZIMNÍ SEMESTR 2020/2021 K 22. 9. 2020 - informace pro studenty

V souvislosti s aktuální epidemiologickou situací s nemocí COVID-19 v ČR a na území Olomouckého kraje vydává vedení LF UP následující opatření a doporučení v souladu s nařízením Vlády ČR:

 1. LF UP bude postupovat podle legislativních a hygienicko-epidemiologických opatření definovaných vládou ČR. Nošení roušek a dalších osobních ochranných prostředků je dle aktuálně platných nařízení ve vnitřních prostorách povinné.
 2. Při vstupu na klinická pracoviště v rámci klinické výuky je nošení roušek pro studenty povinné a studenti jsou povinni mít vlastní roušku s sebou. Jednotlivá klinická pracoviště mohou s ohledem na specifický charakter klinické výuky požadovat i další osobní ochranné prostředky a tyto požadavky je nezbytné respektovat. Při kontaktu s pacientem je akceptována výhradně jednorázová rouška - ústenka, nebo filtr FFP 2, či FFP 3.
 3. Pokud se u některého ze studentů projeví příznaky infekčního onemocnění nebo se dostane do kontaktu s osobou pozitivně testovanou na Covid-19, apelujeme na osobní zodpovědnost a žádáme, aby nevstupovali do prostor LF UP. Student je v tomto případě povinen neprodleně písemnou formou informovat o této skutečnosti sekretářku daného pracoviště. Výuku, kterou z výše uvedených zdravotních důvodů nebyl student schopen absolvovat, nebude nutné nahrazovat. V případě Vašeho zájmu výuku nahradit, bude na rozhodnutí vedení příslušného pracoviště, zdali toto bude umožněno.
 4. Zahraniční studenti a studenti z jiného než Olomouckého kraje se v případě akutních zdravotních obtíží mohou obracet na ambulanci primární péče Vojenské nemocnice Olomouc (VNOL - https://www.vnol.cz/index.php/cs/oddeleni/prakticky-lekar-pro-dospele).
 • Student/zaměstnanec z Olomouckého kraje ---- registrující praktický lékař
 • Student z jiného kraje ---- VNOL (tel. 973407040)
 • Zahraniční student ---- VNOL (tel. 973407040)
 1. VÝUKA: Platí informace z 25. 8. 2020 (viz níže) a výuka na LF UP bude probíhat standardně, pokud nebude Vládou ČR nařízeno jinak.
 2. Vedoucí zaměstnanec příslušného pracoviště může rozhodnout o převedení části výuky do online formy. O této skutečnosti budete informováni.
 3. JÍDELNA FNOL: Z rozhodnutí vedení FNOL stále platí zákaz vstupu studentům do jídelny FNOL. Jakmile se rozhodnutí změní, budete informováni na těchto stránkách.
 4. HYGIENA RUKOU: Dbejte prosím zvýšené hygieny rukou (časté mytí a dezinfekce).
 5. INFORMACE: Máte-li dotazy, náměty či připomínky, obracejte se na studijní proděkanky.
 6. ODKAZY: Další důležité informace týkající se aktuálních opatření najdete zde:

Vedení LF UP bude průběžně informace aktualizovat podle vývoje epidemiologické situace a nařízení Vlády ČR.

Možnosti čerpání zdravotní péče pro studenty ze SR studující v ČR

 1. Občania s bydliskom na území SR, ktorí študujú na území iného členského štátu vo všeobecnosti zostávajú verejne zdravotne poistení v SR.
 2. Pri poskytovaní neodkladnej/akútnej zdravotnej starostlivosti v krajine štúdia predkladajú vydaný platný Európsky preukaz zdravotného poistenia (EHIC). Plánovanú zdravotnú starostlivosť musia absolvovať v SR, t.j. nie je možné registrovať sa u praktického lekára. Okrem neodkladnej/akútnej zdravotnej starostlivosti im nebudú náklady na EHIC preplatené.
 3. V decembri 2018 sa však konalo pracovné stretnutie medzi SK a ČR zdravotnými poisťovňami, kde bol okrem iného dohodnutý aj nasledovný postup týkajúci sa študentov:
  • Čerpanie vecných dávok zo strany občanov SR, ktorí študujú v ČR je možné na základe EHIC, národného preukazu (žltý preukaz),resp. potvrdenia s pridelením čísla poistenca v ČR. Registrácia slovenského EHIC v českej ZP a vystavenie potvrdenia s číslom poistenca významne uľahčuje administratívu PZS.
  • Ak si teda slovenský študent v ČR  zaregistruje slovenský EHIC v jednej zo zdravotných poisťovni v ČR, bude mu vydané potvrdenie s číslom poistenca na čerpanie zdravotnej starostlivosti v ČR (rozsah poskytnutej zdravotnej starostlivosti je iný, väčší ako neodkladný, a poskytne ho študentovi príslušná zdravotná poisťovňa v ČR, ktorá mu potvrdenie vystaví). Náklady ČR fakturuje do ZP SR.
 4. Ďalšou možnosťou je, ak by si študent presunul bydlisko zo SR do krajiny štúdia, napr. ČR. V tomto prípade by mu ZP v SR vystavila nárokový doklad S1/109
  • Pre vystavenie nárokového dokladu musí študent doložiť nasledujúce doklady:
   1. doklad preukazujúci štúdium ( potvrdenie o návšteve školy)
   2. doklad preukazujúce poberanie štipendia ( potvrdenie o priznaní štipendia )
   3. doklad preukazujúci bydlisko študenta v štáte štúdia ( potvrdenie o pobyte v CZ)
   4. doklad preukazujúci príbuzenský vzťah k nositeľovi poistenia (rodiča) poisteného v SR ( rodný list dieťaťa )

