Ústav soudního lékařství a medicínského práva

O nás

Ústav soudního lékařství a medicínského práva poskytuje soudně-lékařské služby pro státní zdravotní správu i pro účely forenzně-medicínské (úsek thanatologický). Zajišťuje služby klinické toxikologie pro Fakultní nemocnici Olomouc i širší spádovou oblast v nepřetržitém režimu a poskytuje forenzně toxikologické služby (úsek toxikologický).

Pracoviště se podílí na výzkumných úkolech a na pregraduálním i postgraduálním vzdělávání v oboru.

Akreditace a certifikace:

Personální složení

Vedení ústavu


Přednosta

doc. RNDr. Peter Ondra, CSc.

585 639 576


Zástupce přednosty pro LP

MUDr. Marek Vitovják

585 639 575


Zástupce přednosty pro výuku

odb. as. MUDr. Martin Dobiáš, Ph.D.

585 632 603


Vedoucí laboratoří

RNDr. Jana Spurná, Ph.D.

585 639 574


Vedoucí laborantka

Bc. Marta Iliadisová

585 632 672
602 423 025


Sekretariát Fakultní nemocnice

Renata Vajsarová

585 639 571

Jiřina Kubáčková

585 639 571


Sekretariát Lékařské fakulty UP

Lenka Vilímcová

585 632 602

Zasílání elektronické dokumentace je možno směrovat do datové schránky LF UP.

ID datové schránky: ffsj9ei

Lékaři:

MUDr. Martin Dobiáš, Ph.D., tel.: +420 585 632 603, e-mail: martin.dobias@fnol.cz 
MUDr. Petr Chromec, tel.: +420 585 632 673, e-mail: petr.chromec@fnol.cz 
MUDr. Adriana Gavronová, tel.: +420 585 632 603, e-mail: adriana.gavronova@fnol.cz 
MUDr. Petr Kolembus, tel.: +420 585 632 674, e-mail: petr.kolembus@fnol.cz 
MUDr. Radka Mazurová, tel.: +420 585 632 674, e-mail: radka.mazurova@fnol.cz
MUDr. Klára Marecová, tel.: 585 632 673, e-mail: klara.marecova@fnol.cz 
MUDr. Veronika Králíková, tel.: +420 585 632 603, e-mail: veronika.pargacova@fnol.cz 
MUDr. Kateřina Vránová, tel.: +420 585 632 603, e-mail: katerina.hruba2@fnol.cz

VŠ nelékař - toxikolog:

Mgr. Vladimír Halouzka, Ph.D., tel.: +420 585 639 577, e-mail: vladimir.halouzka@fnol.cz 
doc. RNDr. Vítězslav Maier, Ph.D., tel.: +420 585 639 577, e-mail: vitezslav.maier@fnol.cz 
RNDr. Jana Spurná, Ph.D., tel.: +420 585 639 574, e-mail: jana.spurna@fnol.cz
Ing. Ivo Válka, CSc., tel.: +420 585 639 574, e-mail: ivo.valka@fnol.cz 

Laboratoř toxikologická: tel.: +420 585 632 611

Zdravotní laborantky
Jarmila Gargelová 
Lucie Koutská
Bc. Irena Mahrová        
Hana Spurná
Simona Stejskalová
Lucie Šnajderová            

Laboratoř pro vyšetřování alkoholu: tel.: +420 585 639 578

Zdravotní laborantka 
Gabriela Pokorná

Laboratoř histologická: tel.: +420 585 639 573
Zdravotní laborantky 
Simona Horecká

Fotografka: tel.: +420 585 632 671

Sanitáři: tel.: +420 585 632 609-10, 585 632 614
Lukáš Blažek
Petr Jurášek
Jan Zbořil
Roman Želísko

Sanitářky: tel.: +420 585 639 583
Dagmar Musilová

Členění ústavu

Pracoviště se člení na úsek thanatologický, histologický, toxikologický a  administrativní.

Úsek thanatologický

 • provádění pitev a s tím související laboratorní vyšetření histologická a toxikologická
 • spolupráce při řešení a znaleckém posuzování případů
 • konzultace otázek medicínského práva
 • spolupráce a účast při jednání územních znaleckých komisí
 • spolupráce při vypracování posudků ústavu

Úsek histologický

 • zhotovování histologických bločků a preparátů tkání v návaznosti na thanatologický úsek ústavu

Úsek toxikologický

 • průkaz a stanovení alkoholu a jiných těkavých látek
 • identifikace a stanovení extraktivních látek přístrojovými metodami (zejm. plynová chromatografie, kapalinová chromatografie, spektrofotometrie)
 • průkaz extraktivních látek chromatografií na tenké vrstvě
 • imunochemický záchyt drog a léčiv
 • mikroskopické určení hub a rostlin
 • konzultace lékaře toxikologem
 • zástupce v Národním monitorovacím středisku pro drogy a drogové závislosti při úřadu vlády ČR

Veškerá vyšetření jsou prováděna v nepřetržitém provozu s možností režimu STATIM.

