Ústav veřejného zdravotnictví

Personální složení

Přednostka

doc. MUDr. Helena Kollárová, Ph.D.

585 632 653


Zástupce přednostky

prof. MUDr. Dagmar Horáková, Ph.D.

585 632 660


Pracovník odpovědný za organizaci výuky Všeobecného lékařství a Zubního lékařství za obor epidemiologie

odb. as. Mgr. Kateřina Azeem, Ph.D.

585 632 662


Pracovník odpovědný za organizaci výuky Všeobecného lékařství za obor sociální lékařství

doc. MUDr. Alena Petráková, CSc.

585 632 706


Pracovník odpovědný za organizaci výuky Zubního lékařství za obor sociální lékařství

prof. MUDr. Dagmar Horáková, Ph.D.

585 632 660


Pracovník odpovědný za organizaci výuky Veřejného zdravotnictví

doc. MUDr. Helena Kollárová, Ph.D.

585 632 653


Sekretářka

Jarmila Bečvářová - obor epidemiologie

585 632 652

Eva Kollárová - obor sociální lékařství

585 632 702

Ostatní členové

doc. RNDr. Ondřej Holý, Ph.D.
doc. et doc. PhDr. Mgr. Kateřina Ivanová, Ph.D.
doc. RNDr. Ivanka Matoušková, Ph.D.
odb. as. PhDr. Mgr. Lubica Juríčková, Ph.D.
odb. as. PhDr. Zlata Pražanová, MBA
odb. as. PaedDr. Mgr. Dagmar Tučková, Ph.D.
odb. as. Mgr. Jiří Vévoda, Ph.D.
odb. as. MUDr. Jana Vlčková, Ph.D.
as. Mgr. Adéla Lemrová
as. Mgr. Simona Zatloukalová

Ostatní vyučující

prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.
prof. MUDr. Martin Rusnák, CSc.
prof. MUDr. Viera Rusnáková, CSc., MBA
doc. RNDr. Marek Jukl, Ph.D.
doc. MUDr. Svatopluk Loyka, CSc.
doc. MUDr. Dalibor Pastucha, Ph.D., MBA
MUDr. Kateřina Bouchalová, Ph.D.
MUDr. Milena Bretšnajdrová, Ph.D.
MUDr. Jana Dibliková
MUDr. Růžena Halířová
MUDr. Yvona Hrčková
MUDr. Hana Kabátová
MUDr. PhDr. Helena Lošťáková
MUDr. Radomír Maráček
MUDr. Zdeněk Mrozek, Ph.D.
MUDr. Zdeněk Nakládal, Ph.D.
MUDr. Radmila Pastorková, Ph.D.
MUDr. Veronika Pargačová
MUDr. Lenka Pešáková, Ph.D.
MUDr. Eva Sedláčková, Ph.D.
MUDr. Jarmila Ševčíková, Ph.D.
MUDr. Tomáš Zábranský, Ph.D.
JUDr. Petra Langerová, Ph.D., LL.M.
PhDr. ThLic. Marta Hošťálková, Th.D., Ph.D.
RNDr. Václav Rupeš, CSc.
Mgr. Veronika Dosedělová
Mgr. Jaroslav Lhoťan
Mgr. Pavel Kučera, Ph.D.
Mgr. Pavel Kürfurst
Mgr. Vladimíra Odehnalová
Mgr. Ivana Olecká, Ph.D.
Mgr. Michael Škurka
Mgr. Šárka Vévodová, Ph.D.
Ing. Roman Foks
Ing. Martin Knápek
Ing. Hana Střítecká, Ph.D.
Ing. Tomáš Uvízl
Ing. Petra Vítková
Bc. Veronika Čtvrtlíková

Adresa

Hněvotínská 3
779 00 Olomouc

Obor epidemiologie

Pedagogická činnost

Obsah výuky: výuka epidemiologie probíhá v zásadě ve čtyřech výukových oblastech:

1. Epidemiologická metodologie - se zaměřením na:

 • epidemiologické ukazatele
 • design epidemiologických studií
 • deskriptivní epidemiologické studie
 • studie případů a kontrol
 • kohortové studie
 • intervenční studie
 • interpretace výsledků epidemiologických studií a role náhodné chyby, systematické chyby (bias) a zavádějícího faktoru (confounding)
 • validitu diagnostických testů
 • screening

2. Epidemiologie infekčních nemocí - se zaměřením na:

 • proces šíření infekcí
 • imunizaci
 • nemocniční infekce
 • výskyt a epidemiologii vybraných infekčních nemocí, prevalujících v našich podmínkách

3. Epidemiologii chronických neinfekčních nemocí - se zaměřením na:

 • kardiovaskulární nemoci
 • nádory
 • metabolické nemoci
 • úrazy

4. Epidemiologii životního prostředí - se zaměřením na:

 • hlavní rizikové faktory životního prostředí a jejich vliv na zdravotní stav člověka
 • hlavní rizikové faktory pracovního prostředí
 • nutriční epidemiologii
 • epidemiologii drogových závislostí

Rozsah výuky v těchto čtyřech oblastech se řídí zaměřením jednotlivých směrů výuky. Cíle výuky:

 • uvědomit si význam populačního přístupu ke studiu nemocí a poruch zdraví v populaci
 • navrhnout design jednoduché epidemiologické studie
 • rozumět výsledkům výzkumu, publikovaným v lékařské odborné literatuře
 • účastnit se na prevenci infekčních a neinfekčních nemocí v různých rovinách prevence

Informace pro studenty

Pregraduální vzdělávání

Veškeré informace a studijní materiály k pregraduálnímu vzdělávání naleznete na níže uvedeném odkazu a v prostředí Moodle:

 

Postgraduální vzdělávání

DSP Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie

Veškeré informace k postgraduálnímu vzdělávání naleznete zde:
https://www.lf.upol.cz/de/studenti/doktorsky-program/

Studenti doktorského studijního programu Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie

Prezenční forma studia:
Mgr. Simona Zatloukalová

Kombinovaná forma studia:
MUDr. Alice Entrová, MBA
Mgr. Lukáš Fedor
MUDr. Vladimír Horák
MUDr. Roman Husár
RNDr. PhDr. Jan Huták
Mgr. Ondřej Chaloupka
MUDr. Magdaléna Janošíková
Ing. Tomáš Lebeda

 

Specializační vzdělávání

Veškeré informace k specializačnímu vzdělávání naleznete zde:
www.lf.upol.cz/zamestnanci/specializacni-vzdelavani/

Věda a výzkum

Vědecké zaměření

 • Epidemiologická metodologie
  • klinická epidemiologie
  • obecné základy "evidence based medicine"
 • Epidemiologie infekčních nemocí
  • epidemiologie a prevence tetanu
  • epidemiologie nemocničních infekcí
 • Epidemiologie nádorů
  • epidemiologie karcinomu plic
  • epidemiologie karcinomu ledvin
  • epidemiologie karcinomu jícnu
  • epidemiologie karcinomu pankreatu
 • Epidemiologie kardiovaskulárních nemocí
  • epidemiologie koronární nemoci srdeční
  • epidemiologie cerebrovaskulární nemoci
  • epidemiologie inzulinové rezistence