OPATŘENÍ NA LF UP K 22. 9. 2020 - informace pro zaměstnance

 1. Nošení roušek a dalších osobních ochranných prostředků je ve vnitřních prostorách povinné dle aktuálně platných nařízení.
 2. V případě jakýchkoli příznaků infekčního onemocnění apelujeme na osobní odpovědnost zaměstnanců a žádáme, aby se osoba s příznaky nezdržovala v prostorách LF UP a dalších veřejných prostorách a kontaktovala svého praktického lékaře.
 3. Platí informace z 25. 8. 2020 (viz níže) a výuka na LF UP bude probíhat standardně, pokud nebude Vládou ČR nařízeno jinak.
 4. Dle uvážení vedoucího zaměstnance příslušného pracoviště lze část teoretické výuky převést na on-line formu. Aktuálně se připravuje metodický pokyn "Postupy a pravidla pro realizaci on-line vzdělávání na UP v Olomouci“, který ihned po jeho vydání vedoucí pracovníci obdrží.
 5. Další důležité informace týkající se aktuálních opatření najdete zde:

Aktuální informace ke vstupu do budov LF UP

Všechny standardní vstupy do budov TÚ LF a studovna budou od 7. 9. 2020  otevřeny v pracovní dny v režimu 7 - 18 hodin.

Knihovna LF je otevřena od 1. 9. ve standardní pracovní době, tj. 8 - 15.30 hodin.

AKTUÁLNÍ INFORMACE K 25.8.2020

Výuka v zimním semestru bude zahájena standardně. Sledujeme aktuální vývoj situace a o eventuálních změnách v organizaci výuky vyplývajících z epidemiologické situace vás budeme vždy neprodleně informovat prostřednictvím těchto stránek a e-mailu.

Ministerstvo zdravotnictví ve čtvrtek 20.8.2020 vydalo nové mimořádné opatření, kterým zmírnilo středeční mimořádné opatření upravující plošnou povinnost nošení roušek v ČR od 1. září. Současný stav je tedy následující:

Roušky budou od 1. září povinné:

 • v městské i meziměstské dopravě
 • na úřadech a na poštách
 • ve zdravotnických zařízeních
 • ve volebních místnostech
 • na vnitřních akcích s více než 100 účastníky (divadla, kina, koncertní sály atd.)

Roušky nebudou od 1. září povinné:

 • ve školách (nosit se budou, jen když se zhorší koronavirový semafor na oranžový stupeň)
 • v obchodech a obchodních centrech
 • v restauracích a barech
 • ve službách pro zákazníky (kadeřnictví, pedikúra atd.)
 • na vnitřních akcích do 99 účastníků

Roušky nemusí mít např.:

 • děti do dvou let věku
 • studenti při akademických obřadech na vysokých školách
 • autisté a osoby s poruchou intelektu
 • hospitalizovaní pacienti při poskytování zdravotních služeb
 • lidé pracující v rizikovém prostředí s enormní zátěží teplem 
 • a další vybrané kategorie

Pravidla pro nošení roušek, omezení obchodu a služeb a další omezení mohou být nyní upravena lokálně rozhodnutím jednotlivých krajských hygienických stanic na základě konkrétní epidemiologické situace v regionu.

Možnosti uznání odborné praxe studentů LF UPOL v rámci dobrovolnické výpomoci a/nebo pracovní povinnosti ve zdravotnických zařízeních během nouzového stavu v souvislosti s epidemií COVID-19

Tuto odbornou praxi lze uznat ve studijních programech Všeobecné lékařství a Zubní lékařství následujícím způsobem:

1. Uznání splnění povinných prázdninových praxí v rámci povinných předmětů je možné v případě, že náplň odborné praxe odpovídala převážnou částí zvolenému předmětu a student má splněny příslušné prerekvizity uvedené v sylabu.

