COVID-19

Pravidla pro vstup a pohyb studentů v budovách LF UP

Budovy LF UP jsou otevřeny pouze v pracovní dny. Vstup studentům do fakultních budov je podmíněn předchozí domluvou s vyučujícím, zaměstnancem fakulty, přihlášením na termín zkoušky.

 • Za určitých situací je možno se ve vnitřních prostorách fakult UP pohybovat bez roušek, respirátorů, šátků či jiných ochranných prostředků dýchacích cest. Týká se to studentů, akademiků a členů zkušebních komisí, a to tehdy, pokud je mezi přítomnými zachován rozestup nejméně 1,5 metru a pokud je v místnosti maximálně 15 osob. V ostatních situacích jsou ochranné prostředky dýchacích cest povinné. Konkrétní podmínky určuje osoba odpovědná za konkrétní situaci.
   
 • Nadále platí pro studenty, že osobní přítomnost na univerzitě za účelem výuky, zkoušky nebo jiné činnosti na vysoké škole je možná pouze za splnění následujících podmínek:
  • student/ka je bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.),
  • student/ka u vstupu do zkušební místnosti provede dezinfekci rukou, přičemž dezinfekční prostředek zajistí vysoká škola,
  • student/ka nemá v daném čase nařízeno karanténní opatření,
  • student/ka poskytne písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. (Tiskopis zde PDF, případně je k dispozici na recepci u vstupu do budovy. Tiskopisy odevzdají vyučujícímu/ zaměstnanci fakulty se kterým mají dohodnutou schůzku. Na dotčených pracovištích se odevzdaná prohlášení budou shromažďovat a archivovat.)
    
 • Při pohybu po budovách LF UP dodržujte hygienická pravidla a odstupy minimálně 1,5 m.  
 • Studovny a knihovna na LF UP jsou uzavřeny.

Pozvánka k přijímací zkoušce

Vážení uchazeči,

pozvánka k přijímací zkoušce je dostupná v e-přihlášce, záložka "dokumenty".

Upravené podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2020/2021

Viz dokument pdf.

Přijímací řízení na LF pro akademický rok 2020/2021

Vážení uchazeči, 

přestože jste byli dne 14. 5. 2020 na webových stránkách fakulty předběžně informováni o plánovaném posunutí termínů konání přijímacích zkoušek na 15. a 16. 6. 2020, dochází k návratu k původním termínům přijímacích zkoušek na 9. 6. 2020 pro studijní programy Všeobecné lékařství a Zubní lékařství a na 10. 6. 2020 pro studijní program Veřejné zdravotnictví. Dle tiskového prohlášení Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 15. 5. 2020 má docházet k dalšímu postupnému rozvolňování přijatých mimořádných opatření, a to již od 8. 6. 2020, nikoliv až od 15. 6. 2020, jak bylo původně avizováno. Návratem k původním termínům zamezíme kolizi s termíny ústních maturitních zkoušek.

V platnosti zůstává, že na webových stránkách fakulty budou do 25. 5. 2020 zveřejněny upravené podmínky pro jednotlivé studijní programy. Rovněž bude zaslána všem uchazečům pozvánka k přijímací zkoušce s podrobnými instrukcemi.

Ve vlastním zájmu prosím sledujte i nadále informace na těchto webových stránkách a svou e-mailovou schránku.

Pravidla pro vstup na území ČR a karanténní opatření (od 1. 5. 2020 00:00 po dobu trvání nouzového stavu)

Na všechny osoby vstupující na území ČR platí veškerá další platná mimořádná a krizová opatření přijatá Vládou ČR v souvislosti s epidemií COVID-19.

Podrobnosti zde (pdf)

Aktuální informace k výuce na LF UP od 11. 5. 2020

Limit pro prezenční výuku a zkoušení je nově 15 osob. Ostatní instrukce platí dle sdělení děkana LF UP zde.

