Doktorský program

Akreditace a studijní plány

Název studijního programu

Kód

Akreditace do

Rozhodnutí č. j.

Jazyk
Anatomie, histologie a embryologie (prezenční) (.pdf)
Anatomie, histologie a embryologie (kombinované) (.pdf)
P5154 31.12.2024 Přechodná ustanovení 
Zákona o vysokých 
školách, čl. II zákona č. 
137/2016 Sb., odst. 3 (na dostudování)
čeština 
angličtina
Anatomie, histologie a embryologie (prezenční) (.pdf)
Anatomie, histologie a embryologie (kombinované) (.pdf)
P0912D350076 08.08.2028 RVH UP č. 31/2020 čeština 
Bioinformatika a výpočetní biologie (prezenční) (.pdf)
Bioinformatika a výpočetní biologie (kombinované) (.pdf)
P0588D140001 20.01.2025 NAU-292/2019-11 čeština 
Bioinformatics and Computational Biology (prezenční) (pdf.)
Bioinformatika and Computational Biology (kombinované) (pdf.)
P0588D140002 20.01.2025 NAU-292/2019-11 angličtina
Fyziologie a patologická fyziologie (prezenční) (.pdf)
Fyziologie a patologická fyziologie (kombinované) (.pdf)
P5156 31.07.2021 MSMT/28964/2013 čeština 
angličtina
Gynekologie a porodnictví (prezenční) (.pdf)
Gynekologie a porodnictví (kombinované) (.pdf)
P5168 31.07.2021 MSMT/28964/2013 čeština 
angličtina
Hygiena, prev. lékařství a epidemiologie (prezenční) (.pdf)
Hygiena, prev. lékařství a epidemiologie (kombinované) (.pdf)
P5169 31.07.2021 MSMT/28964/2013 čeština 
angličtina
Chirurgie (prezenční) (.pdf)
Chirurgie (kombinované) (.pdf)
P5170 31.12.2024 Přechodná ustanovení 
Zákona o vysokých 
školách, čl. II zákona č. 
137/2016 Sb., odst. 3 (na dostudování)
čeština 
angličtina
Chirurgie (prezenční) (.pdf)
Chirurgie (kombinované) (.pdf)
P0912D350024 08.08.2028 RVH UP č. 51/2019 čeština 
Imunofarmakoterapie (prezenční) (.pdf)
Imunofarmakoterapie (kombinované) (.pdf)
P0988D080001 15.9.2030 NAU-533/2019-11 čeština 
Immunopharmacotherapy (prezenční) (.pdf)
Immunopharmacotherapy (kombinované) (.pdf)
P0988D080002 15.9.2030 NAU-533/2019-11 angličtina
Lékařská biofyzika (prezenční) (.pdf)
Lékařská biofyzika (kombinované) (.pdf)
P5181 31.07.2021 MSMT/28964/2013 čeština 
angličtina
Lékařská biologie (prezenční) (.pdf)
Lékařská biologie (kombinované) (.pdf)
P5152 31.07.2021 MSMT/28964/2013 čeština 
angličtina
Lékařská farmakologie (prezenční) (.pdf)
Lékařská farmakologie (kombinované) (.pdf)
P5157 31.07.2021 MSMT/28964/2013 čeština 
angličtina
Lékařská genetika (prezenční) (.pdf)
Lékařská genetika (kombinované) (.pdf)
P5177 31.07.2021 MSMT/28964/2013 čeština 
angličtina
Lékařská chemie a biochemie (prezenční) (.pdf)
Lékařská chemie a biochemie (kombinované) (.pdf)
P5158 31.12.2024 Přechodná ustanovení 
Zákona o vysokých 
školách, čl. II zákona č. 
137/2016 Sb., odst. 3 (na dostudování)
čeština 
angličtina
Lékařská chemie a klinická biochemie (prezenční) (.pdf)
Lékařská chemie a klinická biochemie (kombinované) (.pdf)
P5186 31.07.2021 MSMT/28964/2013 čeština 
angličtina
Lékařská imunologie (prezenční) (.pdf)
Lékařská imunologie (kombinované) (.pdf)
P5178 31.07.2021 MSMT/28964/2013 čeština 
angličtina
Lékařská mikrobiologie (prezenční) (.pdf)
Lékařská mikrobiologie (kombinované) (.pdf)
P5166 31.07.2021 MSMT/28964/2013 čeština 
angličtina
Neurologie (prezenční) (.pdf)
Neurologie (kombinované) (.pdf)
