COVID-19

Aktuální stanovisko vedení LF UP k opatřením týkajícím se šíření nákazy COVID-19

Manuál ke koronaviru

Vedení LF UP průběžně řeší situaci jak na opakovaných mimořádných jednáních, tak i jinými cestami. Komunikuje s nadřazenými orgány i spolupracujícími institucemi. Vedení fakulty si plně uvědomuje svou odpovědnost vůči studentům i zaměstnancům, a proto usiluje o nalezení řešení, které usnadní plnění studijních povinností studentům, ale současně nebude v kolizi s žádným jiným nařízením či opatřením a neohrozí nikoho zúčastněného. Níže uvedená opatření platí do odvolání.

   

2. Opatření a doporučení vedení UP v Olomouci

  

  

4. Rozhodnutí vedení LF UP ke stávající situaci ohledně nákazy COVID-19

Platí opatření vydaná nadřazenými orgány (MZ ČR, UP) a specificky pro Lékařskou fakultu UP rozhodlo její vedení takto:

 • Výuka (včetně výuky v přípravných kursech pro uchazeče o studium) může být realizována formou streamování, videoprezentací, komentovaných prezentací a dalších podkladů (v případě studijního programu Všeobecné lékařství / Zubní lékařství v obou výukových jazycích)
 • Vedoucí zaměstnanci pošlou studentským zástupcům jednotlivých ročníků, v nichž probíhá jejich výuka, pokyny k samostudiu, event. se mohou studenti na toto na jednotlivých pracovištích dotázat
 • Studijní oddělení lze kontaktovat pouze elektronicky nebo telefonicky
  https://www.lf.upol.cz/o-fakulte/organizacni-struktura/dekanat/#c7854
 • Z rozhodnutí děkana LF UP se ruší termíny státních rigorózních zkoušek z chirurgie dne 16. a 17.3.2020 a epidemiologie, sociálního lékařství a medicínského práva dne 17. a 18.3.2020. Stanovení náhradních termínů bude v gesci předsedů komisí. Informace k ostatním plánovaným termínům SRZ budou průběžně aktualizovány. Pokud to aktuální epidemiologická situace umožní, bude se vedení LF UP ve spolupráci s komisemi snažit dodržet plánované termíny. PROSÍM, SLEDUJTE AKTUÁLNÍ INFORMACE!
 • Předatestační kurzy v rámci specializačního vzdělávání probíhají distanční formou.
 • S okamžitou platností do odvolání se ruší všechny zahraniční pracovní cesty pro zaměstnance LF UP.
 • Vlastní organizace průběhu výuky po skončení nařízení Vlády ČR je zcela v pravomoci jednotlivých přednostů, a to včetně eventuální náhrady zameškané výuky.
 • Na základě rozhodnutí vedení FN Olomouc se od 12.3.2020 zakazuje studentům vyzvedávat a konzumovat obědy v jídelně FN Olomouc.
 • V návaznosti na rozhodnutí Bezpečnostní rady státu ze dne 10. 3. 2020 se s okamžitou platností ruší všechny odborné akce pořádané LF UP s účastí nad 30 osob po dobu trvání nouzové situace a dále bude rozhodnuto dle vývoje epidemiologické situace.
 • Vedení LF UP bude v dalších otázkách postupovat v souladu se Směrnicí děkana LF – B3-5/2012-PN Směrnice k činnosti při pandemii chřipky či jiného závažného infekčního onemocnění https://files.upol.cz/sites%2Fpub%2FPubNormy%2FSD_pandemie.pdf
 • V případě nejasností výkladu přijatých opatření kontaktujte příslušné proděkany.
 • Všechna výše uvedená opatření budou průběžně aktualizována podle vývoje situace. Zaměstnanci i studenti jsou povinni sledovat informace na webu LF UP a UP.
 • S ohledem na současnou situaci je nezbytné učinit v prostorách LF nezbytná opatření platná od čtvrtka 19.3.2020:
  • Vstup do staré budovy a dostavby teoretických ústavů LF bude možný pouze přes recepci.  Vstup bude umožněn pouze zaměstnancům po předložení průkazu zaměstnance.
  • Bude uzavřena horní terasa parkoviště u teoretických ústavů. Pro parkování prosím využijte spodní dvě terasy.
  • Úklid prostor LF bude probíhat v mimořádném režimu a bude řízen správou budov.