Grantové projekty

 1. Feasibility of an Epidemiological Study of Diesel Engine Emissions in Central Europe and the Commonwealth of Independent States, IARC Lyon, France, 1999-2000.
 2. Descriptive comparative study of cancer incidence and mortality in the Czech Republic and Austria, KONTAKT MŠMT, 1999-2001.
 3. IARC Multicentre case-control study of Occupation, Environment and Lung Cancer in Central and Eastern Europe, IARC Lyon, France, 1999-2001.
 4. Molekulární poruchy sacharidového a lipidového metabolismu při vzniku, vývoji a léčbě kardiovaskulárních onemocnění, VVZ MŠMT, 1999-2003.
 5. Central/Eastern European Study of Lifestyle and Genetic Factors in Oesophageal Cancer, IARC Lyon, France, 2000-2001.
 6. Occupation, Genetic Susceptibility and Kidney Cancer Risk, NCI Bethesda, USA 2000-2002.
 7. Diagnostika nádorových onemocnění podle stádií v údajích Národního onkologického registru ČR - epidemiologická studie, IGA MZČR, 2001.
 8. Studium imunity proti tetanu u osob starších 60 let, IGA LF UP, 2002.
 9. Využití databáze preventivních prohlídek k epidemiologickým studiím, IGA MZČR, 2002-2004.
 10. Pilot Study of Pancreatic Cancer in the Czech Republic, WHO-IARC Lyon, France, 2003.
 11. Frekvence a distribuce inzulinorezistence, jako rizikového faktoru kardiovaskulárních a metabolických onemocnění, IGA MZČR, 2004-2005.
 12. Zavedení principů medicíny založené na důkazu do výuky na VŠ, ESF MŠMT, 2006-2008.
 13. Epidemiologická studie genetických a behaviorálních rizikových faktorů karcinomu pankreatu, IGA MZČR, 2006-2009.
 14. Epidemiologická studie významu a efektivity postnatálního ultrazvukového screeningového vyšetření ledvin u novorozenců, IGA MZČR, 2007-2009.
 15. Nové možnosti diagnostiky a imunomodulace u infekčních onemocnění a imunopatologických stavů, VVZ MŠMT 2007-2011.
 16. Epidemiologická studie predikce obtížné tracheální intubace v anesteziologii. IGA MZ ČR, 2008-2011.
 17. Epidemiologická studie genetických a behaviorálních rizikových faktorů u karcinomu ledvin, IGA MZČR, 2009-2011.
 18. Surveillance of Infectious Complications in Hemato-Oncological Patiens., Research Support Foundation, Vaduz, Lichtenštejnsko, 2010-2011
 19. Epidemiologická studie významu proteinů tukové tkáně ve vztahu k inzulínové rezistenci, IGA MZČR, 2010-2013.
 20. Study of Early Stage non-small cell Lung Cancer Study, Grant IARC Lyon, Francie, 2012-2015.
 21. Prevalence výskytu nosního nosičství kmenů Staphylococcus aureus a meticilin-rezistentních S. aureus u studentů všeobecného lékařství LF UP v Olomouci, IGA LF UP, 2012.
 22. Effectivity of Secondary Prevention for Cancer in a General Practitioner´s office, Research Support Foundation, Vaduz, Lichtenštejnsko, 2013-2015.
 23. Inzulínová rezistence a kardiometabolické riziko u obézních dětí a adolescentů, IGA LF UP, 2014.
 24. Metabolický syndrom v ordinaci praktického lékaře, IGA LF UP c, 2015.
 25. Comprehensive Study at the Issue of Oncological Diseases, Research Support Foundation, Vaduz, Lichtenštejnsko, 2015-2017.
 26. Prevalence výskytu nosního nosičství bakteriálních kmenů u studentů všeobecného lékařství LF UP v Olomouci: Follow-up studie, IGA LF UP, 2016.
 27. Multifaktorová průřezová studie vybraných faktorů životního stylu a zdravotního stavu u hospitalizovaných pacientů, IGA LF UP, 2016.
 28. Nepřímé metody detekce inzulínové rezistence pro prevenci metabolického syndromu, IGA LF UP, 2017.
 29. Analýza aktuální epidemiologické situace ve výskytu spalniček v České republice a v Evropě, IGA LF UP, 2018.

