Ústav farmakologie

Všeobecné informace

Adresa

Ústav farmakologie
Hněvotínská 3
775 15  Olomouc
585 632 552

Personální složení

Přednosta
doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D.
karel.urbanek@upol.cz
585 632 551

Zástupce přednosty pro výuku
prof. MUDr. Rostislav Večeřa, Ph.D.
rostislav.vecera@upol.cz
585 632 553

Zástupce přednosty pro vědu a výzkum
prof. RNDr. Pavel Anzenbacher, DrSc.
pavel.anzenbacher@upol.cz
585 632  569

 

Pracovník odpovědný za organizaci výuky Všeobecného lékařství
doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D.
karel.urbanek@upol.cz
585 632 551

Pracovník odpovědný za organizaci výuky Zubního lékařství
prof. MUDr. Rostislav Večeřa, Ph.D.
rostislav.vecera@upol.cz
585 632 553

Sekretářka
Lucie Nyklová
lucie.nyklova@upol.cz
585 632 552

Odborní asistenti/Asistenti

MUDr. Petra Matalová, Ph.D.
PharmDr. Martin Poruba, Ph.D.
MUDr. Jan Strojil, Ph.D.
Mgr. Pavlína Štrbová (mateřská dovolená)
 

Vědeckopedagogičtí a vědečtí pracovníci

Mgr. Zuzana Rácová, Ph.D.
Mgr. Alena Špičáková, Ph.D.

Techničtí pracovníci

Mgr. Iveta Zapletalová
Stanislava Křiklavová

Postgraduální studenti

Mgr. Martina Medvedíková
MDDr. Dominik Berka
Mgr. Vendula Kubíčková


 

Historie ústavu

Jednou ze čtyř prvních fakult Univerzity Palackého, nově vzniklé v roce 1946, byla Lékařská fakulta. V jejím rámci zahájil v březnu 1946 činnost i Farmakologický ústav. Jeho zakladatelkou byla Prof. MUDr. H. Zemánková-Kunzová, která přešla z brněnského Farmakologického ústavu jako odchovankyně profesora Štefla. Po jejím předčasném skonu v roce 1953 byl po čtyři desetiletí vůdčí osobností další odchovanec brněnské farmakologie Prof. MUDr. Jiří Lenfeld, CSc. V polovině 90. let se Ústav rozšířil o pracoviště klinické farmakologie.

Hlavním výzkumným zaměřením ústavu se stalo studium mechanismů farmakologického ovlivnění zánětu a bolesti, řešené od klasických metod až po originální technické přístupy. Ve farmaceutickém inovačním výzkumu šlo o spolupráci s vývojovými kolektivy farmaceutického výrobního závodu Galena, jako součásti sjednoceného farmaceutického průmyslu SPOFA.

Od přelomu tisíciletí se výzkumná činnost ústavu soustředila na výzkum hypolipidemické účinnosti přírodních látek modulujících metabolismus lipoproteinů a látek s antioxidačním působením. Dalším směrem výzkumu se stal metabolismus léčiv, identifikace biotransformujících enzymů, genetické polymorfismy, mezidruhové rozdíly a lékové interakce. V oblasti klinické farmakologie pak zejména farmakoepidemiologie antibiotické léčby, problematika nežádoucích účinků léčiv a klinické farmakokinetiky.

Podrobná historie ústavu

Historie Ústavu farmakologie do roku 1985

Přednostové ústavu

Prof. MUDr. Hedvika Zemánková-Kunzová (1946-1953)

Prof. MUDr. Jiří Lenfeld, CSc. (1953-1990)

Prof. MUDr. Jaroslav Jezdinský, CSc. (1990-1999)

Doc. RNDr. Nina Škottová, CSc. (1999-2004)

Prof. RNDr. Pavel Anzenbacher, DrSc. (2004-2014)

Výuka

Všeobecné lékařství

Farmakologie I (FAR/VCB11)
Sylabus
Otázky k zápočtovému testu

Farmakologie II (FAR/VCA13)
Sylabus
Zkušební otázky

Klinická farmakologie (FAR/VCA21 a FAR/VCB21)
Sylabus FAR/VCA21
Sylabus FAR/VCB21
Otázky ke kolokviu