Více informací o usnesení vlády zde:

Usnesení vlády ze 30. dubna 2020 (pdf)

Promoce na LF UP

Vedení LF UP, stejně jako vedení ostatních fakult a v souladu se stanoviskem vedení UP, rozhodlo o tom, že letošní promoce se uskuteční v podzimních termínech. Jakkoli v ČR postupně dochází k uvolňování nouzových opatření a zmírnění omezování shromažďování, UP se s ohledem na tradiční charakter promocí rozhodla směřovat slavnostní předávání diplomů na období po prázdninách. Lepší bezpečnostní situace, propustnost hranic s okolními zeměmi a předpoklad menších zdravotních rizik totiž umožní, aby promoce proběhly v co největším rozsahu, a absolventi tak mohli slavnostní okamžiky plnohodnotně a naživo sdílet s větším počtem svých blízkých.

Termín promocí nemá vliv na úspěšné zakončení studia ani na ukončení statutu studenta – promoce jsou slavnostním aktem, při němž absolvent přebírá vysokoškolský diplom, status studenta však končí dnem, kdy student/ka úspěšně absolvoval/a poslední část obhajoby či státní závěrečné zkoušky, stejně jako s tímto dnem nabývá i získaného vysokoškolského titulu. Letošní absolventi LF UP tedy obdrží před prázdninami český diplom, slavnostní latinský pak převezmou při podzimním slavnostním promočním aktu.

Celé vyjádření vedení UP k otázce promocí zde https://www.upol.cz/nc/zpravy/zprava/clanek/promoce-na-univerzite-palackeho-budou-probihat-od-zari/

Specializační vzdělávání v době koronaviru, aneb pracujeme dál

Epidemie koronaviru zasáhla společnost nevídaným způsobem. Lidé mají z nákazy respekt, zdraví staví na první místo, zároveň se však obávají ekonomických dopadů nouzového stavu. Každý hledá svoji cestu, jak se se situací co nejlépe vyrovnat. Současná epidemiologická situace se pochopitelně projevila i v oblasti specializačního vzdělávání a systém se začal ještě více komplikovat. Přesto, nebo právě proto lékařské fakulty maximálně spojily své síly, snažily se zachovat si pozitivní energii a okamžitě začaly hledat způsoby, jak se se situací co nejlépe vyrovnat. Naprostou prioritou bylo, aby vzdělávání lékařů nezačalo kolabovat, ale naopak, aby současný stav neovlivnil již tak komplikovanou a leckdy trnitou cestu mladých lékařů za získáním specializované způsobilosti. Koordinanční rada pro specializační vzdělávání nejdříve provedla důkladnou analýzu současného stavu, posoudila rizika a potenciální problémy a možnosti dalšího postupu. Na základě toho byly definovány základní cíle a vymezeny možné způsoby jejich naplnění, a to v souladu se souborem vládních opatření.

Níže uvedené klíčové činnosti by nebylo možné realizovat bez vzájemné spolupráce lékařských fakult, děkanů lékařských fakult a garantů jednotlivých specializačních oborů a za maximální podpory Ministerstva zdravotnictví ČR.

Oddělení specializačního vzdělávaní: Všechna oddělení specializačního vzdělávání byla nucena omezit úřední hodiny, nicméně všem lékařům jsou pracovníci oddělení neustále k dispozici, jak e-mailem tak telefonicky. Zároveň prosíme lékaře o jistou míru trpělivosti a shovívavosti, vzhledem k obrovskému náporu dotazů, kterými jsou pracovníci jednotlivých oddělení zavaleni.

Koordinační rada pro specializační vzdělávání: Svou práci nepřerušila ani koordinační rada, jakožto koordinující orgán zabezpečující úzkou spolupráci mezi univerzitami a jejich lékařskými fakultami na jedné straně a komunikaci s Ministerstvem zdravotnictví ČR na straně druhé. Jednání koordinační rady pokračují pravidelným pořádáním telekonferencí. Na každém takovém jednání KOR projedná splnění stanovených cílů, operativně řeší vzniklé problémy a důkladně se zabývá i managementem rizik.