Publikační činnost 2013 - 2018

 1. RUPEŠ, V., VLČKOVÁ, J., KOLLÁROVÁ, H., HORÁKOVÁ, D., MAZÁNEK, L., KENSA, M. In vitro efficacy of synthetic skin repelent IR3535 on head lice (Pediculus capitis). Parasitology Research, 2013, roč. 112, č. 10, s. 3661-3664. ISSN 0932-0113.DOI 10.1007/s00436-013-3554-5 
 2. PASTUCHA, D., FILIPČÍKOVÁ, R., HORÁKOVÁ, D., RADOVÁ, L., MARINOV, Z., MALINČÍKOVÁ, J., KOCVRLICH, M., HORÁK, S., BEZDIČKOVÁ, M., DOBIÁŠ, M. The Incidence of Metabolic Syndrome in Obese Czech Children: the Importance of Early detection of Insulin Resistance Using Homeostatic Indexes HOMA-IR and QUICKI. Physiological Research (print), 2013, roč. 62, č. 3, s. 277-283. ISSN 0862-8408. 
 3. KOLLÁROVÁ, H., AZEEM, K., TOMÁŠKOVÁ, H., PROCHÁZKA, V., MARTÍNEK, A., SHONOVÁ, O., ŠEVČÍKOVÁ, J., HORÁKOVÁ, D., JANOUT, V. Zdravotní stav a karcinom pankreatu. Gastroenterologie a hepatologie, 2013, roč. 67, č. 2, s. 154-161. ISSN 1804-7874. 
 4. ČAJKA, V., SOVOVÁ, E., PASTUCHA, D., BENUŠOVÁ, I., DOUPALOVÁ, P., LANGOVÁ, K., HORÁKOVÁ, D., ZAPLETALOVÁ, J. Analýza životního stylu osob cvičících jógu ve srovnání s běžnou populací. Praktický lékař, 2013, roč. 93, č. 6, s. 260-262. ISSN 0032-6739. 
 5. AZEEM, K., ŠEVČÍKOVÁ, J., TOMÁŠKOVÁ, H., HORÁKOVÁ, D., PROCHÁZKA, V., MARTÍNEK, A., SHONOVÁ, O., JANOUT, V., KOLLÁROVÁ, H. Karcinom pankreatu a faktory životního stylu. Klinická onkologie, 2013, roč. 26, č. 4, s. 257-262. ISSN 0862-495X. 
 6. ŠEVČÍKOVÁ, J., AZEEM, K., KOLLÁROVÁ, H. Úskalí screeningu nádorových onemocnění v ordinaci praktického lékaře. Praktický lékař, 2013, roč. 93, č. 3, s. 121-124. ISSN 0032-6739. 
 7. HANULÍK, V., WEBBER, M., CHROMÁ, M., UVÍZL, R., HOLÝ, O., WHITEHEAD, R., BAUGH, S., MATOUŠKOVÁ, I., KOLÁŘ, M. An outbreak of Burkholderia multivorans beyond cystic fibrosis patients. Journal of Hospital Infection, 2013, roč. 84, č. 3, s. 248-251. ISSN 0195-6701.DOI 10.1016/j.jhin.2013.04.001 
 8. HORÁKOVÁ, D., AZEEM, K., PASTUCHA, D., KOLLÁROVÁ, H. Inzulínová rezistence jako rizikový faktor karcinomu endometria. Gynekolog: Časopis ženských lékařů, 2013, roč. 12, č. 4, s. 156-158. ISSN 1210-1133. 
 9. SEDLATÁ JURÁSKOVÁ, E., MATOUŠKOVÁ, I. Polymerační lampa v ordinaci zubního lékaře a riziko přenosu infekčních agens. Ortodoncie, 2013, roč. 22, č. 1, s. 28-33. ISSN 1210-4272. 
 10. KOLLÁROVÁ, H., AZEEM, K., MAGNUSKOVÁ, S., TOMÁŠKOVÁ, H., ŠEVČÍKOVÁ, J., HORÁKOVÁ, D., KAMARÁD, V., JANOUT, V. The role of selected risk factors for development of oesophageal cancer. Central European Journal of Medicine, 2013, roč. 8, č. 1, s. 30-40. ISSN 1895-1058.DOI 10.2478/s11536-012-0054-4 
 1. SOVOVÁ, E., KALETOVÁ, M., STEJSKAL, D., KAMÍNEK, M., BUDÍKOVÁ, M., METELKOVÁ, I., HORÁKOVÁ, D., SOVA, M., SOVOVÁ, M., PALČÍK, J., ZAPLETALOVÁ, J. Intervention for cardiovascular risk factors decreases adipocyte fatty acid-binding protein levels in males - a pilot sudy. Central European Journal of Medicine, 2013, roč. April 2013, č. April 2013, s. 1-6. ISSN 1895-1058.DOI 10.2478/s11536-013-0231-0 
 2. VLČKOVÁ, J., RUPEŠ, V., PROKEŠ, Z., KOLLÁROVÁ, H., HORÁKOVÁ, D. Antimalarická profylaxe při cestách do zahraničí. Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie, 2013, roč. 62, č. 1, s. 33-39. ISSN 1210-7913. 
 3. AZEEM, K., TOMÁŠKOVÁ, H., HORÁKOVÁ, D., MAGNUSKOVÁ, S., ŠEVČÍKOVÁ, J., JANOUT, V., KOLLÁROVÁ, H. Is consumption of vegetables and fruit a protective factor against kidney cancer?. Central European Journal of Medicine, 2013, roč. 8, č. 3, s. 364-368. ISSN 1895-1058.DOI 10.2478/s11536-012-0144-3 
 4. ŽÍDKOVÁ, V., NAKLÁDALOVÁ, M., KOLLÁROVÁ, H. Základní pravidla při provádění pracovnělékařských služeb ve světle zákona o specifických zdravotních službách. Praktický lékař, 2013, roč. 93, č. 1, s. 16-20. ISSN 0032-6739. 
 5. MENŠÍKOVÁ, K., KAŇOVSKÝ, P., KAISEROVÁ, M., MIKULICOVÁ, L., VAŠTÍK, M., HLUŠTÍK, P., JUGAS, P., OVEČKA, J., JANOUT, V. Prevalence of neurodegenerative parkinsonism in an isolated population in south-eastern Moravia, Czech Republic. European Journal of Epidemiology, 2013, roč. 28, č. 10, s. 833-836. ISSN 0393-2990.DOI 10.1007/s10654-013-9823-x 
 6. KENDZIA, B., BEHRENS, T., JOCKEL, K., JANOUT, V. Welding and lung cancer in a pooled analysis of case-control studies. American Journal of Epidemiology (print), 2013, roč. 178, č. 10, s. 1513-1525. ISSN 0002-9262.DOI 10.1093/aje/kwt201 
 7. BEHRENS, T., KENDZIA, B., TREPPMANN, T., JANOUT, V. Lung cancer risk among bakers, pastry cooks and confectionary makers: the SYNERGY study. Occupational and Environmental Medicine, 2013, roč. 70, č. 11, s. 810-814. ISSN 1351-0711.DOI 10.1136/oemed-2013-101469 
 8. MATOUŠKOVÁ, I., JANOUT, V. Tetanus v 21. století. Vakcinologie, 2013, roč. 7, č. 1, s. 6-14. ISSN 1802-3150. 
 9. MATOUŠKOVÁ, I., HOLÝ, O. Bakteriální kontaminace vnitřního vzduchu transplantační jednotky. Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie, 2013, roč. 62, č. 4, s. 153-159. ISSN 1210-7913. 
 10. WOZNIAK, M., LE CALVEZ-KELM, F., ABEDI-ARDEKANI, B., JANOUT, V. Integrative genome-wide gene expression profiling of clear cell renal cell carcinoma in Czech Republic and in the United States. PLoS One, 2013, roč. 8, č. 3, s. e57886. ISSN 1932-6203.DOI 10.1371/journal.pone.0057886 
 11. PASTUCHA, D., FILIPČÍKOVÁ, R., HORÁKOVÁ, D., RADOVÁ, L., MARINOV, Z., MALINČÍKOVÁ, J., KOCVRLICH, M., HORÁK, S., BEZDIČKOVÁ, M., DOBIÁŠ, M. The Incidence of Metabolic Syndrome in Obese Children: the Importance of Early Detection of Insulin Resistance Using Homeostatic Indexes HOMA-IR and QUICKI. Physiological Research (print), 2013, roč. 62, č. March 2013, s. 277-283. ISSN 0862-8408. 
 12. SEDLATÁ JURÁSKOVÁ, E., MATOUŠKOVÁ, I. Alergie na latexové rukavice a dezinfekční prostředky u zubních lékařů. Pracovní lékařství, 2013, roč. 65, č. 3-4, s. 100-104. ISSN 0032-6291. 
 13. SAPKOTA, A., ZARIDZE, D., SZESZENIA-DABROWSKA, N., MATES, D., FABIÁNOVÁ, E., RUDNAI, P., JANOUT, V. Indoor air pollution from solid fuels and risk of upper aerodigestive tract cancers in Central and Eastern Europe. Environmental Research, 2013, roč. 120, č. 1, s. 90-95. ISSN 0013-9351.DOI 10.1016/j.envres.2012.09.008 