P5172 31.07.2021 MSMT/28964/2013 čeština 
angličtina
Neurosciences (prezenční) (.pdf)
Neurosciences (kombinované) (.pdf)
P0912D350082 08.08.2028 RVH UP č. 459/2020 angličzina
Neurovědy (prezenční) (.pdf)
Neurovědy (kombinované) (.pdf)
P5188 31.12.2024 Přechodná ustanovení 
Zákona o vysokých 
školách, čl. II zákona č. 
137/2016 Sb., odst. 3 (na dostudování)
čeština 
angličtina
Neurovědy (prezenční) (.pdf)
Neurovědy (kombinované) (.pdf)
P0912D350081 08.08.2028 RVH UP č. 458/2020 čeština
Onkologie (prezenční) (.pdf)
Onkologie (kombinované) (.pdf)
P5162 31.07.2021 MSMT/28964/2013 čeština 
angličtina
Otorinolaryngologie (prezenční) (.pdf)
Otorinolaryngologie (kombinované) (.pdf)
P5164 31.12.2024 Přechodná ustanovení 
Zákona o vysokých 
školách, čl. II zákona č. 
137/2016 Sb., odst. 3 (na dostudování)
čeština 
angličtina
Otorinolaryngologie (prezenční) (.pdf)
Otorinolaryngologie (kombinované) (.pdf)
P0912D350083 08.08.2028 RVH UP č. 10/2021 čeština
Patolog. anatomie a soudní lékařství (prezenční) (.pdf)
Patolog. anatomie a soudní lékařství (kombinované) (.pdf)
P5180 31.07.2021 MSMT/28964/2013 čeština 
angličtina
Pediatrie (prezenční) (.pdf)
Pediatrie (kombinované) (.pdf)
P5174 31.07.2021 MSMT/28964/2013 čeština 
angličtina
Psychiatrie (prezenční) (.pdf)
Psychiatrie (kombinované) (.pdf)
P5160 31.12.2024 Přechodná ustanovení
Zákona o vysokých 
školách, čl. II zákona č.
137/2016 Sb., odst. 3 (na dostudování)
čeština 
angličtina
Psychiatrie (prezenční) (.pdf)
Psychiatrie (kombinované) (.pdf)
P0912D350025 08.08.2028 RVH UP č. 52/2019 čeština 
Urologie (prezenční) (.pdf)
Urologie (kombinované) (.pdf)
P5184 31.07.2021 MSMT/28964/2013 čeština 
angličtina
Vnitřní nemoci (prezenční) (.pdf)
Vnitřní nemoci (kombinované) (.pdf)
P5171 31.07.2021 MSMT/28964/2013 čeština 
angličtina
Sociální lékařství (prezenční) (.pdf)
Sociální lékařství (kombinované) (.pdf)
P5161 31.12.2024 Přechodná ustanovení 
Zákona o vysokých 
školách, čl. II zákona č. 
137/2016 Sb., odst. 3 (na dostudování)
čeština 
angličtina
Sociální lékařství (prezenční) (.pdf)
Sociální lékařství (kombinované) (.pdf)
P0912D350079 08.08.2028 RVH UP č. 456/2020 čeština
Social Medicine (prezenční) (.pdf)
Social Medicine (kombinované) (.pdf)
P0912D350080 08.08.2028 RVH UP č. 457/2020 angličtina
Stomatologie (prezenční) (.pdf)
Stomatologie (kombinované) (.pdf)
P5165 31.12.2024 Přechodná ustanovení 
Zákona o vysokých 
školách, čl. II zákona č. 
137/2016 Sb., odst. 3 (na dostudování)
čeština 
angličtina
Stomatologie (prezenční) (.pdf)
Stomatologie (kombinované) (.pdf)
P0911D350006 08.08.2028 RVH UP č. 455/2020 čeština 
Toxikologie (prezenční) (.pdf)
Toxikologie (kombinované) (.pdf)
P0512D130008 10.08.2029 NAU-94/2019-9 čeština 
Zobrazovací metody (prezenční) (.pdf)
Zobrazovací metody (kombinované) (.pdf)
P5179 31.12.2024 Přechodná ustanovení 
Zákona o vysokých 
školách, čl. II zákona č. 
137/2016 Sb., odst. 3 (na dostudování)
čeština 
angličtina
Zobrazovací metody (prezenční) (.pdf)
Zobrazovací metody (kombinované) (.pdf)
P0914D350003 08.08.2028 RVH UP č. 11/2021 čeština
Imaging Methods (prezenční) (.pdf)
Imaging Methods (kombinované) (.pdf)
P0914D350004 08.08.2028 RVH UP č. 12/2021 angličtina