Specializační kurzy: Specializační kurzy, které jsou povinnou součástí teoretické části vzdělávacích programů, jsou velmi důležitým předpokladem přístupu ke zkoušce po ukončení vzdělávání v základním kmeni a zkoušce atestační. Z tohoto důvodu ani teoretické vzdělávání nebylo zastaveno. Většina specializačních kurzů je konána v distanční podobě. Konkrétní podoba takové to formy není jednotná a každá lékařská fakulta koná v rámci svých možností, distanční forma kurzu může být pojata jako on-line výuka (živé vysílání v reálném čase) nebo jsou lékařům poskytnuty sofistikované výukové materiály, v ucelené podobě dle náplně kurzu. Vždy jde o to, aby absolvování kurzu nebylo pro lékaře jen prostým splněním požadavku vzdělávacího programu, ale aby šlo zároveň o nástroj, který by lékaři pomohl rozšířit a upevnit své znalosti a dovednosti a usnadnil mu přípravu ke zkouškám. Pokud specifičnost některých kurzů nedovolila distanční podobu, přistoupilo se na změnu termínu konání kurzů a to tak, aby lékařům nebylo znemožněno následně přistoupit ke zkoušce po ukončení vzdělávání v základním kmeni a zkoušce atestační.

Testy: Specializační testy, které jsou buď součástí jednotlivých kurzů, nebo jsou podmínkou přístupu ke zkouškám, se konají také on-line. Testy probíhají v rámci velmi propracovaných a zabezpečených testovacích aplikací ve vzájemné spolupráci jednotlivých garantů specializačních oborů v rámci všech lékařských fakult.

Zkouška po ukončení po ukončení vzdělávání v základním kmeni: Tyto zkoušky nadále probíhají, a to plně v souladu s pokyny MZ ČR a za maximálního dodržování hygienických opatření. Vlivem vzniklé situace v březnu a začátkem dubna musely některé lékařské fakulty své termíny kmenových zkoušek zrušit. Byly však již připraveny termíny náhradní, a to ještě v prvním pololetí, aby lékaři nemuseli zakončení svého kmene posouvat o další půl rok.

Atestační zkouška: Podobná situace je u atestačních zkoušek, záměrem fakult je, aby také atestační zkoušky jakožto poslední a závěrečný krok k získaní specializované způsobilosti do konce prvního pololetí proběhly. Jsou připravovány v souladu s neustále aktualizovanými hygienickými opatřeními a na základě konzultací s hlavní hygieničkou. Pokud je součástí atestační zkoušky zkouška praktická, vyžadující kontakt s pacientem ve zdravotnickém zařízení, bude přiměřeně modifikována, a to opět ve shodě s doporučením Ministerstva zdravotnictví ČR.

Na závěr by Koordinační rada pro specializační vzdělávání ráda poděkovala pracovníkům oddělení specializačního vzdělávání lékařských fakult za maximální pracovní nasazení. Garantům specializačních oborů za rychlou orientaci v nové situaci a za aktivní přístup k řešení vzniklých problémů. Lektorům za přechod na nové výukové metody. Děkanům lékařských fakult za maximální podporu. Ministerstvu zdravotnictví za vstřícnost. V neposlední řadě patří poděkování vám, mladým lékařům, za to, že si i nadále uvědomujete významnost kontinuálního procesu získávání a rozvoje vědomostí a dokážete skloubit soukromý živost s životem profesním, včetně svého dalšího vzdělávání. Za to, že ačkoliv jste na svých pracovištích maximálně vytíženi, zvládnete se příkladně připravovat ke zkouškám. Za to, že jste natolik zodpovědní, že distanční kurzy pro vás neznamenají pouze jejich formální absolvování. A za vaše pochopení a toleranci, protože i pro nás je situace úplně nová a nikdo nás na ni nemohl dopředu připravit.

Věříme, že společnými silami vše úspěšně zvládneme.

Všem přejeme hodně zdraví a sil

Vaši členové Koordinační rady pro specializační vzdělávání

Nový zákon č. 188/2020 sb., o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020 a o posuzování doby studia pro účely dalších zákonů

Dne 24. dubna 2020 byl ve Sbírce zákonů publikován zákon č. 188/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020 a o posuzování doby studia pro účely dalších zákonů. Zákon reaguje na mimořádnou situaci v souvislosti přijímáním krizových opatření Vládou České republiky v důsledku pandemie COVID-19 a upravuje některé aspekty přijímacího řízení a zápisu na vysoké školy, úpravu podmínek studia a jeho ukončování státní zkouškou, rozhodování na vysoké škole a posuzování období, kdy byla omezena výuka na vysokých školách, ve vztahu k době studia. Účinnosti tento zákon nabyl dnem zveřejnění ve Sbírce zákonů a vztahuje se na veřejné, soukromé i státní vysoké školy. Celý text zákona zde (pdf).