 14. PURDUE, M., MOORE, L., MERINO, M., BOFFETTA, P., COLT, J., SCHWARTZ, K., BENCKO, V., DAVIS, F., GRAUBARD, B., JANOUT, V. An investigation of risk factors for renal cell carcinoma by histologic subtype in two case-control studies. International Journal of Cancer (print), 2013, roč. 132, č. 11, s. 2640-2647. ISSN 0020-7136.DOI 10.1002/ijc.27934 
 15. THORGEIRSSON, T., GUDBJARTSSON, D., SULEM, P., JANOUT, V. A common biological basis of obesity and nicotine addiction. Translational Psychiatry, 2013, roč. 2013, č. 3, s. 1-7. ISSN 2158-3188.DOI 10.1038/tp.2013.81 
 16. OLSSON, A., XU, Y., SCHUZ, J., JANOUT, V. Lung cancer risk among hairdressers: a pooled analysis of case-control studies conducted between 1985 and 2010. American Journal of Epidemiology (print), 2013, roč. 178, č. 9, s. 1355-1365. ISSN 0002-9262.DOI 10.1093/aje/kwt119 
 17. HUSIČKOVÁ, V., HTOUTOU SEDLÁKOVÁ, M., MATOUŠKOVÁ, I., CHROMÁ, M., KOLÁŘ, M. Analysis of Enterobacteriaceae Producing Broad-Spectrum Beta-Lactamases in the Intensive Care Unit Setting. Open Journal of Medical Microbiology, 2013, roč. 3, č. 1, s. 56-61. ISSN 2165-3372.DOI 10.4236/ojmm.2013.31009 
 18. PASTUCHA, D., FILIPČÍKOVÁ, R., HORÁKOVÁ, D., AZEEM, K., MALINČÍKOVÁ, J., KOCVRLICH, M. Evaluation of insulin resistance and metabolic syndrome in a group obese Czech children. Journal of Pediatric Endocrinology and Metabolism, 2014, roč. 27, č. 7-8, s. 651-656. ISSN 2191-0251. 
 19. HOLÝ, O., FORSYTHE, S. Cronobacter spp. as emerging causes of healthcare-associated infection. Journal of Hospital Infection, 2014, roč. 86, č. 3, s. 169-177. ISSN 0195-6701.DOI 10.1016/j.jhin.2013.09.011 
 20. DENHOLM, R., SCHUZ, J., STRAIF, K., JOCKEL, K., BRENNER, D., JANOUT, V. Is previous respiratory disease a risk factor for lung cancer?. American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, 2014, roč. 190, č. 5, s. 549-559. ISSN 1073-449X.DOI 10.1164/rccm.201402-0338OC 
 21. MENŠÍKOVÁ, K., KAŇOVSKÝ, P., OTRUBA, P., KAISEROVÁ, M., VAŠTÍK, M., HLUŠTÍK, P., MIKULICOVÁ, L., BARTONÍKOVÁ, T., DUDOVÁ, P., JUGAS, P., OVEČKA, J., SACHOVÁ, L., KRŠA, J., DVORSKÝ, F., GODAVA, M., VODIČKA, R., VRTĚL, R., BAREŠ, M., JANOUT, V. Epidemiological study of neurodegenerative parkinsonism in “Hornacko”, a specific region of the south-eastern Moravia, Czech Republic. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2014, roč. 77, č. 6, s. 714-720. ISSN 1210-7859. 
 22. VLAANDEREN, J., PORTENGEN, L., SCHUZ, J., OLSSON, A., PESCH, B., JANOUT, V. Effect modification of the association of cumulative exposure and cancer risk by intensity of exposure and time since exposure cessation: a flexible method applied to cigarette smokong and lung cancer in the SYNERGY study. American Journal of Epidemiology (print), 2014, roč. 179, č. 3, s. 290-298. ISSN 0002-9262.DOI 10.1093/aje/kwt273 
 23. WANG, Y., MCKAY, J., RAFNAR, T., WANG, Z., TIMOFEEVA, M., JANOUT, V. Rare variants of large effect in BRCA2 and CHEK2 affect risk of lung cancer. Nature Genetics, 2014, roč. 46, č. 7, s. 736-741. ISSN 1061-4036.DOI 10.1038/ng.3002 
 24. HORÁKOVÁ, D., AZEEM, K., HORÁK, V., PASTUCHA, D., VLČKOVÁ, J., KOLLÁROVÁ, H. Tuková tkáň a inzulínová rezistence. Česká antropologie, 2014, roč. 64, č. 2014 supplementum, s. 4-6. ISSN 1804-1876. 
 25. BRENNER, D., WOZNIAK, M., FEYT, C., HOLCATOVA, I., JANOUT, V. Physical activity and risk of pancreatic cancer in a central European multicenter case-control study. Cancer Causes & Control (print), 2014, roč. 25, č. 6, s. 669-681. ISSN 0957-5243.DOI 10.1007/s10552-014-0370-x 
 26. HOLÝ, O., PETRŽELOVÁ, J., HANULÍK, V., CHROMÁ, M., MATOUŠKOVÁ, I., FORSYTHE, S. Epidemiology of Cronobacter spp. isolates from patients admitted to the Olomouc University Hospital (Czech Republic). Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie, 2014, roč. 63, č. 1, s. 69-72. ISSN 1210-7913. 
 27. ŠUBOVÁ, D., AZEEM, K., ŠEVČÍKOVÁ, J., HORÁKOVÁ, D., VLČKOVÁ, J., TOMÁŠKOVÁ, H., ŽÍDKOVÁ, V., KOLLÁROVÁ, H. Je obezita rizikovým faktorem vybraných nádorových onemocnění?. Praktický lékař, 2014, roč. 94, č. 1, s. 16-21. ISSN 0032-6739. 
 28. KIM, C., LEE, Y., HUNG, R., MCNALLAN, S., COTE, M., JANOUT, V. Exposure to secondhand tobacco smoke and lung cancer by histological type: a pooled analysis of the International Lung Cancer Consortium (ILCCO). International Journal of Cancer (print), 2014, roč. 135, č. 8, s. 1918-1930. ISSN 0020-7136.DOI 10.1002/ijc.28835 
 29. SOVOVÁ, E., KALETOVÁ, M., STEJSKAL, D., KAMÍNEK, M., BUDÍKOVÁ, M., METELKOVÁ, I., HORÁKOVÁ, D., SOVA, M., SOVOVÁ, M., PALČÍK, J., ZAPLETALOVÁ, J. Intervention for cardiovascular risk factors decreases adipocyte fatty acid-binding protein levels in males - a pilot study. Central European Journal of Medicine, 2014, roč. 9, č. 1, s. 28-33. ISSN 1895-1058. 
 30. KOLLÁROVÁ, H., AZEEM, K., TOMÁŠKOVÁ, H., HORÁKOVÁ, D., PROCHÁZKA, V., MARTÍNEK, A., SHONOVÁ, O., ŠEVČÍKOVÁ, J., ŠEVČÍKOVÁ, V., JANOUT, V. Is physical activity a protective factor against pancreatic cancer? Bratislavské lekárske listy, 2014, roč. 115, č. 8, s. 474-478. ISSN 0006-9248. 
 31. MATOUŠKOVÁ, I., HOLÝ, O. Monitoring of the environment at the transplant unit-hemato-oncology clinic. International Journal of Environmental Research and Public Health, 2014, roč. 11, č. 9, s. 9480-9490. ISSN 1660-4601.DOI 10.3390/ijerph110909480 
 32. ŽÍDKOVÁ, V., NAKLÁDALOVÁ, M., STRAKOVÁ, V., NAKLÁDAL, Z., KOLLÁROVÁ, H. Podmínky uznání profesionality syndromu karpálního tunelu z přetěžování. Praktický lékař, 2014, roč. 94, č. 5, s. 230-234. ISSN 0032-6739. 
 33. BOSETTI, C., ROSATO, V., LI, D., SILVERMAN, D., PETERSEN, G., JANOUT, V. Diabetes, antidiabetic medications, and pancreatic cancer risk: an analysis from the International Pancreatic Cancer Case-Control Consortium. Annals of Oncology, 2014, roč. 25, č. 10, s. 2065-2072. ISSN 0923-7534.DOI 10.1093/annonc/mdu276 
 34. RUPEŠ, V., VLČKOVÁ, J. Veš dětská a odvšivování. Dezinfekce, Desinsekce, Deratizace, 2014, roč. 23, č. 1, s. 32-36. ISSN 1212-4257. 
 35. CONSONNI, D., DE MATTEIS, S., PESATORI, A., BERTAZZI, P., OLSSON, A., JANOUT, V. Lung cancer risk among bricklayers in a pooled analysis of case-control studies. International Journal of Cancer (print), 2014, roč. 136, č. 2, s. 360-371. ISSN 0020-7136.DOI 10.1002/ijc.28986 