Laboratorní manuál

Historie ústavu

Ve druhé polovině 18. století bylo na pražské fakultě zřízeno „Státní lékařství“ zahrnující i lékařství soudní. Po brněnském pracovišti, založeném již v roce 1919, vznikl těsně po 2. světové válce Ústav soudního lékařství v Hradci Králové a rok nato další dvě pracoviště - v Plzni a v Olomouci. Budování Univerzity Palackého je neodmyslitelně spjato s jeho prvním přednostou prof. MUDr. Adolfem Rozmaričem, jehož úkolem bylo v Olomouci vybudovat ústav a zajistit výuku v oboru. Provizorium pro své pracoviště nalezl v dřevěném doslova baráku u nemocniční kuchyně, kde začal okamžitě přednášet. V roce 1949 byl v ústavu zahájen i pitevní provoz, který pan profesor zvládal s novopečeným lékařem MUDr. Svatoplukem Loykou, svým pozdějším nástupcem, a s pozdějšími docenty Malotou a Jelínkem a pozdějšími primáři Madákem a Cahou. Na pracovišti působil i MUDr. Opavský, jeden ze zakladatelů moderní soudně-lékařské toxikologie a také, tehdy jako studenti, Alois Kosatík a Slavomil Mackerle.

Historie Ústavu soudního lékařství Fakultní nemocnice Olomouc začíná datem 1.4.1961, kdy bylo zřízeno Krajské soudně lékařské oddělení Fakultní nemocnice Olomouc. Naplnily se tak snahy prof. MUDr. Adolfa Rozmariče, doc. MUDr. Svatopluka Loyky, CSc. a doc. MUDr. Lubomíra Neorala, CSc. o to, aby se soudní lékařství, doposud tzv. katedrový obor, stalo integrální součástí zdravotnických služeb v nejlepším významu tohoto slova. 
Ze skromných začátků dvou lékařů a čtyř středních a nižších zdravotnických pracovníků se pracoviště postupně rozrůstalo, takže v 80. letech minulého století dosáhlo stabilizovaného stavu 5 lékařů, 2 chemiků-toxikologů a 15 středních a nižších zdravotnických a ostatních pracovníků. Ve smyslu vnitřní specializace pokrylo oddělení všechny potřebné úseky činnosti, a to thanatologický, sérologický, toxikologický a úsek pro stanovení alkoholu v biologických tekutinách i vyšetřování biologického materiálu živých osob.

V roce 1969 bylo zavedeno stanovení alkoholu automatizovanou plynovou chromatografií jako první ze všech tehdejších států východního bloku. Od roku 1976, jako reakce na požadavky kliniků řešit případy akutních intoxikací, byla zavedena nepřetržitá pohotovostní toxikologická služba, jako první a dlouhou dobu jediná v našem státě. Díky systematické spolupráci bylo znalci jiných oborů pracoviště vyhledávané mimo jiné i při posuzování silničních dopravních nehod chodců.

Po zániku krajského zřízení se Krajské soudně lékařské oddělení stalo Ústavem soudního lékařství Fakultní nemocnice Olomouc. Profesor Neoral stál v čele oddělení a později ústavu od jeho založení a od roku 1984 i v čele Ústavu soudního lékařství a medicínského práva Lékařské fakulty Univerzity Palackého a přednostou byl jmenován prof. MUDr. Alois Kosatík, CSc. Aktivita prof. MUDr. JUDr. Lubomíra Neorala, DrSc. v tehdejší Krajské znalecké komisi při zdravotním odboru KNV v Ostravě a průkopnické zkušenosti této komise se staly vzorem pro celostátní právní úpravu jednacího řádu znaleckých komisí zřizovaných podle § 77 odst. 6) zákona č. 20/1966 Sb.
V roce 1999 převzal vedení ústavu doc. MUDr. Svatopluk Loyka, CSc. jun.

V současnosti je veškerá činnost ústavu produktem práce 29 zaměstnanců - z drtivé většiny zdravotnických - a několika externistů doplňujících personál v nepřetržité pohotovostní službě VŠ-toxikologů a pitevních sanitářů. V úseku thanatologickém jsou prováděny všechny  druhy pitev, které mu ze zákona přísluší, včetně potřebných laboratorních vyšetření. Rozbory příčin a mechanismů úmrtí, včetně případů souvisejících s trestnou činností, jsou důležitými podklady nejen pro rezort zdravotnictví (zvláště z aspektu prevence), ale i pro policii a justici při objasňování negativních protispolečenských jevů. Jsou tak podkladem pro kvalifikované hodnocení správnosti postupu při poskytování zdravotní péče.