Sdělení děkana LF UP ze dne 28.4.2020

usnesením Vlády ČR č. 455 byla s účinností od 27. dubna 2020 opětovně zakázána osobní přítomnost studentů na hromadných formách výuky a zkoušek při studiu na vysoké škole podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů. Prezenční forma výuky proto nadále nebude realizována, a to bez nutnosti náhrady, až do odvolání. 

Zákaz osobní přítomnosti studentů se nevztahuje na individuální návštěvy knihoven a studoven za účelem vyzvednutí nebo odevzdání studijní literatury a na osobní přítomnost studentů: 

 • na konzultaci nebo na zkoušení za přítomnosti nejvýše 5 osob, 
 • na laboratorní, experimentální nebo uměleckou práci zejména pro realizaci závěrečných prací v rámci studia v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu za přítomnosti nejvýše 5 osob. 

Dle výše zmíněného usnesení vlády ČR je umožněna osobní přítomnost na klinické a praktické výuce a praxi, tato však s ohledem na specifika praktické výuky a praxe ve studijních programech Všeobecné lékařství a Zubní lékařství, aktuální epidemiologickou situaci v ČR i ve světě, organizační opatření ve zdravotnických zařízeních, především FNOL, i na LF UP a v neposlední řadě s ohledem na Vaše zdraví v současné době není možná. Praktická výuka tak i nadále bude realizována distanční formou až do odvolání. Po dohodě se zdravotnickými zařízeními lze plánovat smluvní praxi studentů na termíny po skončení plánované výuky v letním semestru. 

Přednášky a semináře nadále mohou probíhat pouze distanční formou.

Vzhledem k tomu, že řada našich studentek a studentů je stále zařazena do dobrovolnické pomoci zdravotnickým i sociálním zařízením, nadále trvá pokyn tuto činnost započítávat do absolvované výuky, resp. klinické praxe tak, aby nedocházelo k prodlužování doby studia.

Zkoušky, zápočty i kolokvia mohou nadále probíhat on-line, ale i v prezenční formě zkoušení kdy je povolena přítomnost nejvýše 5 osob za dodržení definovaných hygienických opatření. O způsobu ukončení předmětu rozhodne přednosta pracoviště. Studovny a knihovna v budovách LF UP jsou stále uzavřeny a v omezeném režimu funguje knihovna UP ve Zbrojnici.

Při vstupu do prostor Lékařské fakulty a Fakultní nemocnice musí student předložit prohlášení.

Informace pro studenty

Vážení studenti,

níže naleznete  informaci, která byla rozeslána všem vedoucím zaměstnancům LF UP.

"Obracíme se na vás ve věci anglických a českých studijních programů. V souladu s instrukcí vedení LF bude praktická výuka z období vládních omezení uznána bez nutnosti náhrady u VŠECH předmětů letního semestru 2020 bez výjimky. V souvislosti s aktuálním uvolňováním omezení pro výuku vzniká prostor k postupné obnově praktických cvičení pro české studenty a studenty ze zahraničí (jak v českém tak v anglickém programu), kteří jsou v ČR nebo budou mít postupně možnost se výuky osobně účastnit. Vzhledem k rozdílným omezením na jednotlivých klinických pracovištích je třeba řešit situaci individuálně a studenty zavčas informovat.

Zejména u anglických studentů je to zatím očekávaně nereálné, a proto u nich bude uznána účast na praktické výuce za celý zbytek letního semestru. Způsob a podmínky získání zápočtu je v gesci garantů a dle požadavku vedení LF musí být uveden pro jednotlivé předměty (povinné, povinně volitelné a nepovinné) na Moodle (některá pracoviště stále neaktualizovala instrukce na Moodle).

