Dobrá práce ve zdravotnictví prostřednictvím kvality, nastavení podmínek a regulace

Cíle a obsahová náplň projektu

Návrh projektu společně projednali a vypracovali níže uvedení partneři v rámci své spolupráce v kooperační síti pro zdravotnictví. Tomuto účelu sloužila také diskuse zaměřená na projednání předešlého projektu TRANSFORMACE ve zdravotnictví a dohoda partnerů, že budou pokračovat v další spolupráci založené na principu partnerství rovnoprávných partnerů.

Žadatel: 

Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR, Praha/ČR, zastoupený předsedou RNDr. Jiřím Schlangerem

 • 1. partner:
  Sjednocený OS služeb ver.di, Zemský obvod Sasko, Sasko-Anhaltsko, Durynsko, Drážďany/DE, zastoupený koordinátorem projektů EU Wolfgangem Anschützem
 • 2. partner:
  Sjednocený OS služeb ver.di, Obvod Východní Sasko, Budyšín/DE, zastoupený jednatelkou Heiderose Försterovou
 • 3. partner:
  Nezávislý samosprávný odborový svaz „Solidarita“ (NSZZ „Solidarność“), Region Dolní Slezsko, Sekce ochrany zdraví, Vratislav/PL, zastoupený Ewou Jakimowiczovou
 • 4. partner:
  Nezávislý samosprávný odborový svaz „Solidarita“ (NSZZ „Solidarność“), Region Jelení Hora, Jelení Hora/PL, zastoupený předsedou Franciszkem Kopećem
 • 5. partner:
  Členský odborový svaz ÖGB vida, Vídeň /AT, zastoupený předsedou sekce sociálních a osobních služeb a zdravotnických povolání Willibaldem Steinkellnerem
 • 6. partner:
  Německý svaz odborů (DGB), obvod Sasko, Drážďany /DE, zastoupený referentkou Obvodu DGB Sasko pro záležitosti EU Annou Bernstorfovou
 • 7. partner:
  Nadace Friedricha Eberta, pracoviště ve Varšavě /PL, zastoupena regionálním koordinátorem pro pracovní vztahy a sociální dialog ve střední a východní Evropě Clemensem Rodem
 • 8. partner:
  Evropská federace odborových svazů veřejných služeb (EPSU), Brusel/BE, zastoupena generální tajemnicí Carolou Fischbachovou-Pyttelovou
 • 9. partner:
  Univerzita Palackého v Olomouci/ČR, zastoupena paní doc. PhDr. Kateřnou Ivanovou, Ph.D., proděkankou fakulty zdravotnických věd pro vědu a výzkum.

Žadatel (nositel projektu) převezme úkoly v oblasti vedení projektu a jeho organizační a finanční realizace. Činnost vedení projektu bude podporovat jeden nadnárodní koordinátor z německé strany. Tento úkol převezme partner č. 1 – OS ver.di, Zemský obvod Sasko, Sasko-Anhaltsko, Durynsko, konkrétně koordinátor projektů EU Wolfgang Anschütz, který má dlouholeté zkušenosti v oblasti přeshraniční spolupráce a administrace projektů realizovaných s podporou z veřejných zdrojů. Partneři č. 2, 3, 4, 5 a 6 se budou podílet na obsahové přípravě a realizaci jednotlivých akcí. Partneři č. 7 a 8 se budou podílet na schůzích (setkáních) kooperační sítě, realizaci vzdělávacích modulů a na propagaci aktivity. Partner č. 9 vypracuje studii. Vlastní příspěvek (spolufinancování) projektu zajistí žadatel a partneři č. 1 a 7 (bližší informace v podrobném finančním plánu – rozpočtu projektu).

Cílové skupiny

 • Odborové svazy, orgány zastupování zájmů zaměstnanců na podnikové úrovni, zástupci zaměstnanců v rozhodovacích orgánech obchodních společností a zaměstnanci;
 • Zástupci svazů zaměstnavatelů, jednatelé, resp. ředitelé a vedoucí pracovníci zařízení, resp. obchodních společností;
 • Reprezentanti rozhodovacích subjektů na evropské, národní a regionální úrovni, zástupci vědecké a politické sféry, státní správy a samosprávy (veřejné správy);
 • Odborná veřejnost.

Cíle a obsahová náplň projektu

Cílem je zprostředkovat zlepšené poznatky o vývoji pracovních vztahů z evropské perspektivy, zejména se zřetelem na porovnání stavu v zúčastněných státech ČR, SRN, Polsku a Rakousku. Za tímto účelem bude probíhat také výměna informací a zkušeností mezi aktéry působícími v oblasti pracovních vztahů (firmy/podniky, zaměstnanci, politická a vědecká sféra, veřejná správa a samospráva).