 36. SEDLATÁ JURÁSKOVÁ, E., MATOUŠKOVÁ, I. Hygiena rukou v zubním lékařství. Hygiena : časopis pro ochranu a podporu zdraví, 2014, roč. 59, č. 1, s. 41-46. ISSN 1802-6281. 
 37. SEDLATÁ JURÁSKOVÁ, E., MATOUŠKOVÁ, I. Epidemiologické šetření na pěti ambulancích Kliniky zubního lékařství LF UP v Olomouci a FN Olomouc. Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie, 2014, roč. 63, č. 1, s. 56-60. ISSN 1210-7913. 
 38. ANANTHARAMAN, D., GHEIT, T., WATERBOER, T., HALEC, G., CARREIRA, C., JANOUT, V. No causal association identified for human papillomavirus infections in lung cancer. Cancer Research, 2014, roč. 74, č. 13, s. 3525-3534. ISSN 0008-5472.DOI 10.1158/0008-5472.CAN-13-3548 
 39. ŠEVČÍKOVÁ, V., HORÁKOVÁ, D., AZEEM, K., VLČKOVÁ, J., KOLLÁROVÁ, H. Time trend in tumor disease incidence in children and adolescents in the Czech Republic. Clinical Social Work, 2014, roč. 5, č. 1, s. 34-43. ISSN 2222-386X. 
 40. HOLÝ, O., MATOUŠKOVÁ, I., SEDLATÁ JURÁSKOVÁ, E. Risk of hospital-acquired Legionellosis from microbial contamination of potable water at a Bone Marrow Transplant Unit in a Czech University Hospital. Journal of Water Chemistry and Technology, 2014, roč. 36, č. 5, s. 247-251. ISSN 1063-455X. 
 41. BORASKA, V., FRANKLIN, C., FLOYD, J., THORNTON, L., HUCKINS, L., JANOUT, V. A genome-wide association study of anorexia nervosa. Molecular Psychiatry, 2014, roč. 19, č. 10, s. 1085-1094. ISSN 1359-4184.DOI 10.1038/mp.2013.187 
 42. HANULÍK, V., WEBBER, MA., HOLÝ, O., ROTERVA, M., KOLÁŘ, M. Epidemiology of Burkholderia multivorans strains obtained from non-cystic fibrosis patients isolated in large hospitals across the Czech Republic. Journal of Hospital Infection, 2014, roč. 86, č. 1, s. 74-75. ISSN 0195-6701.DOI 10.1016/j.jhin.2013.10.001 
 43. SEDLATÁ JURÁSKOVÁ, E., MATOUŠKOVÁ, I. Aktuální situace v dodržování hygieny rukou v ordinaci zubního lékaře. Hygiena: časopis pro ochranu a podporu zdraví, 2014, roč. 59, č. 2, s. 71-73. ISSN 1802-6281. 
 44. VLČKOVÁ, J., RUPEŠ, V., HORÁKOVÁ, D., KOLLÁROVÁ, H., HOLÝ, O. RIZIKA ŠÍŘENÍ VIRU ZÁPADONILSKÉ HOREČKY V ČESKÉ REPUBLICE. Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie, 2015, roč. 64, č. 2, s. 80-86. ISSN 1210-7913. 
 45. AZEEM, K., HORÁKOVÁ, D., TOMÁŠKOVÁ, H., ŠEVČÍKOVÁ, J., VLČKOVÁ, J., PASTUCHA, D., PROCHÁZKA, V., SHONOVÁ, O., MARTÍNEK, A., JANOUT, V., ŽÍDKOVÁ, V., KOLLÁROVÁ, H. MULTIFAKTOROVÁ EPIDEMIOLOGICKÁ ANALÝZA RIZIKOVÝCH FAKTORŮ KARCINOMU PANKREATU U ŽEN. Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie, 2015, roč. 64, č. 1, s. 34-40. ISSN 1210-7913. 
 46. HORÁKOVÁ, D., AZEEM, K., BENEŠOVÁ, R., PASTUCHA, D., HORÁK, V., DUMBROVSKÁ, L., MARTÍNEK, A., NOVOTNÝ, D., ŠVAGERA, Z., HOBZOVÁ, M., GALUSZKOVÁ, D., JANOUT, V., DONEVSKA, S., VRBKOVÁ, J., KOLLÁROVÁ, H. Total and High Molecular Weight Adiponectin Levels and Prediction of Cardiovascular Risk in Diabetic Patients. International Journal of Endocrinology, 2015, roč. 76, č. 1, s. 1-6. ISSN 1687-8337.DOI 10.1155/2015/545068 
 47. MULLER, DC., SCELO, G., ZARIDZE, D., JANOUT, V. Circulating 25-hydroxyvitamin D3 and survival after diagnosis with kidney cancer. Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention (print), 2015, roč. 24, č. 8, s. 1277-1281. ISSN 1055-9965.DOI 10.1158/1055-9965.EPI-14-1351 
 48. ŠUBOVÁ, D., AZEEM, K., KOLLÁROVÁ, H. Nádorová onemocnění - strategické programy a prevence v České republice. Praktický lékař, 2015, roč. 95, č. 6, s. 253-256. ISSN 0032-6739. 
 49. ALSONOSI, A., HARIRI, S., KAJSÍK, M., ORIEŠKOVÁ, M., HANULÍK, V., RÖDEROVÁ, M., PETRŽELOVÁ, J., KOLLÁROVÁ, H., DRAHANOVSKÁ, H., FORSYTHE, S., HOLÝ, O. The speciation and genotyping of Cronobacter isolates from hospitalised patients. European Journal of Clinical Microbiology & Infectious Diseases, 2015, roč. 34, č. 10, s. 1979-1988. ISSN 0934-9723.DOI 10.1007/s10096-015-2440-8 
 50. CHEN, D., GABORIEAU, V., ZHAO, Y., JANOUT, V. A systematic investigation of the contribution of genetic variation within the MHC region to HPV seropositivity. Human Molecular Genetics (print), 2015, roč. 24, č. 9, s. 2681-2688. ISSN 0964-6906.DOI 10.1093/hmg/ddv015 
 51. MALHOTRA, J., SARTORI, S., BRENNAN, P., JANOUT, V. Effect of occupational exposures on lung cancer susceptibility: a study of gene-environment interaction analysis. Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention (print), 2015, roč. 24, č. 3, s. 570-579. ISSN 1055-9965. 
 52. DELAHAYE-SOURDEIX, M., ANANTHARAMAN, D., TIMOFEEVA, M., JANOUT, V. A rare truncating BRCA2 variant and genetic susceptibility to upper aerodigestive tract cancer. Journal of the National Cancer Institute, 2015, roč. 107, č. 5, s. 1-4. ISSN 0027-8874.DOI 10.1093/jnci/djv037 
 53. MULLER, DC., JOHANSSON, M., ZARIDZE, D., MOUKERIA, A., JANOUT, V. Circulating Concentrations of Vitamin B6 and Kidney Cancer Prognosis: A Prospective Case-Cohort Study. PLoS One, 2015, roč. 10, č. 10, s. "e0140677-1"-"e0140677-12". ISSN 1932-6203.DOI 10.1371/journal.pone.0140677 
 54. HOLÝ, O., VLČKOVÁ, J., MATOUŠKOVÁ, I., KOLÁŘ, M. PREVALENCE VÝSKYTU NOSNÍHO NOSIČSTVÍ KMENŮ STAPHYLOCOCCUS AUREUS A METICILIN REZISTENTNÍCH KMENŮ S. AUREUS (MRSA) U STUDENTŮ VŠEOBECNÉHO LÉKAŘSTVÍ LF UP V OLOMOUCI. Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie, 2015, roč. 64, č. 2, s. 98-101. ISSN 1210-7913. 
 55. CHILDS, E., MOCCI, E., CAMPA, D., JANOUT, V. Common variation at 2p13.3, 3q29, 7p13 and 17q25.1 associated with susceptibility to pancreatic cancer. Nature Genetics, 2015, roč. 47, č. 8, s. 911-916. ISSN 1061-4036. 
 56. DELAHAYE-SOURDEIX, M., OLIVER, J., TIMOFEEVA, MN., HORÁK, V. The 12p13.33/RAD52 locus and genetic susceptibility to squamous cell cancers of upper aerodigestive tract. PLoS One, 2015, roč. 10, č. 3, s. "e0117639-1"-"e0117639-12". ISSN 1932-6203.DOI 10.1371/journal.pone.0117639 
 57. ŠEVČÍKOVÁ, J., AZEEM, K., HORÁKOVÁ, D., VLČKOVÁ, J., ŽÍDKOVÁ, V., ŠEVČÍKOVÁ, V., KOLLÁROVÁ, H. Prekancerózy a nádory kůže v ordinaci praktického lékaře. Praktický lékař, 2015, roč. 95, č. 4, s. 175-179. ISSN 0032-6739. 
 58. BRENNER, D., AMOS, C., BRHANE, Y., JANOUT, V. Identification of lung cancer histology-specific variants applying Bayesian framework variant prioritization approaches within the TRICL and ILCCO consortia. Carcinogenesis, 2015, roč. 36, č. 11, s. 1314-1326. ISSN 0143-3334.