U anglických programů je NEZBYTNÉ zajistit možnost zkoušení, po získání zápočtu, a to bezkontaktní formou, neboť vzhledem k epidemiologickým okolnostem většina studentů opustila Olomouc a ČR. Angličtí studenti, kteří setrvali z nejrůznějších důvodů v Olomouci, by měli mít možnost po domluvě se zkoušejícím, složit zkoušku standardně kontaktní formou v případě kdy to bude umožněno vývojem epidemiologické situace. Informujte prosím studenty o navržených termínech zkoušení, aby si mohli vytvořit svůj kalendář. Výjimkou je poslední opravný termín, jehož organizace a forma je na rozhodnutí garanta předmětu.

Forma a realizace distančního zkoušeni je na odpovědném zváženi garanta. Instrukce, které vypracovala Pedagogická komise a které jste obdrželi  (Možnosti a metodické postupy pro konání distanční (online) formy kontroly splnění studijních povinností studentů) považujte prosím za vzorový příklad. Pro české i anglické studijní programy zvažuje vedení LF možnost náhrady praktických cvičení u lůžka a nácviku praktických klinických dovedností (v minimalizované podobě) formou dobrovolné stáže pro fokusované studenty v příštím semestru, ale to záleží na vývoji situace a kapacitě jednotlivých klinik a oddělení."

V případě dalšího uvolňování situace a změn v aktuálních opatřeních vás bude vedení LF  informovat.

Proděkani pro studijní záležitosti LF UP

Přijímací řízení na LF během epidemie koronaviru

Vážená uchazečko, vážený uchazeči,

děkujeme Vám za Váš zájem o studium na Lékařské fakultě UP v Olomouci. Chtěli bychom Vás informovat, že sledujeme současnou epidemiologickou situaci a hledáme cesty, jak řešit přijímací řízení v případě, kdy nelze vyloučit, že nebude možné přijímací zkoušky uskutečnit podle harmonogramu zveřejněného na našich webových stránkách.

Vedení fakulty stále zvažuje možnosti konání přijímacích zkoušek prezenční formou, případně s posunutým termínem, ale rovněž zvažuje vzhledem k epidemiologické situaci možnost upuštění od přijímací zkoušky a přijetí studentů podle prospěchu ze střední školy.

Bližší informace o formě a termínu přijímací zkoušky, případně podmínky přijetí uchazečů, pokud dojde k prominutí přijímací zkoušky, zveřejníme a rozešleme na Vaše e-mailové adresy během měsíce května. Ve vlastním zájmu proto prosím sledujte informace na těchto webových stránkách a sledujte i svou e-mailovou schránku.

Omezené zpřístupnění prostor LF UP pro studenty absolventských ročníků

V návaznosti na nové posuny ve strategii Vlády ČR ze dne 15. dubna v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem a opatřeními proti šíření nového typu koronaviru bude možné od 20. dubna v omezené míře znovu zpřístupnit prostory LF UP, a to výhradně pro studenty posledních ročníků.

Pro studenty neabsolventských ročníků se nic nemění a stále pro ně zůstávají v platnosti dosavadní opatření o zákazu kontaktní výuky. Jejich přítomnost na univerzitě tedy nadále není možná a týká se jich až do odvolání pouze online forma výuky. Stejně tak budou v jejich případě prozatím probíhat online i zápočty, zkoušky a plnění dalších studijních povinností.

https://www.upol.cz/nc/covid-19/zprava/clanek/univerzita-palackeho-se-znovuotevre-pro-studenty-absolventskych-rocniku/

Příloha 1: Mimořádné opatření

Úprava opatření zakazující volný pohyb po ČR

Nařízením MZ ČR z 15. dubna 2020 se upravují výjimky, které jsou z tohoto zákazu vyňaty, konkrétně pak cesty na výuku a zkoušky nebo jiné činnosti na vysoké škole. 