Program Všeobecné lékařství

 • PLE/VCBP1 Základní výkony ve zdravotnictví - klinická praxe
 • PLE/VCBP2 Povinná praxe v ordinaci praktického všeobecného lékaře
 • DET/VCBP2 Praxe z pediatrie
 • CH1/VCNP2 Praxe z chirurgie
 • PGY/VCBP2 Praxe z porodnictví a gynekologie
 • PLE/VC052 Povinná praxe ve vybraných oborech

Program Zubní lékařství

 • ST1/ZUB81 Prázdninová praxe zubní lékařství 1
 • ST1/ZUB82 Prázdninová praxe zubní lékařství 2
 • ST1/ZUB83 Prázdninová praxe zubní lékařství 3
 • ST1/ZUB84 Prázdninová praxe zubní lékařství 4
 • UCH/ZUB72 Odborná praxe na lékařské pohotovostní službě

Zápočet výše uvedených předmětů bude udělen zvyklým způsobem garantem příslušných předmětů dle příslušného Sylabu.

2. Pokud náplň dobrovolnické výpomoci nebo činnosti vykonávané v rámci pracovní povinnosti neodpovídá náplni výše vyjmenovaných předmětů, nebo student předmět již absolvoval a/nebo nemá splněny prerekvizity pro jejich absolvování, bude tato praxe uznána podle délky praxe uznána za volitelné předměty:

Program Všeobecné lékařství

 • DLF/VC011 Lékařská praxe 1
 • DLF/VC012 Lékařská praxe 2
 • DLF/VC013 Lékařská praxe 3

Program Zubní lékařství

 • ST1/ZU075 Lékařská pohotovostní služba v zubním lékařství

K uznání těchto předmětů student předloží potvrzení o absolvované praxi  studijnímu oddělení LF UP v Olomouci (tj. vloží do boxu vedle recepce na Teoretických ústavech, zašle poštou nebo oskenovaný dokument zašle e-mailem) a zápočet mu bude udělen příslušným studijním proděkanem. V případě dotazů či nejasností se obracejte na příslušné studijní referentky, případně příslušné studijní proděkany.

 

Prof. RNDr. Hana Kolářová, CSc.

Doc. MUDr. Eva Klásková, Ph.D.

MDDr. Iva Voborná, Ph.D.

Pravidla pro vstup a pohyb studentů v budovách LF UP

Budovy LF UP jsou otevřeny pouze v pracovní dny. Vstup studentům do fakultních budov je podmíněn předchozí domluvou s vyučujícím, zaměstnancem fakulty, přihlášením na termín zkoušky.

 • Za určitých situací je možno se ve vnitřních prostorách fakult UP pohybovat bez roušek, respirátorů, šátků či jiných ochranných prostředků dýchacích cest. Týká se to studentů, akademiků a členů zkušebních komisí, a to tehdy, pokud je mezi přítomnými zachován rozestup nejméně 1,5 metru a pokud je v místnosti maximálně 15 osob. V ostatních situacích jsou ochranné prostředky dýchacích cest povinné. Konkrétní podmínky určuje osoba odpovědná za konkrétní situaci.
   
 • Nadále platí pro studenty, že osobní přítomnost na univerzitě za účelem výuky, zkoušky nebo jiné činnosti na vysoké škole je možná pouze za splnění následujících podmínek:
  • student/ka je bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.),
  • student/ka u vstupu do zkušební místnosti provede dezinfekci rukou, přičemž dezinfekční prostředek zajistí vysoká škola,
  • student/ka nemá v daném čase nařízeno karanténní opatření,
  • student/ka poskytne písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. (Tiskopis zde PDF, případně je k dispozici na recepci u vstupu do budovy. Tiskopisy odevzdají vyučujícímu/ zaměstnanci fakulty se kterým mají dohodnutou schůzku. Na dotčených pracovištích se odevzdaná prohlášení budou shromažďovat a archivovat.)
    
 • Při pohybu po budovách LF UP dodržujte hygienická pravidla a odstupy minimálně 1,5 m.  
 • Studovny a knihovna na LF UP jsou uzavřeny.

Pozvánka k přijímací zkoušce

Vážení uchazeči,

pozvánka k přijímací zkoušce je dostupná v e-přihlášce, záložka "dokumenty".

Upravené podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2020/2021

Viz dokument pdf.

Přijímací řízení na LF pro akademický rok 2020/2021

Vážení uchazeči, 

přestože jste byli dne 14. 5. 2020 na webových stránkách fakulty předběžně informováni o plánovaném posunutí termínů konání přijímacích zkoušek na 15. a 16. 6. 2020, dochází k návratu k původním termínům přijímacích zkoušek na 9. 6. 2020 pro studijní programy Všeobecné lékařství a Zubní lékařství a na 10. 6. 2020 pro studijní program Veřejné zdravotnictví. Dle tiskového prohlášení Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 15. 5. 2020 má docházet k dalšímu postupnému rozvolňování přijatých mimořádných opatření, a to již od 8. 6. 2020, nikoliv až od 15. 6. 2020, jak bylo původně avizováno. Návratem k původním termínům zamezíme kolizi s termíny ústních maturitních zkoušek.