V centru pozornosti obsahové náplně navrhovaného projektu je tudíž metodický přístup zaměřený na vypracování „Dobré práce ve zdravotnictví“, přičemž mají být zohledněny závěry Rady EU ministrů práce a sociálních věcí formulované v rezoluci rady na téma „dobrá práce“. „Dobrá práce“ je práce zahrnující participaci, spravedlivé odměňování, BOZP, sociální jistoty, při níž nedochází k diskriminaci. Tento metodický přístup by měl být jednak součástí odpovědi na dopady současné krize, na přetrvávající restrukturalizaci a s ní spojené nedostatky, a jednak by měl také nastínit pozitivní perspektivu budoucí zdravotní politiky zaměřené na podporu inovačních a dynamických zdravotnických služeb ve veřejném zájmu v EU a zahrnovat tyto aspekty:

Analýza pravděpodobných dopadů restrukturalizace prostřednictvím prognóz dalšího rozvoje/vývoje na příkladu nemocničního sektoru: rýsující se nezbytná další redukce lůžkové kapacity, resp. počtu nemocničních zařízení ve strukturálně postižených regionech na jedné straně a růst zdravotnických zařízení prostřednictvím kooperací, fúzí, rozšiřování nabídky poskytovaných služeb a rozsahu ambulantních služeb na straně druhé. Porovnání systémů zaměřených na vytváření humánních podmínek práce a BOZP, zejména se zřetelem na strategie Společenství pro oblast BOZP na období let 2007 – 2012. Analýza výdajů na zaměstnance ve zdravotnictví; vývoj v oblasti odměňování podle veřejných platových systémů a změny tohoto vývoje pod vlivem privatizace a strukturálního vývoje. Aktuální stav úpravy pracovní doby a perspektivy dalších úprav ve smyslu směrnice EU a v rámci předpisů individuálního a kolektivního pracovního práva. Návrhy na zlepšení v oblasti implementace a dodržování právních norem, lepší slučitelnosti rodinného a pracovního života a zvýšení motivace zaměstnanců a jejich spokojenosti s prací. Strategie vyjednávání sociálních partnerů zaměřené na zlepšení pracovních podmínek včetně cíle spočívajícího v prosazení závaznosti kolektivních smluv na vysoké úrovni za účelem prosazení „dobré práce“. Evaluace aktivit zaměřených na aktivní stárnutí a nabídek na opětné začlenění pracovníků do aktivního výkonu povolání. Zahrnutí exemplárních kampaní zaměřených na rovné postavení žen a mužů a boj proti diskriminaci migrantů.

Cíle a obsahová náplň partnerů č. 9 – ÚSL LF UPOL a OSZSP ČR

„Projektoví partneři se dohodli, že kromě seminářů a schůzí vedení kooperační sítě bude zpracována rovněž studie na téma: „Zdravotní péče o zaměstnance (BOZP) v podnicích v meziregionálním srovnání ČR, PL, DE, AT na příkladech vybraných nemocnic“, která by měla umožnit srovnání různých systémů BOZP a analyzovat také otázku implementace platných norem na podnikové úrovni. K tomuto účelu se podařilo získat za projektového partnera také Univerzitu Palackého v Olomouci, která bude pověřena zpracováním rešerše a provedením dotazovacího šetření v řadách zástupců obchodních vedení nemocničních zařízení, zástupců zájmů zaměstnanců na podnikové úrovni, odborníků na problematiku BOZP a samotných zaměstnanců. Obzvlášť zajímavé je mimo jiné to, jak fungují orgány zastupování zájmů zaměstnanců ve dvou „nových“ členských státech EU ve srovnání se systémem uplatňovaným v ostatních dvou „starých“ členských státech EU.“

Konkrétní úkoly:

 • Srovnání vnitrostátních a evropských systémů a strategií BOZP v zúčastněných státech.
 • Strategie a stav implementace zdravotní péče o zaměstnance (BOZP) na podnikové úrovni v zúčastněných nemocnicích se zvláštním zřetelem na začlenění zdravotní péče o zaměstnance (BOZP) do koncepcí péče o zdraví zaměstnanců (health management) a řízení kvality.
 • Kromě dokumentace srovnání jednotlivých systémů by měly být prostřednictvím dotazování zástupců obchodního vedení, zástupců zájmů zaměstnanců na podnikové úrovni, odborníků na BOZP na podnikové úrovni a samotných zaměstnanců získány poznatky o tom, jakých změn chování a poměrů lze dosáhnout prostřednictvím strategie zdravotní péče o zaměstnance (BOZP) na podnikové úrovni. Jaké rozdíly existují ve zkušenostech se systémy zastupování zaměstnanců ve dvou „nových“ členských státech EU oproti systémům uplatňovaných ve „starých“ členských státech EU?

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)