Příloha 2: Mimořádné opatření

Aktuální stanovisko vedení LF UP k opatřením týkajícím se šíření nákazy COVID-19

Manuál ke koronaviru

Vedení LF UP průběžně řeší situaci jak na opakovaných mimořádných jednáních, tak i jinými cestami. Komunikuje s nadřazenými orgány i spolupracujícími institucemi. Vedení fakulty si plně uvědomuje svou odpovědnost vůči studentům i zaměstnancům, a proto usiluje o nalezení řešení, které usnadní plnění studijních povinností studentům, ale současně nebude v kolizi s žádným jiným nařízením či opatřením a neohrozí nikoho zúčastněného. Níže uvedená opatření platí do odvolání.

   

2. Opatření a doporučení vedení UP v Olomouci

  

  

4. Rozhodnutí vedení LF UP ke stávající situaci ohledně nákazy COVID-19

Platí opatření vydaná nadřazenými orgány (MZ ČR, UP) a specificky pro Lékařskou fakultu UP rozhodlo její vedení takto:

 • Výuka (včetně výuky v přípravných kursech pro uchazeče o studium) může být realizována formou streamování, videoprezentací, komentovaných prezentací a dalších podkladů (v případě studijního programu Všeobecné lékařství / Zubní lékařství v obou výukových jazycích)
 • Vedoucí zaměstnanci pošlou studentským zástupcům jednotlivých ročníků, v nichž probíhá jejich výuka, pokyny k samostudiu, event. se mohou studenti na toto na jednotlivých pracovištích dotázat
 • Studijní oddělení lze kontaktovat pouze elektronicky nebo telefonicky
  https://www.lf.upol.cz/o-fakulte/organizacni-struktura/dekanat/#c7854
 • Z rozhodnutí děkana LF UP se ruší termíny státních rigorózních zkoušek z chirurgie dne 16. a 17.3.2020 a epidemiologie, sociálního lékařství a medicínského práva dne 17. a 18.3.2020. Stanovení náhradních termínů bude v gesci předsedů komisí. Informace k ostatním plánovaným termínům SRZ budou průběžně aktualizovány. Pokud to aktuální epidemiologická situace umožní, bude se vedení LF UP ve spolupráci s komisemi snažit dodržet plánované termíny. PROSÍM, SLEDUJTE AKTUÁLNÍ INFORMACE!
 • Předatestační kurzy v rámci specializačního vzdělávání probíhají distanční formou.
 • S okamžitou platností do odvolání se ruší všechny zahraniční pracovní cesty pro zaměstnance LF UP.
 • Vlastní organizace průběhu výuky po skončení nařízení Vlády ČR je zcela v pravomoci jednotlivých přednostů, a to včetně eventuální náhrady zameškané výuky.
 • Na základě rozhodnutí vedení FN Olomouc se od 12.3.2020 zakazuje studentům vyzvedávat a konzumovat obědy v jídelně FN Olomouc.
 • V návaznosti na rozhodnutí Bezpečnostní rady státu ze dne 10. 3. 2020 se s okamžitou platností ruší všechny odborné akce pořádané LF UP s účastí nad 30 osob po dobu trvání nouzové situace a dále bude rozhodnuto dle vývoje epidemiologické situace.
 • Vedení LF UP bude v dalších otázkách postupovat v souladu se Směrnicí děkana LF – B3-5/2012-PN Směrnice k činnosti při pandemii chřipky či jiného závažného infekčního onemocnění https://files.upol.cz/sites%2Fpub%2FPubNormy%2FSD_pandemie.pdf
 • V případě nejasností výkladu přijatých opatření kontaktujte příslušné proděkany.
 • Všechna výše uvedená opatření budou průběžně aktualizována podle vývoje situace. Zaměstnanci i studenti jsou povinni sledovat informace na webu LF UP a UP.
 • S ohledem na současnou situaci je nezbytné učinit v prostorách LF nezbytná opatření platná od čtvrtka 19.3.2020:
  • Vstup do staré budovy a dostavby teoretických ústavů LF bude možný pouze přes recepci.  Vstup bude umožněn pouze zaměstnancům po předložení průkazu zaměstnance.
  • Bude uzavřena horní terasa parkoviště u teoretických ústavů. Pro parkování prosím využijte spodní dvě terasy.
  • Úklid prostor LF bude probíhat v mimořádném režimu a bude řízen správou budov.

  

Žádáme vás o důvěru a trpělivost, snažíme se učinit maximum relevantních a možných kroků.