 59. BIGERT, C., GUSTAVSSON, P., STRAIF, K., JANOUT, V. Lung cancer risk among cooks when accounting for tobacco smoking: a pooled analysis of case-control studies from Europe, Canada, New Zealand, and China. Journal of Occupational and Environmental Medicine, 2015, roč. 57, č. 2, s. 202-209. ISSN 1076-2752.DOI 10.1097/JOM.0000000000000337 
 60. HOLÝ, O., MATOUŠKOVÁ, I., KUBÁTOVÁ, A., HAMAL, P., SVOBODOVÁ, L., SEDLATÁ JURÁSKOVÁ, E., RAIDA, L. MONITORING OF MICROSCOPIC FILAMENTOUS FUNGI IN INDOOR AIR OF TRANSPLANT UNIT. Central European Journal of Public Health, 2015, roč. 23, č. 4, s. 331-334. ISSN 1210-7778. 
 61. ŠUBOVÁ, D., AZEEM, K., KOLLÁROVÁ, H. Využití psího čichu v lékařství u nádorových i nenádorových onemocnění. Praktický lékař, 2015, roč. 95, č. 2, s. 52-58. ISSN 0032-6739. 
 62. TAEGER, D., PESCH, B., KENDZIA, B., JANOUT, V. Lung cancer among coal miners, ore miners and quarrymen: smoking-adjusted risk estimates from the synergy pooled analysis of case-control studies. Scandinavian Journal of Work, Environment & Health, 2015, roč. 41, č. 5, s. 467-477. ISSN 0355-3140. 
 63. HOLÝ, O., VLČKOVÁ, J., MATOUŠKOVÁ, I., KOLÁŘ, M. Prevalence výskytu nosního nosičství kmenů Staphylococcus aereus a meticilin rezistentních kmenů S. aureus (MRSA) u studentů všeobecného lékařství LF UP. Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie, 2015, roč. 64, č. 2, s. 98-101. ISSN 1210-7913. 
 64. AZEEM, K., HORÁKOVÁ, D., TOMÁŠKOVÁ, H., PROCHÁZKA, V., SHONOVÁ, O., MARTÍNEK, A., KYSELÝ, Z., JANOUT, V., KOLLÁROVÁ, H. Evaluation of Dietary Habits in the Study of Pancreatic Cancer. Klinická onkologie, 2016, roč. 29, č. 3, s. 196-203. ISSN 0862-495X.DOI 10.14735/amko2016196 
 65. NAKLÁDALOVÁ, M., ŽÍDKOVÁ, V., BRLKOVÁ, I., HOLÁ, P., MÁSLOVÁ, V., VILDOVÁ, H., BORIKOVÁ, A., KOLLÁROVÁ, H. Autokinezioterapie u syndromu karpálního tunelu. Pracovní lékařství, 2016, roč. 68, č. 3, s. 87-93. ISSN 0032-6291. 
 66. SEDLATÁ JURÁSKOVÁ, E., MATOUŠKOVÁ, I., DUBOVSKÁ, I., SOLDÁNOVÁ, M. Dezinfekce a sterilizace ortodontických „semikritických“ zdravotnických prostředků. Ortodoncie, 2016, roč. 25, č. 3, s. 156-165. ISSN 1210-4272. 
 67. HORÁKOVÁ, D., AZEEM, K., DUMBROVSKÁ, L., VLČKOVÁ, J., HORÁK, V., KOLLÁROVÁ, H. Epidemiologický význam metabolického syndromu. Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie, 2016, roč. 65, č. 4, s. 199-201. ISSN 1210-7913. 
 68. ŠEVČÍKOVÁ, J., KOLLÁROVÁ, H., NAKLÁDAL, Z., PILNÁ, M. Syndrom karpálního tunelu pohledem praktického lékaře - kazuistika. Pracovní lékařství, 2016, roč. 68, č. 3, s. 110-115. ISSN 0032-6291. 
 69. LE CALVEZ-KELM, F., FOLL, M., WOZNIAK, MB., DELHOMME, TM., JANOUT, V. KRAS mutations in blood circulating cell-free DNA: a pancreatic cancer case-control study. Oncotarget, 2016, roč. 7, č. 48, s. 78827-78840. ISSN 1949-2553.DOI 10.18632/oncotarget.12386 
 70. HLÁVKOVÁ, J., LEBEDA, T., TICHÝ, T., GAĎOUREK, P., URBAN, P., NAKLÁDALOVÁ, M., LAŠTOVKOVÁ, A., FENCLOVÁ, Z., RIDZOŇ, P., EHLER, E., RICHTER, M., PEŠÁKOVÁ, L., PELCLOVÁ, D. Evaluation of Lumbar Spine Load by Computational Method in Order to Acknowledge Low-back Disorders as Occupational Disease. Central European Journal of Public Health, 2016, roč. 24, č. 1, s. 58-67. ISSN 1210-7778.
 71. SEDLATÁ JURÁSKOVÁ, E., DUBOVSKÁ, I., MICHL, P., MATOUŠKOVÁ, I.  Hand Hygiene in Dental Health Care. IOSR Journal of Dental and Medical Sciences, 2016, roč. 15, č. 6, s. 68-74. ISSN 2279-0861.DOI 10.9790/0853-1506026874 
 72. SEDLATÁ JURÁSKOVÁ, E., MATOUŠKOVÁ, I., DUBOVSKÁ, I., MOROZOVA, Y. Bioaerosol v ordinaci zubního lékaře (přehledový článek). Česká stomatologie, 2016, roč. 116, č. 4, s. 102-105. ISSN 1213-0613. 
 73. BIGERT, C., GUSTAVSSON, P., STRAIF, K., TAEGER, D., JANOUT, V. Lung Cancer Among Firefighters: Smoking-Adjusted Risk Estimates in a Pooled Analysis of Case-Control Studies. Journal of Occupational and Environmental Medicine, 2016, roč. 58, č. 11, s. 1137-1143. ISSN 1076-2752.DOI 10.1097/JOM.0000000000000878 
 74. LUJAN-BARROSO, L., ZHANG, W., OLSON, SH., GAO, Y., JANOUT, V.  Menstrual and Reproductive Factors, Hormone Use, and Risk of Pancreatic Cancer: Analysis From the International Pancreatic Cancer Case-Control Consortium (PanC4). Pancreas, 2016, roč. 45, č. 10, s. 1401-1410. ISSN 0885-3177.DOI 10.1097/MPA.0000000000000635 
 75. AZEEM, K., ŠEVČÍKOVÁ, J., KYSELÝ, Z., HORÁKOVÁ, D., VLČKOVÁ, J., KOLLÁROVÁ, H. Primary and secondary prevention of colorectal cancer in the Czech Republic. Przeglad gastroenterologiczny, 2016, roč. 11, č. 1, s. 1-5. ISSN 1895-5770.DOI 10.5114/pg.2016.57819 
 76. SACHOVÁ, P., MRÁZKOVÁ, E., KOLLÁROVÁ, H., VOJKOVSKÁ, K., FLUKSOVÁ, J., NAKLÁDAL, Z., JANOUT, V. Does working in education affect teachers' auditory threshold?. Pracovní lékařství, 2016, roč. 68, č. 4, s. 125-131. ISSN 0032-6291. 
 77. ORIEŠKOVÁ, M., KAJSÍK, M., SZEMES, T., HOLÝ, O., FORSYTHE, S., TURNA, J., DRAHANOVSKÁ, H. Contribution of the thermotolerance genomic island to increased thermal tolerance in Cronobacter strains. Antonie van Leeuwenhoek: International Journal of General and Molecular Microbiology, 2016, roč. 109, č. 3, s. 405-414. ISSN 0003-6072.DOI 10.1007/s10482-016-0645-1. 
 78. BEHRENS, T., GROß, I., SIEMIATYCKI, J., CONWAY, D., JANOUT, V. Occupational prestige, social mobility and the association with lung cancer in men. BMC Cancer, 2016, roč. 16, č. 395, s. "395-1"-"395-12". ISSN 1471-2407.DOI 10.1186/s12885-016-2432-9.
 79. FEHRINGER, G., BRENNER, D., ZHANG, Z., LEE, Y., JANOUT, V. Alcohol and lung cancer risk among never smokers: A pooled analysis from the international lung cancer consortium and the SYNERGY study.. International Journal of Cancer (print), 2017, roč. 140, č. 9, s. 1976-1984. ISSN 0020-7136.DOI 10.1002/ijc.30618. 
 80. MATOUŠKOVÁ, I., SEDLATÁ JURÁSKOVÁ, E. Hygienicko-epidemiologický režim zubní a ortodontické ordinace. Praha : Grada, 2017. 128 s. ISBN 978-80-271-0077-4. 
 81. VLČKOVÁ, J., MATOUŠKOVÁ, I., AZEEM, K., HOLÝ, O. Onemocnění tetanem není minulost. Dezinfekce, Desinsekce, Deratizace, 2017, roč. 26, č. 2, s. 59-62. ISSN 1212-4257. 