  

Žádáme vás o důvěru a trpělivost, snažíme se učinit maximum relevantních a možných kroků.

Oficiální webové stránky MZ ČR ke koronaviru

Důležité informace pro studenty přijíždějící ze zahraničí

Usnesením vlády ČR ze dne 12. 3. 2020 č. 194 byl pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaným jako SARS CoV-2) na území České republiky vyhlášen nouzový stav, na jehož základě byla dále vydána mimořádná opatření vlády a jednotlivých ministerstev, která jsou všeobecně závazná pro všechny osoby pobývající na území ČR. Při porušení těchto opatření hrozí správní či trestní postih.

V této souvislosti byla nově usnesením vlády ČR ze dne 30. 3. 2020 č. 334 stanovena následující povinnost vztahující se i na studenty LF UP:

Cizinci pobývající s přechodným pobytem nad 90 dnů nebo trvalým pobytem na území České republiky a nezletilé děti občanů České republiky, kteří se nacházeli mimo území České republiky před vydáním usnesení o zákazu vycestování (repatriace) mají povinnost

bezprostředně po vstupu do České republiky oznámit tuto skutečnost, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem, svému registrujícímu poskytovateli zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost, nebo nemají-li registrujícího poskytovatele, pak jakémukoli poskytovateli v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost.

S tím souvisí povinnost uložena

všem poskytovatelům zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost, aby u osob, které oznámí vstup na území České republiky dle výše uvedené povinnosti, rozhodli o karanténě podle § 2 odst. 7 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v délce 14 dnů.

Důrazně žádáme všechny studenty, aby dodržovali výše uvedené povinnosti, a to zejména s ohledem na své zdraví, zdraví svých spolužáků, vyučujících, lékařů a zdravotníků, kteří musí zůstat zdraví, aby mohli pomáhat ostatním při výkonu svého povolání.

 

Podmínky a náležitosti vyžadované pro překročení státní hranice ČR za účelem vstupu

Vážené studentky, vážení studenti,

Upozorňujeme na sdělení MV ČR z 31. 3. týkající se podmínek a náležitostí vyžadovaných pro překročení státní hranice ČR za účelem vstupu platné od 31. 3. do 12.4. Celý text sdělení najdete na stránce https://www.mvcr.cz/clanek/typove-situace-pri-prekracovani-hranic.aspx.

Speciálně zdůrazňujeme část věnovanou vstupu občanů Evropské unie, které se mohou týkat evropských studentů, včetně studentů (či zaměstnanců) ze Slovenské republiky.

Pro vstup nově stačí kromě dříve uvedených dokumentů (potvrzení o přechodném pobytu, kartičky pojištěnce, smlouvy o ubytování či pracovní smlouvy) také potvrzení o studiu na území ČR. Možnost

Vstupu na jiné dokumenty než Potvrzení o přechodném pobytu na území ČR nebo Povolení o trvalém pobytu na území končí dne 5. 4. 2020. Těm, kdo chtějí přijet do ČR, protože tu má bydliště, práci nebo školu, se doporučuje přicestovat co nejdříve. Toto opatření cílící na návrat zde žijících občanů EU je časově omezeno z toho důvodu, že se má jednat o jednorázový návrat těch občanů, kteří v ČR žijí.

Občan EU s bydlištěm v ČR, který vstoupí na území ČR, má povinnost kontaktovat svého smluvního lékaře a podrobit se 14denní povinné nařízené karanténě.