Kurzy pro doktorské studium

 • Základní kurz (povinně volitelný, kategorie B, 12 témat, ohodnoceno 2 kredity za téma, nutno získat min. 8 kreditů, max. možno získat 16 kreditů)

Absolvování doktorského studia

Studium doktorského studijního programu zaměřeného na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti výzkumu nebo vývoje se řádně ukončuje státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce, kterými student prokazuje schopnost a připravenost k samostatné činnosti v oblasti výzkumu nebo vývoje. Absolventům studia v doktorských studijních programech se uděluje akademický titul „doktor“ ve zkratce „Ph.D.“ uváděné za jménem.

Studium doktorského studijního programu na Univerzitě Palackého v Olomouci (dále jen „UP“) a tedy i proces obhajob disertačních prací se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školáchStudijním a zkušebním řádem UP v Olomouci a Směrnicí děkana k provedení Studijního a zkušebního řádu UP v Olomouci.

Disertační prací se dle článku 44 Studijního a zkušebního řádu UP rozumí ucelené pojednání, které obsahuje uveřejněné výsledky vědecké a tvůrčí práce studenta doktorského studia nebo výsledky přijaté k uveřejnění. Disertační prací prokazuje student doktorského studia svoji schopnost pracovat vědecky samostatně tvůrčím způsobem.

K disertační práci musí být přiložen autoreferát, který slouží k informování o hlavních výsledcích disertační práce. V autoreferátu je stručně uveden obsah disertační práce a seznam publikovaných prací studenta doktorského studia. Přílohou autoreferátu je jednostránkový abstrakt v anglickém či jiném světovém jazyce.

Student doktorského studia podává k obhajobě své disertační práce přihlášku (žádost o povolení obhajoby), ke které musí být přiloženo vyjádření školitele, zda disertační práce splňuje požadavky potřebné pro její obhájení. K přihlášce je rovněž nutné přiložit disertační práci (5 výtisků), autoreferát (25 výtisků), a další dokumenty (viz tiskopis pro žádost o povolení obhajoby).

Disertační práci posuzují nejméně dva oponenti jmenovaní předsedou oborové rady. Oponent disertační práce je povinen na předloženou disertační práci samostatně vypracovat písemný posudek, a to nejpozději do 6 týdnů od doručení disertační práce a jmenovacího dekretu.

Všichni členové komise pro obhajobu disertační práce, školitel a student doktorského studia jsou pozváni k obhajobě disertační práce nejpozději 20 dnů před konáním obhajoby. Ke všem pozváním musí být přiloženy oponentní posudky na disertační práci a autoreferát. Místo a termín obhajoby disertační práce jsou rovněž zveřejněny na úřední desce fakulty.

Komise pro obhajobu disertační práce jmenovaná děkanem fakulty musí mít nejméně pět členů, přičemž ji tvoří předseda, místopředseda a další významní akademičtí a vědečtí pracovníci fakulty, UP, jiných vysokých škol a vědeckých pracovišť, popřípadě i jiní významní odborníci z praxe. Nejméně dva členové komise pro obhajobu disertační práce musí být osobami, které nejsou akademickými pracovníky UP v pracovním poměru. Obhajoba disertační práce je veřejná, hodnocení obhajoby disertační práce komisí je však neveřejné.

O tom, zda student doktorského studia svoji disertační práci obhájil či neobhájil, rozhodují členové komise v tajném hlasování, k přijetí rozhodnutí je třeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů komise.

Studentovi, který disertační práci neobhájil, sdělí předseda komise pro obhajobu disertační práce současně s hodnocením disertační práce i pokyny pro její přepracování. Student pak může opakovat obhajobu disertační práce po jejím přepracování nejvýše jednou, nejdříve však po uplynutí půl roku od první obhajoby. Mezním termínem opakování obhajoby disertační práce je maximální doba studia stanovená v článku 32 odst. 3 Studijního a zkušebního řádu UP v Olomouci.

Termíny kontroly

Pokyny a termíny kontroly studia pro akademický rok 2020/2021

Doktorandi v prezenční formě studia zapisující se do 2. - 4. ročníku

31. 8. 2020 pondělí 8:30 – 10:30 hod. 13:00 -  16:15 hod.
3. 9. 2020 čtvrtek 8:30 – 10:30 hod. 13:00 -  16:15 hod.
4. 9. 2020 pátek 8:30 – 11:30 hod.  
7. 9. 2020 pondělí 8:30 – 10:30 hod. 13:00 -  16:15 hod.
10. 9. 2020 čtvrtek 8:30 – 10:30 hod. 13:00 -  16:15 hod.
11. 9. 2020 pátek 8:30 – 10:30 hod. 13:00 -  14:15 hod.
14. 9. 2020 pondělí 8:30 – 10:30 hod. 13:00 -  16:15 hod.