V platnosti zůstává, že na webových stránkách fakulty budou do 25. 5. 2020 zveřejněny upravené podmínky pro jednotlivé studijní programy. Rovněž bude zaslána všem uchazečům pozvánka k přijímací zkoušce s podrobnými instrukcemi.

Ve vlastním zájmu prosím sledujte i nadále informace na těchto webových stránkách a svou e-mailovou schránku.

Pravidla pro vstup na území ČR a karanténní opatření (od 1. 5. 2020 00:00 po dobu trvání nouzového stavu)

Na všechny osoby vstupující na území ČR platí veškerá další platná mimořádná a krizová opatření přijatá Vládou ČR v souvislosti s epidemií COVID-19.

Podrobnosti zde (pdf)

Aktuální informace k výuce na LF UP od 11. 5. 2020

Limit pro prezenční výuku a zkoušení je nově 15 osob. Ostatní instrukce platí dle sdělení děkana LF UP zde.

Více informací o usnesení vlády zde:

Usnesení vlády ze 30. dubna 2020 (pdf)

Specializační vzdělávání v době koronaviru, aneb pracujeme dál

Epidemie koronaviru zasáhla společnost nevídaným způsobem. Lidé mají z nákazy respekt, zdraví staví na první místo, zároveň se však obávají ekonomických dopadů nouzového stavu. Každý hledá svoji cestu, jak se se situací co nejlépe vyrovnat. Současná epidemiologická situace se pochopitelně projevila i v oblasti specializačního vzdělávání a systém se začal ještě více komplikovat. Přesto, nebo právě proto lékařské fakulty maximálně spojily své síly, snažily se zachovat si pozitivní energii a okamžitě začaly hledat způsoby, jak se se situací co nejlépe vyrovnat. Naprostou prioritou bylo, aby vzdělávání lékařů nezačalo kolabovat, ale naopak, aby současný stav neovlivnil již tak komplikovanou a leckdy trnitou cestu mladých lékařů za získáním specializované způsobilosti. Koordinanční rada pro specializační vzdělávání nejdříve provedla důkladnou analýzu současného stavu, posoudila rizika a potenciální problémy a možnosti dalšího postupu. Na základě toho byly definovány základní cíle a vymezeny možné způsoby jejich naplnění, a to v souladu se souborem vládních opatření.

Níže uvedené klíčové činnosti by nebylo možné realizovat bez vzájemné spolupráce lékařských fakult, děkanů lékařských fakult a garantů jednotlivých specializačních oborů a za maximální podpory Ministerstva zdravotnictví ČR.

Oddělení specializačního vzdělávaní: Všechna oddělení specializačního vzdělávání byla nucena omezit úřední hodiny, nicméně všem lékařům jsou pracovníci oddělení neustále k dispozici, jak e-mailem tak telefonicky. Zároveň prosíme lékaře o jistou míru trpělivosti a shovívavosti, vzhledem k obrovskému náporu dotazů, kterými jsou pracovníci jednotlivých oddělení zavaleni.

Koordinační rada pro specializační vzdělávání: Svou práci nepřerušila ani koordinační rada, jakožto koordinující orgán zabezpečující úzkou spolupráci mezi univerzitami a jejich lékařskými fakultami na jedné straně a komunikaci s Ministerstvem zdravotnictví ČR na straně druhé. Jednání koordinační rady pokračují pravidelným pořádáním telekonferencí. Na každém takovém jednání KOR projedná splnění stanovených cílů, operativně řeší vzniklé problémy a důkladně se zabývá i managementem rizik.

Specializační kurzy: Specializační kurzy, které jsou povinnou součástí teoretické části vzdělávacích programů, jsou velmi důležitým předpokladem přístupu ke zkoušce po ukončení vzdělávání v základním kmeni a zkoušce atestační. Z tohoto důvodu ani teoretické vzdělávání nebylo zastaveno. Většina specializačních kurzů je konána v distanční podobě. Konkrétní podoba takové to formy není jednotná a každá lékařská fakulta koná v rámci svých možností, distanční forma kurzu může být pojata jako on-line výuka (živé vysílání v reálném čase) nebo jsou lékařům poskytnuty sofistikované výukové materiály, v ucelené podobě dle náplně kurzu. Vždy jde o to, aby absolvování kurzu nebylo pro lékaře jen prostým splněním požadavku vzdělávacího programu, ale aby šlo zároveň o nástroj, který by lékaři pomohl rozšířit a upevnit své znalosti a dovednosti a usnadnil mu přípravu ke zkouškám. Pokud specifičnost některých kurzů nedovolila distanční podobu, přistoupilo se na změnu termínu konání kurzů a to tak, aby lékařům nebylo znemožněno následně přistoupit ke zkoušce po ukončení vzdělávání v základním kmeni a zkoušce atestační.