Nepovinné předměty
Aktuální problémy farmakoterapie (FAR/VC041)
Sylabus
Metabolismus léčiv (FAR/VCB31)
Sylabus
Moderní biologická a hormonální farmakoterapie (FAR/VC042)
Sylabus

Zubní lékařství

Farmakologie (FAR/ZUA11 a FAR/ZUB12)
Sylabus FAR/ZUA11
Sylabus FAR/ZUB12
Otázky ke zkoušce

Klinická farmakologie (FAR/ZUA21)
Sylabus FAR/ZUA21

General Medicine

Dentistry

Obory Fakulty zdravotnických věd

Všeobecná sestra
Farmakologie (FAR/VSA21 a FAR/VSK21)
Sylabus FAR/VSA21
Sylabus FAR/VSK21
Otázky ke zkoušce 
Studijní opory

Klinická farmakologie pro všeobecné sestry (FAR/VSB22 a FAR/VSK22)
Sylabus FAR/VSB22
Sylabus FAR/VSK22
Studijní opory

Nežádoucí účinky léčiv a lékové interakce v ošetřovatelství (FAR/VSB31 a FAR/VSK31)
Sylabus FAR/VSB31
Sylabus FAR/VSK31
Studijní opory

Pediatrické ošetřovatelství
Farmakologie
Sylabus FAR/DSA21
Otázky ke zkoušce 

Klinická farmakologie pro dětské sestry

Nežádoucí účinky léčiv a lékové interakce v pediatrickém ošetřovatelství

Porodní asistentka
Klinická farmakologie (FAR/PAB21 a FAR/PAK21)
Sylabus FAR/PAB21
Sylabus FAR/PAK21
Studijní opory

Zdravotnický záchranář
Farmakologie (FAR/ZZA22)
Sylabus FAR/ZZA22
Otázky ke zkoušce

Farmakologie v kontextu akutních stavů (FAR/ZZB22)
Sylabus FAR/ZZB22

Toxikologie (FAR/ZZA31)
Sylabus FAR/ZZA31
Otázky ke zkoušce

Fyzioterapie
Základy farmakologie (FAR/RA012)
Sylabus FAR/RA012
Otázky ke zkoušce

Radiologický asistent
Farmakologie (FAR/RDB01)
Sylabus FAR/RDB01
Otázky ke zkoušce

Ošetřovatelská péče v interních oborech
Obecná farmakologie (OSE/ODA01 a OSE/ODK01)
Sylabus OSE/ODA01
Sylabus OSE/ODK01

Intenzivní péče v porodní asistenci
Základní farmakologie (FAR/IPP01 a FAR/IPC01)
Sylabus FAR/IPP01
Sylabus FAR/IPC01
Studijní opory

Farmakologie v porodní asistenci (FAR/IPB02 a FAR/IPK02)
Sylabus FAR/IPB02
Sylabus FAR/IPK02
Studijní opory

Věda a výzkum

Metabolismus xenobiotik

Vedoucí výzkumné skupiny

Prof. RNDr. Pavel Anzenbacher, DrSc.

1971-1991 Přírodovědecká fakulta UK Praha; 1991 Fyziologický ústav AV ČR Praha; 1992-2001 Ústav experimentální biofarmacie, společné pracoviště AV ČR a PROMED, Hradec Králové, od roku 2001 Ústav farmakologie LF UP v Olomouci, 2003-2014 přednosta ústavu.

Celkem přes 160 původních prací, ve Web of Science 190 prací a příspěvků, 3421 citací bez autocitací, H-index 31.