Součástí Ústavu soudního lékařství a medicínského práva Fakultní nemocnice Olomouc je také toxikologický úsek, rozdělený na dvě samostatné laboratoře.
První je určena pro analýzu ethanolu (alkoholu) a jiných těkavých látek v krvi, v moči a v dalších biologických materiálech. 
V druhé laboratoři se provádějí  toxikologická vyšetření zaměřená na průkaz a stanovení toxikologicky významných látek v tělesných tekutinách a tkáních. Výjimečně jsou analyzovány rovněž doličné materiály.  
Ke kvalitativní a kvantitativní analýze jsou využívány moderní instrumentální analytické a separační metody, zejména  plynová a kapalinová chromatografie s širokým spektrem detekčních možností. Dále jsou používány imunochemické metody, spektrometrie ve viditelné a v UV oblasti a  pro screeningová   vyšetření chromatografie na tenké vrstvě. 
Laboratoře toxikologického úseku mají regionální působnost. Poskytují analytické a konzultační služby zejména žadatelům z FNOL a z ostatních zdravotnických zařízení, dále  externím žadatelům, především orgánům činným v trestním řízení, zaměstnavatelům, samoplátcům a jiným. 
Akutní intoxikace se řeší v rámci nepřetržité toxikologické pohotovostní služby.

Pedagogická činnost se neomezuje pouze na studenty lékařské fakulty. V ústavu probíhá výuka budoucích právníků, pravidelnými jednodenními stážemi jsou rozšiřovány znalosti frekventantů holešovské policejní školy. Také studenti teologické a přírodovědecké fakulty absolvují v našem pracovišti tématicky zaměřené semináře.

Výuka

V souvislosti s aktuální epidemiologickou situací s nemocí COVID-19 v ČR a na území Olomouckého kraje vedení LF UP vydává svá opatření a doporučení v souladu s nařízením Vlády ČR.

Viz https://www.lf.upol.cz/covid-19/

Aktualizace informací k výuce pro akademický rok 2020/2021

Vzhledem k současnému vývoji epidemiologické situace bylo Usnesením vlády ČR ze dne 8.10.2020 a dále rozhodnutím vedení LF UP s účinností od 12.10.2020 do odvolání rozhodnuto převedení veškeré výuky dle rozvrhů pro akademický rok 2020/2021 na on-line formu (tj. streamování v reálném čase).

Distanční výuka našeho pracoviště SLP/… pro jednotlivé kurzy/předměty bude realizována pomocí LMS Moodle (https://moodle.upol.cz) v reálném termínu dle rozvrhu daného předmětu.

Doc. RNDr. Peter Ondra, CSc.
přednosta
Ústav soudního lékařství a medicínského práva

 

Sylaby

SLP/VA011 (.doc)

SLP/VA022 (.doc)

SLP/VC011 (.doc) 

SLP/VC022 (.doc) 

SLP/ZAA11 (.doc) 

SLP/ZUA12 (.doc)

Studijní materiály

Veškeré informace jsou uvedeny na moodle.upol.cz.

Témata SVOČ

Testy a otázky SRZ

Vzdělávání

Pracoviště je držitelem akreditace pro specializační vzdělávání v oboru:

Rozmaričovy soudně lékařské dny

Konferenci pořádá Fakultní nemocnice Olomouc a Ústav soudního lékařství a medicínského práva Olomouc. Odborný garant akce je MUDr. Martin Dobiáš, Ph.D. a doc. RNDr. Peter Ondra, CSc.

Kontakty

Vedení ústavu

Přednosta:
Telefon:
E-mail:
doc. RNDr. Peter Ondra, CSc.
+420 585 639 576
peter.ondra@fnol.cz
Zástupce přednosty pro LP:
Telefon:
E-mail:
MUDr. Marek Vitovják
+420 585 639 575
marek.vitovjak@fnol.cz
 
Zástupce přednosty pro výuku:
Telefon:
E-mail:
odb. as. MUDr. Martin Dobiáš, Ph.D.
+420 585 632 603
martin.dobias@fnol.cz
 
Vedoucí laboratoří:
Telefon:
E-mail:
RNDr. Jana Spurná, Ph.D.
+420 585 639 574
jana.spurna@fnol.cz
 
Vedoucí laborantka:
Telefon:
Mobil:
E-mail:
 
Bc. Marta Iliadisová
+420 585 632 672
+420 602 423 025
marta.iliadisova@fnol.cz
 
Datová schránka: ffsj9ei  

Kde nás najdete

Adresa:

Dostavba Teoretických ústavů
Ústav soudního lékařství a medicínského práva
LF UP a FNOL,
3. patro

Hněvotínská 976/3
779 00  Olomouc - Nová Ulice

Tel.: +420 585 632 602, +420 585 639 571 

 

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)