Testy: Specializační testy, které jsou buď součástí jednotlivých kurzů, nebo jsou podmínkou přístupu ke zkouškám, se konají také on-line. Testy probíhají v rámci velmi propracovaných a zabezpečených testovacích aplikací ve vzájemné spolupráci jednotlivých garantů specializačních oborů v rámci všech lékařských fakult.

Zkouška po ukončení po ukončení vzdělávání v základním kmeni: Tyto zkoušky nadále probíhají, a to plně v souladu s pokyny MZ ČR a za maximálního dodržování hygienických opatření. Vlivem vzniklé situace v březnu a začátkem dubna musely některé lékařské fakulty své termíny kmenových zkoušek zrušit. Byly však již připraveny termíny náhradní, a to ještě v prvním pololetí, aby lékaři nemuseli zakončení svého kmene posouvat o další půl rok.

Atestační zkouška: Podobná situace je u atestačních zkoušek, záměrem fakult je, aby také atestační zkoušky jakožto poslední a závěrečný krok k získaní specializované způsobilosti do konce prvního pololetí proběhly. Jsou připravovány v souladu s neustále aktualizovanými hygienickými opatřeními a na základě konzultací s hlavní hygieničkou. Pokud je součástí atestační zkoušky zkouška praktická, vyžadující kontakt s pacientem ve zdravotnickém zařízení, bude přiměřeně modifikována, a to opět ve shodě s doporučením Ministerstva zdravotnictví ČR.

Na závěr by Koordinační rada pro specializační vzdělávání ráda poděkovala pracovníkům oddělení specializačního vzdělávání lékařských fakult za maximální pracovní nasazení. Garantům specializačních oborů za rychlou orientaci v nové situaci a za aktivní přístup k řešení vzniklých problémů. Lektorům za přechod na nové výukové metody. Děkanům lékařských fakult za maximální podporu. Ministerstvu zdravotnictví za vstřícnost. V neposlední řadě patří poděkování vám, mladým lékařům, za to, že si i nadále uvědomujete významnost kontinuálního procesu získávání a rozvoje vědomostí a dokážete skloubit soukromý živost s životem profesním, včetně svého dalšího vzdělávání. Za to, že ačkoliv jste na svých pracovištích maximálně vytíženi, zvládnete se příkladně připravovat ke zkouškám. Za to, že jste natolik zodpovědní, že distanční kurzy pro vás neznamenají pouze jejich formální absolvování. A za vaše pochopení a toleranci, protože i pro nás je situace úplně nová a nikdo nás na ni nemohl dopředu připravit.

Věříme, že společnými silami vše úspěšně zvládneme.

Všem přejeme hodně zdraví a sil

Vaši členové Koordinační rady pro specializační vzdělávání

Nový zákon č. 188/2020 sb., o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020 a o posuzování doby studia pro účely dalších zákonů

Dne 24. dubna 2020 byl ve Sbírce zákonů publikován zákon č. 188/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020 a o posuzování doby studia pro účely dalších zákonů. Zákon reaguje na mimořádnou situaci v souvislosti přijímáním krizových opatření Vládou České republiky v důsledku pandemie COVID-19 a upravuje některé aspekty přijímacího řízení a zápisu na vysoké školy, úpravu podmínek studia a jeho ukončování státní zkouškou, rozhodování na vysoké škole a posuzování období, kdy byla omezena výuka na vysokých školách, ve vztahu k době studia. Účinnosti tento zákon nabyl dnem zveřejnění ve Sbírce zákonů a vztahuje se na veřejné, soukromé i státní vysoké školy. Celý text zákona zde (pdf).

Sdělení děkana LF UP ze dne 28.4.2020

usnesením Vlády ČR č. 455 byla s účinností od 27. dubna 2020 opětovně zakázána osobní přítomnost studentů na hromadných formách výuky a zkoušek při studiu na vysoké škole podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů. Prezenční forma výuky proto nadále nebude realizována, a to bez nutnosti náhrady, až do odvolání. 

Zákaz osobní přítomnosti studentů se nevztahuje na individuální návštěvy knihoven a studoven za účelem vyzvednutí nebo odevzdání studijní literatury a na osobní přítomnost studentů: 

 • na konzultaci nebo na zkoušení za přítomnosti nejvýše 5 osob, 
 • na laboratorní, experimentální nebo uměleckou práci zejména pro realizaci závěrečných prací v rámci studia v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu za přítomnosti nejvýše 5 osob. 

Dle výše zmíněného usnesení vlády ČR je umožněna osobní přítomnost na klinické a praktické výuce a praxi, tato však s ohledem na specifika praktické výuky a praxe ve studijních programech Všeobecné lékařství a Zubní lékařství, aktuální epidemiologickou situaci v ČR i ve světě, organizační opatření ve zdravotnických zařízeních, především FNOL, i na LF UP a v neposlední řadě s ohledem na Vaše zdraví v současné době není možná. Praktická výuka tak i nadále bude realizována distanční formou až do odvolání. Po dohodě se zdravotnickými zařízeními lze plánovat smluvní praxi studentů na termíny po skončení plánované výuky v letním semestru. 