Charakteristika výzkumu

Metabolismus xenobiotik z nejrůznějších hledisek - nejdůležitější enzymy (cytochromy P450 - CYP, enzymy 2. fáze), srovnání vlastností mikrozomálních CYP metabolizujících léčiva, vlastnosti aktivního místa rozhodující pro interakci s léčivy, experimentální modely CYP, interakce jaterního mikrosomálního enzymového systému metabolizmu s léčivy a s xenobiotiky, ovlivnění exprese enzymů. Metabolické přeměny léčiv, charakterizace metabolitů, stanovení hladin léčiv a metabolitů v biologické matrici. Metabolizmus léčiv a mikrobiom.

Postgraduální studenti (v závorce rok obhájení dizertační práce)

Kristýna Krasulová (2017)

Zuzana Matušková (2015)

Michal Šiller (2011)

Jana Nekvindová (2008)

 

Řešené grantové projekty

 

CZ.1.07/2.2.0.0/28.0088

Název projektu: Implementace laboratorní medicíny do systému vzdělávání na UP v Olomouci

Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Období řešení projektu: 2012-2014.

 

GD303/09/H048

Název projektu: Molekulární mechanismy vybraných patologických procesů v buňce

Poskytovatel: Grantová agentura České republiky

Období řešení projektu: 2009 - 2012

 

1P05OC065

Název projektu: Pleiotropní účinky hypolipidemik

Poskytovatel: MSM - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR a COST

Období řešení projektu: 2005 - 2009

 

Projekty na kterých se výzkumná skupina podílí

 

AZV17-28231A

Název projektu: Exprese biotransformačních enzymů u hepatocelulárního karcinomu

Poskytovatel: Agentura zdravotnického výzkumu

Hlavní příjemce: Fakultní nemocnice Hradec Králové

Hlavní řešitel: RNDr. Jana Nekvindová, Ph.D.

Období řešení projektu: 2017-2020

 

17-09869S

Název projektu: Střevní mikrobiom ve farmakoterapii chorob zažívacího traktu

Poskytovatel: Grantová agentura České republiky

Hlavní příjemce: Mikrobiologický ústav AV ČR

Hlavní řešitel: MUDr. Miloslav Kverka, Ph.D.

Období řešení projektu: 2017 - 2019

 

P303/12/0535

Název projektu: Mechanismus ovlivnění zánětu, metabolismu a farmakokinetiky léčiv komenzálními a probiotickými bakteriemi.

Poskytovatel: Grantová agentura České republiky

Hlavní příjemce: Mikrobiologický ústav AV ČR

Hlavní řešitel: MUDr. Miloslav Kverka, Ph.D. a Ing. Tomáš Hudcovic, Ph.D.

Období řešení projektu: 2012 - 2016

 

GA305/08/0535

Název projektu: Vliv probiotik na procesy určující farmakokinetiku léčiv

Poskytovatel: Grantová agentura České republiky

Hlavní příjemce: Ústav experimentální medicíny AV ČR

Hlavní řešitel: RNDr. Zdeněk Zídek, DrSc.

Období řešení projektu: 2008 - 2011

 

Nejvýznamnější publikace

Krasulova K, Holas O, Anzenbacher P. Influence of Amlodipine Enantiomers on Human Microsomal Cytochromes P450: Stereoselective Time-Dependent Inhibition of CYP3A Enzyme Activity. Molecules. 2017 Nov 3;22(11). pii: E1879. doi: 10.3390/molecules22111879.

Nguyen LT, Myslivečková Z, Szotáková B, Špičáková A, Lněničková K, Ambrož M, Kubíček V, Krasulová K, Anzenbacher P, Skálová L. The inhibitory effects of β-caryophyllene, β-caryophyllene oxide and α-humulene on the activities of the main drug-metabolizing enzymes in rat and human liver in vitro. Chem Biol Interact. 2017 Dec 25;278:123-128.

Tomankova V, Anzenbacher P, Anzenbacherova E. Effects of obesity on liver cytochromes P450 in various animal models. Biomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc Czech Repub. 2017 Jun;161(2):144-151.

Špičáková A, Szotáková B, Dimunová D, Myslivečková Z, Kubíček V, Ambrož M, Lněničková K, Krasulová K, Anzenbacher P, Skálová L. Nerolidol and Farnesol Inhibit Some Cytochrome P450 Activities but Did Not Affect Other Xenobiotic-Metabolizing Enzymes in Rat and Human Hepatic Subcellular Fractions. Molecules. 2017 Mar 24;22(4). pii: E509. doi: 10.3390/molecules22040509.

Jourová L, Anzenbacher P, Lišková B, Matušková Z, Hermanová P, Hudcovic T, Kozáková H, Hrnčířová L, Anzenbacherová E. Colonization by non-pathogenic bacteria alters mRNA expression of cytochromes P450 in originally germ-free mice. Folia Microbiol (Praha). 2017 Nov;62(6):463-469.

Jourova L, Anzenbacher P, Anzenbacherova E. Human gut microbiota plays a role in the metabolism of drugs. Biomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc Czech Repub. 2016 Sep;160(3):317-26

Matuskova Z, Anzenbacher P, Vecera R, Siller M, Tlaskalova-Hogenova H, Strojil J, Anzenbacherova E. Effect of Lactobacillus casei on the Pharmacokinetics of Amiodarone in Male Wistar Rats. Eur J Drug Metab Pharmacokinet. 2017 Feb;42(1):29-36.

Tomankova V, Liskova B, Skalova L, Bartikova H, Bousova I, Jourova L, Anzenbacher P, Ulrichova J, Anzenbacherova E. Altered cytochrome P450 activities and expression levels in the liver and intestines of the monosodium glutamate-induced mouse model of human obesity. Life Sci. 2015 Jul 15;133:15-20.

Boušová I, Matoušková P, Bártíková H, Szotáková B, Hanušová V, Tománková V, Anzenbacherová E, Lišková B, Anzenbacher P, Skálová L.

Influence of diet supplementation with green tea extract on drug-metabolizing enzymes in a mouse model of monosodium glutamate-induced obesity. Eur J Nutr. 2016 Feb;55(1):361-71.

Novotná A, Krasulová K, Bartoňková I, Korhoňová M, Bachleda P, Anzenbacher P, Dvořák Z. Dual effects of ketoconazole cis-enantiomers on CYP3A4 in human hepatocytes and HepG2 Cells. PLoS One. 2014 Oct 24;9(10):e111286.

Nekvindova J, Contreras JA, Juvan P, Fon Tacer K, Anzenbacher P, Zidek Z, Kopecna Zapletalova M, Rozman D, Anzenbacherova E. Acyclic nucleoside phosphonates: a study on cytochrome P450 gene expression. Xenobiotica. 2014 Aug;44(8):708-15.

Matuskova Z, Anzenbacherova E, Vecera R, Tlaskalova-Hogenova H, Kolar M, Anzenbacher P. Administration of a probiotic can change drug pharmacokinetics: effect of E. coli Nissle 1917 on amidarone absorption in rats. PLoS One. 2014 Feb 5;9(2):e87150. doi: 10.1371/journal.pone.0087150. eCollection 2014.

Srovnalova A, Svecarova M, Zapletalova MK, Anzenbacher P, Bachleda P, Anzenbacherova E, Dvorak Z. Effects of anthocyanidins and anthocyanins on the expression and catalytic activities of CYP2A6, CYP2B6, CYP2C9, and CYP3A4 in primary human hepatocytes and human liver microsomes. J Agric Food Chem. 2014 Jan 22;62(3):789-97.

Monografie

Anzenbacher P, Zanger U (Editors) Metabolism of Drugs and Other Xenobiotics. Wiley-VCH, Weinheim 2012.

Toxikologie

Vedoucí výzkumné skupiny

Prof. RNDr. Pavel Anzenbacher, DrSc.

1971-1991 Přírodovědecká fakulta UK Praha; 1991 Fyziologický ústav AV ČR Praha; 1992-2001 Ústav experimentální biofarmacie, společné pracoviště AV ČR a PROMED, Hradec Králové, od roku 2001 Ústav farmakologie LF UP v Olomouci, 2003-2014 přednosta ústavu.

Celkem přes 160 původních prací, ve Web of Science 190 prací a příspěvků, 3421 citací bez autocitací, H-index 31.

Charakteristika výzkumu

Studium interakce cizorodých látek s mikrozomálním jaterním systémem, inhibice enzymů, zejména cytochromů P450 (CYP). Izolace CYP, studium struktury CYP, srovnání struktur, lokalizace v membránách, struktura a flexibilita aktivního místa podmiňující interakci s xenobiotiky Experimentální modely CYP, interakce jaterního mikrosomálního enzymového systému s xenobiotiky, ovlivnění aktivity a exprese proteinů xenobiotiky, odhad pravděpodobnosti klinicky významných nežádoucích interakcí xenobiotik. Stanovení hladin xenobiotik ve vzorcích biologického původu, biodistribuce.

Postgraduální studenti (v závorce rok obhájení dizertační práce)

Alena Špičáková

Alena Vanduchová (2017)

Michaela Kopečná-Zapletalová (2015)

Jaroslav Matal (2009)

 

Řešené grantové projekty

 

CZ.02.2.69/0.0/0.0/16

Název projektu: Toxikologie.

Poskytovatel: Min. školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Období řešení: 2017-2021.

 

CZ.02.1.01/0.0/0.0/16

Název projektu: Toxikologie - Infrastruktura.

Poskytovatel: Min. školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Období řešení: 2017-2021.

 

1P05OC050

Název projektu: Porcinní biotransformační enzymy

Poskytovatel: MSM - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a COST

Období řešení projektu: 2005 - 2009

 

Projekty na kterých se výzkumná skupina podílí

 

P303/12/G163

Centrum Excelence: Centrum interakcí potravních doplňků s léčivy a nutrigenetiky

Poskytovatel: Grantová agentura České republiky

Hlavní příjemce: Univerzita Karlova v Praze

Hlavní řešitel: Prof. PharmDr. Petr Pávek, Ph.D.

Období řešení: 2012 - 2018

 

13-01809S

Název projektu: Enantiospecifické interakce mezi klinicky užívanými léčivy a regulačními drahami humánních cytochromů P450

Poskytovatel: Grantová agentura České republiky

Příjemce: Univerzita Palackého v Olomouci

Hlavní řešitel: prof. RNDr. Zdeněk Dvořák, Ph.D.,

Období řešení: 2013 - 2017

 

Nejvýznamnější publikace

Krasulova K, Holas O, Anzenbacher P. Influence of Amlodipine Enantiomers on Human Microsomal Cytochromes P450: Stereoselective Time-Dependent Inhibition of CYP3A Enzyme Activity. Molecules. 2017 Nov 3;22(11). pii: E1879. doi: 10.3390/molecules22111879.

Nguyen LT, Myslivečková Z, Szotáková B, Špičáková A, Lněničková K, Ambrož M, Kubíček V, Krasulová K, Anzenbacher P, Skálová L. The inhibitory effects of β-caryophyllene, β-caryophyllene oxide and α-humulene on the activities of the main drug-metabolizing enzymes in rat and human liver in vitro. Chem Biol Interact. 2017 Dec 25;278:123-128.

Tomankova V, Anzenbacher P, Anzenbacherova E. Effects of obesity on liver cytochromes P450 in various animal models. Biomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc Czech Repub. 2017 Jun;161(2):144-151.

Špičáková A, Szotáková B, Dimunová D, Myslivečková Z, Kubíček V, Ambrož M, Lněničková K, Krasulová K, Anzenbacher P, Skálová L. Nerolidol and Farnesol Inhibit Some Cytochrome P450 Activities but Did Not Affect Other Xenobiotic-Metabolizing Enzymes in Rat and Human Hepatic Subcellular Fractions. Molecules. 2017 Mar 24;22(4). pii: E509.

Jourová L, Anzenbacher P, Lišková B, Matušková Z, Hermanová P, Hudcovic T, Kozáková H, Hrnčířová L, Anzenbacherová E. Colonization by non-pathogenic bacteria alters mRNA expression of cytochromes P450 in originally germ-free mice. Folia Microbiol (Praha). 2017 Nov;62(6):463-469.

Jourova L, Anzenbacher P, Anzenbacherova E. Human gut microbiota plays a role in the metabolism of drugs. Biomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc Czech Repub. 2016 Sep;160(3):317-26.

Matuskova Z, Anzenbacher P, Vecera R, Siller M, Tlaskalova-Hogenova H, Strojil J, Anzenbacherova E. Effect of Lactobacillus casei on the Pharmacokinetics of Amiodarone in Male Wistar Rats. Eur J Drug Metab Pharmacokinet. 2017 Feb;42(1):29-36.

Tomankova V, Liskova B, Skalova L, Bartikova H, Bousova I, Jourova L, Anzenbacher P, Ulrichova J, Anzenbacherova E. Altered cytochrome P450 activities and expression levels in the liver and intestines of the monosodium glutamate-induced mouse model of human obesity. Life Sci. 2015 Jul 15;133:15-20.

Experimentální farmakologie

Vedoucí výzkumné skupiny

Prof. MUDr. Rostislav Večeřa, Ph.D.

1989-1994 Ústav lékařské chemie a biochemie LF UP Olomouc, od roku 1994 Ústav farmakologie LF UP Olomouc

Celkem přes 60 původních prací, ve Web of Science 485 citací bez autocitací, H-index 14

Charakteristika výzkumu

Studium hypolipidemického, antioxidačního a pleiotropního působení přírodních látek a extraktů na experimentálních modelech potkanů s metabolickým syndromem. Výzkum ovlivnění složek metabolického syndromu a enzymů metabolismu léčiv (cytochromů P450) těmito látkami a extrakty. Studium farmakokinetiky a orgánové distribuce přírodních látek. Experimentální farmakologie sepse a zánětu, farmakokinetika potencionálních antibakteriálních léčiv.

Postgraduální studenti

Petr Kraus

Dominik Berka

Jakub Kania

Martin Poruba (2019)

Alice Zachařová (2013)

Jan Orolin (2007)

 

Řešené grantové projekty

 

17-08888S

Název projektu:Vliv silymarinu v kombinaci s hypolipidemiky na mechanismy vedoucí k akumulaci lipidů,

oxidativnímu stresu a zánětu u metabolického syndromu

Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Období řešení projektu: 2017-2019

 

13-10813S

Název projektu: Přírodní polyfenolické látky v experimentální farmakologii metabolického syndromu

Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Období řešení projektu: 2013-2016

 

305/09/1177

Název projektu: Pleiotropní působení hypolipidemik
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Období řešení projektu: 2009-2011

 

Projekty na kterých se výzkumná skupina podílí

 

17-29680A

Název projektu: Použití lipofosfonoxinů k prevenci a léčbě muskuloskeletárních infekcí: potenciální role nových antibakteriálních látek

Poskytovatel: Agentura pro zdravotnický výzkum České republiky

Hlavní příjemce: Ústav organické chemie a biochemie AV ČR

Hlavní řešitel: ing. Dominik Rejman, CSc.

Období řešení projektu: 2017-2020

 

15-22248S

Název projektu: Studium překonání bakteriální rezistence kombinací antibiotik s nanočásticemi a sloučeninami stříbra metodami in vitro, in vivo a in silico

Poskytovatel: Grantová agentura České republiky

Hlavní příjemce: Univerzita Palackého v Olomouci

Hlavní řešitel: RNDr. Aleš Panáček Ph.D.

Období řešení projektu: 2015-2017

 

P304/10/1316

Název projektu: In vitro a in vivo stanovení antimikrobiální aktivity a toxicity nanočástic stříbra a nanokompozitů a materiálů na bázi nanočástic stříbra

Poskytovatel: Grantová agentura České republiky

Hlavní příjemce: Univerzita Palackého v Olomouci

Hlavní řešitel: RNDr. Aleš Panáček Ph.D.

Období řešení projektu: 2010-2013

 

Nejvýznamnější publikace

 

Poruba M., Matuskova Z., Hüttl M., Malinska H., Oliyarnyk O., Markova I., Gurska S., Kazdova L., Vecera R.: Fenofibrate Decreases Hepatic P-Glycoprotein in a Rat Model of Hereditary Hypertriglyceridemia. Front. Pharmacol 2019,  doi: 10.3389/fphar.2019.00056. eCollection.

Malinska H., Hüttl M., Oliyarnyk O., Markova I., Poruba M., Racova Z., Kazdova L., Vecera R.: Beneficial effects of troxerutin on metabolic disorders in non-obese model of metabolic syndrome. Plos One 2019; 14(8): e0220377. doi: 10.1371/journal.pone.0220377. eCollection.

Cibiček N, Ehrman J, Prošková J, Večeřa R. Critical evaluation of colon submucosal microdialysis in awake, mobile rats. Plos One 2018, 13(1). doi: 10.1371/journal.pone.0191041.

Poruba M, Kazdova L, Oliyarnyk O, Malinska H, Matuskova Z, Tozzi di Angelo I, Skop V, Vecera R. Improvement bioavailability of silymarin ameliorates severe dyslipidemia associated with metabolic syndrome. Xenobiotica 2015, 45(9): 751-756.

Marhol P, Bednář P, Kolářová P, Večeřa R, Ulrichová J, Tesařová E, Vavříková E, Kuzma M, Křen V. Pharmacokinetics of pure silybin diastereoisomers and identification of thein metabolites in rat plasma. Journal of functional foods 2015 14: 570-580.

Vecera R, Zacharova A, Kazdova L, Matuskova Z, Skottova N, Strojil J, Oliyarnyk O, Anzenbacher P. Silybin affects the liver microsomal CYP2C6 in HHTg rats. Biomedical Papers. 2013 Vol 157, Suppl. 1: 60-64.

Zachařová A, Šiller M, Špičáková A, Anzenbacherová E, Škottová N, Anzenbacher P, Večeřa R. Rosuvastatin suppressest he liver microsomal CYP2C11 and CYP2C6 expression in male Wistar rats. Xenobiotica 2012, 42(8): 731-736.

Zachařová A, Siller M, Spičáková A, Anzenbacherová E, Skottová N, Anzenbacher P, Večeřa R. Rosuvastatin suppresses the liver microsomal CYP2C11 and CYP2C6 expression in male Wistar rats. Xenobiotica. 2012 Aug; 42(8):731-6.

Večeřa R, Zachařová A, Orolin J, Strojil J, Skottová N, Anzenbacher P. Fenofibrate-induced decrease of expression of CYP2C11 and CYP2C6 in rat. Biopharm Drug Dispos. 2011 Nov; 32(8):482-7.

 

 

 

 

 

Klinická farmakologie

Vedoucí výzkumné skupiny

Doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D.

Od roku 1994 Ústav farmakologie LF UP a FN Olomouc

Celkem 52 původních prací, ve Web of Science 556 citací bez autocitací, H-index 15

Charakteristika výzkumu

Studium farmakokinetiky léčiv u speciálních populací, farmakokinetické modelování a terapeutické monitorování léčiv. Specifika farmakoterapie u dětí. Nežádoucí účinky léčiv v klinické praxi. Lékové chyby v ošetřovatelství. Výzkum spotřeby léčiv a farmakoepidemiologie.

Postgraduální studenti

Vendula Kubíčková

Šárka Sperottová

Pavlína Štrbová

Hana Suchánková (2017)

Jan Strojil (2014)

Petra Matalová (2014)

Vladimíra Vojtová (2012)

 

Řešené grantové projekty

 

17-31540A

Název projektu: Populační farmakokinetika profylaktických antibiotik během kardiochirurgických operací s využitím mimotělního oběhu

Poskytovatel: Agentura pro zdravotnický výzkum České republiky

Období řešení projektu: 2017-2021

 

Projekty na kterých se výzkumná skupina podílí

NS 10309-3/2009

Název projektu: Změny farmakokinetiky vankomycinu a gentamycinu vlivem kontinuálních a intermitentních eliminačních metod prováděných při sepsi a akutní renální poruše, využití prediktivního farmakokinetického modelu při dávkování vybraných antibiotik

Poskytovatel: Interní grantová agentura Ministerstva zdravotnictví České republiky

Hlavní příjemce: Fakultní nemocnice Olomouc

Hlavní řešitel: MUDr. Jana Zahálková, Ph.D.

Období řešení projektu: 2009 - 2011

 

Nejvýznamnější publikace

Matalová P, Poruba M, Wawruch M, Ondra P, Urbánek K. Acute medication poisoning causing hospital admissions in childhood: a 3-year prospective observational single-center study. Physiol Res. 2019 Nov 22;68(Suppl 1):S31-S38

Štrbová P, Matalová P, Urbanek K, Poruba M. Non-homogeneous dissolution of drug affects the quality of parenteral treatment. Acta Poloniae Pharmaceutica - Drug Research 2019; 76 (2) 323-327.

Brinkman DJ, et al; Education Working Group of the European Association for Clinical Pharmacology and Therapeutics (EACPT) and its affiliated Network of Teachers in Pharmacotherapy (NOTIP). Key Learning Outcomes for Clinical Pharmacology and Therapeutics Education in Europe: A Modified Delphi Study. Clin Pharmacol Ther. 2018 Aug;104(2):317-325.

Suchánková H, Lipš M, Urbánek K, Neely MN, Strojil J. Is continuous infusion of imipenem always the best choice? Int J Antimicrob Agents. 2017 Mar; 49(3):348-354.

Štrbová P, Šiller M, Urbánek K, Poruba M. Residual volumes and final weights in different types of plastic infusion containers. International Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences 2016, 3 (8): 293-296.

Lipš M, Siller M, Strojil J, Urbánek K, Balík M, Suchánková H. Pharmacokinetics of imipenem in critically ill patients during empirical treatment of nosocomial pneumonia: a comparison of 0.5-h and 3-h infusions. Int J Antimicrob Agents. 2014 Oct; 44(4):358-62.

Matalová P, Urbánek K, Anzenbacher P. Specific features of pharmacokinetics in children. Drug Metab Rev. 2016; 48(1):70-9.

Langerová P, Vrtal J, Urbánek K. Adverse drug reactions causing hospital admissions in childhood: a prospective, observational, single-centre study. Basic Clin Pharmacol Toxicol. 2014 Dec; 115(6):560-4.

Langerová P, Vrtal J, Urbánek K. Incidence of unlicensed and off-label prescription in children. Ital J Pediatr. 2014 Feb 4; 40:12.

Langerová P, Prokeš M, Konvalinka M, Fürstová J, Urbánek K. Incidence of potential drug interactions in medication prescriptions for children and adolescents in the University Hospital Olomouc, Czech Republic. Eur J Pediatr. 2013 May; 172(5):631-8.

Vojtová V, Kolár M, Hricová K, Uvízl R, Neiser J, Blahut L, Urbánek K. Antibiotic utilization and Pseudomonas aeruginosa resistance in intensive care units. New Microbiol. 2011 Jul; 34(3):291-8.

Vinklerová I, Procházka M, Procházka V, Urbánek K. Incidence, severity, and etiology of drug-induced acute pancreatitis. Dig Dis Sci. 2010 Oct; 55(10):2977-81.


Kapitoly v monografiích

Urbánek K, Krystyník O, Procházka V. Drug-induced cholestatic liver injury. In: Novotny JF, Sedlacek F. Bilirubin: Chemistry, Regulation and Disorder. Nova Science Publishers, Inc., New York, 2012; pp. 79-294. ISBN: 978-1-62100-911-5.

Urbánek K, Vinklerová I, Krystyník O, Procházka V. Acute Pancreatitis Induced by Drugs, In: Rodrigo L (Ed.), Acute Pancreatitis. InTech, Rijeka, 2011, pp. 17 - 34. ISBN 978-953-307-984-4.