Oficiální webové stránky MZ ČR ke koronaviru

Důležité informace pro studenty přijíždějící ze zahraničí

Usnesením vlády ČR ze dne 12. 3. 2020 č. 194 byl pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaným jako SARS CoV-2) na území České republiky vyhlášen nouzový stav, na jehož základě byla dále vydána mimořádná opatření vlády a jednotlivých ministerstev, která jsou všeobecně závazná pro všechny osoby pobývající na území ČR. Při porušení těchto opatření hrozí správní či trestní postih.

V této souvislosti byla nově usnesením vlády ČR ze dne 30. 3. 2020 č. 334 stanovena následující povinnost vztahující se i na studenty LF UP:

Cizinci pobývající s přechodným pobytem nad 90 dnů nebo trvalým pobytem na území České republiky a nezletilé děti občanů České republiky, kteří se nacházeli mimo území České republiky před vydáním usnesení o zákazu vycestování (repatriace) mají povinnost

bezprostředně po vstupu do České republiky oznámit tuto skutečnost, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem, svému registrujícímu poskytovateli zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost, nebo nemají-li registrujícího poskytovatele, pak jakémukoli poskytovateli v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost.

S tím souvisí povinnost uložena

všem poskytovatelům zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost, aby u osob, které oznámí vstup na území České republiky dle výše uvedené povinnosti, rozhodli o karanténě podle § 2 odst. 7 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v délce 14 dnů.

Důrazně žádáme všechny studenty, aby dodržovali výše uvedené povinnosti, a to zejména s ohledem na své zdraví, zdraví svých spolužáků, vyučujících, lékařů a zdravotníků, kteří musí zůstat zdraví, aby mohli pomáhat ostatním při výkonu svého povolání.

 

Podmínky a náležitosti vyžadované pro překročení státní hranice ČR za účelem vstupu

Vážené studentky, vážení studenti,

Upozorňujeme na aktualizované sdělení MV ČR týkající se podmínek a náležitostí vyžadovaných pro překročení státní hranice ČR za účelem vstupu platné od 27. 4. 2020. Celý text sdělení najdete na stránce https://www.mvcr.cz/clanek/vyjimka-pro-zaky-a-studenty.aspx

Výjimka pro žáky a studenty vstupující na území České republiky

Tato výjimka se týká pouze osob, které jsou oprávněny na území ČR vstoupit (EU občan, občan ČR žijící v zahraničí, cizinec z bezvízové země, apod.) Jedná se zejména o složení zkoušek, včetně přijímacích, nebo o nezbytné konzultace, které nelze zajistit vzdáleným přístupem, na středních a vysokých školách.

Dále jde o vstup občanů EU, kteří již na území ČR mají předchozí bydliště a již v ČR chodí do školy (jedná se o návrat na území ČR - nejedná se o tzv. prvovstup) a vstup cizinců ze třetích zemí, kteří již mají na území ČR přechodný nebo trvalý pobyt; vstup občanů EU za účelem studia na vysoké škole na území ČR bez předchozího pobytu nebo studia na území ČR nad 72 hodin (jedná se o nové studenty); vstup přeshraničních žáků a studentů ze sousedních zemí studujících na území ČR (včetně dětí chodících do mateřské školy na území ČR).

Přehledně zde.

Pomoc našich studentů ve slovenských zdravotních zařízeních

Studenti "uvízlí" na Slovensku v žádném případě nezahálejí. Nabídli se jako dobrovolníci do tamních nemocnic a již více než 20 jich aktivně vypomáhá ať už na odděleních nemocnic, v třídících stanech či s telefonáty pro NCZI (Národné centrum zdravotných informácií). Mezi zařízení, kde působí, je například Univerzitní nemocnice Martin, FNsP v Žilině, NsP v Považské Bystrici, NsP v Bojnicích, Klinika dětské hematologie a onkologie LF UK a NÚDCH, FNsP Skalica, KNsP Čadca nebo Slovenský Červený kríž Bojnice. Děkujeme za vaši obětavou pomoc, výbornou reprezentaci naší fakulty a přejeme pevné zdraví a pevné nervy!