Přednášky a semináře nadále mohou probíhat pouze distanční formou.

Vzhledem k tomu, že řada našich studentek a studentů je stále zařazena do dobrovolnické pomoci zdravotnickým i sociálním zařízením, nadále trvá pokyn tuto činnost započítávat do absolvované výuky, resp. klinické praxe tak, aby nedocházelo k prodlužování doby studia.

Zkoušky, zápočty i kolokvia mohou nadále probíhat on-line, ale i v prezenční formě zkoušení kdy je povolena přítomnost nejvýše 5 osob za dodržení definovaných hygienických opatření. O způsobu ukončení předmětu rozhodne přednosta pracoviště. Studovny a knihovna v budovách LF UP jsou stále uzavřeny a v omezeném režimu funguje knihovna UP ve Zbrojnici.

Při vstupu do prostor Lékařské fakulty a Fakultní nemocnice musí student předložit prohlášení.

Informace pro studenty

Vážení studenti,

níže naleznete  informaci, která byla rozeslána všem vedoucím zaměstnancům LF UP.

"Obracíme se na vás ve věci anglických a českých studijních programů. V souladu s instrukcí vedení LF bude praktická výuka z období vládních omezení uznána bez nutnosti náhrady u VŠECH předmětů letního semestru 2020 bez výjimky. V souvislosti s aktuálním uvolňováním omezení pro výuku vzniká prostor k postupné obnově praktických cvičení pro české studenty a studenty ze zahraničí (jak v českém tak v anglickém programu), kteří jsou v ČR nebo budou mít postupně možnost se výuky osobně účastnit. Vzhledem k rozdílným omezením na jednotlivých klinických pracovištích je třeba řešit situaci individuálně a studenty zavčas informovat.

Zejména u anglických studentů je to zatím očekávaně nereálné, a proto u nich bude uznána účast na praktické výuce za celý zbytek letního semestru. Způsob a podmínky získání zápočtu je v gesci garantů a dle požadavku vedení LF musí být uveden pro jednotlivé předměty (povinné, povinně volitelné a nepovinné) na Moodle (některá pracoviště stále neaktualizovala instrukce na Moodle).

U anglických programů je NEZBYTNÉ zajistit možnost zkoušení, po získání zápočtu, a to bezkontaktní formou, neboť vzhledem k epidemiologickým okolnostem většina studentů opustila Olomouc a ČR. Angličtí studenti, kteří setrvali z nejrůznějších důvodů v Olomouci, by měli mít možnost po domluvě se zkoušejícím, složit zkoušku standardně kontaktní formou v případě kdy to bude umožněno vývojem epidemiologické situace. Informujte prosím studenty o navržených termínech zkoušení, aby si mohli vytvořit svůj kalendář. Výjimkou je poslední opravný termín, jehož organizace a forma je na rozhodnutí garanta předmětu.

Forma a realizace distančního zkoušeni je na odpovědném zváženi garanta. Instrukce, které vypracovala Pedagogická komise a které jste obdrželi  (Možnosti a metodické postupy pro konání distanční (online) formy kontroly splnění studijních povinností studentů) považujte prosím za vzorový příklad. Pro české i anglické studijní programy zvažuje vedení LF možnost náhrady praktických cvičení u lůžka a nácviku praktických klinických dovedností (v minimalizované podobě) formou dobrovolné stáže pro fokusované studenty v příštím semestru, ale to záleží na vývoji situace a kapacitě jednotlivých klinik a oddělení."

V případě dalšího uvolňování situace a změn v aktuálních opatřeních vás bude vedení LF  informovat.

Proděkani pro studijní záležitosti LF UP

Přijímací řízení na LF během epidemie koronaviru

Vážená uchazečko, vážený uchazeči,

děkujeme Vám za Váš zájem o studium na Lékařské fakultě UP v Olomouci. Chtěli bychom Vás informovat, že sledujeme současnou epidemiologickou situaci a hledáme cesty, jak řešit přijímací řízení v případě, kdy nelze vyloučit, že nebude možné přijímací zkoušky uskutečnit podle harmonogramu zveřejněného na našich webových stránkách.

Vedení fakulty stále zvažuje možnosti konání přijímacích zkoušek prezenční formou, případně s posunutým termínem, ale rovněž zvažuje vzhledem k epidemiologické situaci možnost upuštění od přijímací zkoušky a přijetí studentů podle prospěchu ze střední školy.

Bližší informace o formě a termínu přijímací zkoušky, případně podmínky přijetí uchazečů, pokud dojde k prominutí přijímací zkoušky, zveřejníme a rozešleme na Vaše e-mailové adresy během měsíce května. Ve vlastním zájmu proto prosím sledujte informace na těchto webových stránkách a sledujte i svou e-mailovou schránku.