 82. MACHIELA, M., HOFMANN, J., CARRERAS-TORRES, R., BROWN, K., JANOUT, V. Genetic Variants Related to Longer Telomere Length are Associated with Increased Risk of Renal Cell Carcinoma.. European Urology, 2017, roč. 75, č. 5, s. 747-754. ISSN 0302-2838.DOI 10.1016/j.eururo.2017.07.015
 83. HOLÝ, O., VLČKOVÁ, J., JANOUŠKOVÁ, L., MATOUŠKOVÁ, I. Prevalence difterie, tetanu a pertuse ve světě. Klinická mikrobiologie a infekční lékařství, 2017, roč. 23, č. 1, s. 10-16. ISSN 1211-264X. 
 84. RUPEŠ, V., VLČKOVÁ, J. Významná studie o výskytu štěnic v sociálních bytech v USA. Dezinfekce, Desinsekce, Deratizace, 2017, roč. 26, č. 1, s. 37-39. ISSN 1212-4257. 
 85. ZATLOUKALOVÁ, S., HOLÝ, O., KOLLÁROVÁ, H. PROFESIONÁLNÍ INFEKCE U ZDRAVOTNÍKŮ V ČESKÉ REPUBLICE V LETECH 2008–2015. Pracovní lékařství, 2017, roč. 69, č. 1-2, s. 27-35. ISSN 0032-6291. 
 86. OLSSON, A., VERMEULEN, R., SCHÜZ, J., KROMHOUT, H., JANOUT, V. Exposure-Response Analyses of Asbestos and Lung Cancer Subtypes in a Pooled Analysis of Case-Control Studies.. Epidemiology, 2017, roč. 28, č. 2, s. 288-299. ISSN 1044-3983.DOI 10.1097/EDE.0000000000000604. 
 87. CAPELLO, M., BANTIS, L., SCELO, G., ZHAO, Y., JANOUT, V. Sequential Validation of Blood-Based Protein Biomarker Candidates for Early-Stage Pancreatic Cancer.. Journal of the National Cancer Institute, 2017, roč. 109, č. 4, ISSN 0027-8874.DOI 10.1093/jnci/djw266 
 88. BRZDIL, J., HOLÝ, O., CHMELAŘ, D. Gram-positive aerobic and microaerophilic microorganisms isolated from pathological processes and lesions of horses. Veterinární medicína, 2017, roč. 62, č. 1, s. 1-9. ISSN 0375-8427.DOI 10.17221/107/2016-VETMED 
 89. ŠEVČÍKOVÁ, J., KOLLÁROVÁ, H., NAKLÁDAL, Z. Pracovní způsobilost pacientů s maligním melanomem kůže – kazuistiky. Pracovní lékařství, 2017, roč. 69, č. 1-2, s. 43-49. ISSN 0032-6291. 
 90. KOLLÁROVÁ, H., MATOUŠKOVÁ, I., HORÁKOVÁ, D., VLČKOVÁ, J., AZEEM, K., HOLÝ, O. Vybrané kapitoly z epidemiologie. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2017. 200 s. ISBN 978-80-244-5230-2. 
 91. HORÁKOVÁ, D., BOUCHALOVÁ, K., ŠTĚPÁNEK, L., HOLÝ, O., PETRÁKOVÁ, A., JURÍČKOVÁ, L., KOLLÁROVÁ, H. Insulin resistance as a potentional risk factor for breast cancer: Dagmar Horakova. European Journal of Public Health, 2017, roč. 27, č. suppl. 3, s. 1-2. 
 92. ŠTĚPÁNEK, L., HORÁKOVÁ, D., KOLLÁROVÁ, H. Visceral adiposity index a jeho vztah k inzulinové rezistenci - pilotní studie. Obezitologie a bariatrie 2017, 2017, s. 50-50. 
 93. BZDIL, J., HOLÝ, O., TOPORČÁK, J. Salmonella enterica subspecies enterica serovar Paratyphi B as a disease-causing agent in reptiles in the Czech Republic. Veterinární medicína, 2017, roč. 62, č. 7, s. 410-415. ISSN 0375-8427. 
 94. RUPEŠ, V., VLČKOVÁ, J., HOLÝ, O., HORÁKOVÁ, D., AZEEM, K., KOLLÁROVÁ, H. Štěnice domácí (Cimex lectularius) - biologie, zdravotnický význam, možnosti detekce a hubení. Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie, 2017, roč. 66, č. 2, s. 91-98. ISSN 1210-7913. 
 95. ALLENSON, K., CASTILLO, J., SAN LUCAS, F., SCELO, G., JANOUT, V. High prevalence of mutant KRAS in circulating exosome-derived DNA from early-stage pancreatic cancer patients.. Annals of Oncology, 2017, roč. 28, č. 4, s. 741-747. ISSN 0923-7534.DOI 10.1093/annonc/mdx004 
 96. HORÁKOVÁ, D., BOUCHALOVÁ, K., ŠTĚPÁNEK, L., HOLÝ, O., PETRÁKOVÁ, A., JURÍČKOVÁ, L., KOLLÁROVÁ, H. Insulin resistance as a potential risk factor for breast cancer: Dagmar Horakova. European Journal of Public Health, 2017, roč. 27, č. s3, ISSN 1101-1262.DOI 10.1093/eurpub/ckx186.172 
 97. ŽÍDKOVÁ, V., NAKLÁDALOVÁ, M., ZAPLETALOVÁ, J., NAKLÁDAL, Z., KOLLÁROVÁ, H. Experiences with preventing carpal tunnel syndrome in an automotive plant. International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health, 2017, roč. 30, č. 1, s. 45-54. ISSN 1232-1087.DOI 10.13075/ijomeh.1896.00793 
 98. SEDLATÁ JURÁSKOVÁ, E., SEDLÁČKOVÁ, H., JÁNSKÁ, J., HOLÝ, O., LÁLOVÁ, I., MATOUŠKOVÁ, I. Legionella spp. in dental unit waterlines.. Bratislavské lekárske listy, 2017, roč. 118, č. 5, s. 310-314. ISSN 0006-9248.DOI 10.4149/BLL_2017_060 
 99. ARSENEAULT, M., MONLONG, J., VASUDEV, NS., LASKAR, RS., JANOUT, V., KOLLÁROVÁ, H. Loss of chromosome Y leads to down regulation of KDM5D and KDM6C epigenetic modifiers in clear cell renal cell carcinoma.. Scientific Reports, 2017, roč. 7, č. 7, s. nečíslováno. ISSN 2045-2322.DOI 10.1038/srep44876 
 100. SCELO, G., PURDUE, MP., BROWN, KM., JOHANSSON, M., JANOUT, V. Genome-wide association study identifies multiple risk loci for renal cell carcinoma.. Nature Communications, 2017, roč. 8, č. 8, s. nestránkováno. ISSN 2041-1723.DOI 10.1038/ncomms15724
 101. PASTORINO, R., PUGGINA, A., CARRERAS-TORRES, R., LAGIOU, P., JANOUT, V. Genetic Contributions to the Association between Adult Height and Head and Neck Cancer: A Mendelian Randomization Analysis. Scientific Reports, 2018, roč. 8, č. 1, s. 4534. ISSN 2045-2322.DOI 10.1038/s41598-018-22626-w 
 102. HORÁK, V., PASTUCHA, D., ŠTĚPÁNEK, L., KOLLÁROVÁ, H., HORÁKOVÁ, D. Porodní hmotnost a kardiometabolické riziko u dětí s obezitou. Gynekolog : Časopis ženských lékařů, 2018, roč. 27, č. 1, s. 27-31. ISSN 1210-1133.
 103. DAVIS, A., TAO, M., CHEN, J., SCELO, G., JANOUT, V. No association between global DNA methylation in peripherial blood and lung cancer risk in nonsmoking women: results from multicenter study in Eastern and Central Europe. European Journal of Cancer Prevention, 2018, roč. 27, č. 1, s. 1-5. ISSN 0959-8278.DOI 10.1097/CEJ.0000000000000244 
 104. KLEIN, A., WOLPIN, B., RISCH, H., STOLZENBERG-SOLOMON, R., JANOUT, V. Genome-wide meta-analysis identifies five new susceptibility loci for pancreatic cancer. Nature Communications, 2018, roč. 9, č. 1, s. art. no. 556. ISSN 2041-1723.DOI 10.1038/s41467-018-02942-5 
 105. HORÁKOVÁ, D., BOUCHALOVÁ, K., CWIERTKA, K., ŠTĚPÁNEK, L., VLČKOVÁ, J., KOLLÁROVÁ, H. Risks and protective factors for triple negative breast cancer with a focus on micronutrients and infections. Biomedical Papers-Olomouc, 2018, roč. 162, č. 20, s. 1-7. ISSN 1213-8118.DOI 10.5507/bp.2018.014 
 106. HOVANEC, J., SIEMIATYCKI, J., CONWAY, D., OLSSON, A., JANOUT, V. Lung cancer and socioeconomic status in a pooled analysis of case-control studies. PLoS One, 2018, roč. 13, č. 2, s. art. no. e0192999. ISSN 1932-6203.DOI 10.1371/journal.pone.0192999 