Doktorandi v prezenční formě studia zapisující se do 5. a vyššího ročníku

Doktorandi v kombinované formě studia zapisující se do 2. a vyššího ročníku

16. 9. 2020 středa   13:00 -  16:15 hod.
17. 9. 2020 čtvrtek 8:30 – 10:30 hod. 13:00 -  16:15 hod.
18. 9. 2020 pátek 8:30 – 10:30 hod. 13.00 – 14.15 hod.
21. 9. 2020 pondělí 8:30 – 10:30 hod. 13:00 -  16:15 hod.
23. 9. 2020 středa 8:30 – 10:30 hod. 13:00 -  16:15 hod.
24. 9. 2020 čtvrtek 8:30 – 10:30 hod. 13:00 -  16:15 hod.
25. 9. 2020 pátek 8:30 – 10:30 hod. 13:00 -  14:15 hod.
30. 9. 2020 středa 8:30 – 10:30 hod. 13:00 -  15:15 hod.

Místo zápisu:
Studijní oddělení LF UP, Teoretické ústavy (v přízemí vpravo, stará budova), Hněvotínská 3, Olomouc

K zápisu s sebou přinést:

 • index (se zapsanými a potvrzenými kredity, zápočty a zkouškami – souhlasně s údaji uvedenými ve výroční zprávě)
 • studentem podepsanou výroční zprávu za akademický rok 2019/20 včetně pořadovým číslem označených příloh (v pravém horním rohu) hodnocení školitele s jeho podpisem (může být uvedeno buď ve výroční zprávě nebo samostatně)Školitel je povinen písemně uvést, zda doporučuje či nedoporučuje Vaše pokračování ve studiu
 • potvrzení o očkování proti virové hepatitidě B dle odst. 4, čl. 3 směrnice LF - B3-1/2014-PN
  • týká se pouze prezenčních studentů, kteří se  zapisují do 2. ročníku a prezenčních studentů, kteří dosud toto potvrzení nepředložili

Doporučené odkazy: 

Zápis do 1. ročníku

Zápis a úvod do studia (délka trvání cca 3 - 4 hod.) do 1. ročníku doktorských studijních programů se koná v dostavbě Teoretických ústavů LF UP (nová budova – 1. patro vlevo), Hněvotínská 3, Olomouc ve stanovených termínech (tzn. možnost výběru z termínů):

 • ve středu 26. 8. 2020 ve 13:00 hod. v posluchárně (dostavba) č. 2.521
 • ve středu 2. 9. 2020 ve 13:00 hod. v posluchárně (dostavba) č. 2.521
 • ve středu 9. 9. 2020 ve 13:00 hod. v posluchárně (dostavba) č. 2.521 

K zápisu s sebou:

 • úředně ověřenou fotokopii diplomu
 • individuální studijní plán s podpisem školitele (na celou standardní dobu studia, tj. 4 akademické roky) - odevzdání je podmínkou pro zápis do 1. ročníku
 • 2x fotografie – na rubové straně označené jménem – hůlkovým písmem(rozměr 35 x 45 mm jako na OP)
 • číslo účtu k výplatě stipendia  - tzn. k odevzdání lísteček se jménem vlastníka účtu a číslem korunového účtu vč. směrového kódu banky v ČR (psáno čitelně, nejlépe strojově)
 • lepidlo, psací potřeby

Studijní oddělení

Adresa: 
Děkanát LF UP
Studijní oddělení
Hněvotínská 3
775 15 Olomouc 1

Úřední hodiny od 19.10.2020 do odvolání :
Po a Čt: 9.00 – 11.00 hod a 13.00 – 16.00 hod

Úřední hodiny v době prázdnin (od 1.7. do 31.8.)
Po a Čt: 8.00 – 11.00 hod

V době vánočních svátků od 23. 12. 2020 do 3. 1. 2021 je studijní oddělení uzavřeno. 

Vedoucí studijního oddělení

Ing. Alina Antošová
alina.antosova@upol.cz
585 632 010
 

Referát přijímacího řízení, celoživotního vzdělávání, ediční činnosti a archivu

Marta Zahradová
marta.zahradova@upol.cz
585 632 011
 

Referát 1. - 2. ročníku Všeobecného lékařství a Zubního lékařství

Mgr. Táňa Laštůvková
tana.lastuvkova@upol.cz
585 632 014
 

Referát 3. - 6. ročníku Všeobecného lékařství

Mgr. Martina Vinterová
martina.vinterova@upol.cz
585 632 013

Referát doktorského studia

Ing. Helga Hromádková
helga.hromadkova@upol.cz
585 632 016
 

Referát studia v angličtině  a zahraničních vztahů

Mgr. Jana Osmani
General Medicine
jana.osmani@upol.cz
585 632 017
 
Bc. Jitka Melcrová
Dentistry, doktorské programy v angličtině
jitka.melcrova@upol.cz 
585 632 012 
Ing. Petra Nakládalová
Zahraniční vztahy, akreditace
petra.nakladalova@upol.cz
585 632 015