Omezené zpřístupnění prostor LF UP pro studenty absolventských ročníků

V návaznosti na nové posuny ve strategii Vlády ČR ze dne 15. dubna v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem a opatřeními proti šíření nového typu koronaviru bude možné od 20. dubna v omezené míře znovu zpřístupnit prostory LF UP, a to výhradně pro studenty posledních ročníků.

Pro studenty neabsolventských ročníků se nic nemění a stále pro ně zůstávají v platnosti dosavadní opatření o zákazu kontaktní výuky. Jejich přítomnost na univerzitě tedy nadále není možná a týká se jich až do odvolání pouze online forma výuky. Stejně tak budou v jejich případě prozatím probíhat online i zápočty, zkoušky a plnění dalších studijních povinností.

https://www.upol.cz/nc/covid-19/zprava/clanek/univerzita-palackeho-se-znovuotevre-pro-studenty-absolventskych-rocniku/

Příloha 1: Mimořádné opatření

Úprava opatření zakazující volný pohyb po ČR

Nařízením MZ ČR z 15. dubna 2020 se upravují výjimky, které jsou z tohoto zákazu vyňaty, konkrétně pak cesty na výuku a zkoušky nebo jiné činnosti na vysoké škole. 

Příloha 2: Mimořádné opatření

Aktuální stanovisko vedení LF UP k opatřením týkajícím se šíření nákazy COVID-19

Manuál ke koronaviru

Vedení LF UP průběžně řeší situaci jak na opakovaných mimořádných jednáních, tak i jinými cestami. Komunikuje s nadřazenými orgány i spolupracujícími institucemi. Vedení fakulty si plně uvědomuje svou odpovědnost vůči studentům i zaměstnancům, a proto usiluje o nalezení řešení, které usnadní plnění studijních povinností studentům, ale současně nebude v kolizi s žádným jiným nařízením či opatřením a neohrozí nikoho zúčastněného. Níže uvedená opatření platí do odvolání.

   

2. Opatření a doporučení vedení UP v Olomouci

  

  

4. Rozhodnutí vedení LF UP ke stávající situaci ohledně nákazy COVID-19

Platí opatření vydaná nadřazenými orgány (MZ ČR, UP) a specificky pro Lékařskou fakultu UP rozhodlo její vedení takto:

 • Výuka (včetně výuky v přípravných kursech pro uchazeče o studium) může být realizována formou streamování, videoprezentací, komentovaných prezentací a dalších podkladů (v případě studijního programu Všeobecné lékařství / Zubní lékařství v obou výukových jazycích)
 • Vedoucí zaměstnanci pošlou studentským zástupcům jednotlivých ročníků, v nichž probíhá jejich výuka, pokyny k samostudiu, event. se mohou studenti na toto na jednotlivých pracovištích dotázat
 • Studijní oddělení lze kontaktovat pouze elektronicky nebo telefonicky
  https://www.lf.upol.cz/o-fakulte/organizacni-struktura/dekanat/#c7854
 • Z rozhodnutí děkana LF UP se ruší termíny státních rigorózních zkoušek z chirurgie dne 16. a 17.3.2020 a epidemiologie, sociálního lékařství a medicínského práva dne 17. a 18.3.2020. Stanovení náhradních termínů bude v gesci předsedů komisí. Informace k ostatním plánovaným termínům SRZ budou průběžně aktualizovány. Pokud to aktuální epidemiologická situace umožní, bude se vedení LF UP ve spolupráci s komisemi snažit dodržet plánované termíny. PROSÍM, SLEDUJTE AKTUÁLNÍ INFORMACE!
 • Předatestační kurzy v rámci specializačního vzdělávání probíhají distanční formou.
 • S okamžitou platností do odvolání se ruší všechny zahraniční pracovní cesty pro zaměstnance LF UP.
 • Vlastní organizace průběhu výuky po skončení nařízení Vlády ČR je zcela v pravomoci jednotlivých přednostů, a to včetně eventuální náhrady zameškané výuky.
 • Na základě rozhodnutí vedení FN Olomouc se od 12.3.2020 zakazuje studentům vyzvedávat a konzumovat obědy v jídelně FN Olomouc.
 • V návaznosti na rozhodnutí Bezpečnostní rady státu ze dne 10. 3. 2020 se s okamžitou platností ruší všechny odborné akce pořádané LF UP s účastí nad 30 osob po dobu trvání nouzové situace a dále bude rozhodnuto dle vývoje epidemiologické situace.
 • Vedení LF UP bude v dalších otázkách postupovat v souladu se Směrnicí děkana LF – B3-5/2012-PN Směrnice k činnosti při pandemii chřipky či jiného závažného infekčního onemocnění https://files.upol.cz/sites%2Fpub%2FPubNormy%2FSD_pandemie.pdf
 • V případě nejasností výkladu přijatých opatření kontaktujte příslušné proděkany.
 • Všechna výše uvedená opatření budou průběžně aktualizována podle vývoje situace. Zaměstnanci i studenti jsou povinni sledovat informace na webu LF UP a UP.
 • S ohledem na současnou situaci je nezbytné učinit v prostorách LF nezbytná opatření platná od čtvrtka 19.3.2020:
  • Vstup do staré budovy a dostavby teoretických ústavů LF bude možný pouze přes recepci.  Vstup bude umožněn pouze zaměstnancům po předložení průkazu zaměstnance.
  • Bude uzavřena horní terasa parkoviště u teoretických ústavů. Pro parkování prosím využijte spodní dvě terasy.
  • Úklid prostor LF bude probíhat v mimořádném režimu a bude řízen správou budov.

  

Žádáme vás o důvěru a trpělivost, snažíme se učinit maximum relevantních a možných kroků.

Oficiální webové stránky MZ ČR ke koronaviru

Důležité informace pro studenty přijíždějící ze zahraničí

Usnesením vlády ČR ze dne 12. 3. 2020 č. 194 byl pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaným jako SARS CoV-2) na území České republiky vyhlášen nouzový stav, na jehož základě byla dále vydána mimořádná opatření vlády a jednotlivých ministerstev, která jsou všeobecně závazná pro všechny osoby pobývající na území ČR. Při porušení těchto opatření hrozí správní či trestní postih.

V této souvislosti byla nově usnesením vlády ČR ze dne 30. 3. 2020 č. 334 stanovena následující povinnost vztahující se i na studenty LF UP:

Cizinci pobývající s přechodným pobytem nad 90 dnů nebo trvalým pobytem na území České republiky a nezletilé děti občanů České republiky, kteří se nacházeli mimo území České republiky před vydáním usnesení o zákazu vycestování (repatriace) mají povinnost

bezprostředně po vstupu do České republiky oznámit tuto skutečnost, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem, svému registrujícímu poskytovateli zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost, nebo nemají-li registrujícího poskytovatele, pak jakémukoli poskytovateli v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost.

S tím souvisí povinnost uložena

všem poskytovatelům zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost, aby u osob, které oznámí vstup na území České republiky dle výše uvedené povinnosti, rozhodli o karanténě podle § 2 odst. 7 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v délce 14 dnů.

Důrazně žádáme všechny studenty, aby dodržovali výše uvedené povinnosti, a to zejména s ohledem na své zdraví, zdraví svých spolužáků, vyučujících, lékařů a zdravotníků, kteří musí zůstat zdraví, aby mohli pomáhat ostatním při výkonu svého povolání.

 

Podmínky a náležitosti vyžadované pro překročení státní hranice ČR za účelem vstupu

Vážené studentky, vážení studenti,

Upozorňujeme na aktualizované sdělení MV ČR týkající se podmínek a náležitostí vyžadovaných pro překročení státní hranice ČR za účelem vstupu platné od 27. 4. 2020. Celý text sdělení najdete na stránce https://www.mvcr.cz/clanek/vyjimka-pro-zaky-a-studenty.aspx

Výjimka pro žáky a studenty vstupující na území České republiky

Tato výjimka se týká pouze osob, které jsou oprávněny na území ČR vstoupit (EU občan, občan ČR žijící v zahraničí, cizinec z bezvízové země, apod.) Jedná se zejména o složení zkoušek, včetně přijímacích, nebo o nezbytné konzultace, které nelze zajistit vzdáleným přístupem, na středních a vysokých školách.

Dále jde o vstup občanů EU, kteří již na území ČR mají předchozí bydliště a již v ČR chodí do školy (jedná se o návrat na území ČR - nejedná se o tzv. prvovstup) a vstup cizinců ze třetích zemí, kteří již mají na území ČR přechodný nebo trvalý pobyt; vstup občanů EU za účelem studia na vysoké škole na území ČR bez předchozího pobytu nebo studia na území ČR nad 72 hodin (jedná se o nové studenty); vstup přeshraničních žáků a studentů ze sousedních zemí studujících na území ČR (včetně dětí chodících do mateřské školy na území ČR).

Přehledně zde.

Pomoc našich studentů ve slovenských zdravotních zařízeních

Studenti "uvízlí" na Slovensku v žádném případě nezahálejí. Nabídli se jako dobrovolníci do tamních nemocnic a již více než 20 jich aktivně vypomáhá ať už na odděleních nemocnic, v třídících stanech či s telefonáty pro NCZI (Národné centrum zdravotných informácií). Mezi zařízení, kde působí, je například Univerzitní nemocnice Martin, FNsP v Žilině, NsP v Považské Bystrici, NsP v Bojnicích, Klinika dětské hematologie a onkologie LF UK a NÚDCH, FNsP Skalica, KNsP Čadca nebo Slovenský Červený kríž Bojnice. Děkujeme za vaši obětavou pomoc, výbornou reprezentaci naší fakulty a přejeme pevné zdraví a pevné nervy!