Obor sociální lékařství

Sociální lékařství je důležitou teoretickou základnou pro zdravotnickou praxi, poskytuje na základě sociodemografické analýzy a studia etických zásad vědecky podložené poznatky a metodické návody, jak účinně a kvalitně jednat, organizovat a řídit v oblasti zdravotnické péče. Sociální lékařství představuje v soustavě lékařských věd integrující prvek mezi biomedicínckou vědou a společností.

Cílem vědního oboru sociální lékařství a veřejného zdravotnictví je zaměření na studium zdravotní situace a zdravotních potřeb obyvatelstva, na determinanty zdraví a zejména jejich sociální predeterminanty, na způsoby organizování zdravotnických systémů, na možnosti podpory a prevence zdraví, na oblast managementu péče o zdraví, včetně teoretických východisek problematiky klinicky doporučených postupů, managementu zdravotnických zařízení, včetně etických a právních aspektů péče, na oblast ekonomiky a spravedlnosti v péči o zdraví, včetně problematiky zdravotního pojištění, stejně jako na oblast sociologie medicíny a zdravotnictví, včetně sociologie a psychologie zdraví.

Obor staví na skutečnosti, že soustava zdravotní péče je složitým sociálním systémem, k jehož náležité funkci jsou nezbytné znalosti nejen o medicíně a o řízení její kvality, ale i o řízení, politologii, etice a filozofii, demografii, statistice, ekonomii, právu, managementu, sociologii, psychologii, historii, filozofii, informatice. Této skutečnosti musí odpovídat pedagogická, vědecko-výzkumná i organizační činnost ústavu, včetně jeho personálního zabezpečení.

Pedagogická činnost

Publikační činnost

Věda a výzkum

Pedagogická činnost

Pregraduální vzdělávání

Veškeré informace a studijní materiály k pregraduálnímu vzdělávání naleznete na níže uvedeném odkazu a v prostředí Moodle:

 

Postgraduální vzdělávání

DSP Sociální lékařství

Veškeré informace k postgraduálnímu vzdělávání naleznete zde:
https://www.lf.upol.cz/de/studenti/doktorsky-program/

 

Specializační vzdělávání

Veškeré informace k specializačnímu vzdělávání naleznete zde:
https://www.lf.upol.cz/zamestnanci/specializacni-vzdelavani/ 

Publikační činnost 2014 - 2019

Věda a výzkum

Grantové projekty

Studentská grantová soutěž UPOL

 • Projekt Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci podpořený prostředky z kapitoly RVO (Studentská grantová soutěž UPOL), č. projektu: LF_2013_021, název projektu: Zdravotnická politika ve vztahu k péči o pacienty s duševní poruchou, datum trvání: 2013–2014
 • Projekt Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci podpořený prostředky z kapitoly RVO (Studentská grantová soutěž UPOL), č. projektu: IGA_LF_2014_033, název projektu: Pozitivní nálezy alkoholu v krvi zemřelých jako informační základna pro prevenci sociálně patologických jevů, datum trvání: 2014–2015
 • Projekt Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci podpořený prostředky z kapitoly RVO (Studentská grantová soutěž UPOL), č. projektu: IGA_LF_2016_032, název projektu: Zdravotní gramotnost matek v prvním půlroce mateřství, datum trvání: 2016–2017
 • Projekt Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci podpořený prostředky z kapitoly RVO (Studentská grantová soutěž UPOL), č. projektu: IGA_LF_2018_023, název projektu: Retrospektivní analýza úmrtnosti zemřelých dětí do 5 let náhle, neočekávaně a násilně, datum trvání 2018-2019
 • Projekt Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci podpořený prostředky z kapitoly RVO (Studentská grantová soutěž UPOL), č. projektu: IGA_LF_2019_023, název projektu: Management hodnocení seniorů pomocí geriatrických syndromů v institucionální péči, datum trvání 2019-2020
 • Projekt Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci podpořený prostředky z kapitoly RVO (Studentská grantová soutěž UPOL), č. projektu: IGA_LF_2020_011, název projektu: Problem-based learning jako didaktická metoda pro výuku lékařské etiky na Lékařské fakultě UP v Olomouci, datum trvání 2020-2021
 • Projekt Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci podpořený prostředky z kapitoly RVO (Studentská grantová soutěž UPOL), č. projektu: IGA_LF_2021_026, název projektu: Výzkum, aplikace a hodnocení didaktických metod PBL a CBL ve výuce lékařské etiky na Lékařské fakultě UP v Olomouci, datum trvání 2021-2022

Zahraniční spolupráce

 • ASPHER

Studijní program Veřejné zdravotnictví

Od akademického roku 2019/2020 Lékařská fakulta UP nově nabízí navazující magisterský studijní program v kombinované formě Veřejné zdravotnictví, který je ukončen státní závěrečnou zkouškou a obhajobou diplomové práce. Absolvent získává oprávnění používat titul "magistr", ve zkratce "Mgr." uváděný před jménem.

Bližší informace najdete:

Dokumenty ke stažení: